O_VÍCE MUČEDNÍCÍCH

Modlitba se čtením

HYMNUS

Křesťané, pravdy Boží praví milovníci,

pro Kristovo učení násilí trpící,

přijměte potěšení z_jeho zaslíbení,

abyste byli stálí v_těžkém pokušení.

Pán třicet a tři léta zde v_světě pracoval

a trpěl protivenství, zlým neodplacoval;

tomu příklad zůstavil, kdo chce za ním jíti,

že zapřít musí sebe, svůj kříž na se vzíti.

Též pravil: Když vám pro mne budou zlořečiti

a všecko zlé proti vám falešně svědčiti,

vy se z_toho veselte, že pro mne trpíte,

neboť odplatu hojnou v_nebi obdržíte.

Chcem-li s_Kristem v_radosti věčně přebývati,

musíme pohanění proň podstupovati.

Neváhejme všech statků pro víru ztratiti,

vždyť stokrát víc slibuje Bůh nám navrátiti.

Stálost víry shledána v_pokušeních bývá

a rytířské vítězství bez boje nebývá.

Stůjme pevně do konce vedle svého Pána,

vytrvalým koruna věčná bude dána.

Kolik smrtí, kolik ran a jizev,

kolik mučedníků, tolik výzev.

V_každé Pán se neúprosně ptá:

Jsem ti dražší než tvé vlastní já?

Nikdo nemá lásky víc než ten,

kdo položí život za přátele.

Tys byl pro nás zabit, proboden,

co dokáži já pro Spasitele?

Vím, jsem sláb, neručím za sebe,

schopen zapřít, zradit, boj svůj vzdát.

Ty jsi silný, táhneš do nebe,

uchopíš mne, pomůžeš mi vstát.

Křesťan toto mučednictví zná:

oko vyloupnout a utnout údy,

na kříž přibíjet své hříšné já,

stát se čistý, svobodný a chudý

pro bohatství věčné, nejvyšší,

pro tebe, můj Ježíši.

Nebo:

Mučidla, kolo, kůl, co řeže, rdousí, pálí,

sekera, smyčka, meč, hák, skřipec, kopí, nože,

vařící olovo a olej, žhoucí rožeň,

těm nejsou strašny, kdož, co strašno, nespáchali.

Kdo trpí pro druhé a koho pro to jali,

že práv a bez viny, leč nikdy nepokořen,

svou hájil krev a čest, ten pomíjivým hořem

se věnce dobírá, jejž nic už neumalí.

Je živ, že umírá, a stoupá tím, že pad.

S_úsměvem vzdoruje smrtící moci vlád

a věčnost objímá co snoubenkyni svoji.

Což nebyl vykonal svůj nejslavnější čin

sám silný nad silné na místě popravčím?

Dost není křesťana, ten, kdo se kříže bojí.

1. ant. Mučedníci prolili na zemi pro Krista svou krev, proto dostávají za odměnu věčný život. Aleluja.

Žalm 2

2. ant. Spravedliví žijí navěky, dosáhli věčné odměny v_nebi. Aleluja.

Žalm 33,I

3. ant. Na tomto světě jste ztratili svůj život pro mě a pro evangelium; já sám budu vaší odměnou. Aleluja.

Žalm 33,II

Naše duše vylíží Hospodina, Aleluja.

on sám je naše pomoc a štít. Aleluja.

Z_listu svatého apoštola Pavla Římanům

{r:Řím}8,18-39{/r}

{p}

Nic nás nebude moci odloučit od Boží lásky v_Kristu Ježíši

{v}8,18{/v}Jsem přesvědčen, že utrpení tohoto času se nedají srovnat s_budoucí slávou, která se zjeví na nás.

{v}19{/v}Celé tvorstvo nedočkavě čeká, až se Boží synové zjeví ve slávě. {v}20{/v}Vždyť tvorstvo bylo podrobeno nicotnosti, ale ne z_vlastní vůle, nýbrž kvůli tomu, který ho podrobil. Zůstala však tvorstvu naděje, {v}21{/v}že i_ono bude vysvobozeno z_poroby porušení a dosáhne svobody ve slávě Božích dětí. {v}22{/v}Víme přece, že celé tvorstvo zároveň sténá a spolu trpí až doposud. {v}23{/v}A není samo. I_my, ačkoliv už máme první dary Ducha, i_my sami uvnitř naříkáme a očekáváme své přijetí za syny, vykoupení našeho těla. {v}24{/v}Naše spása je (zatím pouze) předmětem naděje. Je-li však předmět naděje vidět, není to už naděje. Co už někdo vidí, jak by v_to mohl doufat? {v}25{/v}Ale doufáme-li v_něco, co ještě nevidíme, čekáme na to s_vytrvalostí.

{v}26{/v}Právě tak i_Duch nám přichází na pomoc v_naší slabosti. Vždyť ani nevíme, oč se máme vlastně modlit. A tu sám Duch se za nás přimlouvá vzdechy, které nelze vyjádřit, {v}27{/v}a (Bůh), který zkoumá srdce, ví, co Duch žádá, a že jeho přímluva za křesťany je ve shodě s_Boží vůlí.

{v}28{/v}Víme, že těm, kteří milují Boha, všechno napomáhá k_dobrému, těm, kdo jsou z_Boží vůle povoláni. {v}29{/v}Neboť ty, které si napřed vyhlédl, ty také předurčil, aby byli ve shodě s_obrazem jeho Syna, aby tak on byl první z_mnoha bratří. {v}30{/v}A ty, které předurčil, také povolal, a ty, které povolal, také ospravedlnil, a ty, které ospravedlnil, také uvedl do slávy.

{v}31{/v}Co k_tomu řekneme? Je-li Bůh s_námi, kdo proti nám? {v}32{/v}Když ani vlastního Syna neušetřil, ale vydal ho za nás za všecky, jak by nám s_ním nedaroval také všechno ostatní? {v}33{/v}Kdo vystoupí se žalobou proti Božím vyvoleným? Bůh přece ospravedlňuje! {v}34{/v}Kdo odsoudí? Kristus Ježíš přece zemřel, ano i_z_mrtvých vstal, je po Boží pravici a přimlouvá se za nás!

{v}35{/v}Kdo by nás mohl odloučit od lásky Kristovy? Snad soužení nebo útisk nebo pronásledování nebo hlad nebo bída nebo nebezpečí nebo zabití? {v}36{/v}Stojí přece v_Písmu: ‚Stále jsme pro tebe vydáváni na smrt, jsme pokládáni za ovce určené na porážku.‘

{v}37{/v}Ale v_tom ve všem skvěle vítězíme skrze toho, který si nás zamiloval. {v}38{/v}A já jsem přesvědčen: ani smrt, ani život, ani andělé, ani knížata, ani nic přítomného, ani nic budoucího, ani mocnosti, {v}39{/v}ani výška, ani hloubka, a vůbec nic stvořeného nebude nás moci odloučit od Boží lásky v_Kristu Ježíši, našem Pánu.

{p}

ZPĚV PO PRVNÍM ČTENÍ

{r}Mt 5,44-45.48{/r}

Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují. {*} Tak budete syny svého nebeského Otce.

Buďte dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský Otec. {*} Tak budete syny svého nebeského Otce.

Při prodloužené vigilii se místo následujícího čtení čte úryvek: {r}Mdr 5,1-15{/r}.

Z_knihy Moudrosti

{r:Mdr}3,1-15{/r}

{p}

Duše spravedlivých jsou v_Boží ruce

{v}1{/v}Duše spravedlivých jsou v_Boží ruce

a nedotkne se jich utrpení.

{v}2{/v}Zdáli se být mrtví v_očích lidí pošetilých,

jejich smrt se pokládala za neštěstí,

{v}3{/v}za záhubu jejich odchod od nás,

v_pokoji však přebývají.

{v}4{/v}I_když se lidem zdálo, že jsou trestáni,

jejich naděje byla plná nesmrtelnosti.

{v}5{/v}Po lehkém trestu dojdou velkých dobrodiní,

vždyť Bůh je pouze zkoušel

a shledal, že ho jsou hodni.

{v}6{/v}V_tavicím kelímku je zkoušel jak zlato,

jako dokonalá oběť se mu zalíbili.

{v}7{/v}V_čase, kdy budou odměněni, zazáří,

jako jiskry proběhnou obilnými stébly.

{v}8{/v}Budou soudit pohany a ovládnou národy

a Pán jim bude navěky králem.

{v}9{/v}Ti, kdo v_něj doufají, poznají pravdu,

kdo byli věrní, setrvají u_něho v_lásce,

protože popřává svým vyvoleným lásku a smilování.

{v}10{/v}Podle svého smýšlení budou bezbožní potrestáni,

ti, kdo nedbali o_spravedlivého a odpadli od Pána.

{v}11{/v}Ano, neštěstí těm, kdo pohrdají moudrostí a kázní!

Marná je jejich naděje, námahy jsou bezvýsledné

a bez užitku jejich skutky.

{v}12{/v}Jejich ženy jsou bez rozumu,

zkažené jsou jejich děti,

je to prokleté pokolení.

{v}13{/v}Šťastná je naproti tomu neplodná žena,

která je bez poskvrny,

která nepoznala hříšné lože,

její plodnost se ukáže při navštívení duší.

{v}14{/v}I_neplodný muž, který svýma rukama nedělal nepravost

a nesmýšlel zle o_Pánu,

obdrží vybraný dar za svoji věrnost

a nejvíce žádoucí úděl v_chrámu Páně.

{v}15{/v}Neboť skvělý je plod ušlechtilých snah,

nezničitelný je kořen moudrosti.

{p}

ZPĚV PO PRVNÍM ČTENÍ

Mučedníci pro Pána slavně prolili svou krev; milovali Krista a následovali ho v_životě i_ve smrti. {*} Proto si zasloužili vítěznou korunu.

Měli jednoho ducha a jednu víru. {*} Proto. si zasloužili vítěznou korunu.

Z_knihy Zjevení svatého apoštola Jana

{r:Zj}7,9-17{/r}

{p}

Vidění velikého zástupu vyvolených

(Já, Jan, viděl jsem) {v}9{/v}veliký zástup, který by nikdo nespočítal, ze všech národů, kmenů, plemen a jazyků; stáli před trůnem a před Beránkem, odění bílým rouchem, s_palmami v_rukou a {v}10{/v}volali mocným hlasem: „Za svou záchranu (vděčíme) našemu Bohu, který sedí na trůně, a Beránkovi!“

{v}11{/v}Všichni andělé, kteří stáli okolo trůnu, starců a čtyř bytostí, padli na tvář před trůnem, klaněli se Bohu {v}12{/v}a volali: „Amen. Chvála, sláva, moudrost, díky, čest, moc a síla (přísluší) našemu Bohu na věčné věky! Amen.“

{v}13{/v}Tu na mě promluvil jeden ze starců a zeptal se mě: „Kdo jsou tihle zde v_bílém rouchu a odkud přišli?“ {v}14{/v}Odpověděl jsem mu: „Můj pane, to víš ty.“ Řekl mi: „To jsou ti, kdo přicházejí z_velkého soužení; roucho si do běla vyprali v_Beránkově krvi. {v}15{/v}Proto jsou před Božím trůnem a ve dne v_noci mu slouží v_jeho chrámě. A ten, který sedí na trůně, se k_nim (sníží) a bude s_nimi bydlet. {v}16{/v}Už nikdy nebudou mít hlad ani žízeň, nebude už do nich pražit slunce ani jakýkoli jiný žár, {v}17{/v}protože Beránek, který je uprostřed před trůnem, bude je pást a vodit k_pramenům živé vody. Bůh sám jim setře každou slzu z_očí.“

{p}

ZPĚV PO PRVNÍM ČTENÍ

Srov. {r}Mdr 10,17-20

Tvoji svatí, Pane, šli podivuhodnou cestou, když se řídili tvými příkazy. {*} Prošli bezpečně spoustami vod, převedls je Rudým mořem do zaslíbené země, aleluja.

Velebí, Pane, tvé svaté jméno a společně chválí tvou moc a dobrotu. {*} Prošli bezpečně spoustami vod, převedls je Rudým mořem do zaslíbené země, aleluja.

Z_listu svatého Cypriána, biskupa a mučedníka

(Ep. 6,1-2: CSEL 3,480-482)

{p}

Chceme-li dosáhnout zaslíbení Páně, musíme Pána ve všem následovat

Zdravím vás, milovaní bratři! Kdyby mi poloha místa dovolovala se k_vám vydat, velmi rád bych vás viděl osobně. Vždyť co bych si mohl přát lepšího a co radostnějšího by se mi mohlo přihodit, než abych byl teď mezi vámi a vy mě mohli obejmout svýma čistýma a neposkvrněnýma rukama, které zůstaly věrné víře v_našeho Pána a odmítly přinést modloslužebnou oběť?

Co by bylo milejšího a vznešenějšího než políbit nyní vaše ústa, která slavnostně vyznala Pána, a být spatřen vašima očima, které se odvrátily od světa a staly se hodnými patřit na Boha?

Protože však nemám příležitost osobně zakusit tuto velkou radost, posílám k_vám jako svého zástupce tento list, abyste si jej poslechli a přečetli. Má pro vás být zároveň blahopřáním i_napomenutím, abyste ve vyznávání nebeské slávy zůstali silní a neochvějní a abyste na cestě Božího důstojenství, na niž jste vstoupili, díky duchovní síle také vytrvali, abyste mohli dostat věnec vítězství. Sám Pán bude vaším ochráncem a vůdcem, neboť řekl: Já jsem s_vámi po všechny dny až do konce světa.{fnr}1{/fnr}

Blahoslavený žalář, ozářený vaší přítomností! Blahoslavený žalář, posílající Boží lidi do nebe! Hle, temnoty zářivější než samo slunce a jasnější než naše pozemské světlo! Vždyť právě tady stojí vaše těla jako Boží chrámy a posvěcují se svatým vyznáním!

Ani teď ať nezůstává ve vašem srdci a ve vaší mysli nic než Boží příkazy a nebeská nařízení, kterými vám Duch Svatý vždycky dodával sílu snášet utrpení. Nikdo nemyslete na smrt, ale na nesmrtelnost, nemyslete na časné trápení, ale na věčnou slávu. Je přece psáno: Drahocenná je před tváří Boží smrt jeho spravedlivých.{fnr}2{/fnr} A také: Zkroušený duch, to je oběť Bohu; od srdce ztrápeného a zdeptaného Bůh oči neodvrací.{fnr}3{/fnr}

Skrze muka se vstupuje mezi Boží svědky a každý, kdo se osvědčí v_utrpení, je jím posvěcen, jak jinde říká Písmo: I_když se lidem zdálo, že jsou trestáni, jejich naděje byla plná nesmrtelnosti. Budou soudit pohany a ovládnou národy a Pán jim bude navěky králem.{fnr}4{/fnr}

Když tedy budete mít na mysli, že spolu s_Kristem Pánem vy budete jednou soudit a kralovat, nezbude vám než se radovat, takže vaše radost z_toho, co bude, zatlačí utrpení přítomné chvíle do pozadí. Jistě víte, že co svět světem stojí, vždycky ve všech zápasech, které v_něm probíhají, spravedlnost trpěla: hned na samém prvopočátku byl přece zabit spravedlivý Ábel a po něm i_všichni spravedliví, proroci i_apoštolové, kterým Bůh svěřil nějaké poslání.

A těm všem dal Pán příklad: sám na sobě ukázal, že do jeho království přijdou jenom ti, kdo jdou za ním jeho cestou. Kdo má svůj život na tomto světě rád, ztratí ho, řekl. Kdo však svůj život na tomto světě nenávidí, uchová si ho pro život věčný.{fnr}5{/fnr} A také: Nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo – duši zabít nemohou: spíše se bojte toho, který může zahubit v_pekle duši i_tělo.{fnr}6{/fnr}

Rovněž Pavel nás napomíná, že chceme-li dosáhnout toho, co nám Pán slíbil, musíme ho ve všem napodobovat. Jsme Boží děti, říká. Jsme-li však děti, jsme i_dědici Boží a spoludědici Kristovi. Musíme ovšem jako on trpět, abychom tak mohli spolu s_ním dojít slávy.{fnr}7{/fnr}

{fn:1}{r}Mt 28,20{/r}.{/fn} {fn:2}Srov. {r}Žl 116 (115),15{/r}.{/fn} {fn:3}Srov. {r}Žl 51 (50),19{/r}.{/fn} {fn:4}{r}Mdr 3,4.8{/r}.{/fn} {fn:5}{r}Jan 12,25{/r}.{/fn} {fn:6}{r}Mt 10,28{/r}.{/fn} {fn:7}{r}Řím 8,16-17{/r}.{/fn}

{p}

ZPĚV PO DRUHÉM ČTENÍ

Dívá se na nás Bůh, jeho andělé i_Kristus, jak zápasíme o_víru a bojujeme duchovní boj. {*} Jaká sláva a jaké štěstí bojovat v_přítomnosti Boží a korunu vítězství přijímat od rozhodčího soudce Krista! Aleluja.

Seberme všechny síly a připravme se na zápas čistou myslí, neporušenou vírou a oddanou statečností. {*} Jaká sláva a jaké štěstí bojovat v_přítomnosti Boží a korunu vítězství přijímat od rozhodčího soudce Krista! Aleluja.

PRO VIGILII: Ant. Bůh setře svatým každou slzu z_očí: nebude už smrt ani zármutek, nářek ani bolest už nebude, protože co dříve bylo, pominulo, aleluja.

První nešpory

HYMNUS jako ve 2. nešporách.

ŽALMY

Ant. 1 Mučedníci na zemi pro Krista mnoho vytrpěli, a bezpečně dosáhli věčné odměny. Aleluja.

Žalm 118, I

Ant. 2 Svatí vítězně došli do nebeského království a obdrželi z_Božích rukou korunu slávy. Aleluja.

Žalm 118, II

Ant. 3 Svatí vítězně došli do nebeského království a obdrželi z_Božích rukou korunu slávy. Aleluja.

Kantikum 1Pt 2,21-24

KRÁTKÉ ČTENÍ

Řím 8,35.37-39

Kdo by nás mohl odloučit od lásky Kristovy? Snad soužení nebo útisk nebo pronásledování nebo hlad nebo bída nebo nebezpečí nebo zabití? Ale v_tom ve všem skvěle vítězíme skrze toho, který si nás zamiloval. A já jsem přesvědčen: ani smrt, ani život, ani andělé, ani knížata, ani nic přítomného, ani nic budoucího, ani mocnosti, ani výška, ani hloubka, a vůbec nic stvořeného nebude nás moci odloučit od Boží lásky v_Kristu Ježíši, našem Pánu.

ZPĚV PO KRÁTKÉM ČTENÍ

Duše spravedlivých jsou v_Boží ruce, {*} a nedotkne se jich utrpení.

Duše spravedlivých jsou v_Boží ruce, {*} a nedotkne se jich utrpení.

Jejich smrt se pokládala za neštěstí, dosáhli však věčného pokoje, {*}

a nedotkne se jich utrpení.

Sláva Otci i_Synu i_Duchu Svatému.

Duše spravedlivých jsou v_Boží ruce, {*} a nedotkne se jich utrpení.

Ant. ke kant. P.M. Nebeské království patří těm, kdo obětovali svůj život pro Krista. Roucho si vyprali v_Beránkově krvi a dosáhli věčné slávy.

V_době velikonoční

KRÁTKÉ ČTENÍ

Zj 3,10-12

Protože jsi zachoval nařízení o_mé trpělivosti, i_já tě zachovám v_hodině zkoušky, která má přijít na celý svět, aby vyzkoušela obyvatele země. Přijdu brzo! Drž pevně, co máš, aby ti nikdo nevzal tvou korunu. Kdo zvítězí, z_toho udělám sloup v_chrámě svého Boha a nikdy už z_něho nevyjde; napíšu na něho jméno svého Boha a jméno města svého Boha, nového Jeruzaléma, který sestupuje z_nebe od mého Boha, a také svoje nové jméno.

ZPĚV PO KRÁTKÉM ČTENÍ

Vy, kdo jste trpěli pro spravedlnost, radujte se a jásejte. {*} Aleluja, aleluja.

Vy, kdo jste trpěli pro spravedlnost, radujte se a jásejte. {*} Aleluja, aleluja.

Bůh si vás vyvolil za svůj majetek. {*}

Aleluja, aleluja.

Sláva Otci i_Synu i_Duchu Svatému.

Vy, kdo jste trpěli pro spravedlnost, radujte se a jásejte. {*} Aleluja, aleluja.

Ant. ke kant. P.M. Věčné světlo svítí tvým svatým, Pane, patří jim celá věčnost. Aleluja.

Prosby a závěrečná modlitba jako ve 2. nešporách.

Uvedení do první modlitby dne

Ant. Pojďme, klaňme se Kristu; on je Pán a Král mučedníků. Aleluja.

Ranní chvály

HYMNUS

Svaté Boží oslavujme,

ve ctnostech je následujme,

Pána Boha poslouchejme

a jemu vždy věrně služme.

Tak to i_oni činili,

dokud v_tomto světě žili,

Pánu Bohu vždy sloužili,

všech hříchů se varovali.

Na pohrůžky nic nedbali,

pravdu Boží vyznávali,

pro zákon jeho trpěli,

života nelitovali.

Nyní, po časných žalostech,

trápeních, mukách, bolestech,

s_Kristem již v_nebi kralují

a na věky se radují.

O_více mučednících:

Sám Kristus ať vás odmění,

vy mučedníci stateční,

dnes písní chvály církev ctí

vítězné vaše svědectví.

Výhrůžek jste se nebáli

a tělesných muk nedbali,

a svatou smrtí v_odměnu

jste došli k_žití věčnému.

Jak silná vaše víra je,

jak neochvějná naděje,

ke Kristu láska bez mezí

nad vládcem světa vítězí.

Teď, Spasiteli, prosbu slyš:

k_svým mučedníkům přiveď blíž

i_nás, své sluhy nehodné,

do slávy nepomíjivé. Amen.

1. ant. Kristovi mučedníci v_bolestech obraceli svou mysl k_nebi a volali: Pane, pomáhej nám! Aleluja.

Žalmy a kantikum nedělní z_1. týdne.

2. ant. Duše spravedlivých, zpívejte s_anděly Bohu chvalozpěv, aleluja.

V_době postní: 2. ant. Mučedníci Páně, velebte Pána navěky.

3. ant. Zástupy mučedníků, chvalte Pána na výsostech. Aleluja.

KRÁTKÉ ČTENÍ

2 Kor 1,3-5

Buď veleben Bůh, Otec našeho Pána Ježíše Krista, Otec milosrdenství a Bůh veškeré útěchy. On nás těší ve všech našich souženích, abychom pak mohli těšit druhé v_jakémkoli soužení tou útěchou, jakou Bůh potěšuje nás. Jako se na nás ze všech stran valí Kristovo utrpení, tak se nám také skrze Krista dostává všestranné útěchy.

ZPĚV PO KRÁTKÉM ČTENÍ

Spravedliví žijí navěky, {*} dosáhli věčné odměny v_nebi.

Spravedliví žijí navěky, {*} dosáhli věčné odměny v_nebi.

Jejich jméno nebude vymazáno z_knihy života, {*}

dosáhli věčné odměny v_nebi.

Sláva Otci i_Synu i_Duchu Svatému.

Spravedliví žijí navěky, {*} dosáhli věčné odměny v_nebi.

Ant. k_Zach. kant. Blahoslavení, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je nebeské království.

V_době velikonoční

KRÁTKÉ ČTENÍ

1 Jan 5,3-5

Láska k_Bohu záleží v_tom, že zachováváme jeho přikázání. Jeho přikázání nejsou těžká, protože každý, kdo je narozen z_Boha, vítězí nad světem. A to je vítězství, které přemohlo svět: naše víra. Kdo vítězí nad světem, ne-li ten, kdo věří, že Ježíš je Syn Boží?

ZPĚV PO KRÁTKÉM ČTENÍ

Dostali nevadnoucí věnec slávy. {*} Aleluja, aleluja.

Dostali nevadnoucí věnec slávy. {*} Aleluja, aleluja.

Budou navěky zářit radostí. {*}

Aleluja, aleluja.

Sláva Otci i_Synu i_Duchu Svatému.

Dostali nevadnoucí věnec slávy. {*} Aleluja, aleluja.

Ant. k_Zach. kant. Radujte se a jásejte, všichni svatí, neboť máte v_nebi velkou odměnu, aleluja.

PROSBY

Náš Spasitel Ježíš Kristus přišel, aby vydal svědectví pravdě. Oslavujme ho ve společenství s_mučedníky, zabitými pro Boží slovo, a volejme:

Pane, tebe chválí zástup mučedníků.

Pro své mučedníky, kteří ti věrně vydávali svědectví a raději podstoupili smrt, než aby se ti zpronevěřili,

dej nám, Pane, pravou svobodu ducha.

Pane, tebe chválí zástup mučedníků.

Pro své mučedníky, kteří vyznali víru až k_prolití krve,

dej nám, Pane, pevnou a neporušenou víru.

Pane, tebe chválí zástup mučedníků.

Pro své mučedníky, kteří na sebe vzali kříž a následovali tě,

dej nám, Pane, statečně snášet útrapy života.

Pane, tebe chválí zástup mučedníků.

Pro své mučedníky, kteří vyprali své šaty v_tvé krvi a vítězně překonali všechny nástrahy světa,

dej nám, Pane, zvítězit nad každým pokušením.

Pane, tebe chválí zástup mučedníků.

Otče náš.

ZÁVĚREČNÁ MODLITBA

Pokud není vlastní, říká se následující:

Všemohoucí, věčný Bože, tys dával svatému N a N sílu, aby statečně snášeli utrpení pro Krista a víru v_něho potvrdili mučednickou smrtí; dej i_nám slabým svou božskou pomoc, abychom tě statečně vyznávali svým životem. Prosíme o_to

Nebo:

Všemohoucí Bože, vyslyš prosby svatých mučedníků N a N, kteří se za nás u_tebe přimlouvají, a dej nám sílu, abychom životem vydávali svědectví tvé pravdě.

V_době velikonoční:

Bože, ty dáváš věřícím vytrvalost, ty dáváš slabým sílu; dej nám na přímluvu svatých mučedníků N a N, ať máme jako oni podíl na utrpení a vzkříšení tvého Syna, abychom s_nimi dosáhli u_tebe dokonalé radosti.

Nebo:

Bože, tys dával svatým mučedníkům N a N sílu, aby odvážně vyznávali umučení a vzkříšení tvého Syna a prolili svou krev při slavné mučednické smrti; prosíme tě, pomáhej i_nám, kteří dnes slavíme jejich památku, ať radostně vyznáváme, že jsme vykoupeni.

O_pannách mučednicích:

Bože, pomáhej nám, ať následujeme zářný příklad statečnosti a čistoty svaté N a N, jejichž výroční památku s_radostí slavíme, a dej, abychom měli užitek z_toho, co ony získaly svými zásluhami. Prosíme o_to

O_ženách mučednicích:

Bože, tvá síla se projevuje zvláště tehdy, když působí v_tom, kdo je slabý: tys posiloval svatou N a N, aby statečně snášely všechno mučení; pomáhej i_nám, abychom na jejich přímluvu vítězně prošli všemi zkouškami do slávy tvého království.

DRUHÉ NEŠPORY

HYMNUS

Lidé svatí, dokonalí

Boha věrně vyznávali,

jemu pilně vždy sloužili,

za Krista svou krev prolili.

Ve všech mukách ne svou mocí,

ale Kristovou pomocí

přemáhali všecko to zlé,

k_jejich zkoušce dopuštěné.

Tak na světě vše trpěli,

s_vírou v_Krista zvítězili,

ve všem dobrém vytrvali,

boj svůj svatě dokonali.

Tys pomohl svatým, Kriste,

pomoz i_nám v_pravdě čisté

až do konce vytrvati,

v_nebi s_nimi přebývati.

ŽALMY

1. ant. Těla svatých byla pohřbena v_pokoji a jejich jméno žije navěky. Aleluja. Žalm 116,1-9

2. ant. Mučedníci byli zabiti pro Boží slovo a pro svědectví, které vydali. Aleluja. Žalm 116,10-19

3. ant. Svatí mučedníci vydali své tělo pro Boží zákon, a roucho si do běla vyprali v_Beránkově krvi. Aleluja. Kantikum

Zj 4,11; 5,9.10.12

KRÁTKÉ ČTENÍ

1 Petr 4,13-14

Radujte se, že máte účast na utrpení Kristově, abyste také mohli radostně jásat při jeho slavném zjevení. Když musíte snášet urážky pro Kristovo jméno, blaze vám, neboť na vás spočívá Duch slávy, to je Duch Boží.

ZPĚV PO KRÁTKÉM ČTENÍ

Spravedlivým přichází spása od Hospodina, {*} v_dobách tísně je jim útočištěm.

Spravedlivým přichází spása od Hospodina, {*} v_dobách tísně je jim útočištěm.

Hospodin jim pomáhá a chrání je, {*}

v_dobách tísně je jim útočištěm.

Sláva Otci i_Synu i_Duchu Svatému.

Spravedlivým přichází spása od Hospodina, {*} v_dobách tísně je jim útočištěm.

Ant. ke kant. P.M. Svatí mučedníci se radují v_nebi, protože následovali Krista a z_lásky k_němu prolili svou krev; budou s_ním kralovat navěky.

V_době velikonoční

KRÁTKÉ ČTENÍ

{r}Zj 7,14b-17{/r}

To jsou ti, kdo přicházejí z_velikého soužení; roucho si do běla vyprali v_Beránkově krvi. Proto jsou před Božím trůnem a ve dne v_noci mu slouží v_jeho chrámě. A ten, který sedí na trůně, se k_nim sníží a bude s_nimi bydlet. Už nikdy nebudou mít hlad ani žízeň, nebude už do nich pražit slunce ani jakýkoli jiný žár, protože Beránek, který je uprostřed před trůnem, bude je pást a vodit k_pramenům živé vody. Bůh sám jim setře každou slzu z_očí.

ZPĚV PO KRÁTKÉM ČTENÍ

Spravedliví budou zářit v_nebeském království jako slunce. {*} Aleluja, aleluja.

Spravedliví budou zářit v_nebeském království jako slunce. {*} Aleluja, aleluja.

Všichni, kdo jsou upřímného srdce, budou jásat. {*}

Aleluja, aleluja.

Sláva Otci i_Synu i_Duchu Svatému.

Spravedliví budou zářit v_nebeském království jako slunce. {*} Aleluja, aleluja.

Ant. ke kant. P.M. Radujte se, svatí, před Beránkovým trůnem, v_království, které je pro vás připravené od založení světa, aleluja.

PROSBY

Děkujme Králi mučedníků, neboť on večer předtím, než trpěl za naši spásu, odkázal nám při poslední večeři trvalou památku na svou smrt. A s_vděčností volejme:

Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste.

Náš Spasiteli, zdroji a vzore všeho mučednictví, tys nás miloval až do krajnosti,

stůj při těch, kdo trpí příkoří pro tvé jméno.

Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste.

Tys prolil svou krev za spásu světa,

dej hříšníkům ducha pravého pokání a usmiř je se svým Otcem.

Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste.

Tys za nás umřel na kříži a živíš nás svým tělem a svou krví,

dej, ať v_síle tohoto pokrmu překonáme všechny překážky a dojdeme do věčného života.

Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste.

Tys nám dal příklad věrného plnění Otcovy vůle,

posiluj naši víru, abychom vytrvali ve všech zkouškách.

Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste.

Tys povolal naše zemřelé z_tohoto světa k_sobě,

stali se ti podobnými ve smrti, dej, ať se ti podobají i_ve vzkříšení.

Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste.

Otče náš.

MODLITBA UPROSTŘED DNE

ŽALMY

Ant. dopoledne V_těžkém zápase je Bůh vedl k_vítězství, aby poznali, že nade vším vítězí Boží moudrost. Aleluja.

Ant. v poledne Bůh je ověnčil korunou spravedlnosti a dal jim účast na věčné slávě. Aleluja.

Ant. odpoledne Vycházeli s_pláčem, když nesli semena k_setí. Aleluja.

DOPOLEDNE

KRÁTKÉ ČTENÍ

1 Petr 5,10-11

Když teď nakrátko snesete utrpení, Bůh, dárce veškeré milosti, který vás pro (zásluhy) Krista Ježíše povolal ke své věčné slávě, sám vás zdokonalí, utuží, utvrdí a upevní. Jemu patří vláda na věčné věky. Amen.

V_době velikonoční:

Zj 2,10

Nic se neboj utrpení, které na tebe čeká: ďábel se chystá k_tomu, že některé z_vás uvrhne do žaláře, abyste byli vyzkoušení; a budete mít soužení deset dnů. Buď věrný až do smrti, a dám ti za odměnu život.

V POLEDNE

KRÁTKÉ ČTENÍ

Srov. Žid 11,33

Svatí vírou zvítězili nad říšemi, konali spravedlnost, dosáhli toho, co jim bylo od Boha slíbeno.

V_době velikonoční:

Zj 3,21

Kdo zvítězí, toho vezmu k_sobě na svůj trůn, jak i_já jsem zvítězil a usedl se svým Otcem na jeho trůně.

ODPOLEDNE

KRÁTKÉ ČTENÍ

Mdr 3,1-2a.3b

Duše spravedlivých jsou v_Boží ruce a nedotkne se jich utrpení. Zdáli se být mrtví v_očích lidí pošetilých, v_pokoji však přebývají.

V_době velikonoční:

Zj 19,7ab.9b

Radujme se, jásejme a vzdejme čest (Bohu), neboť nadešla Beránkova svatba. Blaze těm, kdo jsou pozváni k_Beránkově svatební hostině!

Svatí doufali v_Hospodina, aleluja,

a on jim dával sílu. Aleluja.

Váš zármutek se obrátí v_radost, aleluja,

a naši radost vám nikdo nevezme. Aleluja.

Kdo sejí v_slzách, aleluja,

žnout budou s_jásotem. Aleluja.


Text © Česká biskupská konference, 2018 | HTML © Juraj Vidéky