O_svatých, kteří vynikali milosrdnými skutky

Všechno ze společných textů o_svatých mužích nebo o_svatých ženách kromě:

První nešpory

Ant. ke kant. P.M.: Blažený je, kdo cítí s_ubožáky: kdo věří v_Boha, prokazuje milosrdenství. Aleluja.

Ranní chvály

Ant. k_Zach. kant.: Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku k_sobě navzájem. Aleluja.

MODLITBA

Pokud není vlastní, říká se následující:

Bože, tys nám zjevil, že láska k_tobě a k_bližnímu je naplněním všech tvých přikázání; pomáhej nám, abychom jako svatý (svatá) N ochotně prokazovali milosrdenství, a tak patřili mezi ty, kdo vejdou do tvého království.

Druhé nešpory

Ant. ke kant. P.M.: Amen, pravím vám: Cokoli jste udělali pro jednoho z_mých nejposlednějších bratří, pro mě jste udělali. Pojďte, požehnaní mého Otce, přijměte jako úděl království, které je pro vás připravené od založení světa. Aleluja.

Z_prvního listu svatého apoštola Jana

{r:1 Jan}4,7-21{/r}

{p}

Milujme se navzájem, protože láska je z_Boha

{v}7{/v}Milovaní, milujme se navzájem, protože láska je z_Boha, a každý, kdo miluje, je zrozen z_Boha a poznává Boha. {v}8{/v}Kdo nemiluje, Boha nepoznal, protože Bůh je láska. {v}9{/v}V_tom se ukázala Boží láska k_nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. {v}10{/v}V_tom záleží láska: ne že my jsme milovali Boha, ale že on si zamiloval nás a poslal svého Syna jako smírnou oběť za naše hříchy.

{v}11{/v}Milovaní, když nás Bůh tak miloval, máme se i_my navzájem milovat. {v}12{/v}Boha nikdo nikdy nespatřil. Když se milujeme navzájem, Bůh zůstává v_nás a jeho láska je v_nás přivedena k_dokonalosti. {v}13{/v}Že zůstáváme v_něm, a on v_nás, poznáváme podle toho, že jsme od něho dostali jeho Ducha. {v}14{/v}My jsme očití svědkové toho, že Otec poslal svého Syna jako spasitele světa. {v}15{/v}Kdo vyznává, že Ježíš je Syn Boží, v_tom zůstává Bůh a on v_Bohu. {v}16{/v}My, kteří jsme uvěřili, poznali jsme lásku, jakou má Bůh k_nám. Bůh je láska; kdo zůstává v_lásce, zůstává v_Bohu a Bůh zůstává v_něm.

{v}17{/v}V_tom záleží vyvrcholení lásky v_nás, že s_radostnou důvěrou očekáváme den soudu, protože jaký je Kristus, takoví jsme i_my zde na světě. {v}18{/v}Strach nemá v_lásce místo, protože dokonalá láska strach vyhání; strach (počítá) s_trestem, a kdo má strach, není v_lásce přiveden k_dokonalosti.

{v}19{/v}My milujeme Boha, protože on napřed miloval nás. {v}20{/v}Říká-li kdo: „Miluji Boha“, ale (přitom) nenávidí svého bratra, je lhář. Neboť kdo nemiluje svého bratra, kterého vidí, nemůže milovat Boha, kterého nevidí. {v}21{/v}A on nám dal toto přikázání: aby ten, kdo miluje Boha, miloval i_svého bratra.

{p}

ZPĚV PO PRVNÍM ČTENÍ

{r}1 Jan 5,3{/r}; {r}Sir 23,37{/r}

Láska k_Bohu záleží v_tom, že zachováváme jeho přikázání. {*} Jeho přikázání nejsou těžká. Aleluja.

Nic není sladšího než zachovávat přikázání Pána. {*} Jeho přikázání nejsou těžká. Aleluja.

Z_prvního listu svatého apoštola Pavla Korinťanům

{r:1 Kor}12,31 – 13,13{/r}

{p}

Nade všechno vyniká láska

{v}12,31{/v}Usilujte o_dary lepší. A teď vám chci ukázat ještě mnohem vzácnější cestu.

{v}13,1{/v}Kdybych mluvil jazyky lidskými i_andělskými, ale neměl lásku, jsem jako znějící kov a cimbál zvučící. {v}2{/v}Kdybych měl dar prorokovat, rozuměl všem tajemstvím, ovládal všecko, co se může vědět, a víru měl v_nejvyšší míře, takže bych hory přenášel, ale neměl lásku, nejsem nic. {v}3{/v}A kdybych rozdal všechno, co mám, a (pro druhého) do ohně skočil, ale neměl lásku, nic mi to neprospěje.

{v}4{/v}Láska je shovívavá, láska je dobrosrdečná, nezávidí, láska se nevychloubá, nenadýmá, {v}5{/v}nedělá, co se nepatří, nemyslí jen a jen na sebe, nerozčiluje se, zapomíná, když jí někdo ublíží, {v}6{/v}má zármutek, když se dělá něco špatného, ale raduje se, když lidé žijí podle pravdy. {v}7{/v}(Láska) všechno omlouvá, všemu věří, nikdy nad ničím nezoufá, všecko vydrží.

{v}8{/v}Láska nikdy nepřestává. Dar prorokování pomine, dar jazyků už nebude, dar poznání zanikne. {v}9{/v}Neboť kusé je všecko naše poznání, nedostatečné je naše prorokování. {v}10{/v}Ale až přijde to, co je dokonalé, zanikne to, co je částečné. {v}11{/v}Když jsem byl dítětem, mluvil jsem jako dítě, myslel jsem jako dítě, usuzoval jsem jako dítě. Když se však ze mě stal muž, všecko dětské jsem odložil. {v}12{/v}Nyní vidíme jen jako v_zrcadle, nejasně, ale potom uvidíme tváří v_tvář. Nyní poznávám věci jenom nedokonale, potom poznám dokonale, podobně, jak (Bůh) poznává mne.

{v}13{/v}Nyní trvá víra, naděje a láska, tato trojice. Ale největší z_nich je láska.

{p}

ZPĚV PO PRVNÍM ČTENÍ

{r}1 Jan 4,16.7{/r}

My jsme uvěřili a poznali jsme lásku, jakou má Bůh k_nám. {*} Kdo zůstává v_lásce, zůstává v_Bohu a Bůh v_něm.

Milujme se navzájem, protože láska je z_Boha. {*} Kdo zůstává v_lásce, zůstává v_Bohu a Bůh v_něm.

Z_homilií svatého Jana Zlatoústého, biskupa, na list Římanům

(Homilia 15,6: PG 60,547-548)

{p}

Milosrdenství je příkazem Kristovým

Bůh vydal svého Syna;{fnr}1{/fnr} a ty, člověče, nechceš dát tomu, který byl vydán a zabit za tebe, snad ani kus chleba.

Kvůli tobě ho Otec neušetřil,{fnr}2{/fnr} přestože to opravdu byl jeho vlastní Syn; ale když jeho moří hlad, ty si ho ani nevšimneš, přestože se chystáš utrácet z_toho, co patří jemu, a ještě jen kvůli sobě.

Co může být horšího než takováto špatnost? Kvůli tobě byl vydán, kvůli tobě byl zabit a kvůli tobě chodí hladový; a ty vydáváš z_jeho majetku, jen abys z_toho měl sám užitek – a třeba ani takto nic nedáváš.

Co je pošetilejšího než takoví lidé, kteří jsou jako kámen a setrvávají v_této ďábelské nelidskosti, ačkoliv se je tolik věcí pokouší z_ní vymanit. Vždyť Kristu nestačilo, že podstoupí kříž a smrt, z_vlastní vůle měl navíc být chudý, jako cizinec, bez domova, nahý, měl být držen v_žaláři i_strádat v_nemoci, aby tě alespoň tímto způsobem oslovil.

„Jestliže se mi nechceš odvděčit za to, že jsem byl za tebe umučen, měj slitování aspoň s_mou chudobou. Nechceš-li se slitovat pro chudobu, dej se obměkčit nemocí nebo žalářem; a když tě ani to nepřiměje k_lidskosti, neodmítej alespoň pro nepatrnost toho, oč prosím. Vždyť od tebe nežádám nic drahého, jenom chléb, střechu nad hlavou, slovo útěchy.

A když i_potom zůstaneš tvrdý, měl bys projevit více dobroty alespoň kvůli nebeskému království, aspoň kvůli odměně, kterou jsem slíbil. Že bys ani tohle vůbec nevzal v_úvahu?

Vidíš-li něčí nahotu, kéž tebou pohne aspoň lidská solidarita; a vzpomeň si na mou nahotu na kříži – všechno jsem to snášel pro tebe. Nechceš-li se oblomit kvůli onomu člověku, pak alespoň kvůli mně, kvůli mojí chudobě a nahotě.

Pro tebe mě tenkrát spoutali, a také nyní jsem pro tebe spoutáván – aby ses dal pohnout buď mými tehdejšími, nebo nynějšími pouty a byl ochoten mi prokázat alespoň trochu milosrdenství. Pro tebe jsem míval hlad, a zase pro tebe hladovím; v_žízni jsem visel na kříži, v_chudých žízním i_nyní – abych tě buď tehdejším, nebo nynějším utrpením k_sobě přitahoval a pro tvou vlastní spásu z_tebe učinil štědrého dobrodince.

A tak tě prosím: Když jsem si tě zavázal tisícerým dobrodiním, oplácej mi to. Ale nevymáhám to na tobě jako dluh, chci naopak tvou štědrost odměnit; za těchto pár maličkostí ti nabízím království.

Neříkám: Zbav mě mé chudoby. A přestože kvůli tobě jsem chudý, neříkám ani: Dej mi své bohatství. Chci na tobě jen chléb a oblečení a trochu útěchy v_mé nouzi a hladu.

A jestliže jsem právě ve vězení, nenutím tě, abys mě zbavil pout a vyvedl mě na svobodu. Chci jen, aby sis uvědomoval, že jsem spoután kvůli tobě – už to mi bude stačit jako projev lásky, a já se ti za ni odvděčím nebem. Já jsem tě vyprostil z_přetěžkých pout; ale od tebe mi postačí, že mě ve vězení navštívíš.

Mohl bych tě jistě odměnit už předem. Chci však zůstat tvým dlužníkem, aby měl nejen naději, ale přímo spolehlivou záruku své odměny.“

{fn:1}Srov. {r}Řím 8,32{/r}.{/fn} {fn:2}Srov. tamtéž.{/fn}

{p}

ZPĚV PO DRUHÉM ČTENÍ

{r}Mt 25,35.40{/r}; {r}Př 19,17{/r}

Měl jsem hlad, a dali jste mi najíst, měl jsem žízeň a dali jste mi napít; byl jsem na cestě, a ujali jste se mě. {*} Amen, pravím vám: Cokoli jste udělali pro jednoho z_těchto mých nejposlednějších bratří, pro mě jste udělali. Aleluja.

Půjčuje Hospodinu, kdo má soucit s_chudákem. {*} Amen, pravím vám: Cokoli jste udělali pro jednoho z_těchto mých nejposlednějších bratří, pro mě jste udělali. Aleluja.


Text © Česká biskupská konference, 2018 | HTML © Juraj Vidéky