NA SVIATKY PREBL. PANNY MÁRIE

Modlitba se čtením

HYMNUS

Zdráva buď, císařovno vší ctnosti,

víry, lásky i_vší šlechetnosti,

zdrávas, plná milosti,

rač na nás vzpomenouti,

Matko vší dobrotivosti.

Abychom důstojně tě chválíce,

zpívajíce, čtouce i_prosíce,

mohli dostat od Krista,

Syna tvého mocného,

milosti Ducha Svatého.

Bohem Otcem před věky vybraná,

také jeho Synem vyvolená

a Duchem navštívená,

církví svatou slavená,

všech svatých světice svatá.

Zdráva buď, Panno všech panen čistá,

zdrávas, mořská hvězdo, cesto jistá,

zdrávas, slunce světlosti,

zdráva buď, kmeni Jesse,

všech hříšných orodovnice.

Ó_Maria, Matko milostivá,

tys na Synu svém si vyprosila:

že budeš vyslyšena,

když za někoho prosíš,

zaň se přimlouvati ráčíš.

Panenská matko, dcerou jsi

Synáčka svého božského,

pokorná, i_když vzácnější

nad tvory světa celého.

Bůh ve svém úradku tě měl,

by uskutečnil to, co chtěl:

vrcholem krásy, chloubou jsi

smrtelné přirozenosti.

A tu jsi zušlechtila tak,

že její Tvůrce vznešený

se skrze tebe vtělil pak

k_úžasu všeho stvoření.

V_tvém svatém lůně panenském

se oheň Boží lásky vzňal

a v_jeho teple mateřském

zem rajské květy plodí dál.

Ať Otce s_Utěšitelem

i_tvého Syna lidstvo ctí,

že ozdobil tě oděvem

svých nejvzácnějších milostí. Amen

ŽALMY

Ant. 1Maria přijala požehnání od Hospodina, odměnu od Boha, svého spasitele. Aleluja. Žalm 24

Ant. 2Bůh ji posvětil jako svůj příbytek. Aleluja. Žalm 46

Ant. 3Slavné věci se o_tobě vypravují, Panno Maria. Aleluja. Žalm 87

Maria uchovávala v_srdci všechno Aleluja.

a rozvažovala o_tom. Aleluja.

Blahoslavení jsou ti, kdo slyší Boží slovo, aleluja,

a zachovávají ho, aleluja.

Z_první knihy Kronik

{r:1 Kron}17,1-15{/r}

{p}

Proroctví o_Mesiáši – Davidovu synu

{v}1{/v}Když David už bydlel ve svém paláci, řekl proroku Nátanovi: „Hle, já bydlím v_domě z_cedrů, zatímco archa Hospodinovy úmluvy je pod (stanovými) pokrývkami.“ {v}2{/v}Nátan odpověděl Davidovi: „Proveď všechno, co máš na srdci, vždyť Bůh je s_tebou!“

{v}3{/v}Ale té noci se Nátanovi ozvalo Hospodinovo slovo: {v}4{/v}„Jdi a řekni mému služebníku Davidovi: Tak praví Hospodin: Ty mi nevystavíš dům k_přebývání; {v}5{/v}vždyť jsem nebydlel v_domě ode dne, kdy jsem vyvedl Izraele, až do dneška; ale putoval jsem vždy ze stanu do stanu a z_příbytku do příbytku. {v}6{/v}Kdekoli jsem chodil s_celým Izraelem, zmínil jsem se snad slovem některému z_izraelských soudců, jimž jsem přikázal pást můj izraelský lid: Proč jste mi nevystavěli dům z_cedrů?

{v}7{/v}A nyní řekni mému služebníku Davidovi toto: Tak praví Hospodin zástupů: Já jsem tě vzal z_pastviny od ovcí, abys byl vládcem nad mým izraelským lidem, {v}8{/v}a byl jsem s_tebou ve všem, cos podnikal; vyhubil jsem před tebou všechny tvé nepřátele a zjednal jsem ti jméno, jaké mají ti největší na zemi. {v}9{/v}Určil jsem svému izraelskému lidu místo, zasadil jsem ho, aby tam bydlel. Nebude se už děsit a lidé oddaní zločinu se ho (neodváží) utlačovat jako dříve {v}10{/v}a v_dobách, kdy jsem nad svým izraelským lidem ustanovil soudce. Pokořil jsem všechny tvé nepřátele.

Oznamuji ti tedy, že Hospodin vystaví dům tobě. {v}11{/v}Až naplníš své dny, vydáš se ke svým otcům, vzbudím po tobě potomstvo, které vzejde z_tvých synů, a upevním jeho království. {v}12{/v}Postaví mi dům a upevním jeho trůn navěky. {v}13{/v}Já mu budu otcem a on mi bude synem; svou přízeň mu však neodejmu, jako jsem ji odňal tomu, který byl před tebou. {v}14{/v}Ustanovím ho ve svém domě a ve svém království navždy a jeho trůn bude pevný navěky.“

{v}15{/v}Tak mluvil Nátan k_Davidovi ve smyslu všech těchto slov a celého toho vidění.

{p}

ZPĚV PO PRVNÍM ČTENÍ

Blahoslavená jsi, Panno Maria, neboť tys nosila Pána, stvořitele světa. {*} Zrodila jsi toho, který tě stvořil, a navěky zůstáváš pannou.

Buď zdráva, Maria, milostiplná! Pán s_tebou! {*} Zrodila jsi toho, který tě stvořil, a navěky zůstáváš pannou.

Z_knihy proroka Izaiáše

{r}Iz 7,10-14{/r}; {r:Iz}11,1-9{/r}

{p}

Emanuel, Král pokoje

{v}7,10{/v}Hospodin promluvil k_Achazovi (skrze proroka Izaiáše): {v}11{/v}„Vyžádej si znamení od Hospodina, svého Boha, ať hluboko v_podsvětí, či nahoře na výšinách!“ {v}12{/v}Achaz však řekl: „Nebudu žádat, nebudu pokoušet Hospodina.“

{v}13{/v}Tu pravil (Izaiáš): „Slyšte tedy, Davidův dome! Nestačí vám omrzovat lidi, že omrzujete i_mého Boha? {v}14{/v}Proto vám dá znamení sám Pán: Hle, panna počne a porodí syna a dá mu jméno Emanuel (to je ‚Bůh s_námi‘).“

{v}11,1{/v}Vyrazí ratolest z_pahýlu Jesse,

výhonek vypučí z_jeho kořenů,

{v}2{/v}spočine na něm duch Hospodinův:

duch moudrosti a rozumu,

duch rady a síly,

duch poznání a bázně před Hospodinem.

{v}3{/v}Má zálibu v_bázni před Hospodinem.

Nebude soudit podle zdání očí,

nebude rozhodovat podle doslechu,

{v}4{/v}ale podle spravedlnosti bude soudit chudé

a podle práva se bude rozhodovat pro pokorné v_zemi.

Bude bít zemi holí svých úst,

usmrtí bezbožného dechem svých rtů.

{v}5{/v}Spravedlnost bude provazem jeho beder

a věrnost bude pásem jeho ledví.

{v}6{/v}Vlk bude přebývat s_beránkem,

levhart si lehne vedle kozlátka,

tele a lvíče budou žrát pospolu

a malý chlapec je bude vodit.

{v}7{/v}Pást se bude kráva s_medvědicí,

jejich mláďata ulehnou spolu,

lev bude žrát jako býk plevy.

{v}8{/v}Kojenec si bude hrát

nad dírou zmije

a nemluvně sáhne rukou

do skrýše jedovatého hada.

{v}9{/v}Nikdo nebude škodit ani zabíjet

na celé mé svaté hoře,

protože poznání Hospodina naplní zemi,

tak jako vody pokrývají moře.

{p}

ZPĚV PO PRVNÍM ČTENÍ

{r}Iz 7,14{/r}; {r:Iz}9,6{/r}

Hle, panna počne a porodí syna. {*} Jeho vladařství vzroste a pokoje nebude konce.

Bude vládnout na Davidově trůně a v_jeho království navěky. {*} Jeho vladařství vzroste a pokoje nebude konce.

Nebo:

Z_listu svatého apoštola Pavla Galaťanům

{r:Gal}3,22 – 4,7{/r}

{p}

Skrze víru jsme Boží děti a dědici

{v}3,22{/v}Písmo prohlásilo, že všichni jsou hříšníci. Tak se tedy vírou v_Ježíše Krista dostává zaslíbení těm, kdo věří.

{v}23{/v}Ale než přišla víra, byli jsme hlídáni Zákonem jako ve vězení, (v_očekávání) víry, která se měla zjevit. {v}24{/v}Zákon byl naším vychovatelem pro Krista, abychom z_víry došli ospravedlnění. {v}25{/v}Když však přišla víra, nejsme už pod vychovatelem. {v}26{/v}Vy všichni jste totiž Boží děti skrze víru v_Ježíše Krista. {v}27{/v}Vy všichni, pokřtění v_Krista, oblékli jste se v_Krista: {v}28{/v}už není Žid anebo Řek, už není otrok anebo člověk svobodný, už není muž anebo žena; všichni jste jeden v_Kristu Ježíši. {v}29{/v}A když patříte Kristu, jste tedy Abrahámovo potomstvo a dědici podle zaslíbení.

{v}4,1{/v}Můj výklad je tento: Pokud je dědic nedospělý, v_ničem se neliší od otroka, ačkoli je pánem všeho. {v}2{/v}Podléhá poručníkům a správcům až do doby stanovené otcem. {v}3{/v}Tak to bylo i_s_námi: dokud jsme byli nedospělí, žili jsme pod vládou prvopočátků světa. {v}4{/v}Když se však naplnil čas, poslal Bůh svého Syna, narozeného ze ženy, podrobeného Zákonu, {v}5{/v}aby vykoupil lidi, kteří podléhali Zákonu. Tak jsme byli přijati za syny. {v}6{/v}A protože jste synové, poslal nám Bůh do srdce Ducha svého Syna, Ducha, který volá: „Abba, Otče!“ {v}7{/v}Už tedy nejsi otrok, ale syn a jako syn také dědic skrze Boha.

{p}

ZPĚV PO PRVNÍM ČTENÍ

{r}Gal 4,4-5{/r}; {r}Ef 2,4{/r}; {r}Řím 8,3{/r}

Když se naplnil čas, poslal Bůh svého Syna, narozeného ze ženy, podrobeného Zákonu, {*} aby vykoupil lidi, kteří podléhali Zákonu.

Bůh nás miloval svou velikou láskou a poslal svého Syna; a on vzal na sebe tělo, jako mají hříšní lidé. {*} Aby vykoupil lidi, kteří podléhali Zákonu.

Z_knihy Zjevení svatého apoštola Jana

{r}Zj 11,19 – 12,17{/r}

{p}

Veliké znamení na nebi: žena oděná sluncem

{v}11,19{/v}Boží chrám v_nebi se otevřel a ukázala se v_něm aarcha jeho úmluvy; a nastalo blýskání, (ozvaly se) hlasy a hromy, (nastalo) zemětřesení a (spadlo) velké krupobití.

{v}12,1{/v}Pak se objevilo na nebi veliké znamení: žena oděná sluncem, s_měsícem pod nohama a s_korunou z_dvanácti hvězd kolem hlavy. {v}2{/v}Byla v_jiném stavu a křičela v_bolestech a v_mukách před porodem.

{v}3{/v}Potom se objevilo na nebi další znamení: veliký ohnivě rudý drak se sedmi hlavami a deseti rohy a na každé hlavě měl čelenku. {v}4{/v}Ocasem smetl třetinu hvězd z_nebe a svrhl je na zem. Ten drak se postavil před ženu, která měla rodit, aby pohltil její dítě, jakmile ho porodí. {v}5{/v}A porodila syna, chlapce, toho, který má vládnout všem národům železným prutem. Avšak její dítě bylo uchváceno do nebe k_Bohu, k_jeho trůnu. {v}6{/v}Žena pak uprchla na poušť, kde měla místo připravené od Boha, aby tam byla živena tisíc dvě stě šedesát dní.

{v}7{/v}Tehdy nastal na nebi boj: Michael a jeho andělé se dali do boje s_drakem; drak a jeho andělé se postavili proti nim, {v}8{/v}ale neobstáli a přišli o_svoje místo na nebi. {v}9{/v}Velký drak – starý had, nazývaný ďábel a satan, svůdce celé země – byl svržen na zem a jeho andělé byli svrženi s_ním.

{v}10{/v}Tu jsem uslyšel hlasité volání v_nebi:

„Od nynějška patří vítězství, moc

a královská vláda

našemu Bohu a panování jeho Pomazanému,

neboť byl svržen žalobník našich bratří,

který na ně žaloval před naším Bohem ve dne v_noci.

{v}11{/v}Oni nad ním zvítězili Beránkovou krví

a slovem jeho svědectví,

protože nemilovali svůj život natolik,

že by se zalekli smrti.

{v}12{/v}Proto se veselte, nebesa

a vy, kteří v_nich přebýváte!

Běda však zemi a moři, neboť ďábel sestoupil k_vám s_velikým hněvem, protože ví, že už má jen málo času.“

{v}13{/v}Když drak viděl, že je svržen na zem, začal pronásledovat ženu, která porodila onoho chlapce. {v}14{/v}Ale ženě byla dána dvě křídla velikého orla, aby mohla odletět na poušť do svého útočiště, aby tam – daleko od hada – byla živena rok a dva roky a půl roku. {v}15{/v}Had pak za ženou vychrlil proud vody jako řeku, aby ji strhl tou řekou. {v}16{/v}Ale země přispěla ženě na pomoc: otevřela svůj jícen a pohltila tu řeku, kterou had vychrlil z_tlamy.

{v}15{/v}Tu se had na ženu rozlítil a odešel, aby vedl válku proti ostatním z_jejího potomstva, kteří zachovávají Boží přikázání a hlásí se k_Ježíšovu svědectví.

{p}

ZPĚV PO PRVNÍM ČTENÍ

{r}1 Kor 15,54.57{/r}; {r}Zj 12,1{/r}

Až toto tělo smrtelné vezme na sebe nesmrtelnost, potom se vyplní to, co stojí v_Písmu: Vítězně je smrt navždy zničena. {*} Bohu díky! On nám popřává vítězství skrze našeho Pána Ježíše Krista, aleluja.

Objevilo se na nebi veliké znamení: žena oděná sluncem, s_měsícem pod nohama a s_korunou z_dvanácti hvězd kolem hlavyd. {*} Bohu díky! On nám popřává vítězství skrze našeho Pána Ježíše Krista, aleluja.

Z_oslavné řeči svatého Sofronia, biskupa jeruzalémského

(Oratio 2, In sanctissimæ Deiparæ Annuntiatione, 21-22.26: PG 87,3,3242.3250)

{p}

Otcovo požehnání zazářilo lidem skrze Marii

Buď zdráva, milostiplná, Pán s_tebou!{fnr}1{/fnr} Může být něco závratnějšího než taková radost, Panno a Matko? A může být něco velkolepějšího než tato milost, kterou Bůh přiřkl jedině tobě? Nebo lze přijít na něco blaživějšího a nádhernějšího, než je taková milost? Všechno zůstává daleko za zázrakem, který vidíme na tobě, nic nedosahuje výšin tvého omilostnění; všechno, i_to nejlepší, je až za tebou, lesk všeho ostatního před tebou naprosto bledne.

Pán s_tebou! Kdo by se mohl odvážit se s_tebou měřit? Z_tebe přichází na svět Bůh. Kdo by ti neustoupil z_cesty a navíc s_radostí ti nedal přednost a neuznal tvoje prvenství? Když vidím tvé skvělé výsady, jimiž převyšuješ všechny tvory, vzdávám ti nejvyšší hold a provolávám: Buď zdráva, milostiplná, Pán s_tebou! Vždyť z_tebe se nedostalo radosti pouze lidem, také nebeské mocnosti se z_tebe radují.

Jsi opravdu požehnaná mezi ženami,{fnr}2{/fnr} neboť zlořečení, které postihlo Evu, jsi změnila v_požehnání a Adam, který byl prokletím sražen v_prach, byl skrze tebe blahořečen.

Jsi opravdu požehnaná mezi ženami, neboť skrze tebe zazářilo lidem Otcovo požehnání a zbavilo je staré kletby.

Jsi opravdu požehnaná mezi ženami, neboť skrze tebe nacházejí záchranu tvoji prarodiče; máš přece porodit Zachránce, který jim připraví spásu u_Boha.

Jsi opravdu požehnaná mezi ženami, neboť bez semene jsi vydala plod, který zahrnul celý svět požehnáním a vykupuje jej z_prokletí, plodícího trní.

Jsi opravdu požehnaná mezi ženami, neboť přes svou lidskou přirozenost se opravdu staneš Rodičkou Boží. Vždyť jestliže ten, jenž se z_tebe narodí, je vskutku vtělený Bůh, právem ti náleží titul Bohorodičky, protože skutečně rodíš Boha.

Ty opravdu chováš v_komůrce svého lůna samotného Boha; bydlí v_tobě ve své lidské podobě, vychází z_tebe jako ženich, všem připravuje radost a všechno zaplavuje Božím světlem.

Jako na nejčistším, skvoucím nebi si právě u_tebe, Panno, Bůh postavil svůj stan a vyjde z_tebe jako ženich ze svatební komnaty{fnr}3{/fnr} a jako borec běžící k_cíli proběhne dráhu svého života, který bude všem živým ve všem přinášet spásu; a jelikož se od jednoho konce nebes rozklene až na druhý konec nebes, kéž naplní všechno Božím žárem a životodárným světlem.{fnr}4{/fnr}

{fn:1}{r}Lk 1,28{/r}.{/fn} {fn:2}Tamtéž.{/fn} {fn:3}Srov. {r}Žl 19 (18),6{/r}.{/fn} {fn:4}Tamtéž, v. {r:Žl 19 (18),}7{/r}.{/fn}

{p}

ZPĚV PO DRUHÉM ČTENÍ

Požehnaná mezi ženami, tys Evinu kletbu změnila v_požehnání. {*} Díky tobě spočinulo na lidech požehnání Boha Otce. Aleluja.

Díky tobě nalezli spásu tvoji předkové. {*} Díky tobě spočinulo na lidech požehnání Boha Otce. Aleluja.

Nebo:

Z_kázání blahoslaveného Elreda, opata v_Rievaulx

(Sermo 20, in Nativitate beatæ Mariæ: PL 195,322-324)

{p}

Maria, naše Matka

Pojďme k_nevěstě Kristově, pojďme k_jeho matce, pojďme k_jeho nejlepší služebnici. Tím vším je totiž blahoslavená Panna Maria.

Ale co pro ni máme udělat? Jaké dary jí můžeme nabídnout? Kéž bychom jí alespoň dokázali vrátit, co jsme jí dlužni! Dlužíme jí úctu, dlužíme jí službu, dlužíme jí lásku, dlužíme jí chválu. Dlužíme jí úctu, protože ona je matkou našeho Pána. Kdo totiž nectí matku, znevažuje nepochybně také syna. A v_Písmu se praví: Cti svého otce i_svou matku.{fnr}1{/fnr}

Nuže, co k_tomu říci, bratři? Není ona i_naší matkou? Ovšemže, bratři, je to opravdu naše matka. Z_ní jsme se přece narodili, ne světu, ale Bohu.

Všichni jsme byli ve smrti, v_starobě, v_temnotách, v_bídě. Tak to věříme, tak to i_víme: Byli jsme ve smrti, neboť jsme ztratili Boha. Byli jsme v_starobě, neboť jsme žili v_porušenosti. Byli jsme v_temnotách, neboť jsme ztratili světlo moudrosti. Nadobro jsme tak propadli zkáze.

Avšak z_blahoslavené Marie jsme se zase narodili, mnohem lépe než předtím z_Evy, protože z_Marie se narodil náš Spasitel. Místo staroby jsme získali novost, místo porušenosti neporušenost, místo temnot světlo.

Maria je naše matka, matka našeho života, matka naší neporušenosti, matka našeho světla. O_našem Pánu říká přece apoštol: On se nám stal Boží moudrostí a spravedlností, naším posvěcením a vykoupením.{fnr}2{/fnr}

Takže ta, která je matkou Kristovou, je matkou naší moudrosti, matkou naší spravedlnosti, matkou našeho posvěcení a matkou našeho vykoupení. A tak je naší matkou víc než naše matka pozemská. Naše narození z_ní je jistě přednější, protože z_ní vychází naše svatost, naše moudrost, naše spravedlnost, naše posvěcení a naše vykoupení.

Písmo praví: Chvalte Hospodina v_jeho svatých.{fnr}3{/fnr} Máme-li chválit Boha ve svatých, v_těch, skrze něž činí divy a zázraky, oč více je třeba ho chválit v_té, ve které učinil sebe sama, podivuhodného nade všechny divy.

{fn:1}{r}Ex 20,12{/r}.{/fn} {fn:2}Srov. {r}1 Kor 1,30{/r}.{/fn} {fn:3}Srov. {r}Žl 150,1{/r}.{/fn}

{p}

ZPĚV PO DRUHÉM ČTENÍ

Jsi šťastná, svatá Panno Maria, hodna veškeré chvály. {*} Z_tebe vzešlo slunce spravedlnosti, Kristus, Spasitel světa. Aleluja.

S_radostí slavíme tvůj svátek, blahoslavená Panno Maria. {*} Z_tebe vzešlo slunce spravedlnosti, Kristus, Spasitel světa. Aleluja.

Nebo jiné:

Z_věroučné konstituce 2. vatikánského sněmu o_církvi

(Lumen gentium, nn. 61-62)

{p}

Mariino mateřství v_dějinách spásy

Jako bylo od věčnosti předurčeno vtělení Božího slova, byla zároveň předurčena také blahoslavená Panna za Matku Boží: z_rozhodnutí Boží prozřetelnosti se zde na zemi stala ctihodnou Matkou božského Vykupitele a v_jedinečné, nesrovnatelné míře vznešenou spolupracovnicí i_pokornou služebnicí Páně. Počala, porodila a živila Krista, představila ho v_chrámě Otci, prožívala se svým Synem smrtelná muka kříže; v_poslušnosti a víře, s_nadějí a vroucí láskou tak naprosto ojedinělým způsobem spolupracovala na Spasitelově díle obnovy nadpřirozeného života všech lidí. Právě proto se v_řádu milosti stává i_naší Matkou.

A toto Mariino mateřství trvá v_dějinách spásy bez přestání: od okamžiku, kdy při zvěstování oddaně vyslovila svůj souhlas, jemuž i_pod křížem zůstala neochvějně věrná, až do věčného naplnění spásy všech vyvolených. Ani po svém nanebevzetí v_tomto spasitelném poslání neustala, ale vždy znovu se za nás přimlouvá, aby se nám dostalo darů potřebných k_naší spáse.

S_mateřskou láskou pečuje o_všechny bratry svého Syna, kteří dosud putují po této zemi a jsou vystavení nebezpečí a nesnázím, dokud nebudou šťastně dovedeni do nebeské vlasti.

Proto se blahoslavená Panna v_církvi vzývá jako Přímluvkyně, Ochránkyně, Pomocnice a Prostřednice. Tomu je ovšem třeba rozumět tak, že se nic neubírá ani nepřidává ke skutečnosti, že postavení a funkce jediného Prostředníka přísluší Kristu.

Žádného tvora nelze totiž nikdy srovnávat s_vtěleným Slovem a Vykupitelem, ale podobně jako se různým způsobem podílejí na jediném Kristově kněžství služebníci církve a věřící lid a jako se rozličným způsobem na tvorstvu konkrétně projevuje jediná Boží dobrota, tak také Vykupitelovo jediné prostřednictví nejen nevylučuje, ale podněcuje mezi tvory různé druhy spolupráce, pramenící z_tohoto jediného zdroje.

A právě takovou Kristu podřízenou Mariinu úlohu a činnost církev nepochybně nejen vyznává, ale také neustále zakouší a klade věřícím na srdce, aby se na tuto mateřskou ochranu spolehli, a tak ještě více přilnuli k_Prostředníkovi a Spasiteli Kristu.

{p}

ZPĚV PO DRUHÉM ČTENÍ

Svatá a neposkvrněná Matko Boží, nedovedu dost velebit tvé panenství, {*} neboť tys ve svém lůně nosila toho, kterého nebe nemohlo obsáhnout. Aleluja.

Požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého, {*} neboť tys ve svém lůně nosila toho, kterého nebe nemohlo obsáhnout. Aleluja.

PRO VIGILII: Ant. Raduj se, Panno Maria, neboť tys nosila Krista, stvořitele nebe i_země, spasitele světa, aleluja.

Slova svatého evangelia podle Matouše

{r:Mt}1,1-16.18-23{/r}

{p}

Dítě, které počala, je z_Ducha Svatého

{v}1{/v}Rodokmen Ježíše Krista, syna Davidova, syna Abrahámova.

{v}3{/v}Abrahám byl otec Izákův, Izák otec Jakubův, Jakub otec Judy a jeho bratří. {v}4{/v}Aram otec Aminadabův, Aminadab otec Násónův, Násón otec Salmónův, {v}5{/v}Salmón otec Boazův – jeho (matka) byla Rachab. Boaz byl otec Obédův – jeho (matka) byla Rút. Obéd byl otec Jesseův, {v}6{/v}Jesse otec krále Davida.

David byl otec Šalomounův – jeho (matka) byla žena Uriášova. {v}7{/v}Šalomoun byl otec Rechabeamův, Rechabeam otec Abijáhův, {v}8{/v}Abijáh otec Asafův, Asaf otec Josafatův, Josafat otec Jorámův, Jorám otec Uzijáhův, {v}9{/v}Uzijáh otec Jotamův, Jotam otec Achazův, Achaz otec Ezechiášův, {v}10{/v}Ezechiáš otec Manasesův, Manases otec Ámonův, Ámon otec Jošíjáhův, {v}11{/v}Jošíjáh otec Jechonjáhův a jeho bratří za babylónského vyhnanství.

{v}12{/v}Po babylónském vyhnanství Jechonjáh byl otec Šealtielův, Šealtiel byl otec Zorobábelův, {v}13{/v}Zorobábel byl otec Abiudův, Abiud Eliakimův, Eliakim Azórův, {v}14{/v}Azór Sádókův, Sádók Achimův, Achim Eliudův, {v}15{/v}Eliud Eleazarův, Eleazar Matanův, Matan Jakubův, {v}16{/v}Jakub byl otec Josefa, muže Marie, z_které se narodil Ježíš, nazývaný Kristus.

{v}18{/v}S_narozením Ježíše Krista to bylo takto: Jeho matka Maria byla zasnoubena s_Josefem. Ale dříve než spolu začali bydlet, ukázalo se, že počala z_Ducha svatého. {v}19{/v}Protože její muž Josef byl spravedlivý a nechtěl ji vydat pohaně, rozhodl se tajně se s_ní rozejít.

{v}20{/v}Když už to chtěl udělat, zjevil se mu ve snu anděl Páně a řekl: „Josefe, synu Davidův, neboj se k_sobě vzít svou manželku Marii. Vždyť dítě, které počala, je z_Ducha svatého. {v}21{/v}Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš; on totiž spasí svůj lid od hříchů.“

{v}22{/v}To všechno se stalo, aby se naplnilo, co řekl Pán ústy proroka: {v}23{/v}‚Hle, panna počne a porodí syna a dají mu jméno Emanuel,‘ to znamená ‚Bůh s_námi‘.

Nebo kratší text:

Slova svatého evangelia podle Matouše

{r:Mt}1,18-23{/r}

{v}18{/v}S_narozením Ježíše Krista to bylo takto:

Jeho matka Maria byla zasnoubena s_Josefem. Ale dříve než spolu začali bydlet, ukázalo se, že počala z_Ducha svatého. {v}19{/v}Protože její muž Josef byl spravedlivý a nechtěl ji vydat pohaně, rozhodl se tajně se s_ní rozejít.

{v}20{/v}Když už to chtěl udělat, zjevil se mu ve snu anděl Páně a řekl: „Josefe, synu Davidův, neboj se k_sobě vzít svou manželku Marii. Vždyť dítě, které počala, je z_Ducha svatého. {v}21{/v}Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš; on totiž spasí svůj lid od hříchů.“

{v}22{/v}To všechno se stalo, aby se naplnilo, co řekl Pán ústy proroka: {v}23{/v}‚Hle, panna počne a porodí syna a dají mu jméno Emanuel,‘ to znamená ‚Bůh s_námi‘.

Nebo:

Slova svatého evangelia podle Matouše

{r:Mt}2,13-15.19-23{/r}

{p}

Vezmi dítě i_jeho matku a uteč do Egypta

{v}13{/v}Když mudrci odešli, zjevil se Josefovi ve snu anděl Páně a řekl: „Vstaň, vezmi dítě i_jeho matku, uteč do Egypta a zůstaň tam, dokud ti neřeknu. Herodes totiž bude po dítěti pátrat, aby ho zahubil.“

{v}14{/v}Vstal tedy, vzal v_noci dítě i_jeho matku, odebral se do Egypta {v}15{/v}a byl tam až do Herodovy smrti. Tak se splnilo, co řekl Pán ústy proroka: ‚Z_Egypta jsem povolal svého syna.‘

{v}19{/v}Když Herodes zemřel, zjevil se v_Egyptě Josefovi ve snu anděl Páně {v}20{/v}a řekl: „Vstaň, vezmi dítě i_jeho matku a jdi do izraelské země, protože ti, kdo ukládali dítěti o_život, už zemřeli.“

{v}21{/v}Vstal tedy, vzal dítě i_jeho matku a odebral se do izraelské země. {v}22{/v}Ale když uslyšel, že je v_Judsku místo svého otce Heroda králem Archelaus, bál se tam jít a podle pokynu ve snu se odebral na území galilejské. {v}23{/v}Šel tedy a usadil se v_městě, které se jmenuje Nazaret, aby se splnilo, co je řečeno ústy proroků: ‚Bude nazýván Nazaretský.‘

Nebo:

Slova svatého evangelia podle Matouše

{r:Mt}12,46-50{/r}

{p}

Ukázal rukou na své učedníky a řekl: „To je moje matka a to jsou moji příbuzní.“

{v}46{/v}Když mluvil Ježíš k_zástupům, jeho matka a příbuzní stáli venku a chtěli s_ním mluvit. {v}47{/v}Někdo mu řekl: „Hle, tvoje matka a tvoji příbuzní stojí venku a chtějí s_tebou mluvit.“

{v}48{/v}On však odpověděl tomu, kdo mu to řekl: „Kdo je moje matka a kdo jsou moji příbuzní?“

{v}49{/v}Ukázal rukou na své učedníky a řekl: „To je moje matka a to jsou moji příbuzní! {v}50{/v}Každý totiž, kdo plní vůli mého nebeského Otce, to je můj bratr i_sestra i_matka.“

Nebo:

Slova svatého evangelia podle Lukáše

{r:Lk}1,26-38{/r}

{p}

Počneš a porodíš syna

{v}26{/v}Anděl Gabriel byl poslán od Boha do galilejského města, které se jmenuje Nazaret, {v}27{/v}k_panně zasnoubené s_mužem jménem Josef z_Davidova rodu a ta panna se jmenovala Maria.

{v}28{/v}Anděl k_ní vešel a řekl: „Buď zdráva, milostiplná! Pán s_tebou!“

{v}29{/v}Když to slyšela, ulekla se a uvažovala, co má ten pozdrav znamenat.

{v}30{/v}Anděl jí řekl: „Neboj se, Maria, neboť jsi nalezla milost u_Boha. {v}31{/v}Počneš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš. {v}32{/v}Bude veliký a bude nazván Synem Nejvyššího. Pán Bůh mu dá trůn jeho předka Davida, {v}33{/v}bude kralovat nad Jakubovým rodem navěky a jeho království nebude mít konce.“

{v}34{/v}Maria řekla andělovi: „Jak se to stane? Vždyť muže nepoznávám!“

{v}35{/v}Anděl jí odpověděl: „Duch svatý sestoupí na tebe a moc Nejvyššího tě zastíní! Proto také dítě bude nazváno svaté, Syn Boží. {v}36{/v}I tvoje příbuzná Alžběta počala ve svém stáří syna a je už v_šestém měsíci, ačkoli byla považována za neplodnou. {v}37{/v}Vždyť u_Boha není nic nemožného.“

{v}38{/v}Maria řekla: „Jsem služebnice Páně: ať se mi stane podle tvého slova!“ A anděl od ní odešel.

Nebo:

Slova svatého evangelia podle Lukáše

{r:Lk}1,39-47{/r}

{p}

Blahoslavená, která jsi uvěřila

{v}39{/v}Maria se vydala na cestu a spěchala do jednoho judského města v_horách. {v}40{/v}Vešla do Zachariášova domu a pozdravila Alžbětu.

{v}41{/v}Jakmile Alžběta uslyšela Mariin pozdrav, dítě se radostně pohnulo v_jejím lůně. Alžběta byla naplněna Duchem svatým {v}42{/v}a zvolala mocným hlasem:

„Požehnaná tys mezi ženami a požehnaný plod života tvého! {v}43{/v}Jak jsem si zasloužila, že matka mého Pána přišla ke mně? {v}44{/v}Vždyť jakmile zazněl tvůj pozdrav v_mých uších, dítě se živě a radostně pohnulo v_mém lůně!

{v}45{/v}Blahoslavená, která jsi uvěřila, že se splní to, co ti bylo řečeno od Pána!“

{v}46{/v}Maria řekla: „Velebí má duše Hospodina {v}47{/v}a můj duch jásá v_Bohu, mém spasiteli.“

Nebo:

Slova svatého evangelia podle Lukáše

{r:Lk}2,1-14{/r}

{p}

Porodila svého prvorozeného syna

{v}1{/v}V_těch dnech vyšlo nařízení od císaře Augusta, aby se v_celé říši provedlo sčítání lidu. {v}2{/v}To bylo první sčítání a konalo se, když byl v_Sýrii místodržitelem Kvirinius. {v}3{/v}Šli tedy všichni, aby se dali zapsat, každý do svého města.

{v}4{/v}Také Josef se odebral z_galilejského města Nazareta vzhůru do Judska do města Davidova, které se jmenuje Betlém, protože byl z_rodu a kmene Davidova, {v}5{/v}aby se dal zapsat spolu s_Marií, sobě zasnoubenou ženou, která byla v_požehnaném stavu.

{v}6{/v}Když tam byli, naplnil se jí čas, kdy měla porodit. {v}7{/v}A porodila svého prvorozeného syna, zavinula ho do plének a položila do jeslí, protože v_zájezdním útulku nebylo pro ně místo.

{v}8{/v}V_té krajině nocovali pod širým nebem pastýři a střídali se na hlídce u_svého stáda. {v}9{/v}Najednou u_nich stál anděl Páně a sláva Páně se kolem nich rozzářila a padla na ně veliká bázeň.

{v}10{/v}Anděl jim řekl: „Nebojte se! Zvěstuji vám velikou radost, radost pro všechen lid: {v}11{/v}V_městě Davidově se vám dnes narodil Spasitel – to je Kristus Pán. {v}12{/v}To bude pro vás znamením: Naleznete děťátko zavinuté do plének a položené v_jeslích.“

{v}13{/v}A náhle bylo s_andělem celé množství nebeských zástupů a takto chválili Boha: {v}14{/v}„Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem, v_kterých má Bůh zalíbení.“

Nebo:

Slova svatého evangelia podle Lukáše

{r:Lk}1,15b-19{/r}

{p}

Maria to všechno uchovávala v_srdci a rozvažovala o_tom

{v}15{/v}Pastýři si řekli mezi sebou: „Pojďme tedy do Betléma podívat se na to, co se tam stalo, jak nám Pán oznámil!“

{v}16{/v}Pospíchali (tam) a nalezli Marii a Josefa i_děťáko položené v_jeslích. {v}17{/v}Když ho uviděli, vypravovali, co jim bylo o_tom dítěti pověděno. {v}18{/v}Všichni, kdo to slyšeli, podivili se tomu, co jim pastýři vyprávěli.

{v}19{/v}Maria však to všechno uchovávala v_srdci a rozvažovala o_tom.

Nebo:

Slova svatého evangelia podle Lukáše

{r:Lk}2,27-35{/r}

{p}

Tvou vlastní duší pronikne meč

{v}27{/v}Simeon přišel z_vnuknutí Ducha do chrámu, právě když rodiče přinesli dítě Ježíše, aby s_ním vykonali, co bylo obvyklé podle Zákona. {v}28{/v}Vzal si ho do náručí a takto velebil Boha:

{v}29{/v}„Nyní můžeš, Pane, propustit svého služebníka

podle svého slova v_pokoji,

{v}30{/v}neboť moje oči uviděly tvou spásu,

{v}31{/v}kterou jsi připravil pro všechny národy:

{v}32{/v}světlo k_osvícení pohanům

a k_slávě tvého izraelského lidu.“

{v}33{/v}Jeho otec i_matka byli plni údivu nad slovy, která o_něm slyšeli.

{v}34{/v}Simeon jim požehnal a jeho matce Marii prohlásil: „On je ustanoven k_pádu a k_povstání mnohých v_Izraeli a jako znamení, kterému se bude odporovat – {v}35{/v}i tvou vlastní duší pronikne meč – aby vyšlo najevo smýšlení mnoha srdcí.“

Nebo:

Slova svatého evangelia podle Lukáše

{r:Lk}2,41-52{/r}

{p}

Tvůj otec i_já jsme tě s_bolestí hledali

{v}41{/v}Ježíšovi rodiče putovali každý rok do Jeruzaléma na velikonoční svátky. {v}42{/v}Když mu bylo dvanáct let, vydali se tam na svátky jako obvykle. {v}43{/v}A když ukončili sváteční dni a vraceli se domů, zůstal chlapec Ježíš v_Jeruzalémě, a jeho rodiče to nezpozorovali.

{v}44{/v}V_domnění, že je ve skupině poutníků, ušli den cesty; teprve potom ho hledali mezi příbuznými a známými. {v}45{/v}Když ho nenašli, vrátili se do Jeruzaléma a hledali ho.

{v}46{/v}Po třech dnech ho našli v_chrámě, jak sedí uprostřed učitelů, poslouchá je a dává jim otázky. {v}47{/v}Všichni, kdo ho slyšeli, žasli nad jeho chápavostí a nad jeho odpověďmi.

{v}48{/v}Když ho (rodiče) uviděli, celí se zarazili a jeho matka mu řekla: „Dítě, proč jsi nám to udělal? Hle, tvůj otec i_já jsme tě s_bolestí hledali!“

{v}49{/v}Odpověděl jim: „Proč jste mě hledali? Nevěděli jste, že já musím být v_tom, co je mého Otce?“ {v}50{/v}Ale oni nepochopili, co jim tím chtěl říci.

{v}51{/v}Potom se s_nimi vydal na zpáteční cestu, šel do Nazareta a poslouchal je.

Jeho matka to všechno uchovávala ve svém srdci. {v}52{/v}Ježíš pak prospíval moudrostí, věkem a oblibou u_Boha i_u_lidí.

Nebo:

Slova svatého evangelia podle Lukáše

{r:Lk}11,27-28{/r}

{p}

Blahoslavený život, který tě nosil

{v}27{/v}Když Ježíš mluvil k_zástupům, zvolala na něho jedna žena ze zástupu: „Blahoslavený život, který tě nosil, a prsy, které tě kojily!“

{v}28{/v}On však řekl: „Spíše jsou blahoslavení ti, kdo slyší Boží slovo a zachovávají ho.“

Nebo:

Slova svatého evangelia podle Jana

{r:Jan}2,1-11{/r}

{p}

Byla tam Ježíšova matka

{v}1{/v}Byla svatba v_galilejské Káně a byla tam Ježíšova matka. {v}2{/v}Na tu svatbu byl pozván také Ježíš a jeho učedníci.

{v}3{/v}Došlo víno, a proto řekla matka Ježíšovi: „Už nemají víno.“

{v}4{/v}Ježíš jí odpověděl: „Co mi chceš, ženo? Ještě nepřišla má hodina.“

{v}5{/v}Jeho matka řekla služebníkům: „Udělejte všechno, co vám řekne.“

{v}6{/v}Stálo tam šest kamenných džbánů na vodu, určených k_očišťování předepsanému u_židů, a každý džbán byl na dvě až tři vědra.

{v}7{/v}Ježíš řekl služebníkům: „Naplňte džbány vodou!“ Naplnili je až po okraj.

{v}8{/v}A nařídil jim: „Teď naberte a doneste správci svatby!“

Donesli, {v}9{/v}a jakmile správce svatby okusil vodu proměněnou ve víno – nevěděl, odkud je, ale služebníci, kteří načerpali vodu, to věděli – zavolal si ženicha {v}10{/v}a řekl mu: „Každý člověk předkládá nejdříve dobré víno, a teprve až se hosté podnapijí, víno horší; ale ty jsi uchoval dobré víno až do této chvíle.“

{v}11{/v}To byl v_galilejské Káně počátek znamení, která Ježíš učinil; tím zjevil svou slávu, a jeho učedníci v_něj uvěřili.

Nebo:

Slova svatého evangelia podle Jana

{r:Jan}19,25-27{/r}

{p}

To je tvůj syn. To je tvá matka

{v}25{/v}U_Ježíšova kříže stála jeho matka, příbuzná jeho matky Marie Kleofášova a Marie Magdalská.

{v}26{/v}Když Ježíš uviděl svou matku a jak při ní stojí ten učedník, kterého měl rád, řekl matce: „Ženo, to je tvůj syn.“ {v}27{/v}Potom řekl učedníkovi: „To je tvá matka.“

A od té chvíle si ji ten učedník vzal k_sobě.

PRVNÍ NEŠPORY

HYMNUS

Zdráva buď, přeslavná Matko Ježíšova,

tys celému světu sama posloužila,

pokoru s_čistotou jsi vždy zachovala

a slovu Božímu pevně uvěřila,

Panno pokorná.

O_tobě proroci již předpovídali,

když zdávna početí tvé prorokovali,

Izaiáš mluví o_kořenu Jesse,

že z_něho prut vzejde, z_prutu květ vykvete,

Panno pokorná.

Tys milostí Boží byla naplněna

a za Matku Boží byla vyvolena,

aby z_tebe, Panny čisté a pokorné,

narodil se vůdce cesty spasitelné,

Panno pokorná.

Tebe národové všichni blahoslaví,

nejvyššího Boha skrze tebe chválí,

neb on ti učinil převeliké věci

z_milosti své velké a nesmírné moci,

Panno pokorná.

Za ty se přimlouváš, kdo tě následují,

pokoru, čistotu pro Boha milují,

pyšným se protivíš, duše čisté chráníš,

hříšníky obracíš, k_Synu je přivádíš,

Panno pokorná.

ŽALMY

Ant. 1 Blahoslavená jsi, Panno Maria, neboť tys nosila toho, který všechno stvořil. Aleluja. Žalm 113

Ant. 2 Zrodila jsi toho, který tě stvořil, a navěky zůstáváš pannou. Aleluja. Žalm 147,12-20

Ant. 3 Požehnaná jsi, dcero, od Pána, nejvyššího Boha: skrze tebe máme účast na ovoci života. Aleluja. Kantikum

Ef 1,3-10

KRÁTKÉ ČTENÍ

Gal 4,4-5

Když se naplnil čas, poslal Bůh svého Syna, narozeného ze ženy, podrobeného Zákonu, aby vykoupil lidi, kteří podléhali Zákonu. Tak jsme byli přijati za syny.

ZPĚV PO KRÁTKÉM ČTENÍ

Maria, Bůh si tě vyvolil za Matku svého Syna, {*} a navěky zůstáváš pannou.

Maria, Bůh si tě vyvolil za Matku svého Syna, {*} a navěky zůstáváš pannou.

Zrodila jsi toho, který tě stvořil. {*}

a navěky zůstáváš pannou.

Sláva Otci i_Synu i_Duchu Svatému.

Maria, Bůh si tě vyvolil za Matku svého Syna, {*} a navěky zůstáváš pannou.

V_době velikonoční:

Maria, Bůh si tě vyvolil za Matku svého Syna, a navěky zůstáváš pannou. {*} Aleluja, aleluja.

Maria, Bůh si tě vyvolil za Matku svého Syna, a navěky zůstáváš pannou. {*} Aleluja, aleluja.

Zrodila jsi toho, který tě stvořil. {*}

Aleluja, aleluja.

Sláva Otci i_Synu i_Duchu Svatému.

Maria, Bůh si tě vyvolil za Matku svého Syna, a navěky zůstáváš pannou. {*} Aleluja, aleluja.

Antifona ke kantiku Panny Marie: Bůh shlédl na mou pokoru, veliké věci mi učinil ten, který je mocný. Aleluja.

Nebo: Blahoslavit mě budou všechna pokolení, neboť Bůh shlédl na svou nepatrnou služebnici. Aleluja.

PROSBY a modlitba jako na druhé nešpory.

UVEDENÍ DO PRVNÍ MODLITBY DNE

Ant. Oslavujme Pannu Marii; klaňme se Kristu, jejímu Synu! Aleluja.

Nebo: Chvalme Krista, našeho Pána, a oslavujme jeho Matku, Pannu Marii! Aleluja.

RANNÍ CHVÁLY

HYMNUS

Vychvalujme vesele

Matku blahoslavenou,

kterou svatí andělé

chválí písní vznešenou.

S_nimi i_my s_vroucností,

s_horlivostí, zbožností

zvučně písně zpívejme,

v_chválách neustávejme.

Všem křesťanům přísluší

Matku Boží chváliti,

chvála ta naší duši

může prospěšná býti;

neb Matka milosrdná

není nadarmo ctěná.

Proto ji vychvalujme

a čest jí prokazujme.

Ty, kteří v_ni doufají,

ráčí ochraňovati,

když se k_ní utíkají,

ráčí je přijímati;

neboť je milostivá

a k_hříšným dobrotivá.

A proto v_ni doufejme

a k_ní se utíkejme.

Často pro nepravosti

chtěl Bůh lidi trestati,

ona hnutá lítostí

nepřestala žádati,

až milost vyprosila,

Boží trest odvrátila.

Proto my k_ní volejme,

o_přímluvu žádejme.

Ty slavná panno panen všech,

my zpíváme ti chvalozpěv.

Božího Syna matkou jsi,

čistá a plná milostí.

Co Eva hříchem ztratila,

tvá věrnost nám zas vrátila

a lidé z_ráje vyhnaní

jsou v_domov lásky pozváni.

Jsi brána Krále slavného,

dvůr plný světla rajského,

za podíl na své záchraně

Marii Panně děkujme.

Buď sláva tobě, Ježíši,

zrozený z_Panny nejčistší,

Otci i_Duchu v_říši hvězd

na věčné věky budiž čest. Amen.

Ant. 1Blahoslavená jsi, Panno Maria, z_tebe se narodil Spasitel světa; nyní se raduješ v_nebeské slávě; přimlouvej se za nás u_svého Syna. Aleluja.

Žalmy a kantikum nedělní z 1. týdne

Ant. 2Ty jsi sláva Jeruzaléma, ty jsi radost Izraele, ty jsi čest našeho lidu. Aleluja.

Ant. 3Raduj se, Panno Maria, neboť tys nosila Krista, Spasitele světa. Aleluja.

KRÁTKÉ ČTENÍ

Srov. Iz 61,10

Radostí jásám v_Hospodinu, má duše plesá v_mém Bohu, neboť mi oblékl roucho spásy, oděl mě šatem spravedlnosti jako nevěstu ozdobenou šperky.

ZPĚV PO KRÁTKÉM ČTENÍ

Bůh si ji vyvolil od pradávna, {*} od věků měl s_ní své plány.

Bůh si ji vyvolil od pradávna, {*} od věků měl s_ní své plány.

Učinil si v_ní svůj příbytek; {*}

od věků měl s_ní své plány.

Sláva Otci i_Synu i_Duchu Svatému.

Bůh si ji vyvolil od pradávna, {*} od věků měl s_ní své plány.

Vo Veľkonočnom období:

Bůh si ji vyvolil od pradávna, od věků měl s_ní své plány. {*} Aleluja, aleluja.

Bůh si ji vyvolil od pradávna, od věků měl s_ní své plány. {*} Aleluja, aleluja.

Učinil si v_ní svůj příbytek; {*}

Aleluja, aleluja.

Sláva Otci i_Synu i_Duchu Svatému.

Bůh si ji vyvolil od pradávna, od věků měl s_ní své plány. {*} Aleluja, aleluja.

Antifona k_Zachariášovu kantiku: Eva nám zavřela nebeskou bránu, Maria nám ji zase otevřela. Aleluja.

PROSBY

Oslavujme našeho Spasitele, narozeného z_Panny Marie, a prosme ho:

Ježíši, Synu Panny Marie, vyslyš nás.

Ježíši, slunce spravedlnosti, tvá Matka přišla na svět jako zářící jitřenka, ohlašující den spásy,

veď nás svou milostí, ať stále chodíme ve tvém světle.

Ježíši, Synu Panny Marie, vyslyš nás.

Ježíši, věčné slovo Otcovo, ty sis vyvolil za Matku neporušenou pannu,

vysvoboď nás z_porušení hříchu.

Ježíši, Synu Panny Marie, vyslyš nás.

Ježíši, Spasiteli světa, pod tvým křížem stála a s_tebou trpěla tvá Matka,

na její přímluvu dej i_nám statečnost a vytrvalost, abychom obstáli ve všech zkouškách s_vědomím, že tím máme účast na tvém utrpení.

Ježíši, Synu Panny Marie, vyslyš nás.

Nejdobrotivější Ježíši, když jsi umíral na kříži, svěřil jsi lidstvo do ochrany své Matky,

dej, ať chráněni její mocnou záštitou zůstáváme stále spojeni s_tebou.

Ježíši, Synu Panny Marie, vyslyš nás.

Nebo:

Oslavujme našeho Spasitele, narozeného z_Panny Marie, a prosme ho:

Ježíši, Synu Panny Marie, vyslyš nás.

Spasiteli světa, tvá Matka byla pro tvé zásluhy už předem uchráněna od veškeré poskvrny hříchu,

dávej také nám svou milost, aby nás hřích nikdy neovládl.

Ježíši, Synu Panny Marie, vyslyš nás.

Náš vykupiteli, tvá Matka byla naplněna Duchem Svatým a stala se tvým nejčistším příbytkem,

učiň i_nás navěky živým chrámem svého Ducha.

Ježíši, Synu Panny Marie, vyslyš nás.

Pane Ježíši, tvá Matka uchovávala všechna tvá slova ve svém srdci a uvažovala o_nich,

veď nás, abychom ji následovali a sytili se slovem vycházejícím z_tvých úst.

Ježíši, Synu Panny Marie, vyslyš nás.

Králi králů, tys vzal svou Matku s_tělem i_s_duší k_sobě do nebe,

pomáhej nám, ať celým svým životem směřujeme k_tobě.

Ježíši, Synu Panny Marie, vyslyš nás.

Pane nebe i_země, tys postavil svou Matku po své pravici jako královnu,

postav v_den soudu po své pravici i_nás.

Ježíši, Synu Panny Marie, vyslyš nás.

ZÁVĚREČNÁ MODLITBA

Pokud není vlastní, říká se následující:

V_době adventní:

Bože, tvé věčné Slovo se při andělově zvěstování stalo v_lůně Panny Marie člověkem; vyslyš naše pokorné prosby a dej všem, kdo ji s_vírou uctívají jako Bohorodičku, aby jim její přímluva u_tebe pomáhala.

V_době vánoční:

Bože, tys vyvolil blahoslavenou Pannu Marii za Matku Spasitele lidského pokolení; dej, ať poznáváme, že ta, která nám zrodila původce života, stále se za nás u_něho přimlouvá.

V_době postní:

Prosíme tě, Bože, vlej nám do duše svou milost, abychom stále hlouběji prožívali tajemství našeho vykoupení: a dej, ať nás všechny, kteří jsme z_andělova zvěstování poznali, že se tvůj Syn stal člověkem, jeho umučení a kříž přivede k_slávě vzkříšení.

Nebo:

Milosrdný Bože, nehleď na naše provinění, a když se ti nemohou líbit naše vlastní skutky, shlédni na přímluvu Panny Marie, Matky svého Syna, a zachraň nás.

V_době velikonoční:

Bože, tvůj Syn, náš Pán Ježíš Kristus, vstal z_mrtvých a naplnil svět radostnou nadějí na vzkříšení; prosíme tě, dej, ať v_nás tato velikonoční radost stále roste, abychom tak jako jeho Matka Panna Maria a s_její pomocí šťastně dosáhli plné radosti v_nebi.

Nebo:

Bože, tys dal svým apoštolům Ducha Svatého, když se modlili spolu s_Ježíšovou Matkou Marií; na její přímluvu dej i_nám, abychom věrně konali službu, kterous nám svěřil, a slovem i_příkladem vydávali před lidmi o_tobě svědectví.

V_mezidobí:

Všemohoucí, věčný Bože, dej nám, svým služebníkům, stálé zdraví duše i_těla a na přímluvu Panny Marie obrať naše trápení v_trvalou radost. Prosíme o_to

Nebo:

Milosrdný Bože, nehleď na naše provinění, a když se ti nemohou líbit naše vlastní skutky, shlédni na přímluvu Panny Marie, Matky svého Syna, a zachraň nás.

Nebo:

Milosrdný Bože, ty víš, jak jsme nestálí; vyslyš naše prosby a na přímluvu Panny Marie nám přispěj na pomoc, abychom se zbavili svých poklesků a povstali k_novému životu.

Nebo:

Bože, provázej nás svou mocnou ochranou a na přímluvu blahoslavené Panny Marie nás vysvoboď ode všeho nebezpečí a naplň svým pokojem. Prosíme o_to

Nebo:

Všemohoucí Bože, tys od věčnosti vyvolil Pannu Marii, aby byla svatá a milostiplná; na její přímluvu dávej i_nám z_nevyčerpatelného bohatství své milosti. Prosíme o_to

Nebo:

Všemohoucí Bože, vyslyš naše prosby a dej, abychom na přímluvu Panny Marie a pod její ochranou bezpečně prošli všemi nebezpečími zde na zemi a šťastně došli do věčné radosti v_nebi.

Druhé nešpory

HYMNUS

Zdrávas, hvězdo mořská,

Matko Boží štědrá,

ustavičná Panno,

šťastná nebes bráno.

Přijímajíc „Ave“

ze rtů Gabriele,

vrať nám pokoj pravý,

měníc úděl Evy.

Rozvaž pouta vinným,

slepé vyveď ze tmy,

odvrať od nás vše zlé,

vypros všechno dobré.

Vypros, Matko naše,

milost od Ježíše,

neboť on nám z_nebe

byl dán skrze tebe.

Panno nejvýš svatá,

mírná, vlídná, tichá,

veď nás cestou ctností,

ať jsme tiší, čistí.

Uč nás, Panno čistá,

následovat Krista,

u_něho ať s_tebou

najdem radost věčnou.

Nebo:

Tisíckráte pozdravujem tebe,

ó Matičko Krista Ježíše,

ty jsi okrasou celého nebe,

tobě se koří celá říše.

Ty jsi po Bohu ta nejprvnější,

tobě čest a chválu nejpřednější

andělé a svatí vzdávají,

Královnou tebe nazývají.

Zdráva buď, Královno nejsvětější,

ty jsi Matka neporušená,

za chrám Trojice nejdůstojnější

již od věčnosti vyvolená.

Moudrá Panno, schránko Boha vzácná,

duho na obloze velmi krásná,

vznešený trůne Šalomouna

i_také rouno Gedeona.

Kdo by mohl všechnu slávu tvoji

zde na světě ústy vyznati,

kterou Syn tvůj jen pro lásku svoji

ráčil tobě na nebi dáti.

Byť celého světa jazykové

chtěli chválu mluviti o_tobě,

to by vše přec ještě nebylo,

co by k_tvé chvále postačilo.

Zdrávas, hvězdo moří,

živitelko Boží,

ustavičná Panno,

slavná nebes bráno!

Ave tobě pěla

ústa Gabriela;

mír nám vlej, když jméno

Eva zpět je čteno.

Rozvaž pouta viny,

slepoty vzdal stíny,

zbav nás všeho zlého,

zdroj buď dobra všeho.

Ukaž nám, žes Matka,

prosba tvá je sladká

sluchu Syna tvého,

pro nás zrozeného.

Panno požehnaná,

milosti jsi schrána;

změň nás v_prosté viny,

v_tiché, čisté syny.

Dopřej nám žít čistě,

ať kráčíme jistě

k_tobě, do tvé říše

patřit na Ježíše. Amen.

ŽALMY

Ant. 1Buď zdráva, Maria, milostiplná! Pán s_tebou! Aleluja. Žalm 122

Ant. 2Jsem služebnice Páně; ať se mi stane podle tvého slova. Aleluja. Žalm 127

Ant. 3Požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého. Aleluja. Kantikum

Ef 1,3-10

KRÁTKÉ ČTENÍ

Gal 4,4-5

Když se naplnil čas, poslal Bůh svého Syna, narozeného ze ženy, podrobeného Zákonu, aby vykoupil lidi, kteří podléhali Zákonu. Tak jsme byli přijati za syny.

ZPĚV PO KRÁTKÉM ČTENÍ

Buď zdráva, Maria, milostiplná! {*} Pán s_tebou.

Buď zdráva, Maria, milostiplná! {*} Pán s_tebou.

Požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého. {*}

Pán s_tebou.

Sláva Otci i_Synu i_Duchu Svatému.

Buď zdráva, Maria, milostiplná! {*} Pán s_tebou.

Vo Veľkonočnom období:

Buď zdráva, Maria, milostiplná! Pán s_tebou. {*} Aleluja, aleluja.

Buď zdráva, Maria, milostiplná! Pán s_tebou. {*} Aleluja, aleluja.

Požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého. {*}

Aleluja, aleluja.

Sláva Otci i_Synu i_Duchu Svatému.

Buď zdráva, Maria, milostiplná! Pán s_tebou. {*} Aleluja, aleluja.

Antifona ke kantiku Panny Marie: Blahoslavená jsi, Panno Maria, tys uvěřila, že se splní to, co ti bylo řečeno od Pána. Aleluja.

PROSBY

Děkujme Bohu za veliké skutky, které pro naši spásu učinil blahoslavené Panně Marii, a prosme ho:

Bože, naplň nás svou milostí.

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby byla Matkou tvého Syna,

na její přímluvu vyslyš naše prosby.

Bože, naplň nás svou milostí.

Tys svěřil všechny lidi do mateřské ochrany Panny Marie,

na její přímluvu uzdrav nemocné, potěš zarmoucené, odpusť hříšníkům a dej všem spásu a mír.

Bože, naplň nás svou milostí.

Tys učinil Pannu Marii chrámem Ducha Svatého a naplnils ji svou milostí,

sešli i_nám hojnost darů svého Ducha.

Bože, naplň nás svou milostí.

Tys shromáždil apoštoly, aby společně s_Pannou Marií setrvávali v_modlitbách,

dej, ať tvá církev následuje příklad jejich jednomyslné modlitby a roste k_dokonalosti lásky.

Bože, naplň nás svou milostí.

Tys vzal neposkvrněnou Pannu Marii s_tělem i_s_duší do nebeské slávy,

dej i_našim zemřelým účast na slávě svého Syna.

Bože, naplň nás svou milostí.

Nebo:

Děkujme Bohu za veliké skutky, které pro naši spásu učinil blahoslavené Panně Marii, a prosme ho:

Bože, naplň nás svou milostí.

Bože, tys dal své církvi v_Panně Marii, poslušně přijímající tvé slovo, příklad věrného plnění tvé vůle,

na její přímluvu učiň i_z_nás věrné učedníky svého Syna.

Bože, naplň nás svou milostí.

Tys chtěl, aby se Panna Maria s_mateřskou pečlivostí starala o_potřeby svaté rodiny v_Nazaretě,

na její přímluvu pomáhej všem matkám, aby s_láskou plnily své poslání.

Bože, naplň nás svou milostí.

Tys posiloval Pannu Marii, když stála pod křížem, a naplnils ji radostí z_Kristova vzkříšení,

pomáhej nám, když na nás dolehne utrpení, a posiluj naši naději.

Bože, naplň nás svou milostí.

Tys dal lidem Pannu Marii jako Matku milosrdenství,

dej poznat její mateřskou lásku všem, kdo jsou v_nebezpečí.

Bože, naplň nás svou milostí.

Tys korunoval Pannu Marii nebeskou slávou,

dej i_našim zemřelým, ať se spolu s_ní navěky radují v_tvém království.

Bože, naplň nás svou milostí.

Modlitba uprostřed dne

ŽALTÁŘ

Ant. dopoledne Všichni jednomyslně setrvávali v_modlitbách spolu s_Ježíšovou matkou Marií. Aleluja.

Ant. v_poledne Ježíšova matka řekla: Udělejte všechno, co vám řekne. Aleluja.

Ant. odpoledne Pán řekl své matce: Ženo, to je tvůj syn. Potom řekl učedníkovi: To je tvá matka. Aleluja.

Blahoslavená Matko, neporušená Panno a slavná královno světa, aleluja,

přimlouvej se za nás u_svého Syna, našeho Pána. Aleluja.

Církev tě chválí a velebí, Maria, aleluja,

tys porodila krále nebe a země. Aleluja.

Maria uchovávala v_srdci všechno, aleluja,

a rozvažovala o_tom. Aleluja.

DOPOLEDNE

KRÁTKÉ ČTENÍ

Sof 3,14.15b

Jásej, siónská dcero, zaplesej, Izraeli, raduj se a vesel celým srdcem, jeruzalémská dcero! Uprostřed tebe je Hospodin králem Izraele.

V_POLEDNE

KRÁTKÉ ČTENÍ

Zach 9,9

Hlasitě zajásej, siónská dcero, zaplesej, dcero jeruzalémská, hle, tvůj král k_tobě přichází, je spravedlivý a přináší spásu, je pokorný a jede na oslu, na oslátku, osličím mláděti.

ODPOLEDNE

KRÁTKÉ ČTENÍ

Jdt 13,18-19

Požehnaná jsi, dcero, od Pána, nejvyššího Boha, mezi všemi ženami na zemi! Buď veleben Pán, náš Bůh, který stvořil nebe i_zemi a pohnul tě, abys zasadila rány do hlavy našemu úhlavnímu nepříteli. Nevymizí tvá chvála z_úst lidí, kteří budou pamatovat na moc Páně navěky.

Nebo:

Do srdce tvého

jak do přehrady milosrdenství

svůj žal a úzkost vhazujeme

na ruce tvé jak na kotvy

naděje zavěšujeme poslední

ve chvílích nejtěžších

Panno věrná

Z_tvých očí

Potěšení zarmoucených

sílu svou v_žízni popíjíme

a radujeme se z_nalezených cest

jež bolestný tvůj meč

klestil nám v_houští bezradnosti

Před vpádem nepřátel

ať už jsou v_nás či ve světě

do tebe se zavíráme

Věži Davidova

a před potopu nenávisti

hladiny oceánů zvedající

svět celý v_sobě skryj

Archo úmluvy

Vůni, jež vábí nás ze všech stran

podivným magnetem milosti

usměrni

Růže tajemná

a podobu svou nám zjev

a podobu naši nám ukaž

v_tobě

Zrcadlo spravedlnosti

Až půjdem okolo

a kladivem neodbytnosti své

prosbami na tebe zaklepem

Dome zlatý

nakloň se k_nám

a polibkem pokoje

Uzdravení nemocných

malomocenství naše uzdrav

K_tobě až přijdem naposled

poděkovat

jak do chrámu Šalomounova

a darem tělo s_duší přinesem

ujmi se nás

a klíčem lásky mateřské

nebe nám otevři

Bráno nebeská

Nebo:

Bože v_Trojici jediný,

z_tebe vyšlo Slovo odvěké,

jež skrze Ducha Svatého

v_Marii se stalo člověkem.

Dík za dar Matky Kristovy,

která i_naší matkou je,

je radost rodu lidského,

církev ji zná a miluje.

Velebí naše duše Pána

i_tebe, Maria, panenská Matko,

ty jsi po Kristu nejkrásnější

a vzácnější nad všechno zlato.

Andělský pozdrav „Milostiplná“

šeptáme v_úžasu vždy znova,

zatímco ty nemluvíš slovy,

leč mateřstvím: Jsi Matkou Slova.

Ty jsi největší ženou Ducha

a lidství nejzralejší květ,

i_náš duch raduje se s_tebou,

dcero církve a sestro všech.

Jsi v_Nazaretě s_andělem,

v_Betlémě se svým dítětem,

při prvním divu v_Káni jsi,

pod křížem dovršuješ mateřství.

V_tobě Bůh zjevil nové rysy

své lásky lidem darované,

lásky mateřské, sesterské

i_dosud nepojmenované.

Chceme ji hledat, objevit,

nalézat v_nové podobě,

Matko a Panno, dcero, sestro,

v_svém rozjímání o_tobě.

V_poslušnosti a pokoře,

v_čistotě, sebezapření,

chcem vtisknout světu rozměr tvůj,

daný v_počátku stvoření.

Trojjedinému Bohu kéž

říkáme zas a zase

s_tebou, Maria, v_každý čas

své Fiat, Amen, staň se!

Nebo:

Stále jsi s_námi, Ty, sluncem oděná

Na naší cestě hřbitovní

Jsi začátkem i_koncem. Jsi světlem, kde je tma

Slza na ruce vraždění

Jsi výš nad krásu květu o_Tvé podobě

Jsi níž než vězeň v_cele

Jsi v_křídlech písně o_Tobě

Jsi dítětem v_modlitbě neumělé

Jsi pevnou tvrzí válečného zděšení

Sama, a dravec odešel

V_kamenech valených na nás Jsi ztišení

Jsi lípa za bzukotu včel

Pastýřka ovcí jsi, znáš práci hospodáře

a v_duších dětí budíš dobro, ničíš zlo

Rodičko mlčení, Jsi stále tichá záře

V_naše sedmibolestno

Sodomou vedeš ven

Od plének Domku až po Golgotu

Ty neopouštíš nás

V_kapličkách polních cest Jsi růžencem

Když v_našem vydechnutí posledním

své Ave ukládáš.

Nebo:

Maria bez poskvrny počatá,

Žena, jen žena, ale ta,

která svou mocí i_přítomností

je větší než z_bohyň minulosti

Kterákoli se zdála či snila, – jež

Tu jedinou práci má na práci, než

Veškerou slávu Boží propustit,

Tu slávu, která rozhodla se jít

Jen skrze ni a z_ní se rozlévat

Ven a jiné cesty nehledat.

Že spjati a svázáni jsme, dím,

Kolem a kolem milosrdenstvím

Jakoby vzduchem; a tím spíš

je totéž Maria, po jménu výš.

Předivo předivné a šat divoucí

A přes náš hříšný globus se hrnoucí

Je ona, neboť Bůh vydal sám

Svou prozřetelnost jejím modlitbám.

Je víc než pouhá almužnice, ba

Je sama nejvýš sladká almužna

A lidstvu úradkem podílet se sluší

Na jejím životě jak životu na ovzduší…

… Ó_buď jen, ty drahá, dím,

Matko, zcela mým ovzduším,

šťastnějším světem, v_kterém bych

putoval a nepotkával hřích.

Kolem mne a nade mnou dli ty

Mým mrzkým očím v_ústrety,

Ó_sladké a širé nebe nad světy,

Mluv ke mně, sluchu se tkni,

O_Boží lásce, ó_vzduchu skutečný,

O_prosbách, pokoře a pokání.

Světa mateční vzduchu divoucí,

Obejmi ach co ostrov plovoucí

mne, dítě své po tobě prahnoucí.

Nebo:

Buď pozdravena,

svatá Paní,

přesvatá Královno,

Matko Boží, Maria.

Buď pozdravena ty,

která jsi jeho palácem,

buď pozdravena,

která jsi jeho stanem.

Buď pozdravena,

která jsi jeho příbytkem,

buď pozdravena,

která jsi jeho rouchem.

Buď pozdravena,

která jsi jeho služebnicí.

Buď pozdravena,

která jsi jeho Matkou,

v_níž všechna plnost milosti

a všechno dobro

bylo a stále je.


Text © Česká biskupská konference, 2018 | HTML © Juraj Vidéky