O_PANNÁCH

Modlitba se čtením

Aj, Ženich jde, dí z_nebe hlas,

kdo moudrý, ať procitne,

lampu připraviti má čas,

a tak hanbě unikne.

Když Pán o_půlnoci přijde,

svým radost chtěje dáti,

kdo nemoudrou pannou bude,

venku zůstane státi.

Lampa ta je svědomí tvé,

olejem víra v_Krista,

láska pak s_nadějí, ty dvě,

učiní, že je jistá.

Čistý olej býti musí,

má-li hořeti jasně,

sic se plamen sám zadusí,

přichystej si jej časně.

Jestliže se zde opozdíš,

nic nedbaje dobrého,

marně potom jinému díš:

Dej mi z_oleje svého.

Neb ten, kdo má, pro sebe má,

strom nedává jinému

stromu ovoce, každý dá

to, co má, pánu svému.

Chceš-li býti z_počtu svatých,

musíš znamení míti

kříže Kristova v_činech svých

a v_srdci jej nositi.

Nic platný Beránek není

tomu, jenž ctnosti nedbá,

jako tvrdému kamení

déšť plodnosti nedodá.

Obrať se k_Bohu rychle zas,

uvaž, že tvůj čas míjí.

„Dnes“ dokud je, máš ještě čas,

ten, který rychle míjí,

když pak přejde, nevrátí se,

nadarmo se ohlídáš,

k_pokání jiného více

navěky neuhlídáš.

Panno, ty s_lampou zářící

jsi vyšla k_sňatku s_Pánem svým,

přeslavným vládcem, jehož ctí

nebeské sbory zpěvem svým.

Andělů družko milená,

nejčistším svazkem spojená

se snoubencem svým nebeským,

jdeš mu vstříc s_věncem panenským.

Nauč nás, jak je třeba žít,

pomáhej nám svou přímluvou,

ať můžeme včas odhalit

nepřátel šalbu záludnou.

Nechť Maria, květ panenství,

vždy prosí za nás u_Syna,

ať se nás v_tomto vyhnanství

svou mocnou rukou ujímá.

Ať Bohu chválou bezmeznou

zní všechny věky věčnosti

nad touto pannou vítěznou,

kterou dnes zem i_nebe ctí. Amen.

Nebo:

Kdo slouží Pánu, má svůj cit,

rozum i_vůli rozeznít.

Nám hodinka svatého čtení

je k_citlivému prohloubení,

je výzvou na cestu jít ránem

pěšinou světic, svatých panen.

Od jejich svící vznítit knoty,

jimi se jasnit do čistoty,

z_nich vzít si touhu po Ježíši

a vstoupit do nejtišších skrýší,

kde milost překračuje práh.

Hle, tajemství je na dosah…

S_nimi klást květy na skráň Pána,

korunu vzít, – je přichystána.

ŽALMY

Ant. 1 Panno moudrá a prozíravá, tvým ženichem je Beránek bez poskvrny. Aleluja.

Žalm 19,2-7

Ant. 2 Láska k_mému Pánu, Ježíši Kristu, byla pro mě víc než sláva celého světa. Aleluja.

Žalm 45, I

Ant. 3 Sám král touží po tvé kráse; vždyť je tvým Pánem, před ním se skloň. Aleluja.

Žalm 45, II

Ukázals mi cestu k_životu, aleluja,

u_tebe je hojná radost. Aleluja.

Z_prvního listu svatého apoštola Pavla Korinťanům

{r:1 Kor}7,25-40{/r}

{p}

Křesťanské panenství

{v}25{/v}O_pannách mi Pán nedal žádný příkaz. Ale dávám radu, protože jsem dosáhl od milosrdného Pána toho, že se mi může věřit. {v}26{/v}Myslím tedy, že je to dobré pro nynější strasti – ano, je to pro člověka dobré, aby zůstal tak, jak je.

{v}27{/v}Jsi vázán k_manželce? Nevyhledávej rozluku. Jsi svobodný? Nehledej si ženu. {v}28{/v}Ale i_když se oženíš, nehřešíš, a vdá-li se některé děvče, nehřeší. Takoví lidé však budou mít tělesná trápení, a toho bych vás chtěl ušetřit.

{v}29{/v}Ale říkám, bratři, toto: Čas je krátký. Proto ti, kdo mají manželku, ať žijí, jako by ji neměli, {v}30{/v}a ti, kdo pláčou, jako by neplakali, a ti, kdo se radují, jako by se neradovali, a ti, kdo kupují, jako by jim nemělo zůstat nic, {v}31{/v}a ti, kdo užívají tohoto světa, jako by ho nevyužívali, neboť tento viditelný svět pomíjí.

{v}32{/v}Rád bych, abyste byli bez starostí. Kdo nemá manželku, stará se o_věci Páně, jak by se líbil Pánu. {v}33{/v}Ale kdo je ženatý, stará se o_věci světské, jak by se líbil manželce, {v}34{/v}a je rozdělen. A žena nevdaná a panna se stará o_věci Páně, aby byla svatá na těle i_na duši. Ale když se provdá, stará se o_věci světské, jak by se líbila muži. {v}35{/v}To však říkám ve vašem zájmu, ne abych na vás hodil smyčku, ale abych vás vedl k_počestnosti a k_nerušené oddanosti Pánu.

{v}36{/v}Jestliže se však někdo domnívá, že se nechová vůči své dceři čestně, když ji tak nechá stárnout, a cítí to jako povinnost, ať udělá, co se mu zdá dobré. Nedopustí se tím hříchu, ať se jen vezmou. {v}37{/v}Kdo je však uvnitř pevný a nic ho nenutí, ale může jednat podle vlastní vůle a na tom se ustanovil, že ji nechá jako pannu, dobře udělá. {v}38{/v}Zkrátka: kdo svou svobodnou dceru provdá, dělá dobře. Kdo ji však neprovdá, dělá lépe.

{v}39{/v}Žena je vázána po tu dobu, pokud je živ její muž. Když jí však muž umře, je volná a může se vdát, za koho chce, ovšem jen v_Pánu. {v}40{/v}Bude však šťastnější, zůstane-li tak, jak je. To je moje rada; domnívám se, že i_já mám Božího Ducha.

{p}

ZPĚV PO PRVNÍM ČTENÍ

Král zatoužil po tvé kráse, kterou tě sám ozdobil. {*} Je to tvůj Ženich a tvůj Bůh. Aleluja.

On tě vybavil a okrášlil, on tě vykoupil a posvětil. {*} Je to tvůj Ženich a tvůj Bůh. Aleluja.

Z_traktátu „O_panenství“ od svatého Cypriána, biskupa a mučedníka

(Nn. 3-4.22.23: CSEL 3,189-190.202-204)

{p}

S_počtem panen roste radost jejich matky

Nyní budu promlouvat k_pannám: čím větší je jejich sláva, tím více potřebují péče. Jsou květem na ratolesti církve a skvostem duchovní krásy, jsou utěšeným mládím církve, neposkvrněným a neporušeným dílem cti a chvály, jsou obrazem Božím zpodobujícím Pánovu svatost, jsou znamenitější částí Kristova stáda. Církev se jimi těší a její slavné mateřství v_nich bohatě kvete do plodů: čím víc se rozrůstá počet panen, tím větší je matčina radost. K_těmto pannám já nyní mluvím a je napomínám – spíš z_lásky než z_moci svého úřadu; ne že bych já, poslední a nejmenší, plně si vědomý vlastní ubohosti, chtěl vystupovat jako nějaký přísný soudce, nýbrž proto, že snad jsem ve své starostlivosti obezřelejší a mám větší obavy z_ďáblových útoků.

Tato má ostražitost není neopodstatněná a mé obavy nejsou liché; pomáhají na cestě ke spáse a bdí nad životodárnými přikázáními Páně: ženy, které se odevzdaly Kristu, odřekly se tělesných žádostí a tělem i_duší se zasvětily Bohu, mají dovršovat své dílo, za něž je čeká velká odměna, a nemají se snažit pro nikoho jiného krášlit a nikomu jinému se nemají chtít líbit než svému Pánu. Od něho se také dočkají kýžené odměny za své panenství.

Uchovejte si, panny, opravdu si uchovejte to, čím jste už začaly být. Uchovejte si to, čím budete. Čeká vás velká mzda, velká odplata za vaši ctnost, nejvyšší odměna za vaši čistotu. Čím my teprve máme být, tím jste vy už být začaly: vy už v_tomto životě máte slávu vzkříšení, jdete životem, aniž by se vás dotkl svou pozemskostí; zachováte-li si cudnost a panenství, jste jako Boží andělé. Jen ať vytrvá, ať zůstane pevné a neporušené to vaše panenství. Tak, jako statečně začalo, ať ustavičně trvá. Ať nehledí na skvělost náhrdelníků a bohatství šatu, ale na důstojnost mravů.

Slyšte hlas apoštola, kterého Pán nazval svým vyvoleným nástrojem{fnr}1{/fnr} a kterého Bůh poslal, aby hlásal a naplňoval nebeské příkazy. Říká: První člověk byl utvořen ze země, je pozemský, druhý člověk je z_nebe. My jsme na sobě nesli podobnost s_tím člověkem, který pocházel ze země. Stejně tak poneseme i_podobnost s_tím, který je z_nebe.{fnr}2{/fnr} Tuto podobu nese panenství a nese ji neporušenost, svatost ji nese a pravda.

{fn:1}Srov. {r}Sk 9,15{/r}.{/fn} {fn:2}{r}1 Kor 15,47.49{/r}.{/fn}

{p}

ZPĚV PO DRUHÉM ČTENÍ

{r}1 Kor 7,34{/r}; srov. {r}Žl 73 (72),26{/r}

Panna se stará o_věci Páně, {*} aby byla svatá na těle i_na duši. Aleluja.

Bůh je navždy skála jejího srdce a její podíl, {*} aby byla svatá na těle i_na duši. Aleluja.

Nebo:

Z_dekretu 2. vatikánského sněmu o_přizpůsobené obnově řeholního života

(Perfectæ caritatis, nn. 1.5.6.12)

{p}

Církev jde za Kristem, svým jediným snoubencem

Od samého počátku byli v_církvi muži a ženy, kteří ve snaze o_svobodnější následování Krista a jeho věrnější napodobení uskutečňovali rady evangelia a vedli – každý svým způsobem – život zasvěcený Bohu. Mnozí z_nich prožili z_vnuknutí Svatého Ducha život v_samotě, jiní založili řeholní rodiny, které církev ráda přijala a schválila svou autoritou. Tak podle Božího záměru postupně vyrostla podivuhodná rozmanitost řeholních společenství; značně přispěla k_tomu, že církev je vybavena pro každé dobré dílo{fnr}1{/fnr} a připravena, aby Kristovo tělo dělalo pokroky,{fnr}2{/fnr} a navíc se představuje jako nevěsta okrášlená pro svého Ženicha,{fnr}3{/fnr} neboť ji zdobí různé dary jejích dětí, a skrze ni se zjevuje přerozmanitá Boží moudrost.{fnr}4{/fnr}

Všichni, které Bůh volá k_uskutečňování rad evangelia a kteří se k_nim upřímně zavazují, se uprostřed této pestré rozmanitosti darů nejvlastnějším způsobem zasvěcují Pánu, když následují Krista, toho, který životem v_panictví a v_chudobě{fnr}5{/fnr} a v_poslušnosti až k_smrti na kříži{fnr}6{/fnr} vykoupil a posvětil všechny lidi. Tak puzeni láskou, kterou jim do srdce vlévá Duch Svatý,{fnr}7{/fnr} žijí čím dál tím víc pro Krista a jeho tělo, to je církev.{fnr}8{/fnr} Toto sebeodevzdání zahrnuje zajisté celý život; čím opravdověji se v_něm spojují s_Kristem, tím bohatší je život církve a tím plodnější je její apoštolát.

Členové všech řeholí ať si připomínají, že slibem žít podle rad evangelia dali především odpověď na výzvu Boží, a tak nejenže zemřeli hříchu,{fnr}9{/fnr} ale také se odřekli světa, aby žili jen pro Boha. Celý svůj život totiž odevzdali do jeho služby; a to znamená zcela zvláštní zasvěcení, které má svůj hluboký kořen v_zasvěcení křestním a také je plněji vyjadřuje.

Ti, kdo se zavazují žít podle rad evangelia, ať především hledají a milují Boha, neboť on si dříve zamiloval nás,{fnr}10{/fnr} a za všech okolností ať se snaží vést život s_Kristem skrytý v_Bohu.{fnr}11{/fnr} Ke spáse světa a výstavbě církve odtud vyvěrá láska k_bližnímu a dostává nové podněty. A tato láska oživuje a usměrňuje také samo uskutečňování rad evangelia.

Čistoty pro nebeské království,{fnr}12{/fnr} kterou řeholníci slibují, je třeba si cenit jako znamenitého daru milosti. Jedinečným způsobem totiž osvobozuje lidské srdce, aby se mohlo mocněji rozhořet láskou k_Bohu a ke všem lidem;{fnr}13{/fnr} a proto je zvláštním znamením nebeských darů a pro řeholníky nejvhodnějším prostředkem, jak se horlivě oddat Boží službě a apoštolské práci. Tak právě oni všem věřícím připomínají ten podivuhodný sňatek, který zosnoval sám Bůh a který se má plně zjevit ve věku budoucím: sňatek církve s_jejím jediným snoubencem Kristem.

{fn:1}Srov. {r}2 Tim 3,17{/r}.{/fn} {fn:2}Srov. {r}Ef 4,12{/r}.{/fn} {fn:3}Srov. {r}Zj 21,2{/r}.{/fn} {fn:4}Srov. {r}Ef 3,10{/r}.{/fn} {fn:5}Srov. {r}Mt 8,20{/r}; {r}Lk 9,58{/r}.{/fn} {fn:6}Srov. {r}Flp 2,8{/r}.{/fn} {fn:7}Srov. {r}Řím 5,5{/r}.{/fn} {fn:8}Srov. {r}Kol 1,24{/r}.{/fn} {fn:9}Srov. {r}Řím 6,11{/r}.{/fn} {fn:10}Srov. {r}1 Jan 4,10{/r}.{/fn} {fn:11}Srov. {r}Kol 3,3{/r}.{/fn} {fn:12}Srov. {r}Mt 19,12{/r}.{/fn} {fn:13}Srov. {r}1 Kor 7,32-35{/r}.{/fn}

{p}

ZPĚV PO DRUHÉM ČTENÍ

Jak jsi krásná, Kristova panno! {*} Pán tě odměnil slavnou korunou panenství. Aleluja.

Nikdo ti nemůže vzít palmu vítězství ani tě odloučit od lásky Kristovy. {*} Pán tě odměnil slavnou korunou panenství. Aleluja.

PRO VIGILII: Ant. Ženich je tady! Jděte naproti Kristu Pánu! Aleluja.

Slova svatého evangelia podle Matouše

{r:Mt}19,3-12{/r}

{p}

Někteří se zřekli manželství pro nebeské království

{v}3{/v}K_Ježíšovi přistoupili farizeové s_úmyslem přivést ho do úzkých a zeptali se ho: „Může se člověk se ženou rozvést z_jakéhokoli důvodu?“

{v}4{/v}On jim odpověděl: „Nečetli jste v_Písmu, že Stvořitel na začátku učinil lidi jako muže a ženu {v}5{/v}a prohlásil: ‚Proto opustí muž otce i_matku a připojí se ke své ženě a ti dva budou jeden člověk?‘ {v}6{/v}Už tedy nejsou dva, ale jeden. Co tedy Bůh spojil, člověk nerozlučuj!“

{v}7{/v}Řekli mu na to: „Proč tedy Mojžíš nařídil dát ženě rozlukový list a rozvést se s_ní?“

{v}8{/v}Odpověděl jim: „Mojžíš vám dovolil rozvod se ženou pro tvrdost vašeho srdce, ale na začátku to tak nebylo. {v}9{/v}Říkám vám: Kdo se rozvede se svou ženou z_jiného důvodu než pro smilstvo a ožení se s_jinou, dopouští se cizoložství.“

{v}10{/v}Učedníci mu řekli: „Když je to mezi mužem a ženou takové, je lepší se neženit.“

{v}11{/v}Odpověděl jim: „Všichni to nechápou, jenom ti, kterým je to dáno. {v}12{/v}Jsou totiž lidé k_manželství neschopní už od narození a jsou k_manželství neschopní, které takovými udělali lidé, a jsou konečně takoví, kteří se manželství sami zřekli pro nebeské království.

Kdo může pochopit, ať pochopí!“

Nebo:

Slova svatého evangelia podle Matouše

{r:Mt}25,1-13{/r}

{p}

Ženich je tady! Jděte mu naproti!

Ježíš řekl svým učedníkům toto podobenství:

{v}1{/v}„Nebeské království je podobné deseti pannám, které vzaly lampy a vyšly naproti ženichovi. {v}2{/v}Pět z_nich bylo pošetilých a pět prozíravých. {v}3{/v}Pošetilé vzaly sice lampy, ale nevzaly s_sebou olej, {v}4{/v}prozíravé si však vzaly s_lampami také do nádobek olej. {v}5{/v}Když ženich dlouho nepřicházel, začaly všechny podřimovat a usnuly.

{v}6{/v}Uprostřed noci se strhl křik: ‚Ženich je tady! Jděte mu naproti!‘ {v}7{/v}Tu všechny ty panny vstaly a začaly si upravovat lampy.

{v}8{/v}Pošetilé prosily prozíravé: ‚Dejte nám trochu oleje, lampy nám dohasínají.‘

{v}9{/v}Ale prozíravé odpověděly: ‚Nemůžeme, nestačilo by pak ani nám, ani vám, dojděte si raději k_prodavačům a kupte si.‘

{v}10{/v}Jakmile však odešly nakoupit, přišel ženich a ty připravené vešly s_ním na svatbu a dveře se zavřely.

{v}11{/v}Později přišly i_ostatní panny a volaly: ‚Pane, pane, otevři nám!‘ {v}12{/v}On však odpověděl: ‚Amen, amen, pravím vám: Neznám vás.‘

{v}13{/v}Bděte tedy, protože neznáte den ani hodinu.“

Nebo:

Slova svatého evangelia podle Lukáše

{r:Lk}10,38-42{/r}

{p}

Marta ho přijala do svého domu. Marie si vybrala nejlepší úděl

{v}38{/v}Ježíš přišel do jedné vesnice, kde ho přijala do domu nějaká žena jménem Marta. {v}39{/v}Měla sestru, která se jmenovala Marie. Ta se posadila Pánu k_nohám a poslouchala jeho řeč.

{v}40{/v}Marta měla plno práce s_obsluhou. Přistoupila k_němu a řekla: „Pane, nezáleží ti na tom, že mě má sestra nechala obsluhovat samotnou? Řekni jí přece, ať mi pomůže!“

{v}41{/v}Pán jí odpověděl: „Marto, Marto! Děláš si starosti a znepokojuješ se pro mnoho věcí. {v}42{/v}Ano, jen jedno je třeba. Marie si vybrala nejlepší úděl a ten jí nikdo nevezme.“

První nešpory

HYMNUS jako na druhé nešpory.

ŽALMY

Ant. 1 Pojďte, dcery, naproti Pánu, a budete žít v_jeho světle. Aleluja.

Žalm 113

Ant. 2 S_láskou a bázní jdeme za tebou, Pane, a skládáme v_tebe všechnu svou naději. Aleluja.

Žalm 147,12-20

Ant. 3 Kristovy nevěsty, následujte svého nebeského Ženicha, a vaše radost nebude mít konce. Aleluja.

Kantikum Ef 1,3-10

KRÁTKÉ ČTENÍ

1 Kor 7,32b.34a

Kdo nemá manželku, stará se o_věci Páně, jak by se líbil Pánu. A žena nevdaná a panna se stará o_věci Páně, aby byla svatá na těle i_na duši.

ZPĚV PO KRÁTKÉM ČTENÍ

Mým údělem je Pán, {*} v_něho budu doufat.

Mým údělem je Pán, {*} v_něho budu doufat.

Je dobrotivý k_těm, kdo ho hledají, {*}

v_něho budu doufat.

Sláva Otci i_Synu i_Duchu Svatému.

Mým údělem je Pán, {*} v_něho budu doufat.

V_době velikonoční:

ZPĚV PO KRÁTKÉM ČTENÍ

Mým údělem je Pán, v_něho budu doufat. {*} Aleluja, aleluja.

Mým údělem je Pán, v_něho budu doufat. {*} Aleluja, aleluja.

Je dobrotivý k_těm, kdo ho hledají. {*}

Aleluja, aleluja.

Sláva Otci i_Synu i_Duchu Svatému.

Mým údělem je Pán, v_něho budu doufat. {*} Aleluja, aleluja.

Ant. ke kant. P. M.: O_panně mučednici: Statečná panna zachovala věrnost Kristu a odvážně obětovala svůj život, nyní už následuje Beránka, pro nás ukřižovaného. Aleluja.

O_jedné panně: Když přišel Ženich, prozíravá panna byla připravena a vešla s_ním na svatbu. Aleluja.

O_více pannách: Prozíravé panny, připravte své lampy: Ženich je tady! Jděte mu naproti! Aleluja.

PROSBY a MODLITBA jako ve druhých nešporách.

Uvedení do první modlitby dne

Ant. Pojďme, klaňme se Kristu; on je Pán a Král panen. Aleluja.

Nebo: Pojďme, klaňme se Kristu; on je Beránek, kterého následují panny. Aleluja.

Ranní chvály

HYMNUS

Raduj se, svatá nevěsto,

jsouc tam, kde je slavné město

Krále tvého, povolána,

na královské hody zvána.

Kristus panny očekává,

Ženich nevěsty svolává,

připraveno všechno stojí,

každý se tu k_svatbě strojí.

Ženichovi vstříc vyjděte,

na cestě se s_ním setkejte,

neste lampy své hořící,

olej čistý v_nich mající.

Pokoj pro něj rychle zdobte,

komnatu mu sličnou strojte,

zpívejte všech králů Králi

nejkrásnější písně, chvály.

Dveře jsou všem otevřené,

vy, které jste připravené,

vejděte do nebeského

království Ženicha svého.

I_nás všechny do radosti

přiveď, Kriste, svou milostí,

tys náš milý Vykupitel

a všech věrných svých Spasitel.

Třpytí se hvězdy, denice,

jdou na hostinu světice,

na svatbu Krále panny jdou,

chválíme ty, co moudré jsou.

Dostatek vzaly oleje,

vše pro věčnost co dobré je,

co září stále beze změn,

čím Ženich má být oslaven.

Slavme ty panny ze všech sil,

svět jejich plamen nezhasil,

jas čistoty a pokory

dál svítí, svodům navzdory.

Ať v_každodenních zápasech

vstoupí to světlo do nás všech,

ať rozžíhá nás jeho třpyt,

ať stejný podíl smíme mít.

Ant. 1 Pro Krista se svobodně rozhoduji, po Kristu horoucně toužím, s_Kristem chci zůstat navěky. Aleluja.

Ant. 2 Svaté panny, velebte Pána; ten, který vás povolal, abyste ho následovaly s_nerozděleným srdcem, přivedl vás k_sobě. Aleluja.

Ant. 3 Ať svatí jásají chvalozpěvem, vždyť slaví skvělé vítězství. Aleluja.

KRÁTKÉ ČTENÍ

{r}Pís 8,7{/r}

Zátopy vod nemohou uhasit lásku a proudy řek ji neodplaví. Kdyby chtěl někdo za vše, co má v_domě, koupit lásku, sklidí svrchovanou hanbu.

ZPĚV PO KRÁTKÉM ČTENÍ

Slyš, Hospodine, můj hlas, {*} hledám tvou tvář.

Slyš, Hospodine, můj hlas, {*} hledám tvou tvář.

Mé srdce k_tobě mluví, {*}

hledám tvou tvář.

Sláva Otci i_Synu i_Duchu Svatému.

Slyš, Hospodine, můj hlas, {*} hledám tvou tvář.

V_době velikonoční:

Slyš, Hospodine, můj hlas, hledám tvou tvář. {*} Aleluja, aleluja.

Slyš, Hospodine, můj hlas, hledám tvou tvář. {*} Aleluja, aleluja.

Mé srdce k_tobě mluví. {*}

Aleluja, aleluja.

Sláva Otci i_Synu i_Duchu Svatému.

Slyš, Hospodine, můj hlas, hledám tvou tvář. {*} Aleluja, aleluja.

Ant. k_Zach. kant.: O_panně mučednici: Svatá N vzala na sebe svůj kříž a následovala Krista Ženicha panen a Krále mučedníků. Aleluja.

O_jedné panně: Prozíravá panna dala své srdce Kristu, a nyní září v_zástupu svatých jako slunce. Aleluja.

O_více pannách: Panny zasvěcení Pánu, chvalte Pána navěky. Aleluja.

PROSBY

Život svatých panen vydává světu svědectví o_Kristově lásce. A proto spolu s_nimi volejme:

Ježíši, koruno panen, vyslyš nás.

Kriste, jediný Ženichu svatých panen,

nauč nás žít tak, aby nás nic neodloučilo od tvé lásky.

Ježíši, koruno panen, vyslyš nás.

Tvá matka, Panna Maria, je královnou všech panen,

pomáhej nám, abychom tak jako ona věrně plnili tvou vůli a naše láska k_tobě aby stále rostla.

Ježíši, koruno panen, vyslyš nás.

Svaté panny ti sloužily s_čistým a nerozděleným srdcem,

na jejich přímluvu veď i_nás cestou, která vede k_tobě.

Ježíši, koruno panen, vyslyš nás.

Prozíravé panny se připravovaly na setkání s_tebou,

dej, abychom se i_my těšili na tvůj příchod a s_nadějí tě očekávali.

Ježíši, koruno panen, vyslyš nás.

MODLITBA

Pokud není vlastní, říká se následující:

Bože, ty přebýváš v_těch, kdo mají čisté srdce; vyslyš naše prosby a na přímluvu svaté panny N nám dej svou milost, ať žijeme tak, abychom byli tvým důstojným příbytkem.

Nebo:

Připomínáme si, Bože, ctnosti svaté panny N a prosíme tě, pomáhej i_nám, aby naše láska k_tobě nikdy nepřestala a stále rostla.

O_více pannách:

Otevři nám, Bože, bohaté prameny svého milosrdenství a dej, abychom žili v_trvalém společenství se svatými pannami N a N, jejichž památku dnes slavíme. Prosíme o_to

Druhé nešpory

HYMNUS

Povstaňte, Boží věrní,

chystejte lampy své,

přišel již čas večerní,

jdou mrákoty tmavé;

hle, Ženich, vstříc vyjděte,

jde se slavnou mocí,

modlete se a bděte,

je blízko půl noci.

Ty, kdo bys chtěl dřímati,

buď opatrný, bdi,

Bůh bude svět kárati

a právem odsoudí

všechny, kteří nebděli,

neměli oleje,

nemoudře se klaněli

zlé, podvodné šelmě.

Ženichovi vstříc šťastně

spěchejte, přátelé,

přivítejte jej krásně,

svěřte se mu směle;

nastává čas radosti,

v_němž čistá nevěsta

po vítězné slavnosti

s_věncem jde do města.

Vy spoluúčastníci

v_kříži a soužení,

trpělivost mající

po mnohém zkoušení,

veselte se u_trůnu

spolu kralujíce

a vítěznou korunu

na hlavách majíce.

Koruno panen, Ježíši,

počatý a též zrozený

matkou, vždy pannou nejčistší,

tento zpěv vlídně vyslechni.

Rád paseš v_liliích svůj zrak

a v_doprovodu panen sám,

Snoubenče jasný, dáváš pak

odměnu věrným snoubenkám.

A všude, kam jdeš, za tebou

všechny ty panny spěchají

o_závod s_písní líbeznou,

kterou pět neustávají.

Prosíme, obdař hojněji

pokornou naši mysl tím,

že nikdy nedotkne se jí

zkaženost dechem ničivým.

Ať tebe všechno lidstvo ctí,

Ježíši z_Panny zrozený,

i_Otci, Duchu milosti,

ať ustavičná chvála zní. Amen.

ŽALMY

Ant. 1 Tobě jsem zasvětila celý svůj život, tobě jdu naproti s_hořící lampou, můj Ženichu – Kriste. Aleluja.

Žalm 122

Ant. 2 Blahoslavení čistého srdce, neboť oni budou vidět Boha. Aleluja.

Žalm 127

Ant. 3 Mé rozhodnutí je pevné: chci zůstat ve spojení s_Kristem. Aleluja.

Kantikum Ef 1,3-10

KRÁTKÉ ČTENÍ

{r}1 Kor 7,32b.34a{/r}

Kdo nemá manželku, stará se o_věci Páně, jak by se líbil Pánu. A žena nevdaná a panna se stará o_věci Páně, aby byla svatá na těle i_na duši.

ZPĚV PO KRÁTKÉM ČTENÍ

Nadešla Beránkova svatba, {*} svaté panny, pojďte naproti Kristu Pánu.

Nadešla Beránkova svatba, {*} svaté panny, pojďte naproti Kristu Pánu.

Blaze těm, kdo jsou pozváni k_Beránkově svatební hostině; {*}

svaté panny, pojďte naproti Kristu Pánu.

Sláva Otci i_Synu i_Duchu Svatému.

Nadešla Beránkova svatba, {*} svaté panny, pojďte naproti Kristu Pánu.

V_době velikonoční:

ZPĚV PO KRÁTKÉM ČTENÍ

Nadešla Beránkova svatba, svaté panny, pojďte naproti Kristu Pánu. {*} Aleluja, aleluja.

Nadešla Beránkova svatba, svaté panny, pojďte naproti Kristu Pánu. {*} Aleluja, aleluja.

Blaze těm, kdo jsou pozváni k_Beránkově svatební hostině. {*}

Aleluja, aleluja.

Sláva Otci i_Synu i_Duchu Svatému.

Nadešla Beránkova svatba, svaté panny, pojďte naproti Kristu Pánu. {*} Aleluja, aleluja.

Ant. ke kant. P. M.: O_panně mučednici: Jedinou obětí dosáhla dvojího vítězství: jako panna i_jako mučednice. Aleluja.

O_jedné panně: Přistup, nevěsto Kristova, a přijmi korunu, kterou ti od věků připravil Pán. Aleluja.

O_více pannách: To je pokolení těch, kdo touží po Hospodinu, kdo hledají tvář Jakubova Boha. Aleluja.

PROSBY

Náš Pán Ježíš Kristus stále povolává k_životu v_panenské čistotě ty, kdo se mu chtějí zcela zasvětit. Oslavujme ho spolu s_nimi a prosme ho:

Ježíši, Králi panen, vyslyš nás.

Kriste, ty sis připravil církev jako nevěstu,

očišťuj ji svou milostí, aby byla svatá a bez vady.

Ježíši, Králi panen, vyslyš nás.

Ty chceš, aby církev věrně setrvávala v_neporušenosti víry,

chraň a posiluj křesťany, jejichž víra je ohrožena.

Ježíši, Králi panen, vyslyš nás.

Ty pomáháš těm, kdo se ti zasvětili, zbavovat se pozemských nedokonalostí,

veď nás, ať po příkladu svatých panen žijeme stále plněji životem, který pramení z_tebe.

Ježíši, Králi panen, vyslyš nás.

Svatá N. je jedna z_prozíravých panen, které ti vyšly naproti s_rozžatou lampou,

nedopusť, aby v_lampách panen tobě zasvěcených dohořel olej věrnosti.

Ježíši, Králi panen, vyslyš nás.

Svaté panny vešly s_tebou na svatební hostinu,

uveď do nebeské hodovní síně také naše zemřelé.

Ježíši, Králi panen, vyslyš nás.

Modlitba uprostřed dne

ŽALTÁŘ

Ant. dopoledne Mé štěstí je být nablízku Bohu, mít útočiště v_Pánu. Aleluja.

Ant. v_poledne Vezmi mě k_sobě, Pane, jak jsi slíbil, u_tebe budu žít a má naděje nebude zklamána. Aleluja.

Ant. odpoledne Jak krásné a slavné je svědectví těch, kdo žili čistě. Aleluja.

Tato panna je moudrá, aleluja,

když přišel Pán, vyšla mu naproti. Aleluja.

Toto je moudrá panna, aleluja,

jednala prozíravě. Aleluja.

Nalezla jsem miláčka svého srdce, aleluja,

uchopila jsem ho a už ho nepustím. Aleluja.

DOPOLEDNE

KRÁTKÉ ČTENÍ

Srov. Mdr 8,21a

Vím, že moudrost dostanu jen jako dar Boží – a to už patří k_moudrosti: vědět, koho je darem.

V_POLEDNE

KRÁTKÉ ČTENÍ

1 Kor 7,25

O_pannách mi Pán nedal žádný příkaz. Ale dávám radu, protože jsem dosáhl od milosrdného Pána toho, že se mi může věřit.

ODPOLEDNE

KRÁTKÉ ČTENÍ

Zj 19,6b-7

Pán, náš Bůh vševládný, se ujal království! Radujme se, jásejme a vzdejme mu čest, neboť nadešla Beránkova svatba, jeho nevěsta se připravila.


Text © Česká biskupská konference, 2018 | HTML © Juraj Vidéky