NANEBEBSTOUPENÍ PÁNĚ

Slavnost

PRVNÍ NEŠPORY

HYMNUS

Ó_Jezu Kriste, Synu Panny čisté,

shlédni na nás,

svou svatou milostí zahřívej nás,

aby tvé slavné jméno

v_nás i_v_církvi tvé vždy bylo

chváleno i_velebeno.

Pro ponížení, tvé v_světě zmaření

jsi povýšen,

v_tomto našem lidství jsi vyvýšen

do slavnosti nebeské,

nad všechny kůry andělské,

v_slavné důstojnosti božské.

Tam jsi náš biskup, skrze tebe přístup

k_Otci máme.

A na tvou oběť spoléháme,

kterou Otci předkládáš,

za naše hříchy ji dáváš

a za nás se tam přimlouváš.

Každémus dveře, kdo se k_nebi béře,

k_Otci tvému,

není kromě tebe cesty k_němu;

když se kdo pustí tebe,

oklame, zavede sebe,

nemůže přijít do nebe.

Opatruj nás sám, neb tys Bůh náš i_Pán,

čeleď jsme tvá,

ať tvůj odpůrce v_nás místa nemá,

od všelikého zlého

vyprosť každého věrného,

přiveď do království svého.

Výkupné naše, Ježíši

lásko a touho nejvyšší,

jsi Tvůrce věcí stvořených

a člověk věků posledních.

Jaký tě musel soucit vést,

žes naše hříchy za své vzal,

že chtěl jsi muky smrti snést,

bys kletbu smrti z_lidí sňal?

Pronikáš v_žalář pekelný,

propouštíš z_něho zajatce,

Vítězi slávou oděný,

po boku trůníš u_Otce.

Kéž donutí tě soucit týž,

že rány vin v_nás zacelíš,

nás podle slibu ušetříš

a vlídnou tváří potěšíš.

Ty budiž naší radostí,

odměnou ve tvé věčnosti,

kéž naše sláva veškerá

jen z_tebe věčně vyvěrá. Amen.

ŽALMY

Ant. 1 Vyšel jsem od Otce a přišel jsem na svět; zase svět opouštím a jdu k_Otci, aleluja. Žalm 113

Ant. 2 Když Pán Ježíš k_apoštolům mluvil, byl vzat do nebe a zasedl po Boží pravici, aleluja. Žalm 117

Ant. 3 Nikdo nevystoupil do nebe, kromě toho, který sestoupil z_nebe, totiž Syn člověka, aleluja. Kantikum Zj 11,17-18; 12,10b-12a

KRÁTKÉ ČTENÍ

Ef 2,4-6

Nekonečně milosrdný Bůh nás miloval svou velikou láskou, a když jsme byli mrtví pro své hříchy, přivedl nás k_životu zároveň s_Kristem. Milostí jste spaseni! Když vzkřísil Krista Ježíše, vzkřísil zároveň s_ním i_nás, a když vykázal jemu místo v_nebi, vykázal je zároveň i_nám, protože jsme s_ním spojeni.

ZPĚV PO KRÁTKÉM ČTENÍ

V_domě mého Otce je mnoho příbytků. {*} Aleluja, aleluja.

V_domě mého Otce je mnoho příbytků. {*} Aleluja, aleluja.

Odcházím vám připravit místo. {*}

Aleluja, aleluja.

Sláva Otci i_Synu i_Duchu Svatému.

V_domě mého Otce je mnoho příbytků. {*} Aleluja, aleluja.

Ant. ke kant. P. M. Otče, zjevil jsem tvé jméno lidem; nyní jdu k_tobě a prosím za ty, které jsi mi dal, aleluja.

PROSBY

Kristus byl vzat do slávy Otcovy a vládne spolu s_ním celému světu. Radostně ho vzývejme:

Ty jsi Král slávy, Kriste.

Králi slávy, tvým nanebevstoupením vešlo už i_lidské tělo do nebeské slávy,

sejmi z_nás naše hříchy a dej, ať se tvé vítězství a tvoje sláva jednou projeví i_na nás.

Ty jsi Král slávy, Kriste.

Sestoupil jsi k_nám cestou lásky,

dej, ať i_my cestou lásky vystoupíme k_tobě.

Ty jsi Král slávy, Kriste.

Tys přislíbil, že všechny potáhneš k_sobě,

nedopusť, aby byl někdo z_nás odloučen od tebe.

Ty jsi Král slávy, Kriste.

Tys vstoupil do nebeské slávy,

dej, ať tě následujeme myslí i_srdcem.

Ty jsi Král slávy, Kriste.

Ty přijdeš soudit živé i_mrtvé,

dej nám i_našim zemřelým, ať v_den soudu stojíme po tvé pravici.

Ty jsi Král slávy, Kriste.

MODLITBA

Všemohoucí, věčný Bože, tvůj vzkříšený Syn, Ježíš Kristus, vstoupil na nebesa, a tím bylo povýšeno i_celé lidstvo; naplň nás radostnou vděčností a nadějí, že pro naše spojení s_Kristem také my vejdeme do tvé slávy.

UVEDENÍ DO PRVNÍ MODLITBY DNE

Ant. Pojďme, klaňme se Kristu, našemu Pánu; on vstoupil do nebe, aleluja.

RANNÍ CHVÁLY

HYMNUS

Prozpěvujme v_utěšení,

pamatujíce vzkříšení

ukřižovaného Krista,

v_němž jest nám naděje jistá.

Aleluja.

Mocně nad smrtí zvítězil,

věčný život nám potvrdil,

na sobě jej slavně zjevil

a naše lidství zvelebil.

Aleluja.

Neb v_něm došlo člověčenství

velikého povýšení,

veliké cti, Bohu rovné,

nikdy nemělo podobné.

Aleluja.

Dána mu moc i_království,

na zemi i_v_nebi panství,

neb až k_smrti byl poslušen,

proto Otcem je povýšen.

Aleluja.

Kristus, prostředník a smírce,

u_Otce svého přímluvce,

mocný král, velekněz svatý,

právem v_tu čest je přijatý.

Aleluja.

Prosbami lidstva vyprošen

nám zasvitl už jasný den,

kdy naděje všech, Kristus Pán

se vznesl k_nebes výšinám.

Zář těla oslaveného

zjednává jeho Otci čest

v_triumfu z_boje velkého,

v_němž tyran světa smeten jest.

Vznáší se s_mrakem zářivým,

nechává naděj věrným svým,

otvírá všemu stvoření

ráj prarodiči zavřený.

Toť naše radost zajisté,

že on, Syn Panny přečisté,

po kříži, krutém mučení

teď trůnit spolu s_Otcem smí.

A proto díky vzdejme mu,

Původci spásy vzácnému,

že naše těla uvede

v_svá jasná sídla do nebe.

Kriste, jenž vcházíš do nebes,

nám srdce obrať k_sobě dnes

a svého Ducha s_Otcem svým

nám z_nebe sešli ubohým. Amen.

Ant. 1 Lidé z_Galileje, proč hledíte k_nebi? Ježíš, který byl vzat od vás do nebe, zase přijde, aleluja.

Žalmy a kantikum z_neděle 1. týdne.

Ant. 2 Velebte Krále Králů a zpívejte Bohu chvalozpěv, aleluja.

Ant. 3 Před jejich zraky byl vyzdvižen a oblak jim ho vzal z_očí, aleluja.

KRÁTKÉ ČTENÍ

Žid 10,12-14

Kristus podal za hříchy jednu jedinou oběť, a pak se navždycky posadil po Boží pravici a teď už jen čeká, až mu budou jeho nepřátelé položeni k_nohám jako podnož. Jedinou obětí totiž přivedl k_dokonalosti navždy ty, které posvětil.

ZPĚV PO KRÁTKÉM ČTENÍ

Kristus byl vzat do Otcovy slávy. {*} Aleluja, aleluja.

Kristus byl vzat do Otcovy slávy. {*} Aleluja, aleluja.

Je mu dána všechna moc na nebi i_na zemi. {*}

Aleluja, aleluja.

Sláva Otci i_Synu i_Duchu Svatému.

Kristus byl vzat do Otcovy slávy. {*} Aleluja, aleluja.

Ant. k_Zach. kant. Vystupuji k_svému Otci a k_vašemu Otci, k_svému Bohu a k_vašemu Bohu, aleluja.

PROSBY

Kristus vstoupil do nebe a všechny zve k_sobě. Radostně ho vzývejme a volejme:

Ty jsi Král slávy, Kriste.

Králi slávy, ty ses obětoval za hříchy světa a jako vítěz nad smrtí jsi vstoupil k_svému Otci,

doveď všechny vykoupené do Otcova věčného království.

Ty jsi Král slávy, Kriste.

Tys věčný kněz a prostředník nové smlouvy, ty stále žiješ, aby ses za nás přimlouval,

dej spásu lidu, který tě prosí.

Ty jsi Král slávy, Kriste.

Po svém utrpení ses po čtyřicet dní zjevoval svým učedníkům a poskytl jsi jim mnoho důkazů, že žiješ,

posilňuj i_dnes naši víru.

Ty jsi Král slávy, Kriste.

Tys přislíbil apoštolům Svatého Ducha, aby ti byli svědky po celé zemi,

mocí svého Ducha posiluj i_naše svědectví.

Ty jsi Král slávy, Kriste.

DRUHÉ NEŠPORY

HYMNUS

Ó_Jezu Kriste, Synu Panny čisté,

shlédni na nás,

svou svatou milostí zahřívej nás,

aby tvé slavné jméno

v_nás i_v_církvi tvé vždy bylo

chváleno i_velebeno.

Pro ponížení, tvé v_světě zmaření

jsi povýšen,

v_tomto našem lidství jsi vyvýšen

do slavnosti nebeské,

nad všechny kůry andělské,

v_slavné důstojnosti božské.

Tam jsi náš biskup, skrze tebe přístup

k_Otci máme.

A na tvou oběť spoléháme,

kterou Otci předkládáš,

za naše hříchy ji dáváš

a za nás se tam přimlouváš.

Každémus dveře, kdo se k_nebi béře,

k_Otci tvému,

není kromě tebe cesty k_němu;

když se kdo pustí tebe,

oklame, zavede sebe,

nemůže přijít do nebe.

Opatruj nás sám, neb tys Bůh náš i_Pán,

čeleď jsme tvá,

ať tvůj odpůrce v_nás místa nemá,

od všelikého zlého

vyprosť každého věrného,

přiveď do království svého.

Už, tvůrčí Duchu Svatý, přijď

nitra svých věrných navštívit

a naplň Boží milostí

hruď naši, kterou stvořil jsi.

Ty Těšitel jsi nazýván,

dar vzácný, jejž Bůh seslal nám,

zdroj živý, láska, oheň v_ní

a posvěcení duchovní.

Tys dárce darů sedmerých,

prst Boží v_dílech veškerých,

jsi slavný slib, jejž Otec dal,

jímž ústa řečí požehnal.

Zažehni světlo v_myšlení,

svou láskou srdce prožehni,

v_čem tělo klesá slabostí,

tam daruj síly milosti.

Odpůrce zažeň do dáli

a uděl nám mír trvalý,

ať se vždy pod tvým vedením

vyhneme vlivům škodlivým.

Nauč nás Boha Otce znát,

líp jeho Syna poznávat

a v_tebe, Duchu od obou,

vždy věřit s_myslí pokornou. Amen.

Nebo (Kancionál č. 423):

Přijď, Tvůrce, Duchu Svatý, k_nám

a navštiv myslí našich chrám,

z_výsosti nebes zavítej,

do duší nám svou milost vlej.

Tys Utěšitel právem zván,

tys dar, jenž Bohem věčným dán,

zdroj živý, láskyplný dech,

tys posvěcení myslí všech.

Ty sedmi darů studnice,

prst Otcovy jsi pravice,

tys Bohem přislíbený host,

ty dáváš ústům výmluvnost.

Rač světlo v_mysli rozžehnout,

vlij do srdcí nám lásky proud,

našeho těla slabosti

zhoj silou svojí milosti.

Dál nepřítele zapuzuj

a duši pokoj uděluj,

ať vždycky pod vedením tvým

vyhnem se vlivům škodlivým.

Nauč nás Boha Otce znát

a Syna jeho milovat

a v_tebe, Duchu Svatý, zas

důvěřovati v_každý čas. Amen.

ŽALMY

Ant. 1 Vstoupil do nebe, sedí po pravici Otce, aleluja. Žalm 110,1-5.7

Ant. 2 Bůh se vznáší za jásotu, Hospodin vystupuje za hlaholu trub, aleluja. Žalm 47

Ant. 3 Nyní je oslaven Syn člověka a Bůh je oslaven v_něm, aleluja. Kantikum Zj 11,17-18; 12,10b-12a

KRÁTKÉ ČTENÍ

Srov. 1 Petr 3,18.22

Kristus vytrpěl jednou smrt za hříchy, spravedlivý za nespravedlivé, aby nás smířil s_Bohem. Byl sice usmrcen podle těla, ale podle ducha dostal nový život. On se odebral do nebe, je po Boží pravici a jsou mu podřízeni andělé, mocnosti i_síly.

ZPĚV PO KRÁTKÉM ČTENÍ

Vystupuji k_svému Otci a vašemu Otci. {*} Aleluja, aleluja.

Vystupuji k_svému Otci a vašemu Otci. {*} Aleluja, aleluja.

Zase vás uvidím a vaše srdce se bude radovat. {*}

Aleluja, aleluja.

Sláva Otci i_Synu i_Duchu Svatému.

Vystupuji k_svému Otci a vašemu Otci. {*} Aleluja, aleluja.

Ant. ke kant. P. M. Králi slávy, Vládce všeho tvorstva, dnes vystupuješ jako vítěz na nebesa; nenechávej nás samotné, ale pošli nám slíbeného Ducha pravdy, aleluja.

PROSBY

Kristus byl vzat do slávy Otcovy a vládne spolu s_ním celému světu. Radostně ho vzývejme:

Ty jsi Král slávy, Kriste.

Králi slávy, tvým nanebevstoupením vešlo už i_lidské tělo do nebeské slávy,

sejmi z_nás naše hříchy a dej, ať se tvé vítězství a tvoje sláva jednou projeví i_na nás.

Ty jsi Král slávy, Kriste.

Sestoupil jsi k_nám cestou lásky,

dej, ať i_my cestou lásky vystoupíme k_tobě.

Ty jsi Král slávy, Kriste.

Tys přislíbil, že všechny potáhneš k_sobě,

nedopusť, aby byl někdo z_nás odloučen od tebe.

Ty jsi Král slávy, Kriste.

Tys vstoupil do nebeské slávy,

dej, ať tě následujeme myslí i_srdcem.

Ty jsi Král slávy, Kriste.

Ty přijdeš soudit živé i_mrtvé,

dej nám i_našim zemřelým, ať v_den soudu stojíme po tvé pravici.

Ty jsi Král slávy, Kriste.

Modlitba uprostřed dne

HYMNUS

Pán Ježíš, milý Syn Boží,

dárce nebeského zboží,

vstoupil na nebe s_radostí.

Maje na nebe vstoupiti,

musel zde nejprv trpěti;

trpme, chceme-li s_ním býti.

Milý Ježíš zde pracoval,

po práci se do nebe bral;

pracuj každý s_horlivostí.

Ten se po práci raduje,

kdo jej zde věrně miluje;

bude s_ním navěky žíti.

Nebo:

Dobrý Pane Ježíši,

nechť má duše uslyší

hned zrána tvůj milý hlas,

že mé práci požehnáš.

Žehnáš všem pracujícím

a vroucně se modlícím,

proto před každou prací

duch se k_tobě obrací.

Dej mi, Pane, rozum ten,

bych tak činil každý den,

sloužil tobě upřímně,

svou práci konal věrně.

I_dnes žehnej mé práci,

ať svůj smysl neztrácí,

neb bez tvého přispění,

marné vše mé snažení.

Nebo:

V_tento nyní polední čas

přijmi, Bože, chvály od nás,

prosby naše, děkování

za všechna tvá dobrodiní.

Ty jsi nám již od svítání

dával svoje požehnání,

v_dobrém šťastně prospívati

a k_tvé chvále pracovati.

Rač až do večera dáti

dále šťastně pracovati,

svou milostí nás posiluj,

pomáhej nám a při nás stůj.

Jistotně tomu věříme,

že to všechno obdržíme,

pro zásluhy tvého Syna,

Ježíše, našeho Pána.

Nebo:

Miluj Pána Boha svého

vždy z_celého srdce svého,

z_celé duše i_mysli své,

ze vší síly i_moci své.

Miluj též bližního svého

tak jako sebe samého,

ne pro sebe, leč pro něho

a pro Pána Boha svého.

Každý na to vždy pamatuj,

obojího se přidržuj,

abys chráněn všeho zlého

došel království věčného.

ŽALMY

Ant. dopoledne Svou velebností převýšils, Bože, nebesa, aleluja.

Ant. v poledne Kristus vyšel od Otce z_nebe a vrátil se k_Otci, aleluja.

Ant. odpoledne Zvedl ruce, žehnal a vznášel se k_nebi, aleluja.

Ať se vaše srdce nechvěje, aleluja,

odcházím k_Otci, abych vám připravil místo, aleluja.

Hospodin si zřídil na nebi trůn, aleluja,

a všechno řídí jeho vláda, aleluja.

Velebte Krále králů, aleluja,

zpívejte Bohu chvalozpěv, aleluja.

DOPOLEDNE

KRÁTKÉ ČTENÍ

Zj 1,17c-18

Viděl jsem Syna člověka a on mi řekl: „Nic se neboj! Já jsem První i_Poslední, Živý. Byl jsem mrtev, a hle, jsem živ na věky věků a mám klíče od smrti a podsvětí.“

V POLEDNE

KRÁTKÉ ČTENÍ

Žid 8,1b-3a

Máme takového velekněze, který zaujal místo po pravé straně trůnu Boží velebnosti v_nebi a vykonává službu ve svatyni, v_pravém stánku, který postavil Pán, ne člověk. Každý velekněz totiž bývá ustanoven k_tomu, aby podával dary a oběti.

ODPOLEDNE

KRÁTKÉ ČTENÍ

Kol 3,1-2

Když jste s_Kristem byli vzkříšeni, usilujte o_to, co pochází shůry, kde je Kristus po Boží pravici. Na to myslete, co pochází shůry, ne na to, co je na zemi.

MODLITBA SE ČTENÍM

HYMNUS

Chvalme všichni Krále nebeského,

který vstoupil v_radost Otce svého,

by byl Pánem stvoření všeho.

Ukázal se mnohým po vzkříšení,

ujal se svých věrných v_zarmoucení,

slíbil jim Ducha utěšení.

Chtě svou milostí všechny spasiti,

vírou svou je v_Duchu obživiti,

přikázal své slovo hlásati.

Jako vítěz na výsost se bere,

vykoupený lid radostně vede

do radosti své neskonalé.

Nuže, věrní, k_Pánu svému hleďme,

v_toho, jenž nás předešel, doufejme,

v_pravdě srdce své posilněme.

Ten, jenž zvítězil, nás očekává,

před Otcem svým za nás se přimlouvá,

do nebeské radosti volá.

Vladaři věčný, nejvyšší,

Vykupitel svých věrných jsi,

smrt umírá v_tvém vítězství,

teď milost tvá se mocně skví.

Ty po Otcově pravici

usedáš na trůn zářící

a přejímáš moc nad všemi

jež nemá původ na zemi.

Ať trojí říše tvorů tvých

jak nebeských, tak pozemských,

tak temná říše pekelná

před tebou sklání kolena.

Andělé trnou v_úžase,

co s_lidským rodem stává se:

hřeší člověk, smývá člověk,

vládne Slovo – Bohočlověk.

Buď, Kriste, naší radostí,

co čeká nás v_tvé věčnosti,

ty, který řídíš světa říš,

nám nejvíc blaha přinášíš.

Až zaskvěješ se v_onen den

v_oblaku Soudce plamenném,

smaž dluhy nezaplacené

a vrať nám věnce ztracené.

Buď sláva tobě, Ježíši,

jenž vznášíš se už ve výši,

i_Otce, Ducha milosti

ať věčně všechno tvorstvo ctí. Amen.

Ant. 1Zpívejte Bohu, velebte jeho jméno, on vystoupil nad oblaka, aleluja. Žalm 68, I

Ant. 2Vystoupil do výšin, vyvedl s_sebou zajatce, aleluja. Žalm 68, II

Ant. 3Objevuje se tvůj průvod, Bože, průvod mého Boha, mého krále, směřující do svatyně, aleluja. Žalm 68, III

Ježíš se ukázal apoštolům, aleluja,

otevřel jim mysl, aby rozuměli Písmu, aleluja.

PRO VIGILII: Ant. Odcházím vám připravit místo, ale zase přijdu; a vaše srdce se budou radovat. Aleluja.
Evangelium ze mše této slavnosti, které se toho roku nečte.

Z_listu svatého apoštola Pavla Efesanům

{r:Ef}4,1-24{/r}

{p}

Vystoupil vzhůru, aby všechno naplnil

{v}1{/v}Povzbuzuji vás já, vězněný pro Pána: Žijte způsobem hodným toho povolání, které jste dostali: {v}2{/v}buďte přitom všestranně pokorní, mírní a trpěliví; snášejte se navzájem v_lásce a {v}3{/v}horlivě se snažte zachovávat jednotu ve smýšlení spojeni poutem pokoje. {v}4{/v}Jen jedno je (ono tajemné) tělo, jen jeden Duch a stejně tak jen jedno vytoužené dobro, ke kterému jste byli povoláni. {v}5{/v}Jeden Pán, jedna víra, jeden křest. {v}6{/v}Jeden Bůh a Otec všech, který je nade všemi, proniká všecky a je ve všech.

{v}7{/v}Ale každému z_nás byly uděleny duchovní dary v_takové míře, v_jaké je chtěl Kristus dát. {v}8{/v}Proto se praví: „Vystoupil vzhůru, odvedl zajatce a dal lidem dary.“

{v}9{/v}Když však „vystoupil“, znamená to, že musel předtím sestoupit dolů, na zem. {v}10{/v}Stejná osoba je ten, kdo sestoupil, i_ten, kdo vystoupil až úplně nad nebesa, aby všechno naplnil.

{v}11{/v}Tak určil jedny za apoštoly, jiné za kazatele mluvící pod vlivem vnuknutí, jiné za misionáře, jiné pak za pastýře a učitele, {v}12{/v}aby připravili křesťany k_úkolům, které mají plnit, aby Kristovo tělo dělalo pokroky, {v}13{/v}dokud nedojdeme všichni k_jednotě ve víře a v_poznání Božího Syna, k_mužné zralosti, k_onomu věku, (kdy se na nás uskuteční) Kristova plnost. {v}14{/v}Pak už nebudeme jako malé děti, nenecháme se zmítat a strhovat větrem kdejakého učení, v_kterém lidská chytrost a prohnanost podvádí a klame. {v}15{/v}Ale spíše žijme podle pravdy a v_lásce, a tak porosteme po všech stránkách v_něho, v_Krista, který je naše hlava. {v}16{/v}Z_něho celé tělo, tvořící pevnou jednotu, dostává přes jednotlivé klouby výživu, odměřenou každé části zvlášť podle práce, kterou koná. Tak tedy ono tělo roste a dělá pokroky v_lásce.

{v}17{/v}Říkám vám a zapřísahám vás ve (jménu) Páně: Nežijte už tak, jak žijí pohané! Jejich smýšlení je neplodné. {v}18{/v}Mají rozum zatemnělý a jsou vyloučeni z_Božího života, protože je v_nich nevědomost a protože mají zatvrzelé srdce. {v}19{/v}Jsou totiž otupělí, a tak se oddávají prostopášnosti a hovějí vší možné nečistotě a chamtivosti.

{v}20{/v}Takhle jste se tomu přece o_Kristu neučili! {v}21{/v}Vy jste přece o_něm slyšeli a jako křesťané jste byli poučeni podle pravdy, která je v_Ježíšovi, {v}22{/v}že máte odložit starého člověka s_dřívějšími způsoby života, který je chtivý rozkoší a žene se do zkázy. {v}23{/v}Stále si obnovujte mysl po její duchovní stránce {v}24{/v}a oblečte člověka nového, který je stvořen podle Božího (vzoru) jako skutečně spravedlivý a svatý.

{p}

ZPĚV PO PRVNÍM ČTENÍ

Srov. {r}Ef 4,8{/r}; {r}Žl 68 (67),19{/r}; {r}Žl 47 (46),6{/r}

Kristus vystoupil do výšin, vyvedl s_sebou zajatce {*} a dal lidem dary, aleluja.

Bůh se vznáší za jásotu, Hospodin vystupuje za hlaholu trub. {*} A dal lidem dary, aleluja.

Z_kázání svatého Augustina, biskupa

(Sermo de Ascensione Domini, Mai 98,1-2: PLS 2,494-495)

{p}

Nikdo nevstoupil do nebe kromě toho, který sestoupil z_nebe

Dnes vstoupil náš Pán Ježíš Kristus na nebesa. Kéž tam s_ním vystoupí i_naše srdce!

Slyšme, co říká apoštol: Když jste byli s_Kristem vzkříšeni, usilujte o_to, co pochází shůry, kde je Kristus po Boží pravici. Na to myslete, co pochází shůry, ne na to, co je na zemi.{fnr}1{/fnr} Jako on vystoupil, a přece se od nás nevzdálil, tak i_my jsme s_ním již v_nebi, ačkoli se s_naším tělem ještě nestalo, co máme slíbeno.

On je již vyvýšen nad nebesa, a přece v_nás na zemi trpí každou bolestí, kterou tu jako jeho údy zakoušíme. Sám to dosvědčil, když shůry volal: Šavle, Šavle, proč mě pronásleduješ?{fnr}2{/fnr} anebo když řekl: Měl jsem hlad, a dali jste mi najíst.{fnr}3{/fnr}

Proč také my na zemi neusilujeme, abychom skrze víru, naději a lásku, které nás s_ním spojují, byli už nyní s_ním v_nebi? On, ač je tam, je také s_námi; a my, třebaže jsme zde, jsme také s_ním. On tak jedná pro své božství, moc a lásku; my sice nemůžeme jako on pro své božství, můžeme však pro svou lásku, lásku k_němu.

On nebe neopustil, když k_nám odtud sestoupil; a stejně neopustil ani nás, když znovu vstoupil na nebesa. Že tam byl, i_když byl zde na zemi, dosvědčují jeho vlastní slova: Nikdo nevystoupil do nebe kromě toho, který sestoupil z_nebe, totiž Syn člověka, který je v_nebi.{fnr}4{/fnr}

To bylo řečeno s_ohledem na jednotu, poněvadž on je naše hlava a my jeho tělo. A to mohl způsobit jen on sám: on jako Syn člověka se stal jedním z_nás a my jsme se stali skrze něho syny Božími.

Vždyť apoštol říká: Jako tělo je pouze jedno, i_když má mnoho údů, ale všechny údy těla, přestože je jich mnoho, tvoří dohromady jediné tělo, tak je tomu i_u_Krista.{fnr}5{/fnr} Neříká: takový je Kristus, nýbrž tak je tomu i_u_Krista. Kristus má sice mnoho údů, avšak jediné tělo.

Sestoupil tudíž z_nebe, z_milosrdné lásky; a zase sám vystupuje do nebe, byť i_my v_něm, skrze milost. A tak jen Kristus sestoupil a jen Kristus vystoupil: a to tak, že důstojnost Hlavy se při spojení s_tělem neztrácí a spojení Hlavy s_tělem nepřestává.

{fn:1}{r}Kol 3,1-2{/r}.{/fn} {fn:2}{r}Sk 9,4{/r}.{/fn} {fn:3}{r}Mt 25,35{/r}.{/fn} {fn:4}{r}Jan 3,13{/r} (Vulg.).{/fn} {fn:5}{r}1 Kor 12,12{/r}.{/fn}

{p}

ZPĚV PO DRUHÉM ČTENÍ

{r}Sk 1,3.9.4{/r}

Po svém utrpení se Ježíš po čtyřicet dní zjevoval apoštolům a mluvil o_Božím království. {*} A pak byl před jejich zraky vyzdvižen a oblak jim ho vzal z_očí, aleluja.

Když s_nimi jedl, přikázal jim, aby neodcházeli z_Jeruzaléma, ale čekali na Otcovo zaslíbení. {*} A pak byl před jejich zraky vyzdvižen a oblak jim ho vzal z_očí, aleluja.

Hymny k volnému výběru, doba velikonoční DOPOLEDNE

Nadešlo devět hodin již,

kdy Kristus na sebe vzal kříž:

myšlenek nízkých zanechme

a v_modlitbách jej vzývejme.

Toť hodina, kdy kletba vin

se rozplynula jako dým

a nám všem z_přízně Kristovy

nadešlo blahé období.

Ježíši, každý tvor tě chval,

že vítězně jsi z_hrobu vstal,

i_Otce, Ducha milosti

ať věčně všechno tvorstvo ctí. Amen.

V POLEDNE

Pojďte, sluhové pokorní,

ať vaše rty i_nitra zní

chválami jména Božího,

hodnými Nejsvětějšího.

Toť doba, kdy Pán bez viny

za nás byl na smrt vydaný.

Teď s_láskou, jíž mu dlužíme,

jej vzkříšeného oslavme.

Vzývejme Boha jednoho,

v_Trojici Vládce mocného,

Otce i_Syna, Krále s_ním,

společně s_Duchem přesvatým. Amen.

ODPOLEDNE

Teď skví se hodina ta již,

co vyprostila z_temnot kříž,

celý svět ze tmy vyvedla

a nové světlo zažehla.

Toť chvíle, kdy se rozhodl

Pán vzbudit těla ze hrobů

a jim vstát z_mrtvých nařídil,

nový dech žití když jim vlil.

V_obnovu světa věříme,

v_němž zákon smrti pomine

a života dar blažený

potrvá bez omezení. Amen.

Nebo:

Denně v_tom pozdviženém čase

Pán přicházel a mizel zase

jak vlny vůní z_jarních lích,

jak stíny oblaků, jež plynou,

jak deště v_máji nad krajinou,

jak příboj nocí měsíčních.

Vedl je, učil po šest neděl.

Když se jim všecek vypověděl

v_odpečetěných tajemstvích,

za město vyvedl své stádce.

Dal požehnání jim i_matce

a potom – k_nebi ruce zdvih.

A pak – ó, blesk, ó, oslnění!

To hudba hřmí, to zpívá hřmění,

to zem se bortí v_základech?

Nelze vám, syna mého děti,

na jeho krásu pohleděti,

před níž i_nebe tají dech!


Text © Česká biskupská konference, 2018 | HTML © Juraj Vidéky