O_SVATÝCH MUŽÍCH

PRVNÍ NEŠPORY

Hymnus jako v_druhých nešporách.

ŽALMY

1. ant. Chvalte našeho boha, všichni jeho svatí. Aleluja.

Žalm 113

2. ant. Blahoslavení, kdo lační a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni. Aleluja.

Žalm 146

3. ant. Buď pochválen Bůh, on si nás vyvolil, abychom byli svatí a neposkvrnění. Aleluja.

Kantikum Ef 1,3-10

KRÁTKÉ ČTENÍ

Flp 3,7-8

V_čem jsem (dříve) viděl pro sebe prospěch, to považuji nyní kvůli Kristu za škodu. Ano, vůbec všecko to považuji za škodu ve srovnání s_oním nesmírně cenným poznáním Krista Ježíše, svého Pána. Pro něj jsem se toho všeho zřekl a považuji to za bezcenný brak, abych mohl získat Krista.

ZPĚV PO KRÁTKÉM ČTENÍ

Bůh ho měl rád {*} a naplnil ho svou milostí.

Bůh ho měl rád {*} a naplnil ho svou milostí.

Oblékl mu roucho slávy {*}

a naplnil ho svou milostí.

Sláva Otci i_Synu i_Duchu Svatému.

Bůh ho měl rád {*} a naplnil ho svou milostí.

V_době velikonoční:

Bůh ho měl rád a naplnil ho svou milostí. {*} Aleluja, aleluja.

Bůh ho měl rád a naplnil ho svou milostí. {*} Aleluja, aleluja.

Oblékl mu roucho slávy. {*}

Aleluja, aleluja.

Sláva Otci i_Synu i_Duchu Svatému.

Bůh ho měl rád a naplnil ho svou milostí. {*} Aleluja, aleluja.

Antifona ke kantiku Panny Marie: Kdo má slova slyší a podle nich jedná, podobá se rozvážnému muži, který si postavil dům na skále. Aleluja.

O_více mužích: Hospodinovo oko bdí nad těmi, kdo se ho bojí, nad těmi, kdo doufají v_jeho milost. Aleluja.

PROSBY a modlitba jako na druhé nešpory.

Uvedení do první modlitby dne

Ant. Pojďme, klaňme se Bohu; on ukazuje svou slávu na svých svatých. Aleluja.

Nebo: Chvalme našeho Boha; o_něm vydávají svědectví jeho svatí. Aleluja.

RANNÍ CHVÁLY

HYMNUS

O_svatém muži:

Všichni zvučně prozpěvujte,

Boha v_jeho svatých chvalte

o_svátku .. svatého,

(na den ... svatého,)

(v_den .... svatého,)

muže života ctnostného.

Svatý život jeho chvalme,

jeho příklad v_mysli mějme,

učme se Bohu sloužiti

a svaté následovati.

Daroval jim Pán Bůh dosti

nebeské věčné radosti:

korunu nesmrtelnosti,

bydlení s_ním na věčnosti.

Prosme i_my Pána Boha,

ať je nám ta milost dána,

bychom svatě živi byli

a s_ním věčnou radost měli.

O_více svatých:

Přešťastní jste, všichni svatí

v_nebi přebývající,

s_Kristem Pánem kralovati

v_slávě věčné mající.

Jestliže vás kdy trápila

na tomto světě žalost,

přešťastně se obrátila

v_nebeskou věčnou radost.

Již za svou práci všelikou

odplatu hojnou máte,

neboť rozkoší velikou

v_nebesích oplýváte.

Nad záři slunce jasněji

vždy se budete skvíti

a nejblahoslaveněji

na tvář Boží patřiti.

Prosíme vás, pomozte nám

skrz své orodování,

ať se i_my dostaneme k_vám

po zdejším pracování.

Bůh je láska. Kdo chce láskou žít,

s_Kristem pro své bratry všechno ztratit,

poslušný s_ním, chudý, čistý být,

tomu v_srdci zazní tichý hlas,

nenutí, jen volá zas a zas:

Pojď za mnou, pojď za mnou!

Šťastný, Pane, kdo se zcela vzdal

lásce tvé a s_tebou stal se zrnem,

které umře, aby žilo dál.

Mnozí žijí z_jeho oběti,

ztracení se znovu posvětí.

Pojď za mnou, pojď za mnou!

Neboj se, jdu s_tebou, praví Pán,

úpal dne i_úzkost temných nocí

ve dvou nesem, nikdy nejsi sám.

Radost dám ti, sílu stoupat výš,

k_zemi nesrazí tě žádný kříž.

Pojď za mnou, pojď za mnou!

Díky, Pane, za to, cos nám dal,

díky za světce, jenž prosí za nás.

Příkrou cestou k_nebi směřoval.

Zůstaň s_námi, odvahu nám vlej,

kolísavé s_láskou zavolej:

Pojď za mnou, pojď za mnou.

1. ant. Pán je zahrnul věčnou slávou a dal jim účast na věčném dědictví. Aleluja.

Žalmy a kantikum nedělní z_1. týdne.

2. ant. Služebníci Páně, velebte Pána na věky. Aleluja.

3. ant. < /font>Ať svatí jásají chvalozpěvem, vždyť slaví skvělé vítězství. Aleluja.

KRÁTKÉ ČTENÍ

Řím 12,1-2

Pro Boží milosrdenství vás, bratři, vybízím: přinášejte sami sebe v_oběť živou, svatou a Bohu milou! To ať je vaše duchovní bohoslužba. A nepřizpůsobujte se už tomuto světu, ale změňte se a obnovte svoje smýšlení, abyste dovedli rozeznat, co je vůle Boží, co je dobré, bohulibé a dokonalé.

ZPĚV PO KRÁTKÉM ČTENÍ

Měl Boží zákon ve svém srdci, {*} a Bůh dával sílu jeho krokům.

Měl Boží zákon ve svém srdci, {*} a Bůh dával sílu jeho krokům.

Doufal v_Boha a držel se jeho cesty, {*}

a Bůh dával sílu jeho krokům.

Sláva Otci i_Synu i_Duchu Svatému.

Měl Boží zákon ve svém srdci, {*} a Bůh dával sílu jeho krokům.

O_více svatých:

Spravedliví se radují {*} hledí na Boží tvář.

Spravedliví se radují {*} hledí na Boží tvář.

Veselí se, jásají radostí {*}

hledí na Boží tvář.

Sláva Otci i_Synu i_Duchu Svatému.

Spravedliví se radují {*} hledí na Boží tvář.

V_době velikonoční:

Měl Boží zákon ve svém srdci, a Bůh dával sílu jeho krokům. {*} Aleluja, aleluja.

Měl Boží zákon ve svém srdci, a Bůh dával sílu jeho krokům. {*} Aleluja, aleluja.

Doufal v_Boha a držel se jeho cesty. {*}

Aleluja, aleluja.

Sláva Otci i_Synu i_Duchu Svatému.

Měl Boží zákon ve svém srdci, a Bůh dával sílu jeho krokům. {*} Aleluja, aleluja.

Antifona k_Zachariášovu kantiku:Kdo jedná podle pravdy, jde ke světlu, aby se ukázalo, že jeho skutky budou vykonány v_Bohu. Aleluja.

O_více mužích: Blahoslavení tvůrci pokoje, blahoslavení čistého srdce, neboť oni budou vidět Boha. Aleluja.

PROSBY

Oslavujeme Krista, Božího Syna, neboť on nás povolal, abychom mu zbožně a spravedlivě sloužili po všechny dny svého života:

Pane, ty jediný jsi svatý.

Tys byl vyzkoušen ve všem, abys nám byl podoben, ale nezhřešil jsi,

Pane Ježíši, smiluj se nad námi.

Pane, ty jediný jsi svatý.

Ty nás všechny voláš k_dokonalé lásce,

Pane Ježíši, posvěť nás.

Pane, ty jediný jsi svatý.

Ty chceš, abychom byli solí země a světlem světa,

Pane Ježíši, osviť nás.

Pane, ty jediný jsi svatý.

Tys nepřišel, aby sis nechal sloužit, ale abys sloužil,

Pane Ježíši, nauč nás sloužit ti v_našich bratřích.

Pane, ty jediný jsi svatý.

Ty jsi odlesk Otcovy slávy a výrazná podoba jeho podstaty,

Pane Ježíši, dej, ať jednou spolu s_tvými svatými patříme na tvou tvář.

Pane, ty jediný jsi svatý.

ZÁVĚREČNÁ MODLITBA

Pokud není vlastní, říká se následující:

Bože, ty jediný jsi svatý, ty jediný jsi pramen všeho dobra; pomáhej nám na přímluvu svatého N, ať svůj život uspořádáme podle tvé vůle, abychom se nepřipravili o_účast na tvé slávě. Prosíme o_to

Nebo:

Všemohoucí Bože, ty nám posíláš své svaté a oni nás svým příkladem povzbuzují k_lepšímu životu; veď nás, abychom svatého N nejen oslavovali, ale také se od něho stále učili. Prosíme o_to

O_více mužích:

Všemohoucí, věčný Bože, ty ukazuješ svou slávu na svých svatých, a tím nám dáváš stále nové důkazy své lásky; pomáhej nám, abychom povzbuzeni jejich příkladem a provázeni jejich přímluvou věrně následovali tvého jednorozeného Syna.

O_řeholníkovi:

Bože, tys povolal svatého N, aby následoval tvého Syna v_jeho chudobě a pokoře; pomáhej i_nám, abychom věrni tvému volání šli cestou, kterou nám Kristus ukázal. Prosíme o_to

Nebo (když to byl opat):

Bože, tys vedl svatého opata N, aby nám svým příkladem ukázal, jak žít podle evangelia; vyslyš naše prosby a dej, abychom uprostřed proměn tohoto světa toužili celým srdcem po tom, cos nám připravil v_nebi. Prosíme o_to

O_muži, který vynikal milosrdnými skutky:

Bože, tys nám zjevil, že láska k_tobě a k_bližnímu je naplněním všech tvých přikázání; pomáhej nám, abychom jako svatý N ochotně prokazovali milosrdenství, a tak patřili mezi ty, kdo vejdou do tvého království.

O_vychovateli:

Bože, tys povolal svatého N, aby v_tvé církvi ukazoval cestu ke spáse; dej, ať povzbuzeni jeho příkladem následujeme Krista a jednou i_my dojdeme k_tobě.

Modlitba se čtením

HYMNUS

Jak velmi jste oslaveni,

všichni Boží svatí,

jste ze světských zarmoucení

do nebes přijati,

do radosti věčné,

do radosti věčné,

slávy nekonečné.

Co dřív oko nevidělo,

na to vy patříte,

co dřív ucho neslyšelo,

to nyní slyšíte;

nač jste nemyslili,

nač jste nemyslili,

již jste okusili.

Váš jediný den je lepší,

než zde léta mnohá,

život váš nejblaženější

v_milování Boha.

Ta rozkoš nebeská,

ta rozkoš nebeská

je lepší než světská.

Všichni milí Boží svatí,

na nás vzpomínejte,

abychom se k_vám dostati

mohli, pomáhejte.

Pomozte k_spasení,

pomozte k_spasení,

k_slávy dosažení.

Ježíši, Spasiteli náš,

koruno slávy v_nebesích,

nakloň k_nám svoji vlídnou tvář

a vyslyš hlasy prosících.

Dnes vyznavač tvůj horlivý

září nám novou jasností,

dnes vzpomínáme ho i_my,

tvůj lid, výroční slavností.

Přes vše, co svět mu sliboval,

on přešel čistou šlépějí,

na úzké cestě vytrval

a sledoval vždy věrně ji.

K_prchavým světským radostem

nepřilnul nikdy srdcem svým,

jen tys byl jeho pokladem

milovaným a jediným.

A proto pomoz také nám

jít v_jeho stopách bezpečně,

svým dětem, k_jeho přímluvám,

stvoř srdce věrné, statečné.

Laskavý vládce Ježíši,

buď s_Otcem ti čest nejvyšší,

i_Duchu, který těší nás,

po všechny věky v_každý čas. Amen.

ŽALMY

1. ant. Spravedlivý žádal od tebe život, Hospodine; ozdobils ho ctí a vznešeností. Aleluja. Žalm 21,2-8.14

2. ant. Cesta spravedlivých je jako denní světlo, které roste od úsvitu do jasného dne. Aleluja. Žalm 92, I

3. ant. Spravedlivý pokvete jak palma, poroste jak cedr na Libanonu. Aleluja. Žalm 92, II

Pán vedl spravedlivého po přímých stezkách, Aleluja.

a ukázal mu Boží království. Aleluja.

PRVNÍ ČTENÍ

Z_knihy Moudrosti

{r:Mdr}5,1-15{/r}

{p}

Spravedliví jsou praví synové Boží

{v}1{/v}Tehdy spravedlivý stane ve velké důvěře

před těmi, kteří ho sužovali,

jeho trápením jen pohrdali.

{v}2{/v}Až to (hříšníci) uvidí, zneklidní hrozným strachem

a budou bez sebe nad nenadálou spásou spravedlivého.

{v}3{/v}Navzájem si řeknou plni výčitek

a se vzdycháním v_úzkosti duše:

{v}4{/v}„To je ten, jemuž jsme se kdysi posmívali,

stíhali ho svou pohanou.

Jeho život jsme pokládali za bláznovství

a jeho konec za bezectný.

{v}5{/v}Jak byl připočítán k_Božím synům,

se svatými sdílí jejich osud!

{v}6{/v}To my jsme zbloudili z_cesty pravdy,

světlo spravedlnosti nám nesvítilo

a nevzešlo nám slunce.

{v}7{/v}Unavili jsme se na stezkách nepravosti a zhouby,

procházeli jsme neschůdnými pouštěmi

a nepoznali cestu Páně.

{v}8{/v}Co nám prospěla zpupnost,

jaký byl užitek z_bohatství a vychloubání?

{v}9{/v}Přešlo to všechno jak stín,

jako prchavá zvěst,

{v}10{/v}jako loď, která brázdí vlnící se vody:

nelze nalézt stopu po její plavbě

ani ve vlnách cestu jejího kýlu.

{v}11{/v}(Přešlo to všechno) jako pták, který proletí vzduchem,

a nikdo nenajde doklad jeho letu:

proráží lehký vzduch,

bičuje ho nárazem svých křídel,

rozráží ho svištícím rozmachem mávajících perutí,

ale potom se v_něm ani známka po přeletu nenalezne.

{v}12{/v}(Přešlo to všechno) jako šíp, když je vystřelen k_cíli:

rozťatý vzduch se vrátí hned na své místo,

takže se nepozná jeho průlet.

{v}13{/v}Tak i_my, sotva zrození, jsme zmizeli

a nemohli ukázat ani znamení ctnosti,

ba spíše nás pohltila naše nepravost.“

{v}14{/v}Ano, naděje bezbožníka je jako smetí nesené větrem,

jako jemná pěna rozehnaná bouří,

jako dým rozptýlený větrem:

mizí jak vzpomínka na jednodenního hosta.

{v}15{/v}Spravedliví však žijí navěky,

jejich odměna je u_Pána

a Nejvyšší o_ně pečuje.

{p}

ZPĚV PO PRVNÍM ČTENÍ

{r}1 Jan 3,7.9.10{/r}

Od nikoho se nenechte svést. Kdo žije spravedlivě, je spravedlivý. {*} Kdo se narodil z_Boha, nedopouští se hříchu, neboť v_něm zůstává Boží životní síla.

Podle toho se rozeznají děti Boží a děti ďáblovy. {*} Kdo se narodil z_Boha, nedopouští se hříchu, neboť v_něm zůstává Boží životní síla.

Nebo:

Z_listu svatého apoštola Pavla Filipanům

{r:Flp}1,29 – 2,16{/r}

{p}

Mějte v_sobě to smýšlení, jaké měl Kristus Ježíš

(Bratři,) {v}1,29{/v}vám se dostalo té milosti, že smíte v_Krista nejen věřit, ale také pro něj trpět. {v}30{/v}Podstupujete stejný zápas, jaký jste viděli, (že jsem podstupoval) já, a který,jak slyšíte, trvá dosud.

{v}2,1{/v}Jestliže je u_vás trochu křesťanské snahy druhé těšit, trochu láskyplného povzbuzení, nějaké duchovní společenství a trochu srdečné účasti, {v}2{/v}dovršte mou radost tím, že budete stejně smýšlet, že vás bude (všechny) pojit jedna láska, že budete svorní a jednomyslní. {v}3{/v}Nic nedělejte z_hašteřivosti nebo (touhy) po prázdné slávě, ale z_pokory ať každý z_vás pokládá druhého za lepšího, než je sám. {v}4{/v}Nikdo z_vás ať nehledí jenom na vlastní prospěch, ale i_na prospěch druhých.

{v}5{/v}Mějte v_sobě to smýšlení, jaké měl Kristus Ježíš:

{v}6{/v}ačkoli má božskou přirozenost,

nic nelpěl na tom, že je rovný Bohu,

{v}7{/v}ale sám sebe se zřekl,

vzal na sebe přirozenost služebníka

a stal se jedním z_lidí.

Byl jako každý jiný člověk,

{v}8{/v}ponížil se a byl poslušný až k_smrti,

a to k_smrti na kříži.

{v}9{/v}Proto ho také Bůh povýšil

a dal mu Jméno nad každé jiné jméno,

{v}10{/v}takže při Ježíšově jménu

musí pokleknout každé koleno

na nebi, na zemi i_v_podsvětí

{v}11{/v}a každý jazyk musí k_slávě Boha Otce vyznat:

Ježíš Kristus je Pán.

{v}12{/v}A tak, moji drazí, jako jste vždycky (projevovali) poslušnost, tak i_teď pracujte s_úzkostlivou bázní na tom, abyste došli spásy; a to nejen když jsem u_vás, ale hlavně nyní, když jsem daleko. {v}13{/v}Vždyť i_to, že chcete, i_to, že pak jednáte, působí přece ve vás Bůh, abyste se mu mohli líbit.

{v}14{/v}Dělejte všecko bez reptání a váhání. {v}15{/v}Tak z_vás budou (lidé) bezúhonní a bezelstní, Boží děti bez poskvrny uprostřed pokolení špatného a zvráceného, ve kterém vy však budete zářit jako hvězdy ve vesmíru. {v}16{/v}Držte se pevně slova života, abych se mohl chlubit v_onen Kristův den, že jsem neběžel nadarmo ani že jsem se nadarmo nenamáhal.

{p}

ZPĚV PO PRVNÍM ČTENÍ

{r}Flp 2,12-13{/r}; {r}Jan 15,5{/r}

Pracujte s_úzkostlivou bázní na tom, abyste došli spásy. {*} Vždyť i_to, že chcete, i_to, že pak jednáte, působí ve vás Bůh, abyste se mu mohli líbit.

Pán praví: Beze mne nemůžete dělat nic. {*} Vždyť i_to, že chcete, i_to, že pak jednáte, působí ve vás Bůh, abyste se mu mohli líbit.

O muži, který žil v_manželství:

Z_prvního listu svatého apoštola Petra

{r:1 Petr}3,7-17{/r}

{p}

Mějte v_srdci posvátnou úctu ke Kristu jako k_Pánu

{v}7{/v}Muži, žijte se svou ženou s_rozvážností, protože ona je pohlaví slabší. Chovejte se k_ní s_(náležitou) úctou jako k_spoludědičce milosti, to je života (věčného), aby vaše modlitby nenarážely na překážky.

{v}8{/v}A konečně: buďte všichni jednomyslní, plní zájmu o_druhého, plní bratrské lásky, milosrdní a pokorní. {v}9{/v}Neodplácejte zlo zlem, nadávku nadávkou, ale spíše naopak: přejte dobré. Vždyť k_tomu jste byli povoláni, aby se vám dostalo údělem požehnání.

Neboť {v}10{/v}„kdo chce milovat život

a prožívat krásné dny,

musí dávat pozor na svůj jazyk,

(aby neříkal) nic špatného,

a na své rty, aby nemluvily falešně.

{v}11{/v}Ať se vyhýbá zlu a dělá dobro,

ať hledá pokoj a usiluje o_něj.

{v}12{/v}Neboť oči Páně (jsou obráceny) na spravedlivé

a jeho uši k_jejich prosbám,

ale tvář Páně proti těm, kdo páchají zlo.“

{v}13{/v}A kdo by vám mohl ubližovat, když se budete horlivě snažit, abyste jednali dobře? {v}14{/v}I_kdybyste museli trpět pro spravedlnost, blaze vám! Nebojte se jich, když vám vyhrožují, a nedejte se zneklidnit. {v}15{/v}Mějte v_srdci posvátnou úctu ke Kristu jako k_Pánu a buďte stále připraveni obhájit se před každým, kdo se vás ptá po důvodech vaší naděje, {v}16{/v}ale ovšem s_jemností a skromností. Musíte však mít přitom sami dobré svědomí! Pak se budou muset zastydět za své špatné řeči ti, kdo pomlouvají vaše dobré křesťanské chování. {v}17{/v}Je přece lépe, abyste snášeli utrpení – chce-li to tak Bůh – za to, že jednáte dobře, než za to, že jste udělali něco špatného.

{p}

ZPĚV PO PRVNÍM ČTENÍ

{r}1 Petr 1,13.15{/r}; {r}Lv 11,44{/r}

Ten, který vás povolal, je svatý. {*} Mějte ochotnou mysl a v_celém svém chování buďte svatí. Aleluja.

Já jsem Hospodin, váš Bůh: Buďte svatí, neboť já jsem svatý. {*} Mějte ochotnou mysl a v_celém svém chování buďte svatí. Aleluja.

Z_knihy Zjevení svatého apoštola Jana

{r:Zj}14,1-5{/r}; {r:Zj}19,5-10{/r}

{p}

Blaze těm, kdo jsou pozváni k_Beránkově svatební hostině

(Já, Jan,) {v}14,1{/v}měl jsem vidění, a hle – na hoře Siónu stál Beránek a s_ním bylo sto čtyřiačtyřicet tisíc těch, kdo mají na čele napsáno jeho jméno a jméno jeho Otce. {v}2{/v}Uslyšel jsem z_nebe hlas jako hukot velikých vod nebo jako rachot silného hromu. Ten hlas, který jsem slyšel, zněl, jako když zpěváci doprovázejí na citeru svůj zpěv. {v}3{/v}A zpívali před trůnem, před těmi čtyřmi bytostmi a před těmi starci novou píseň.

Nikdo se nemohl té písni naučit než těch sto čtyřiačtyřicet tisíc vykoupených ze země. {v}4{/v}To jsou ti, kdo se neposkvrnili se ženami, neboť jsou panici. Ti následují Beránka, kamkoli jde. Bylil vykoupeni z_lidí jako prvotiny pro Boha a pro Beránka. {v}5{/v}Z_jejich úst nevyšla lež. Jsou bez poskvrny.

{v}19,5{/v}Od trůnu pak vyšel hlas:

„Chvalte našeho Boha, všichni, kdo mu sloužíte

a kdo se ho bojíte, malí i_velcí!“

{v}6{/v}A tehdy jsem uslyšel, jak volá přečetný zástup – podobalo se to hukotu velkých vod a mocnému dunění hromů:

„Aleluja!

Pán, náš Bůh vševládný, se ujal království!

{v}7{/v}Radujme se, jásejme a vzdejme mu čest,

neboť nadešla Beránkova svatba,

jeho nevěsta se připravila.

{v}8{/v}Bylo jí dáno, aby se oblékla do skvěle bílého kmentu“ – kmentem jsou dobré skutky věřících.

{v}9{/v}A dále mi řekl: „Zapiš to: Blaze těm, kdo jsou pozváni k_Beránkově svatební hostině!“ Pak ještě připojil: „To jsou pravá Boží slova.“

{p}

ZPĚV PO PRVNÍM ČTENÍ

Srov. {r}Zj 19,6{/r}; {r:Zj}12,10{/r}; {r:Zj}19,5{/r}

Uslyšel jsem z_nebe hlas jako rachot silného hromu: Pán, náš Bůh vševládný, se ujal království. {*} Od nynějška patří vítězství, moc a královská vláda našemu Bohu a panování jeho Pomazanému, aleluja.

Od trůnu vyšel hlas: Chvalte našeho Boha, všichni, kdo mu sloužíte a kdo se ho bojíte, malí i_velcí. {*} Od nynějška patří vítězství, moc a královská vláda našemu Bohu a panování jeho Pomazanému, aleluja.

Z_listu svatého apoštola Pavla Kolosanům

{r:Kol}3,1-17{/r}

{p}

Váš život je s_Kristem skrytý v_Bohu

{v}3,1{/v}Když jste s_Kristem byli vzkříšeni, usilujte o_to, co (pochází) shůry, kde je Kristus po Boží pravici. {v}2{/v}Na to myslete, co (pochází) shůry, ne na to, co je na zemi. {v}3{/v}Jste přece už mrtví a váš život je s_Kristem skrytý v_Bohu. {v}4{/v}Ale až se ukáže Kristus, váš život, potom se i_vy s_ním ukážete ve slávě. {v}5{/v}Umrtvěte proto všechno, co je ve vašich údech pozemského: smilství, nečistotu, chlípnost, zlou žádostivost a chamtivost, která je modloslužbou; {v}6{/v}pro tyto věci přichází Boží trest na neposlušné lidi. {v}7{/v}(Tou cestou) jste kráčeli kdysi také vy, když jste v_tom žili.

{v}8{/v}Ale teď i_vy to všechno odložte: hněv, prchlivost, zlobu, nactiutrhačné a ošklivé řeči ze svých úst. {v}9{/v}Neobelhávejte jeden druhého. Svlečte ze sebe člověka starého s_jeho počínáním, {v}10{/v}a oblečte (člověka) nového, který se obnovuje k_(správnému) poznání, aby se podobal svému Stvořiteli. {v}11{/v}Tady už není Řek nebo Žid, obřezaný nebo neobřezaný, barbar, Skyta, otrok nebo člověk svobodný; ale všecko a ve všem je Kristus.

{v}12{/v}Jako od Boha vyvolení, svatí a milovaní projevujte navenek milosrdné srdce, dobrotu, pokoru, mírnost a trpělivost. {v}13{/v}Snášejte se a navzájem si odpouštějte, má-li kdo něco proti druhému. Pán odpustil vám, proto (odpouštějte) i_vy.

{v}14{/v}A nadto nade všechno mějte lásku, neboť ona je svorník dokonalosti. {v}15{/v}Ať ve vašem srdci vládne Kristův pokoj: k_němu jste byli povoláni v_jednom těle. Buďte (za to) vděční. {v}16{/v}Kristova nauka ať je u_vás ve své plné síle: moudře se navzájem poučujte a napomínejte. S_vděčností zpívejte Bohu z_celého srdce žalmy, chvalozpěvy a duchovní písně.

{v}17{/v}Cokoli mluvíte nebo konáte, všecko (dělejte) ve jménu Pána Ježíše a skrze něho děkujte Bohu Otci.

{p}

ZPĚV PO PRVNÍM ČTENÍ

{r}Gal 3,27-28{/r}; {r}Ef 4,24{/r}

Vy všichni, pokřtění v_Krista, oblékli jste se v_Krista: už není Žid ani Řek. {*} Všichni jste jeden v_Kristu Ježíši.

Oblečte člověka nového, který je stvořen podle Božího vzoru jako skutečně spravedlivý a svatý. {*} Všichni jste jeden v_Kristu Ježíši.

Nebo:

Z_listu svatého apoštola Pavla Římanům

{r:Řím}12,1-21{/r}

{p}

Křesťanský život je duchovní bohoslužbou

{v}12,1{/v}Pro Boží milosrdenství vás, bratři, vybízím: přinášejte sami sebe v_oběť živou, svatou a Bohu milou! To ať je vaše duchovní bohoslužba. {v}2{/v}A nepřizpůsobujte se už tomuto světu, ale změňte se a obnovte svoje smýšlení, abyste dovedli rozeznat, co je vůle Boží, co je dobré, bohulibé a dokonalé. {v}3{/v}Protože mi byla dána ta milost, říkám každému z_vás: Nikdo ať si o_sobě nemyslí více, než co se patří myslet, ale skromně ve shodě s_tím, v_jaké míře udělil Bůh každému víru.

{v}4{/v}Jako máme v_jednom těle mnoho údů, ale tyto údy nemají všechny stejnou činnost, {v}5{/v}tak i_my, i_když je nás mnoho, jsme jedním tělem v_Kristu, k_sobě navzájem jsme však údy. {v}6{/v}Máme rozmanité duchovní dary podle milosti, která nám byla dána. Kdo má dar mluvit z_vnuknutí, ať ho užívá úměrně k_vlastní víře. {v}7{/v}Kdo má dar služby, ať ho uplatňuje ve službě. Kdo má dar vyučovat, ať se věnuje vyučování, {v}8{/v}kdo dar povzbuzovat, ať povzbuzuje. Kdo rozdává, ať to dělá velkodušně. Kdo stojí v_čele, ať je horlivý. Kdo prokazuje milosrdenství, ať to činí s_radostí.

{v}9{/v}Láska ať je bez přetvářky. Mějte v_ošklivosti zlo, přidržujte se dobra. {v}10{/v}V_bratrské lásce se navzájem mějte srdečně rádi, v_uctivosti předcházejte jeden druhého. {v}11{/v}V_horlivosti neochabujte, duchem buďte horliví, služte Pánu, {v}12{/v}v_naději se radujte, v_soužení buďte trpěliví, v_modlitbě vytrvalí. {v}13{/v}S_věřícími se podílejte na jejich životních potřebách, ochotně poskytujte pohostinství.

{v}14{/v}Žehnejte těm, kdo vás pronásledují, žehnejte, a neproklínejte. {v}15{/v}Radujte se s_radujícími, plačte s_plačícími. {v}16{/v}Buďte mezi sebou stejného smýšlení. Nedychtěte po věcech vysokých, ale spíše se sklánějte k_věcem obyčejným. Nemyslete si, že jenom vy sami jste moudří. {v}17{/v}Nikomu neodplácejte zlým za zlé. Usilujte o_dobro pro všechny lidi.

{v}18{/v}Jak je to jen možné – pokud záleží na vás – žijte v_pokoji se všemi lidmi. {v}19{/v}Nezjednávejte si svoje právo sami, moji drazí, ale nechte Boha, aby on spravedlivě potrestal. Stojí totiž v_písmu: ‚Mně patří pomsta, já odplatím‘, praví Pán. {v}20{/v}Ale (spíše naopak): ‚Když tvůj nepřítel má hlad, dej mu najíst, když má žízeň, dej mu napít. Budeš-li to tak dělat, nahrneš mu na hlavu žhavé uhlí.‘ {v}21{/v}Nedopusť, aby tě zlo přemohlo, nýbrž přemáhej zlo dobrem.

{p}

ZPĚV PO PRVNÍM ČTENÍ

{r}Řím 12,2{/r}; {r}Ef 4,23-24{/r}

Změňte se a obnovte svoje smýšlení, {*} abyste dovedli rozeznat, co je vůle Boží, co je dobré, bohulibé a dokonalé.

Stále si obnovujte mysl po její duchovní stránce, {*} abyste dovedli rozeznat, co je vůle Boží, co je dobré, bohulibé a dokonalé.

O muži, který žil v_manželství:

Z_prvního listu svatého apoštola Pavla Efesanům

{r:Ef}5,21-32{/r}

{p}

Svatost křesťanského manželství

{v}5,21{/v}Podřizujte se jeden druhému z_úcty ke Kristu. {v}22{/v}Ženy (ať jsou podřízeny) svým mužům, jako kdyby to byl sám Pán. {v}23{/v}Muž je totiž hlavou ženy, podobně jako je Kristus hlavou církve, sám spasitel svého (tajemného) těla. {v}24{/v}Jako je církev podřízena Kristu, tak i_ženy mají být svým mužům podřízeny ve všem.

{v}25{/v}Muži, (každý z_vás) ať miluje svou ženu, jako Kristus miloval církev a vydal sám sebe za ni, {v}26{/v}aby ji posvětil a očistil koupelí ve vodě a slovem. {v}27{/v}Tím si chtěl církev připravit slavnou, bez poskvrny, vrásky nebo něčeho takového, aby byla svatá a bez vady. {v}28{/v}Tak také muž má mít svou ženu rád jako vlastní tělo. Kdo má svou ženu rád, projevuje tím lásku sám sobě. {v}29{/v}Nikdo přece nemá v_nenávisti vlastní tělo, ale dává mu jíst a přeje mu. Tak i_Kristus (jedná) s_církví, {v}30{/v}protože jsme údy jeho těla.

{v}31{/v}‚Proto opustí člověk otce i_matku a připojí se k_své manželce, a ze dvou se stane jen jeden člověk.‘ {v}32{/v}Toto tajemství je veliké; mám na mysli vztah Krista a církve.

{p}

ZPĚV PO PRVNÍM ČTENÍ

{r}1 Petr 1,13.15{/r}; {r}Lv 11,44{/r}

Ten, který vás povolal, je svatý {*} Mějte ochotnou mysl a v_celém svém chování buďte svatí.

Já jsem Hospodin, váš Bůh: Buďte svatí, neboť já jsem svatý. {*} Mějte ochotnou mysl a v_celém svém chování buďte svatí.

DRUHÉ ČTENÍ

Z_homilií svatého Jana Zlatoústého, biskupa, na Skutky apoštolů

(Homilia 20,4: PG 60,162-164)

{p}

Křesťanovo světlo nemůže zůstat skryté

Není nic jalovějšího než křesťan, který nedbá o_blaho jiných lidí.

Tady se nemůžeš vymlouvat na svou chudobu, protože by tě usvědčila žena, která hodila do pokladnice svoje dva haléře.{fnr}1{/fnr} Také Petr říkal: Stříbro ani zlato nemám.{fnr}2{/fnr} A Pavel byl tak chudý, že nedostatkem trpěl velice často, takže se mu nedostávalo dokonce nejnutnějšího jídla.

Nemůžeš uvádět svůj prostý původ; vždyť i_apoštolové byli lidé prostí a pocházeli z_prostých rodin. Nemůžeš se schovávat za svoji neučenost, vždyť jim se nedostalo vzdělání. Nemůžeš namítat, že nejsi zdráv; ani Timotej nebyl, ten přece býval často nemocný.

Každý je s_to pomáhat svému bližnímu, jen když chce dělat to, co může a má.

Nevidíte, jak jsou neplodné stromy silné, krásné a urostlé, jak jsou hladké a svou korunu rozpínají do výšky? A přece, kdybychom měli zahradu, jistě bychom v_ní chtěli mít spíš granátové jabloně a úrodné olivy než takové stromy; ty jsou sice pro potěšení, ale ne k_užitku, a je-li z_nich vůbec nějaký prospěch, je nepatrný.

A takoví jsou lidé, kteří si hledí jenom svého. Vlastně ani takoví nejsou, ti se hodí jen k_potrestání. Ty stromy se totiž hodí aspoň ke stavbě domu nebo ohrady chránící majetek. A takové byly ony pošetilé panny:{fnr}3{/fnr} čisté sice, počestné a zdrženlivé, ale nikomu užitečné. Takové stromy se spalují. A to jsou všichni lidé, kteří nedovedou dát Kristu najíst.

Dobře si přitom všimni, že nikdo z_nich není obviňován pro své hříchy, že by sesmilnil nebo křivě přísahal, vůbec ne, nic takového, ale je obviňován proto, že nepomohl někomu druhému. Takový byl ten, který zakopal hřivnu:{fnr}4{/fnr} vedl sice život bezúhonný, ale pro někoho dalšího neužitečný.

Tážu se: Jak může někdo takový být křesťanem? Kdyby kvas zadělaný s_moukou neproměnil všecko v_jednolité těsto,{fnr}5{/fnr} byl by to opravdu kvas? Nebo copak můžeme nazývat voňavkou něco, co nenavoní ty, kdo ji použijí?

Neříkej, že nedokážeš získat jiné lidi. Kdybys totiž byl křesťan, není možné, aby se ti to nepovedlo. Neboť platí-li, že si nemůže odporovat to, co je přirozené, platí i_to, co jsme řekli, protože je to založeno v_samé povaze křesťana.

Boha nesmíš urážet. Řekneš-li, že slunce nemůže svítit, urážíš ho; a řekneš-li, že křesťan nemůže být prospěšný, urazil jsi Boha a prohlásil ho lhářem. Neboť spíše je možné, aby slunce nehřálo a nesvítilo, než aby křesťan kolem sebe nešířil světlo; spíš platí, že světlo je tmou, než že by mohlo dojít k_něčemu takovému.

Neříkej, že je to nemožné, protože nemožný je opak. Nesmíš urážet Boha. Jestliže si správně uspořádáme svoje věci, rozhodně to tak bude a vyplyne to jako něco naprosto přirozeného. Křesťanovo světlo nemůže zůstat skryté, takovou zářivou lampu nelze zastřít.

{fn:1}Srov. {r}Mk 12,42{/r}.{/fn} {fn:2}{r}Sk 3,6{/r}.{/fn} {fn:3}Srov. {r}Mt 25,11{/r}.{/fn} {fn:4}Srov. {r}Mt 25,18{/r}.{/fn} {fn:5}Srov. {r}Mt 13,3{/r}.{/fn}

{p}

ZPĚV PO DRUHÉM ČTENÍ

{r}Ef 5,8-9{/r}; {r}Mt 5,14.16{/r}

Vy jste světlem v_Pánu. Žijete jako děti světla. {*} Ovoce tohoto světla záleží ve všestranné dobrotě, spravedlnosti a v_životě podle pravdy. Aleluja.

Vy jste světlo světa. Ať vaše světlo svítí lidem. {*} Ovoce tohoto světla záleží ve všestranné dobrotě, spravedlnosti a v_životě podle pravdy. Aleluja.

Nebo:

Z_kázání svatého Augustina, biskupa

(Sermo 96,1.4.9: PL 38,584.586.588)

{p}

Všeobecné povolání ke svatosti

Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mě!{fnr}1{/fnr} Co Pán přikazuje, připadá tvrdé a těžké: kdo ho chce následovat, má sebe sama zapřít. Není to ovšem tvrdé a těžké, když to přikazuje ten, kdo nám pomáhá, aby byl příkaz splněn.

Jistě je správné, co se říká v_žalmu: Pro slova tvých úst jsem se držel cest tvrdých.{fnr}2{/fnr} Je však pravda i_to, co říká sám Pán: Mé jho netlačí a mé břemeno netíží.{fnr}3{/fnr} Když je totiž na přikázání něco těžkého, láska to učiní lehkým.

Co znamená: Ať vezme svůj kříž? Aby snášel, co je obtížné, a tak mě následoval. Když mě někdo začne následovat, žít jako já a plnit má přikázání, bude mít jistě mnoho odpůrců, hodně lidí mu v_tom bude bránit a hodně jich ho bude zrazovat, dokonce z_těch, kteří údajně tvoří Kristovu družinu. Také ti, kteří bránili slepci volat o_pomoc,{fnr}4{/fnr} byli z_průvodců Kristových. Chceš-li být Kristovým následovníkem, všechno pokládej za kříž, vyhrožování i_lichocení a všechny možné zákazy; a vezmi to všechno na sebe, snášej to a neklesej!

Nuže, v_tomto světě, svatém a dobrém, s_Bohem usmířeném a zachráněném – nebo přesněji zachraňovaném, ale skrze naději již zachráněném, neboť v_naději se nám dostalo spásy{fnr}5{/fnr} – tedy v_tomto světě, to znamená v_církvi, která jako celek následuje Krista, obecně platí jeho výzva: Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe!

Tato výzva není tedy určena jenom pannám, a provdaným ženám nikoli; ani ji nemají poslouchat jen vdovy, zatímco manželky ne; ani není pouze pro mnichy, ale ne pro muže ženaté, nebo pro všechny osoby duchovní, ale ne pro laiky. Ne, celá církev, veškeré tělo se všemi údy, má následovat Krista, každý podle poslání jemu vlastního a od druhých odlišného.

Celá církev ať Krista následuje, jeho jediná, jeho holubice, jeho nevěsta, jeho vykoupená, mající věnem krev Ženichovu. Své místo tu má jak panenská neporušenost, tak vdovská zdrženlivost, ale i_manželská cudnost.

Všecky tyto složky, mající zde svůj prostor, mají následovat Krista – podle svého rodu, místa i_způsobu: mají se zapírat, to znamená, že si nemají o_sobě myslet víc, než jsou; mají na sebe brát svůj kříž, to znamená, že pro Krista mají na světě snášet všechno, co jim svět naloží na ramena. A mají Krista milovat, neboť jedině on nikdy nepodvede, jenom jeho nelze oklamat a jen on neoklame. Mají ho milovat, protože jeho sliby jsou pravdivé. Protože však nedává vše hned, naše víra kolísá. Buď pevný, vytrvej, všechno snášej, vydrž každý průtah – a už jsi na sebe vzal kříž.

{fn:1}{r}Mt 16,24{/r}.{/fn} {fn:2}Srov. {r}Žl 17 (16),4{/r}.{/fn} {fn:3}{r}Mt 11,30{/r}.{/fn} {fn:4}Srov. {r}Lk 18,39{/r}.{/fn} {fn:5}Srov. {r}Řím 8,24{/r}.{/fn}

{p}

ZPĚV PO DRUHÉM ČTENÍ

Vykonal před Bohem veliké skutky a chválil Pána celým svým srdcem. {*} Ať všem lidem vyprošuje odpuštění hříchů. Aleluja.

Hle, člověk bezúhonný, který upřímně ctil Boha, zdržoval se všeho zlého a vytrval ve své nevinnosti. {*} Ať všem lidem vyprošuje odpuštění hříchů. Aleluja.

PRO VIGILII: Ant. Mějte bedra přepásaná a vaše lampy ať hoří, aleluja.

Slova svatého evangelia podle Matouše

{r:Mt}5,1-12a{/r}

{p}

Radujte se a jásejte, neboť máte v_nebi velkou odměnu

{v}1{/v}Když Ježíš uviděl zástupy, vystoupil na horu, a jak se posadil, přistoupili k_němu jeho učedníci. {v}2{/v}Otevřel ústa a učil je:

{v}3{/v}„Blahoslavení chudí v_duchu, neboť jejich je nebeské království.

{v}4{/v}Blahoslavení plačící, neboť oni budou potěšeni.

{v}5{/v}Blahoslavení tiší, neboť oni dostanou zemi za dědictví. {v}6{/v}Blahoslavení, kdo lační a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni.

{v}7{/v}Blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou milosrdenství.

{v}8{/v}Blahoslavení čistého srdce, neboť oni budou vidět Boha.

{v}9{/v}Blahoslavení tvůrci pokoje, neboť oni budou nazváni Božími syny.

{v}10{/v}Blahoslavení, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je nebeské království.

{v}11{/v}Blahoslavení jste, když vás budou kvůli mně tupit, pronásledovat a vylhaně vám připisovat každou špatnost; {v}12{/v}radujte se a jásejte, neboť máte v_nebi velkou odměnu.“

Nebo:

Slova svatého evangelia podle Matouše

{r:Mt}5,13-16{/r}

{p}

Vy jste světlo světa

Ježíš řekl svým učedníkům:

{v}13{/v}„Vy jste sůl země. Jestliže však sůl ztratí chuť, čím bude osolena? K_ničemu se už nehodí, než aby se vyhodila ven a lidé po ní šlapali.

{v}14{/v}Vy jste světlo světa. Nemůže se skrýt město položené na hoře. {v}15{/v}A když se svítilna rozsvítí, nestaví se pod nádobu, ale na podstavec, takže svítí všem v_domě. {v}16{/v}Tak ať vaše světlo svítí lidem, aby viděli vaše dobré skutky a velebili vašeho Otce v_nebesích.

Nebo:

Slova svatého evangelia podle Matouše

{r:Mt}7,21-27{/r}

{p}

Dům na skále a dům na písku

Ježíš řekl svým učedníkům:

{v}21{/v}„Ne každý, kdo mi říká: ‚Pane, Pane!‘, vejde do nebeského království, ale ten, kdo plní vůli mého nebeského Otce. {v}22{/v}Mnoho z_nich mi řekne v_ten den: ‚Pane, Pane, copak jsme v_tvém jménu neprorokovali? A nevyháněli jsme tvým jménem zlé duchy? A nedělali jsme tvým jménem mnoho divů?‘ {v}23{/v}Ale tehdy jim prohlásím: Nikdy jsem vás neznal. Pryč ode mě, kdo děláte nepravosti!

{v}24{/v}Každý tedy, kdo tato má slova slyší a podle nich jedná, podobá se rozvážnému muži, který si postavil dům na skále. {v}25{/v}Spadl déšť a přivalila se povodeň, přihnala se vichřice a obořila se na ten dům – ale nezřítil se, protože měl základy na skále. {v}26{/v}Každý však, kdo tato má slova slyší, ale podle nich nejedná, podobá se pošetilému muži, který si postavil dům na písku. {v}27{/v}Spadl déšť, přivalila se povodeň, přihnala se vichřice a obořila se na ten dům – i_zřítil se a jeho pád byl veliký.“

Nebo:

Slova svatého evangelia podle Matouše

{r:Mt}11,25-30{/r}

{p}

Skryl jsi tyto věci před moudrými a chytrými a odhalil jsi je maličkým

{v}25{/v}Ježíš se ujal slova a řekl:

„Velebím tě, Otče, Pane nebe a země, že když jsi tyto věci skryl před moudrými a chytrými, odhalil jsi je maličkým; {v}26{/v}ano, Otče, tak se ti zalíbilo.

{v}27{/v}Všechno je mi dáno od mého Otce. A nikdo nezná Syna, jenom Otec, ani Otce nezná nikdo, jenom Syn a ten, komu to chce Syn zjevit.

{v}28{/v}Pojďte ke mně, všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi, a já vás občerstvím.

{v}29{/v}Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem, a naleznete pro své duše odpočinek. {v}30{/v}Vždyť mé jho netlačí a mé břemeno netíží.“

Nebo:

Slova svatého evangelia podle Matouše

{r:Mt}13,44-46{/r}

{p}

Prodá všechno, co má, a to pole koupí

Ježíš řekl zástupům:

{v}44{/v}„Nebeské království je podobné pokladu ukrytému v_poli. Když ho člověk najde, zakryje ho a s_radostí nad ním jde, prodá všechno, co má, a to pole koupí.

{v}45{/v}Nebeské království je také podobné obchodníku, který hledá vzácné perly. {v}46{/v}A když najde jednu drahocennou perlu, jde, prodá všechno, co má, a koupí ji.“

Nebo:

Slova svatého evangelia podle Matouše

{r:Mt}16,24-27{/r}

{p}

Kdo svůj život pro mne ztratí, nalezne ho

{v}24{/v}Ježíš řekl svým učedníkům:

Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mě! {v}25{/v}Neboť kdo by chtěl svůj život zachránit, ztratí ho, kdo však svůj život pro mne ztratí, nalezne ho.

{v}26{/v}Neboť co prospěje člověku, když získá celý svět, ale ztratí svou duši? Nebo jakou dá člověk náhradu za svou duši?

{v}27{/v}Syn člověka přijde ve slávě svého Otce se svými anděly a tehdy odplatí každému podle jeho jednání.“

Nebo:

Slova svatého evangelia podle matouše

{r:Mt}18,1-5{/r}

{p}

Kdo přijme dítě kvůli mně, mne přijímá

{v}1{/v}Učedníci přišli k_Ježíšovi s_otázkou: „Kdo je vlastně v_nebeském království největší?“ {v}2{/v}Tu zavolal dítě, postavil ho před ně {v}3{/v}a řekl:

„Amen, pravím vám: Jestliže znovu nebudete jako děti, jistě nevejdete do nebeského království. {v}4{/v}Kdo se tedy poníží jako toto dítě, ten je v_nebeském království největší. {v}5{/v}A kdo přijme jedno takové dítě kvůli mně, mne přijímá.“

Nebo:

Slova svatého evangelia podle Matouše

{r:Mt}19,3-12{/r}

{p}

Někteří se zřekli manželství pro nebeské království

{v}3{/v}K_Ježíšovi přistoupili farizeové s_úmyslem přivést ho do úzkých a zeptali se ho: „Může se člověk se ženou rozvést z_jakéhokoli důvodu?“

{v}4{/v}On jim odpověděl: „Nečetli jste v_Písmu, že Stvořitel na začátku učinil lidi jako muže a ženu {v}5{/v}a prohlásil: ‚Proto opustí muž otce i_matku a připojí se ke své ženě a ti dva budou jeden člověk?‘ {v}6{/v}Už tedy nejsou dva, ale jeden. Co tedy Bůh spojil, člověk nerozlučuj!“

{v}7{/v}Řekli mu na to: „Proč tedy Mojžíš nařídil dát ženě rozlukový list a rozvést se s_ní?“ {v}8{/v}Odpověděl jim: „Mojžíš vám dovolil rozvod se ženou pro tvrdost vašeho srdce, ale na začátku to tak nebylo. {v}9{/v}Říkám vám: Kdo se rozvede se svou ženou z_jiného důvodu než pro smilstvo a ožení se s_jinou, dopouští se cizoložství.“

{v}10{/v}Učedníci mu řekli: „Když je to mezi mužem a ženou takové, je lepší se neženit.“

{v}11{/v}Odpověděl jim: „Všichni to nechápou, jenom ti, kterým je to dáno. {v}12{/v}Jsou totiž lidé k_manželství neschopní už od narození a jsou k_manželství neschopní, které takovými udělali lidé, a jsou konečně takoví, kteří se manželství sami zřekli pro nebeské království.

Kdo může pochopit, ať pochopí!“

Nebo:

Slova svatého evangelia podle Matouše

{r:Mt}19,27-29{/r}

{p}

Vy, kteří jste opustili všechno a následovali jste mě, stokrát víc dostanete

{v}27{/v}Petr řekl Ježíšovi: „My jsme opustili všechno a šli jsme za tebou. Co tedy budeme mít?“

{v}28{/v}Ježíš jim odpověděl: „Amen, pravím vám: Až Syn člověka zasedne na svůj slavný trůn při obnovení světa, usednete také vy, kteří jste mě následovali, na dvanáct trůnů jako soudci dvanácti izraelských kmenů. {v}29{/v}A každý, kdo opustil domy nebo bratry nebo sestry nebo otce nebo matku nebo děti nebo pole kvůli mně, dostane stokrát víc a za podíl bude mít život věčný.“

Nebo:

Slova svatého evangelia podle Matouše

{r:Mt}22,34-40{/r}

{p}

Miluj Pána, svého Boha; a svého bližního jako sám sebe

{v}34{/v}Když se farizeové doslechli, že Ježíš umlčel saduceje, shromáždili se {v}35{/v}a jeden z_nich, znalec Zákona, ho chtěl přivést do úzkých a zeptal se: {v}36{/v}„Mistře, které přikázání je v_Zákoně největší?“

{v}37{/v}Odpověděl mu: „‚Miluj Pána, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí.‘ {v}38{/v}To je největší a první přikázání. {v}39{/v}Druhé je podobné: ‚Miluj svého bližního jako sám sebe.‘ {v}40{/v}Na těch dvou přikázáních spočívá celý Zákon i_Proroci.“

Nebo:

Slova svatého evangelia podle Matouše

{r:Mt}25,1-13{/r}

{p}

Ženich je tady! Jděte mu naproti!

Ježíš řekl svým učedníkům toto podobenství:

{v}1{/v}„Nebeské království je podobné deseti pannám, které vzaly lampy a vyšly naproti ženichovi. {v}2{/v}Pět z_nich bylo pošetilých a pět prozíravých. {v}3{/v}Pošetilé vzaly sice lampy, ale nevzaly s_sebou olej, {v}4{/v}prozíravé si však vzaly s_lampami také do nádobek olej. {v}5{/v}Když ženich dlouho nepřicházel, začaly všechny podřimovat a usnuly.

{v}6{/v}Uprostřed noci se strhl křik: ‚Ženich je tady! Jděte mu naproti!‘ {v}7{/v}Tu všechny ty panny vstaly a začaly si upravovat lampy.

{v}8{/v}Pošetilé prosily prozíravé: ‚Dejte nám trochu oleje, lampy nám dohasínají.‘

{v}9{/v}Ale prozíravé odpověděly: ‚Nemůžeme, nestačilo by pak ani nám, ani vám, dojděte si raději k_prodavačům a kupte si.‘

{v}10{/v}Jakmile však odešly nakoupit, přišel ženich a ty připravené vešly s_ním na svatbu a dveře se zavřely.

{v}11{/v}Později přišly i_ostatní panny a volaly: ‚Pane, pane, otevři nám!‘ {v}12{/v}On však odpověděl: ‚Amen, amen, pravím vám: Neznám vás.‘

{v}13{/v}Bděte tedy, protože neznáte den ani hodinu.“

Nebo:

Slova svatého evangelia podle Matouše

{r:Mt}25,14-30{/r}

{p}

Málo jsi spravoval věrně, pojď se radovat se svým Pánem

Ježíš řekl svým učedníkům toto podobenství:

{v}14{/v}„Jeden člověk se chystal na cesty: zavolal si služebníky a svěřil jim svůj majetek. {v}15{/v}Jednomu dal pět hřiven, druhému dvě a třetímu jednu, každému podle jeho schopností, a odcestoval.

{v}16{/v}Ten, který dostal pět hřiven, hned šel, podnikavě jich využil a vyzískal pět dalších. {v}17{/v}Stejně i_ten, který dostal dvě, vyzískal dvě další. {v}18{/v}Ale ten, který dostal jednu, šel, vykopal v_zemi jámu a peníze svého pána ukryl.

{v}19{/v}Po delší době se pán těch služebníků vrátil a dal se s_nimi do účtování.

{v}20{/v}Přistoupil ten, který dostal pět hřiven, přinesl s_sebou pět dalších a řekl: ‚Pane, pět hřiven jsi mi svěřil, hle – dalších pět jsem vydělal.‘

{v}21{/v}Pán mu řekl: ‚Správně, služebníku dobrý a věrný. Málo jsi spravoval věrně, mnoho ti svěřím. Pojď se radovat se svým pánem.‘

{v}22{/v}Přistoupil i_ten, který dostal dvě hřivny, a řekl: ‚Pane, dvě hřivny jsi mi svěřil, hle – další dvě jsem vydělal.‘

{v}23{/v}Pán mu řekl: ‚Správně, služebníku dobrý a věrný. Málo jsi spravoval věrně, mnoho ti svěřím. Pojď se radovat se svým pánem.‘

{v}24{/v}Přistoupil pak i_ten, který dostal jednu hřivnu, a řekl: ‚Pane, vím, že jsi tvrdý člověk; sklízíš, kde jsi nesel, a sbíráš, kde jsi nerozsypal: {v}25{/v}Měl jsem strach, a proto jsem šel a tvou hřivnu ukryl v_zemi. Tady máš, co ti patří‘.

{v}26{/v}Pán mu odpověděl: ‚Služebníku špatný a líný! Věděl jsi, že sklízím, kde jsem nesel, a sbírám, kde jsem nerozsypal? {v}27{/v}Měl jsi tedy moje peníze uložit u_směnárníků a já bych si při návratu vyzvedl i_s_úrokem, co je moje.

{v}28{/v}Vezměte mu tu hřivnu a dejte tomu, který má deset hřiven. {v}29{/v}Neboť každému, kdo má, bude dáno a bude mít nadbytek. Kdo nemá, tomu bude vzato i_to, co má. {v}30{/v}A tohoto služebníka, který není k_ničemu, hoďte ven do temnot. Tam bude pláč a skřípění zubů.‘“

Nebo kratší text:

Slova svatého evangelia podle Matouše

{r:Mt}25,14-23{/r}

Ježíš řekl svým učedníkům toto podobenství:

{v}14{/v}„Jeden člověk se chystal na cesty: zavolal si služebníky a svěřil jim svůj majetek. {v}15{/v}Jednomu dal pět hřiven, druhému dvě a třetímu jednu, každému podle jeho schopností, a odcestoval.

{v}16{/v}Ten, který dostal pět hřiven, hned šel, podnikavě jich využil a vyzískal pět dalších. {v}17{/v}Stejně i_ten, který dostal dvě, vyzískal dvě další. {v}18{/v}Ale ten, který dostal jednu, šel, vykopal v_zemi jámu a peníze svého pána ukryl.

{v}19{/v}Po delší době se pán těch služebníků vrátil a dal se s_nimi do účtování.

{v}20{/v}Přistoupil ten, který dostal pět hřiven, přinesl s_sebou pět dalších a řekl: ‚Pane, pět hřiven jsi mi svěřil, hle – dalších pět jsem vydělal.‘

{v}21{/v}Pán mu řekl: ‚Správně, služebníku dobrý a věrný. Málo jsi spravoval věrně, mnoho ti svěřím. Pojď se radovat se svým pánem.‘

{v}22{/v}Přistoupil i_ten, který dostal dvě hřivny, a řekl: ‚Pane, dvě hřivny jsi mi svěřil, hle – další dvě jsem vydělal.‘

{v}23{/v}Pán mu řekl: ‚Správně, služebníku dobrý a věrný. Málo jsi spravoval věrně, mnoho ti svěřím. Pojď se radovat se svým pánem.‘“

Nebo:

Slova svatého evangelia podle Matouše

{r:Mt}25,31-46{/r}

{p}

Cokoli jste udělali pro jednoho z_těchto mých nejposlednějších bratří, pro mne jste udělali

Ježíš řekl svým učedníkům:

{v}31{/v}„Až přijde Syn člověka ve slávě a s_ním všichni andělé, posadí se na svůj slavný trůn {v}32{/v}a budou před něj shromážděny všechny národy. A oddělí jedny od druhých, jako pastýř odděluje ovce od kozlů. {v}33{/v}Ovce postaví po své pravici, kozly po levici.

{v}34{/v}Tu řekne král těm po své pravici: ‚Pojďte, požehnaní mého Otce, přijměte jako úděl království, které je pro vás připravené od založení světa. {v}35{/v}Neboť jsem měl hlad, a dali jste mi najíst, měl jsem žízeň, a dali jste mi napít; byl jsem na cestě, a ujali jste se mě, {v}36{/v}byl jsem nahý, a oblékli jste mě; byl jsem nemocen, a navštívili jste mě, byl jsem ve vězení, a přišli jste ke mně.‘

{v}37{/v}Spravedliví mu na to řeknou: ‚Pane, kdy jsme tě viděli hladového, a dali jsme ti najíst, žíznivého, a dali jsme ti napít? {v}38{/v}Kdy jsme tě viděli na cestě, a ujali jsme se tě, nebo nahého, a oblékli jsme tě? {v}39{/v}Kdy jsme tě viděli nemocného nebo ve vězení, a přišli jsme k_tobě?‘

{v}40{/v}Král jim odpoví: ‚Amen, pravím vám: Cokoli jste udělali pro jednoho z_těchto mých nejposlednějších bratří, pro mne jste udělali.‘

{v}41{/v}Potom řekne i_těm po levici: ‚Pryč ode mne, vy zlořečení, do věčného ohně, který je připraven pro ďábla a jeho anděly. {v}42{/v}Neboť jsem měl hlad, a nedali jste mi najíst, měl jsem žízeň, a nedali jste mi napít, {v}43{/v}byl jsem na cestě, a neujali jste se mě, byl jsem nahý, a neoblékli jste mě, byl jsem nemocen a ve vězení, a nenavštívili jste mě.‘

{v}44{/v}Tu mu na to řeknou také oni: ‚Pane, kdy jsme tě viděli hladového nebo žíznivého, na cestě nebo nahého, nemocného nebo ve vězení, a neposloužili jsme ti?‘

{v}45{/v}On jim odpoví: ‚Amen, pravím vám: Cokoli jste neudělali pro jednoho z_těchto nejposlednějších, ani pro mne jste neudělali.‘

{v}46{/v}A půjdou do věčného trápení, spravedliví však do věčného života.“

Nebo kratší text:

Slova svatého evangelia podle Matouše

{r:Mt}25,31-40{/r}

Ježíš řekl svým učedníkům:

{v}31{/v}„Až přijde Syn člověka ve slávě a s_ním všichni andělé, posadí se na svůj slavný trůn {v}32{/v}a budou před něj shromážděny všechny národy. A oddělí jedny od druhých, jako pastýř odděluje ovce od kozlů. {v}33{/v}Ovce postaví po své pravici, kozly po levici.

{v}34{/v}Tu řekne král těm po své pravici: ‚Pojďte, požehnaní mého Otce, přijměte jako úděl království, které je pro vás připravené od založení světa. {v}35{/v}Neboť jsem měl hlad, a dali jste mi najíst, měl jsem žízeň, a dali jste mi napít; byl jsem na cestě, a ujali jste se mě, {v}36{/v}byl jsem nahý, a oblékli jste mě; byl jsem nemocen, a navštívili jste mě, byl jsem ve vězení, a přišli jste ke mně.‘

{v}37{/v}Spravedliví mu na to řeknou: ‚Pane, kdy jsme tě viděli hladového, a dali jsme ti najíst, žíznivého, a dali jsme ti napít? {v}38{/v}Kdy jsme tě viděli na cestě, a ujali jsme se tě, nebo nahého, a oblékli jsme tě? {v}39{/v}Kdy jsme tě viděli nemocného nebo ve vězení, a přišli jsme k_tobě?‘

{v}40{/v}Král jim odpoví: ‚Amen, pravím vám: Cokoli jste udělali pro jednoho z_těchto mých nejposlednějších bratří, pro mne jste udělali.‘“

Nebo:

Slova svatého evangelia podle Marka

{r:Mk}3,31-35{/r}

{p}

Kdo plní vůli Boží, to je můj bratr i_sestra i_matka

{v}31{/v}Za Ježíšem přišla jeho matka a jeho příbuzní. Zůstali stát venku a dali si ho zavolat.

{v}32{/v}Kolem něho sedělo plno lidí. Řekli mu: „Tvoje matka a tvoji příbuzní se venku po tobě ptají!“

{v}33{/v}Odpověděl jim: „Kdo je má matka a moji přibuzní?“

{v}34{/v}A rozhlédl se po těch, kteří seděli dokola kolem něho, a řekl: „To je má matka a to jsou moji příbuzní! {v}35{/v}Každý, kdo plní vůli Boží, to je můj bratr i_sestra i_matka.“

Nebo:

Slova svatého evangelia podle Marka

{r:Mk}9,34-37{/r}

{p}

Kdo přijme jedno z_dětí, mne přijímá

{v}34{/v}Ježíšovi učedníci cestou mezi sebou rozmlouvali o_tom, kdo z_nich je největší.

{v}35{/v}(Ježíš) se posadil, zavolal si svých Dvanáct a řekl jim: „Kdo chce být první, ať je ze všech poslední a služebníkem všech.“

{v}36{/v}Pak vzal dítě, postavil ho před ně, objal ho a řekl jim: {v}37{/v}„Kdo přijme jedno z_takových dětí kvůli mně, mne přijímá; a kdo mne přijme, nepřijímá mne, ale toho, který mě poslal.“

Nebo:

Slova svatého evangelia podle Marka

{r:Mk}10,13-16{/r}

{p}

Nechte děti přicházet ke mně

{v}13{/v}Matky přinášeli k_Ježíšovi děti, aby jim požehnal. Ale učedníci jim to zakazovali.

{v}14{/v}Když to Ježíš viděl, rozmrzelo ho to a řekl jim: „Nechte děti přicházet ke mně, nebraňte jim, neboť takovým patří Boží království. {v}15{/v}Amen, pravím vám: Kdo nepřijme Boží království jako dítě, vůbec do něho nevejde.“

{v}16{/v}Bral je do náručí, kladl na ně ruce a žehnal jim.

Nebo:

Slova svatého evangelia podle Marka

{r:Mk}10,17-30{/r}

{p}

Prodej všechno, co máš, a následuj mě!

{v}17{/v}Když se (Ježíš) vydával na cestu, přiběhl nějaký člověk, poklekl před ním a ptal se ho: „Mistře dobrý, co musím dělat, abych dostal věčný život?“

{v}18{/v}Ježíš mu odpověděl: „Proč mě nazýváš dobrým? Nikdo není dobrý, jenom jeden: Bůh.

{v}19{/v}Znáš přikázání: ‚Nezabiješ, nezcizoložíš, nepokradeš, nevydáš křivé svědectví, nebudeš podvádět, cti svého otce i_matku!‘“

{v}20{/v}On mu na to řekl: „Mistře, to všechno jsem zachovával od svého mládí.“

{v}21{/v}Ježíš na něho pohlédl s_láskou a řekl mu: „Jedno ti schází: Jdi, prodej všechno, co máš, a rozdej chudým, a budeš mít poklad v_nebi. Pak přijď a následuj mě!“

{v}22{/v}On pro to slovo zesmutněl a odešel zarmoucen, protože měl mnoho majetku.

{v}23{/v}Ježíš se rozhlédl a řekl svým učedníkům: „Jak těžko vejdou do Božího království ti, kdo mají bohatství!“

{v}24{/v}Učedníci užasli nad jeho slovy.

Ježíš jim však znovu řekl: „Děti, jak je těžké vejít do Božího království! {v}25{/v}Spíš projde velbloud uchem jehly, než vejde bohatý do Božího království.“

{v}26{/v}Oni užasli ještě víc a říkali si mezi sebou: „Kdo tedy může být spasen?“

{v}27{/v}Ježíš na ně pohleděl a řekl: „U_lidí je to nemožné, ale ne u_Boha. Vždyť u_Boha je možné všechno!“

{v}28{/v}Tu mu řekl Petr: „My jsme opustili všechno a šli jsme za tebou.“

{v}29{/v}Ježíš odpověděl: „Amen, pravím vám: Nikdo není, kdo by opustil dům, bratry nebo sestry, matku nebo otce, děti nebo pole pro mě a pro evangelium, {v}30{/v}aby nedostal stokrát víc nyní v_tomto čase: domy, bratry a sestry, matky a děti i_pole, a to i_přes pronásledování, a v_budoucím věku život věčný!“

Nebo kratší text:

Slova svatého evangelia podle Marka

{r:Mk}10,17-30{/r}

{v}17{/v}Když se (Ježíš) vydával na cestu, přiběhl nějaký člověk, poklekl před ním a ptal se ho: „Mistře dobrý, co musím dělat, abych dostal věčný život?“

{v}18{/v}Ježíš mu odpověděl: „Proč mě nazýváš dobrým? Nikdo není dobrý, jenom jeden: Bůh.

{v}19{/v}Znáš přikázání: ‚Nezabiješ, nezcizoložíš, nepokradeš, nevydáš křivé svědectví, nebudeš podvádět, cti svého otce i_matku!‘“

{v}20{/v}On mu na to řekl: „Mistře, to všechno jsem zachovával od svého mládí.“

{v}21{/v}Ježíš na něho pohlédl s_láskou a řekl mu: „Jedno ti schází: Jdi, prodej všechno, co máš, a rozdej chudým, a budeš mít poklad v_nebi. Pak přijď a následuj mě!“

{v}22{/v}On pro to slovo zesmutněl a odešel zarmoucen, protože měl mnoho majetku.

{v}23{/v}Ježíš se rozhlédl a řekl svým učedníkům: „Jak těžko vejdou do Božího království ti, kdo mají bohatství!“

{v}24{/v}Učedníci užasli nad jeho slovy.

Ježíš jim však znovu řekl: „Děti, jak je těžké vejít do Božího království! {v}25{/v}Spíš projde velbloud uchem jehly, než vejde bohatý do Božího království.“

{v}26{/v}Oni užasli ještě víc a říkali si mezi sebou: „Kdo tedy může být spasen?“

{v}27{/v}Ježíš na ně pohleděl a řekl: „U_lidí je to nemožné, ale ne u_Boha. Vždyť u_Boha je možné všechno!“

Nebo:

Slova svatého evangelia podle Lukáše

{r:Lk}6,27-38{/r}

{p}

Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš Otec!

Ježíš řekl svým učedníkům:

{v}27{/v}„Vám, kteří posloucháte, říkám: Milujte své nepřátele, prokazujte dobro těm, kdo vás nenávidí, {v}28{/v}žehnejte těm, kdo vás proklínají, modlete se za ty, kdo vám ubližují. {v}29{/v}Tomu, kdo tě udeří do tváře, nastav i_druhou; kdo ti bere plášť, tomu neodpírej ani šaty. {v}30{/v}Každému, kdo tě prosí, dávej, a kdo ti bere, co je tvoje, od toho nežádej nic nazpátek. {v}31{/v}Jak chcete, aby lidé dělali vám, tak i_vy dělejte jim.

{v}32{/v}Jestliže milujete ty, kdo milují vás, co za to můžete od Boha čekat? Vždyť i_hříšníci milují ty, kdo je milují. {v}33{/v}Prokazujete-li dobrodiní těm, kdo je prokazují vám, co za to můžete čekat od Boha? To přece dělají i_hříšníci. {v}34{/v}Půjčujete-li těm, od kterých doufáte, že vám to vrátí, co za to můžete od Boha čekat? Vždyť i_hříšníci půjčují hříšníkům, aby dostali stejně tolik nazpátek.

{v}35{/v}Ale milujte své nepřátele, prokazujte dobrodiní a půjčujte a nic nečekejte zpět. Vaše odměna bude hojná a budete syny Nejvyššího, neboť on je dobrý k_nevděčným i_zlým. {v}36{/v}Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš Otec!

{v}37{/v}Nesuďte, a nebudete souzeni, nezavrhujte, a nebudete zavrženi. Odpouštějte, a bude vám odpuštěno. {v}38{/v}Dávejte, a dostanete: míru dobrou, natlačenou, natřesenou a vrchovatou vám dají do klína. Neboť jakou mírou měříte, takovou se naměří zas vám.“

Nebo:

Slova svatého evangelia podle Lukáše

{r:Lk}9,57-62{/r}

{p}

Půjdu za tebou všude, kam půjdeš

{v}57{/v}A jak šli, cestou mu někdo řekl: „Půjdu za tebou všude, kam půjdeš.“

{v}58{/v}Ježíš mu však odpověděl: „Lišky mají doupata a nebeští ptáci hnízda, ale Syn člověka nemá, kam by hlavu položil.“

{v}59{/v}Jiného zase vybídl: „Pojď za mnou!“

On však řekl: „Pane, dovol mi, abych napřed šel pochovat svého otce.“

{v}60{/v}Odpověděl mu: „Nech, ať mrtví pochovávají své mrtvé. Ale ty jdi a zvěstuj Boží království!“

{v}61{/v}A ještě jiný řekl: „Půjdu za tebou, Pane, jen mi dovol, abych se napřed rozloučil doma s_rodinou.“

{v}62{/v}Ježíš mu však odpověděl: „Žádný, kdo položil ruku na pluh a ohlíží se za sebe, není způsobilý pro Boží království.“

Nebo:

Slova svatého evangelia podle Lukáše

{r:Lk}10,38-42{/r}

{p}

Marta ho přijala do svého domu. Marie si vybrala nejlepší úděl

{v}38{/v}Ježíš přišel do jedné vesnice, kde ho přijala do domu nějaká žena jménem Marta. {v}39{/v}Měla sestru, která se jmenovala Marie. Ta se posadila Pánu k_nohám a poslouchala jeho řeč.

{v}40{/v}Marta měla plno práce s_obsluhou. Přistoupila k_němu a řekla: „Pane, nezáleží ti na tom, že mě má sestra nechala obsluhovat samotnou? Řekni jí přece, ať mi pomůže!“

{v}41{/v}Pán jí odpověděl: „Marto, Marto! Děláš si starosti a znepokojuješ se pro mnoho věcí. {v}42{/v}Ano, jen jedno je třeba. Marie si vybrala nejlepší úděl a ten jí nikdo nevezme.“

Nebo:

Slova svatého evangelia podle Lukáše

{r:Lk}12,32-34{/r}

{p}

Váš Otec rozhodl, že vám dá království

Ježíš řekl svým učedníkům:

{v}32{/v}„Neboj se, malé stádce! Váš Otec rozhodl, že vám dá království.

{v}33{/v}Prodejte svůj majetek a rozdejte na almužnu. Opatřte si měšce, které nezpuchřejí, poklad v_nebi, kterého neubývá, kam se k_němu zloděj nedostane a kde ho mol nerozežere.

{v}34{/v}Vždyť kde je váš poklad, tam bude i_vaše srdce!“

Nebo:

Slova svatého evangelia podle Lukáše

{r:Lk}12,35-40{/r}

{p}

I_vy buďte připraveni

Ježíš řekl svým učedníkům:

{v}35{/v}„Mějte bedra přepásaná a vaše lampy ať hoří, {v}36{/v}abyste se podobali lidem, kteří čekají na svého pána, až se vrátí ze svatby, aby mu hned otevřeli, když přijde a zatluče.

{v}37{/v}Blahoslavení služebníci, které pán při svém příchodu najde, jak bdí. Amen, pravím vám: Přepáše se, pozve je ke stolu, bude chodit od jednoho k_druhému a obsluhovat je.

{v}38{/v}A když přijde po půlnoci nebo při rozednění a nalezne je tak, jsou blahoslavení.

{v}39{/v}Uvažte tohle: Kdyby hospodář věděl, v_kterou hodinu přijde zloděj, nenechal by ho prokopat se do domu.

{v}40{/v}I_vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v_hodinu, kdy se nenadějete.“

Nebo:

Slova svatého evangelia podle Lukáše

{r:Lk}14,25-33{/r}

{p}

Kdo se nezřekne všeho, co má, nemůže být mým učedníkem.

{v}25{/v}Ježíše cestou doprovázely velké zástupy. Obrátil se k_nim a řekl: {v}26{/v}„Když někdo přichází ke mně a neklade svého otce, svou matku, ženu, děti, bratry a sestry – ano i_sám sebe – až na druhé místo, nemůže být mým učedníkem. {v}27{/v}Kdo nenese svůj kříž a nejde za mnou, nemůže být mým učedníkem.

{v}28{/v}Když někdo z_vás chce stavět věž, nesedne si napřed a nespočítá náklady, jestli má dost na dokončení stavby? {v}29{/v}Kdyby totiž položil základy a nestačil ji dokončit, vysmáli by se mu všichni, kdo by to viděli, {v}30{/v}a říkali by: ‚Tenhle člověk se pustil do stavby, ale nemohl ji dokončit.‘

{v}31{/v}Nebo když má některý král vytáhnout proti jinému králi, aby s_ním vedl válku, nesedne si napřed a neuvažuje, jestli se může s_deseti tisíci (vojáků) utkat s_tím, kdo proti němu táhne s_dvaceti tisíci? {v}32{/v}Jestliže na to nestačí, vyšle posly, dokud je ten druhý (král) ještě daleko, a žádá o_podmínky míru.

{v}33{/v}Tak ani žádný z_vás, kdo se nezřekne všeho, co má, nemůže být mým učedníkem.“

Nebo:

Slova svatého evangelia podle Jana

{r:Jan}15,1-8{/r}

{p}

Kdo zůstává ve mně a já v_něm, ten nese mnoho ovoce

Ježíš řekl svým učedníkům:

{v}1{/v}„Já jsem pravý vinný kmen a můj Otec je vinař. {v}2{/v}Každou ratolest na mně, která nenese ovoce, odřezává, a každou, která nese ovoce, čistí, aby nesla ovoce ještě více. {v}3{/v}Vy jste už čistí tím slovem, které jsem k_vám mluvil.

{v}4{/v}Zůstaňte ve mně, a já zůstanu ve vás. Jako ratolest nemůže nést ovoce sama od sebe, nezůstane-li na kmeni, tak ani vy, nezůstanete-li ve mně.

{v}5{/v}Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v_něm, ten nese mnoho ovoce, neboť beze mne nemůžete dělat nic. {v}6{/v}Kdo nezůstane ve mně, bude vyhozen ven jako ratolest; uschne, seberou ji, hodí do ohně – a hoří.

{v}7{/v}Zůstanete-li ve mně a zůstanou-li ve vás moje slova, můžete prosit, oč chcete, a dostanete to.

{v}8{/v}Tím bude oslaven můj Otec, že ponesete mnoho ovoce a osvědčíte se jako moji učedníci.“

Nebo:

Slova svatého evangelia podle Jana

{r:Jan}15,9-17{/r}

{p}

Vyvolil jsem vás, abyste šli a přinášeli užitek

Ježíš řekl svým učedníkům:

{v}9{/v}„Jako Otec miloval mne, tak já jsem miloval vás. Zůstaňte v_mé lásce. {v}10{/v}Zachováte-li moje přikázání, zůstanete v_mé lásce, jako jsem já zachovával přikázání svého Otce a zůstávám v_jeho lásce. {v}11{/v}To jsem k_vám mluvil, aby moje radost byla ve vás a aby se vaše radost naplnila.

{v}12{/v}To je mé přikázání: Milujte se navzájem, jak jsem já miloval vás. {v}13{/v}Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo za své přátele položí svůj život. {v}14{/v}Vy jste moji přátelé, když děláte, co já vám ukládám.

{v}15{/v}Už vás nenazývám služebníky, protože služebník neví, co dělá jeho pán. Nazval jsem vás přáteli, protože vám jsem oznámil všechno, co jsem slyšel od svého Otce.

{v}16{/v}Ne vy jste si vyvolili mne, ale já jsem vyvolil vás a určil jsem vás k_tomu, abyste šli a přinášeli užitek a váš užitek aby byl trvalý. Potom vám Otec dá všechno, oč ho budete prosit ve jménu mém.

{v}17{/v}To vám přikazuji: Milujte se navzájem!“

Nebo:

Slova svatého evangelia podle Jana

{r:Jan}17,20-26{/r}

{p}

Chci, aby tam, kde jsem já, byli i_oni se mnou

Ježíš pozvedl oči k_nebi a modlil se:

„Otče svatý, {v}20{/v}prosím nejen za své učedníky, ale také za ty, kdo pro jejich slovo uvěří ve mne: {v}21{/v}ať všichni jsou jedno. Jako ty, Otče, ve mně a já v_tobě, tak i_oni ať jsou v_nás, aby svět uvěřil, že ty jsi mě poslal.

{v}22{/v}A slávu, kterou jsi dal mně, dal jsem já jim, aby byli jedno, jako my jsme jedno: {v}23{/v}já v_nich a ty ve mně. Tak ať i_oni jsou v_dokonalé jednotě, aby svět poznal, že ty jsi mě poslal a žes je miloval, jako jsi miloval mne.

{v}24{/v}Otče, chci, aby tam, kde jsem já, byli se mnou i_ti, které jsi mi dal, aby viděli mou slávu, kterou jsi mi dal, protože jsi mě miloval už před založením světa.

{v}25{/v}Spravedlivý Otče, svět tě nepoznal, ale já jsem tě poznal a tito moji učedníci poznali, že jsi mě poslal. {v}26{/v}Dal jsem jim poznat tvé jméno a dám poznat, aby láska, kterou jsi mě miloval, byla v_nich a abych byl i_já v_nich.“

Druhé nešpory

HYMNUS

Ó_blahoslavený člověk,

který v_dobrém tráví svůj věk

a lidskou lest nemiluje,

kvůli svému Bohu živ je.

Který vida bezbožného,

pyšného a svévolného,

nechce ho následovati,

hledí se dobře chovati.

V_zákoně Páně raději

má svou rozkoš i_naději,

v_něm se ve dne v_noci těší,

krmí jím tělo i_duši.

Ten podobný bude stromu

při vodách štěpovanému,

který bude bujně růsti,

rozkládati ratolesti.

Ten i_ovoce ponese,

mnohý užitek přinese,

vše, co bude kdy činiti,

to se mu bude dařiti.

Neboť cesta spravedlivých,

v_svaté modlitbě horlivých,

vždycky Bohu známa byla

a dobře se mu líbila.

ŽALMY

1. ant. Uchoval se bez viny a osvědčil se jako dokonalý; bude mu to k_věčné slávě. Aleluja.

Žalm 15

2. ant. Bůh popřává svým vyvoleným lásku a smilování, chrání své svaté. Aleluja.

Žalm 112

3. ant. Svatí zpívali píseň novou před trůnem Božím a Beránkovým a spolu s_nimi se ozývala zpěvem země. Aleluja.

Kantikum Zj 15,3-4

KRÁTKÉ ČTENÍ

Řím 8,28-30

Víme, že těm, kteří milují Boha, všecko napomáhá k_dobrému, těm, kdo jsou z_Boží vůle povoláni. Neboť ty, které si napřed vyhlédl, ty také předurčil, aby byli ve shodě s_obrazem jeho Syna, aby tak on byl první z_mnoha bratří. A ty, které předurčil, také povolal, a ty, které povolal, také ospravedlnil, a ty, které ospravedlnil, také uvedl do slávy.

ZPĚV PO KRÁTKÉM ČTENÍ

Hospodin je spravedlivý, {*} má rád spravedlivé skutky.

Hospodin je spravedlivý, {*} má rád spravedlivé skutky.

Spravedlivým zjevuje svou tvář, {*}

má rád spravedlivé skutky.

Sláva Otci i_Synu i_Duchu Svatému.

Hospodin je spravedlivý, {*} má rád spravedlivé skutky.

V_době velikonoční:

Hospodin je spravedlivý, má rád spravedlivé skutky. {*} Aleluja, aleluja.

Hospodin je spravedlivý, má rád spravedlivé skutky. {*} Aleluja, aleluja.

Spravedlivým zjevuje svou tvář. {*}

Aleluja, aleluja.

Sláva Otci i_Synu i_Duchu Svatému.

Hospodin je spravedlivý, má rád spravedlivé skutky. {*} Aleluja, aleluja.

Antifona ke kantiku Panny Marie Služebníku dobrý a věrný, pojď se radovat se svým Pánem. Aleluja.

O_více mužích: Byli věrni až do smrti a obdrželi od Pána za odměnu život. Aleluja.

PROSBY

Svatí jsou pro nás příkladem a pomáhají nám, abychom opravdovým křesťanským životem směřovali k_dokonalosti. Spolu s_nimi prosme našeho nebeského Otce, neboť on jediný je dárce svatosti:

Otče, posvěť svůj lid.

Otče, ty jsi jediný pramen všeho dobra, ty chceš, abychom se nazývali tvými syny a skutečně jimi byli,

dej, ať se k_tobě všichni křesťané hlásí jako k_svému Otci.

Otče, posvěť svůj lid.

Ty nás posíláš, abychom ti vydávali svědectví životem podle tvé vůle,

provázej nás svou pomocí, abychom přinášeli trvalý užitek.

Otče, posvěť svůj lid.

Tys dal světu svého Syna, aby nás s_tebou smířil,

chraň všechny, kdo v_tebe věří, aby se od tebe nikdy neodloučili.

Otče, posvěť svůj lid.

Ty nás živíš Kristovým tělem,

dej, ať přijímáním tohoto pokrmu roste naše láska, abychom došli k_nebeské hostině, kterou jsi připravil pro všechny, kdo tě milují.

Otče, posvěť svůj lid.

Odpusť všem hříšníkům jejich provinění,

a přijmi naše zemřelé do svého světla.

Otče, posvěť svůj lid.

Modlitba uprostřed dne

ŽALTÁŘ

Ant. dopoledne Kdo zachovává Kristovo slovo, v_tom je Boží láska opravdu přivedena k_dokonalosti. Aleluja.

Ant. v poledne Kdo plní vůli mého nebeského Otce, ten vejde do nebeského království. Aleluja.

Ant. odpoledne Ani oko nevidělo co všechno Bůh připravil těm, kdo ho milují. Aleluja.

Hospodin učí pokorné správně jednat, aleluja,

vede je po svých cestách. Aleluja.

Šťastný je člověk, kterého vychováváš, Hospodine, aleluja,

vyučuješ ho ve svém zákoně. Aleluja.

Ať jásají všichni, kdo se k_tobě utíkají, Bože, aleluja,

ať se radují, že jsou navěky s_tebou. Aleluja.

DOPOLEDNE

KRÁTKÉ ČTENÍ

Gal 6,8

Kdo seje do svého těla, z_těla sklidí záhubu. Kdo však seje do ducha, z_ducha sklidí věčný život.

V POLEDNE

KRÁTKÉ ČTENÍ

1 Kor 9,26.27a

Běžím o_závod, ale ne jen tak bez cíle, zápasím pěstí, ale ne tak, jako bych jen bil do vzduchu. Držím však svoje tělo v_tuhé kázni a podrobuji si ho.

ODPOLEDNE

KRÁTKÉ ČTENÍ

Flp 4,8.9

Bratři, mějte zájem o_všechno, co je pravdivé, co je čestné, co je spravedlivé, co je nevinné, co je milé, co slouží dobré pověsti, a o_každou zdatnost nebo (činnost, která si zasluhuje) chvály. Dělejte i_nadále to, čemu jste se ode mě naučili, co jste ode mně převzali, ode mě slyšeli a na mně viděli. A Bůh, (dárce) pokoje, bude s_vámi.


Text © Česká biskupská konference, 2018 | HTML © Juraj Vidéky