PROSINEC

1. prosince

Sv. Edmunda Kampiána, kněze a mučedníka

Narodil se 25. I. 1540 v_Londýně. Už na studiích v_oxfordské koleji vynikal řečnickým nadáním a dosáhl hodnosti mistra svobodných umění. Jako anglikánský jáhen se při studiu teologie a církevních Otců stal katolíkem. Po krátkém pobytu ve Francii vstoupil v_roce 1573 k_jezuitům. Studoval v_Brně a v_Praze, kde byl v_roce 1579 vysvěcen na kněze. Tam také založil první českou Mariánskou družinu a působil jako profesor rétoriky, filozofie a teologie. V_roce 1580 se vrátil do Anglie, aby tam působil mezi katolíky. Neohroženě hájil svou víru a nezradil ji ani při několikerém mučení. Na rozkaz královny Alžběty byl 1. XII. 1581 oběšen. V_roce 1886 byl prohlášen za blahoslaveného a 1970 za svatého.

Společné texty o_jednom mučedníkovi nebo o_duchovních pastýřích.

Ranní chvály

Ant. k_Zach. kant.:Blahoslavení, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je nebeské království.

MODLITBA

Bože, tys vyzbrojil svatého mučedníka Edmunda nezlomnou statečností, aby hájil pravou víru a prvenství apoštolského stolce; vyslyš naše prosby a posiluj nás v_naší slabosti, abychom i_my až do konce vytrvali v_tvé pravdě. Prosíme o_to

Nešpory

Ant. ke kant. P. M.:Svatý Edmund bojoval za Boží zákon, položil za něj svůj život a nebál se těch, kdo mu vyhrožovali, protože stál na pevné skále.

3. prosince

Sv. Františka Xaverského, kněze

Památka

Pocházel ze španělské Navarry; narodil se roku 1506 na zámku Xavieru (Javier). Na studiích v_Paříži poznal Ignáce z_Loyoly a stal se jedním z_jeho prvních druhů. V_roce 1537 byl vysvěcen na kněze. Od roku 1541 horlivě a s_velkým úspěchem hlásal evangelium v_Indii, na Ceyloně, na Molukách a v_Japonsku. Zemřel 3. XII. 1552 cestou do Číny na ostrově Sancianu. V_roce 1622 byl prohlášen za svatého a v_roce 1927 za patrona misií.

Společné texty o_duchovních pastýřích.

MODLITBA

Bože, tys povolal svatého Františka Xaverského, aby hlásáním evangelia ukázal mnohatisícovým zástupům cestu k_tobě; naplň srdce všech věřících horlivostí šířit světlo tvé pravdy, aby tvá církev rostla a plnila ve světě své poslání. Prosíme o_to

4. prosince

Sv. Jana Damašského, kněze a učitele církve

Narodil se v_2. polovině 7. století v_arabské křesťanské rodině. Kolem roku 700 vstoupil do kláštera sv. Sáby nedaleko Jeruzaléma a stal se knězem. Ve svých spisech a kázáních vykládal věroučné pravdy a hájil uctívání obrazů svatých. Jeho hlavní spis „Pramen poznání“ a zejména v_něm obsažený „Výklad pravé víry“ získal u_východních křesťanů podobnou autoritu, jakou mají na Západě spisy sv. Tomáše Akvinského. Zemřel ve vysokém věku kolem roku 749. V_roce 1890 byl prohlášen za učitele církve. Byzantská liturgie dodnes užívá některých jeho hymnů.

Společné texty o_duchovních pastýřích nebo o_učitelích církve.

MODLITBA

Bože, tys povolal svatého kněze Jana, aby s_učitelskou moudrostí přesvědčivě hlásal pravou víru; prosíme tě: dej, ať i_v_nás zůstává tato víra pevná a nikdy nepřestává být naším světlem a oporou.

6. prosince

Sv. Mikuláše, biskupa

Byl biskupem v_Myře v_maloasijské Lykii (na dnešním území Turecka). Zemřel kolem poloviny 4. století. Jeho úcta se rychle rozšíříla po celé východní oblasti a od 10. století i_na Západě. V_roce 1082 byly jeho ostatky přeneseny do italského města Bari.

Společné texty o_duchovních pastýřích.

MODLITBA

Bože, dárce všeho dobra, vyslyš naše pokorné prosby a na přímluvu svatého biskupa Mikuláše stůj při nás v_každém nebezpečí a veď nás bezpečnou cestou ke spáse. Prosíme o_to

7. prosince

Sv. Ambrože, biskupa a učitele církve

Památka

Narodil se kolem roku 339 v_Trevíru jako syn římského vysokého správního úředníka. Sám také v_Římě vystudoval řečnictví a práva. Svou veřejnou činnost začal v_Sirmiu (Sremska Mitrovica v_dnešním Srbsku). Když působil v_Miláně, byl tam zvolen za biskupa a 7. XII. 374 přijal biskupské svěcení. Svědomitě doplňoval své znalosti a brzy se proslavil jako pastýř a učitel svěřeného lidu. Stavěl se proti zneužívání císařské moci a hájil čistotu učení víry proti ariánům. Jeden ze svých dopisů poslal i_na naše území markomanské královně Fritigile (PL 14, 36). Podporoval zpěv lidu při slavení liturgie a sám podle východního vzoru skládal hymny. Zemřel na Bílou sobotu 4. IV. 397.

Společné texty o_duchovních pastýřích nebo o_učitelích církve.

MODLITBA

Bože, tys dal své církvi svatého biskupa Ambrože, učitele pravé víry a příklad apoštolské statečnosti; nepřestávej nám ani dnes dávat představené ochotné plnit tvou vůli a schopné statečně a moudře vést tvůj lid. Prosíme o_to

8. prosince

Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu

Slavnost

Církev vidí v_Panně Marii ženu předpověděnou v_ráji (Gn 3,15). Bůh ji vyvolil za matku Vykupitele lidstva, a proto ji už od okamžiku jejího početí uchránil od poskvrny prvotního hříchu. Toto učení o_neposkvrněném početí Panny Marie závazně vymezil Pius IX. a prohlásil je za článek víry 8. XII. 1854. Liturgická oslava Početí Panny Marie se konala nejprve na Východě, v_9. století přešla z_Konstantinopole do jižní Itálie a na Sicílii. Koncem 11. století zavedl tento svátek ve své diecézi sv. Anselm z_Canterbury a v_té době se objevují náznaky této úcty i_u_nás v_tzv. Opatovickém homiliáři. Z_Anglie se svátek šířil i_jinam. U_nás se slaví už kolem roku 1200. V_roce 1476 Sixtus IV. rozšířil jeho slavení pro celou církev.

První nešpory

HYMNUS

Zdrávas, Panno přemoudrá,

stánku připravený,

majestátu Božímu

chráme zasvěcený.

Z_Evy dcer tys jediná

hříchu prostá byla,

tebe skvrna praotce

nikdy nezkalila.

Zdrávas, archo úmluvy,

trůne Šalomouna,

plnost všech tvých milostí

hlásá nám div rouna.

Druhá Eva, Matka všech,

záruka jsi spásy,

hvězda vzešlá z_Jakuba,

blahé věstíc časy.

Ode věků určila

Nejvyššího rada,

že se tebe prvotná

nikdy netkne vada,

abys byla důstojnou

Matkou Spasitele,

s_nímž bys ďáblu vyrvala

z_moci lidstvo celé.

Král Hospodin, jenž dozajista

plní své sliby, už se chystá

vyslyšet přání odvěká.

A – jakož věděl od počátku_–

Syn Boží bude mít i_matku.

Bůh narodí se z_člověka!

Kdo bude však ta vyvolená,

ta vznešená a slavná žena,

jež lidský život Králi dá?

Pán o_ní ví, Pán obezřelý.

A ukrývá ji před anděly

jak poklad, který nevydá.

Už dávno, před stvořením ráje,

hvězdy a květy předvídaje,

měl oči zahleděny k_ní.

Jak píseň na mysli mu tkvěla,

jak píseň, která nemá těla

a jenom zní, jen srdcem zní.

Ant. 1Nepřátelství ustanovuji mezi tebou a ženou, mezi potomstvem tvým a jejím.

Žalmy a kantikum ze společných textů o_Panně Marii.

Ant. 2 Hospodin mě oblékl v_roucho spásy a oděl mě šatem spravedlnosti.

Ant. 3 Buď zdráva, Maria, milostiplná! Pán s_tebou!

KRÁTKÉ ČTENÍ

Řím 8,29a.30a

Ty, které si Bůh napřed vyhlédl, ty také předurčil, aby byli ve shodě s_obrazem jeho Syna, aby tak on byl první z_mnoha bratří. A ty, které předurčil, také povolal, a ty, které povolal, také ospravedlnil.

ZPĚV PO KRÁTKÉM ČTENÍ

Chci tě oslavovat, Bože, {*} neboť jsi mě zahrnul svou milostí.

Chci tě oslavovat, Bože, {*} neboť jsi mě zahrnul svou milostí.

Má duše tě bez ustání chválí, {*}

neboť jsi mě zahrnul svou milostí.

Sláva Otci i_Synu i_Duchu Svatému.

Chci tě oslavovat, Bože, {*} neboť jsi mě zahrnul svou milostí.

Ant. ke kant. P. M.:Budou mě blahoslavit všechna pokolení, protože mi učinil veliké věci ten, který je mocný, aleluja.

PROSBY

Děkujme Bohu za veliké skutky, které pro naši spásu učinil blahoslavené Panně Marii, a prosme ho:

Bože, naplň nás svou milostí.

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby byla Matkou tvého Syna,

na její přímluvu vyslyš naše prosby.

Bože, naplň nás svou milostí.

Tys svěřil všechny lidi do mateřské ochrany Panny Marie,

na její přímluvu uzdrav nemocné, potěš zarmoucené, odpusť hříšníkům a dej všem spásu a mír.

Bože, naplň nás svou milostí.

Tys učinil Pannu Marii chrámem Ducha Svatého a naplnils ji svou milostí,

sešli i_nám hojnost darů svého Ducha.

Bože, naplň nás svou milostí.

Tys chtěl, aby se Panna Maria s_mateřskou pečlivostí starala o_potřeby svaté rodiny v_Nazaretě,

na její přímluvu pomáhej všem matkám, aby s_láskou plnily své poslání.

Bože, naplň nás svou milostí.

Tys vzal neposkvrněnou Pannu Marii s_tělem i_s_duší do nebeské slávy,

dej i_našim zemřelým účast na slávě svého Syna.

Bože, naplň nás svou milostí.

Otče náš.

MODLITBA

Bože, tys uchránil Pannu Marii od dědičné viny, aby byla důstojným příbytkem tvého Syna, a pro jeho budoucí zásluhy jsi ji už od počátku zahrnul svou milostí; na její přímluvu pomáhej i_nám, ať čistí dojdeme k_tobě. Prosíme o_to

Uvedení do první modlitby dne

Ant.Oslavujme Pannu Marii, počatou bez poskvrny prvotního hříchu; klaňme se Kristu, jejímu Synu!

Ranní chvály

HYMNUS

(Při modlitbě bez zpěvu se může text v_závorkách vynechat.)

Budiž vděčně velebena,

Matko Boží Maria,

kterás Bohem vyvolena

spasení nám zrodila.

Tebe ctíme, milujeme

srdcem celým, Maria.

Tebe ctíme, milujeme

srdcem celým, Maria.

Mezi tebe, mezi vinu

od počátku, Maria,

Všemohoucnost z_lásky k_Synu

nepřátelství vložila.

(Tebe ctíme, milujeme

srdcem celým, Maria.

Tebe ctíme, milujeme

srdcem celým, Maria.)

Moudrost Boží zbudovala

sobě stánek, Maria,

by v_něm jednou přebývala

a z_něho se zrodila.

(Tebe ctíme, milujeme

srdcem celým, Maria.

Tebe ctíme, milujeme

srdcem celým, Maria.)

Vypros nám, ó_drahá Máti,

vypros milost, Maria,

aby krása podobná ti

v_srdcích našich zářila.

(Tebe ctíme, milujeme

srdcem celým, Maria.

Tebe ctíme, milujeme

srdcem celým, Maria.)

Žili pak v_poslušenství Pána

manželé Joáchym a Anna

v_městečku zvaném Nazaret.

Nermoutili se nad chudobou.

Duch pokojný v_nich vládl v_obou,

i_dožili se mnoha let …

Duch jeden vládl tělem dvojím.

Avšak to hlavní chybělo jim,

to, co je dražší než sám chléb:

že Pán jim nedaroval děti.

Na vzdechy, prosby, na oběti

jako by býval hluch a slep …

Tak v_pokoře a odříkání

do vůle Boží odevzdáni,

dozráli jako dobrý kvas.

Vše, co je jitřilo a hnětlo,

ustálilo se v_tiché světlo,

v_němž není stín a není kaz.

A tehdy řekl Král, Pán bytí:

„Čisté v_těch lampách světlo svítí,

dobře můj kvas je zamísen.“

I_oživil ty schnoucí kmeny

a k_srdci Jáchymovy ženy

vdechl svůj dávný drahý sen,

tu píseň, jež mu v_mysli tkvěla

a které nyní dopřál těla,

by konečně již mohla znít,

bezednou studánku všech zpěvů;

neposkvrněnou novou Evu,

jež do ráje zas vrátí lid.

Ant. 1Maria neposkvrněná, tebe Bůh naplnil milostí a vyvolil tě za Matku svého Syna.

Žalmy a kantikum nedělní z 1. týdne

Ant. 2 Požehnaná jsi, Panno Maria, od Pána, nejvyššího Boha, mezi všemi ženami na zemi.

Ant. 3 Jdeme za tebou, neposkvrněná Panno, přitahováni příkladem tvé svatosti.

KRÁTKÉ ČTENÍ

Iz 43,1

Tak mluví nyní Hospodin, tvůj stvořitel, Jakube, tvůj tvůrce, Izraeli: „Neboj se, vždyť jsem tě vykoupil, dal jsem ti jméno, jsi můj!“

ZPĚV PO KRÁTKÉM ČTENÍ

Sláva buď Bohu, mému spasiteli, {*} vedl mě svou cestou bez poskvrny.

Sláva buď Bohu, mému spasiteli, {*} vedl mě svou cestou bez poskvrny.

Vyrval mě mocnému nepříteli {*}

vedl mě svou cestou bez poskvrny.

Sláva Otci i_Synu i_Duchu Svatému.

Sláva buď Bohu, mému spasiteli, {*} vedl mě svou cestou bez poskvrny.

Ant. k_Zach. kant.:Hospodin Bůh řekl hadovi: Nepřátelství ustanovuji mezi tebou a ženou, mezi potomstvem tvým a jejím; a její potomstvo zasáhne tvou hlavu, aleluja.

PROSBY

Oslavujme našeho Spasitele, narozeného z_Panny Marie, a prosme ho:

Ježíši, Synu Panny Marie, vyslyš nás.

Ježíši, Slunce spravedlnosti, tvá Matka přišla na svět jako zářící jitřenka, ohlašující den spásy,

veď nás svou milostí, ať stále chodíme v_tvém světle.

Ježíši, Synu Panny Marie, vyslyš nás.

Ježíši, věčné Slovo Otcovo, ty sis vyvolil za Matku neporušenou pannu,

vysvoboď nás z_porušení hříchu.

Ježíši, Synu Panny Marie, vyslyš nás.

Spasiteli světa, tvá Matka byla pro tvé zásluhy už předem uchráněna od veškeré poskvrny hříchu,

dávej také nám svou milost, aby nás hřích nikdy neovládl.

Ježíši, Synu Panny Marie, vyslyš nás.

Králi králů, tys vzal svou Matku s_tělem i_s_duší k_sobě do nebe,

pomáhej nám, ať celým svým životem směřujeme k_tobě.

Ježíši, Synu Panny Marie, vyslyš nás.

Druhé nešpory

HYMNUS

Zdrávas, plná milosti,

nebes záře skvoucí,

skloň se, mocná vládkyně,

k_naší prosbě vroucí.

Synu svému za Matku

Otec tebe zvolil,

dřív než vesmír učinil,

než cokoli stvořil.

Prorokova tajemná

zavřená jsi brána,

tobě milost na milost

od Boha je dána.

Navěky jsi potřela

nepřítele hlavu,

jak Bůh v_ráji zaslíbil,

tvou když věštil slávu.

Pro vítězství nad peklem

Juditou ty sluješ,

nebes chóry veškeré

krásou převyšuješ.

Bez poskvrny počatá,

nad anděly vyšší,

po pravici Synově

vládneš nebes říši.

Ant. 1Celá jsi krásná, Maria, jsi bez prvotní poskvrny.

Žalmy a kantikum ze společných textů o_Panně Marii.

Ant. 2 Ty jsi sláva Jeruzaléma, ty jsi radost Izraele, ty jsi čest našeho lidu.

Ant. 3Tvůj oděv je bílý jako sníh a tvoje tvář jako slunce.

KRÁTKÉ ČTENÍ

Řím 5,20-21

Kde se rozmnožil hřích, tam se v_míře ještě daleko štědřejší ukázala milost. Jako hřích projevoval svou vládu tím, že působil smrt, tak zase milost začala uplatňovat svou moc tím, že dávala ospravedlnění, které vede k_věčnému životu skrze Ježíše Krista, našeho Pána.

ZPĚV PO KRÁTKÉM ČTENÍ

Bůh má ve mně své zalíbení; {*} nepřítel nade mnou nikdy nezvítězí.

Bůh má ve mně své zalíbení; {*} nepřítel nade mnou nikdy nezvítězí.

Bůh mě zachová bez úhony a postaví mě před svou tvář; {*}

nepřítel nade mnou nikdy nezvítězí.

Sláva Otci i_Synu i_Duchu Svatému.

Bůh má ve mně své zalíbení; {*} nepřítel nade mnou nikdy nezvítězí.

Ant. ke kant. P. M.:Zdrávas, Maria, milostiplná, Pán s_tebou, požehnaná tys mezi ženami a požehnaný plod života tvého, aleluja.

PROSBY jako v_první nešpory.

MODLITBA UPROSTŘED DNE

Veselými hlasy

spolu prozpěvujme,

vždycky po vše časy

v_Bohu se radujme,

chválu vzdávajíce,

za dobrodiní mu

stále děkujíce.

Radost nevýslovná

všemu světu přišla,

když hvězda přejasná

z_Jakuba nám vyšla,

z_níž slunce světlosti

povstalo předivně

všem věrným k_radosti.

Hvězda ta přeskvoucí

je Panna Maria,

jež to drahé slunce,

Krista, porodila,

kterýžto z_temnosti

ráčil nás vyvésti,

přivést k_své jasnosti.

ŽALMY

Ant. 1 Velebím Hospodina, neboť mi prokázal své milosrdenství.

Ant. 2 V_tobě má Bůh zalíbení, tebe si vyvolil.

Ant. 3 Stvořitel mě naplnil svatostí, vedl mě a chránil.

DOPOLEDNE

KRÁTKÉ ČTENÍ

Ef 1,4

V_Kristu si nás Bůh vyvolil ještě před stvořením světa, abychom byli před ním svatí a neposkvrnění v_lásce.

ZPĚV PO KRÁTKÉM ČTENÍ

Maria byla počata bez poskvrny prvotního hříchu,

ona rozdrtila hlavu odvěkého nepřítele spásy.

V_POLEDNE

KRÁTKÉ ČTENÍ

Ef 1,11-12a

Skrze Krista jsme se stali Božím majetkem, jak jsme k_tomu byli předem určeni úradkem toho, který všechno působí podle rozhodnutí své vůle. Tak máme sloužit k_tomu, aby se šířila chvála o_jeho božské velebnosti.

ZPĚV PO KRÁTKÉM ČTENÍ

Mé srdce i_mé tělo

s_jásotem tíhnou k_živému Bohu

ODPOLEDNE

KRÁTKÉ ČTENÍ

Srov. Ef 5,25-27

Kristus miloval církev a vydal sám sebe za ni, aby ji posvětil a očistil koupelí ve vodě a slovem. Tím si chtěl církev připravit slavnou, bez poskvrny, vrásky nebo něčeho takového, aby byla svatá a bez vady.

ZPĚV PO KRÁTKÉM ČTENÍ

Tvé neposkvrněné početí, Rodičko Boží, Panno Maria,

zvěstovalo radost celému světu.

9. prosince

Sv. Jana Didaka Cuauhtlatoatzina

Juan Diego pocházel z_domorodého indiánského kmene na území dnešního Mexika; narodil se kolem roku 1474 v_místě zvaném Cuauhtitlan. Jeho jméno „Cuauhtlatoatzin“ znamená „mluvící orel“. Uvěřil v_evangelium a spolu s_manželkou přijali křest a křesťanský způsob života. Svým životem ve společenství církve byl pro své současníky svědectvím, že Bůh volá k_sobě všechny lidi bez ohledu na různost jejich původu a kultury. Domorodým obyvatelům Mexika a celého amerického kontinentu tak usnadnil cestu do společenství s_Kristem a s_církví. V_roce 1531 se mu na návrší zvaném Tepeyac u_města Mexika v_dnešním státě Mexiko zjevila Panna Maria. Tento muž, obdařený upřímnou vírou, dosáhl svou pokorou a horlivým úsilím toho, že na tom místě byla zbudována kaple ke cti Panny Marie Guadalupské. O_tuto svatyni pečoval až do konce svého života; tam také 9. prosince 1548 zemřel. Papež Jan Pavel II. v_roce 2002 zařadil jeho památku do celocírkevního kalendáře.

Společné texty o_svatých mužích.

MODLITBA

Bože, tys v_životě svatého Jana Didaka ukázal lásku nejsvětější Panny Marie k_tvému lidu: dopřej nám na jeho přímluvu, ať jsme poslušní napomenutí, která nám tato naše Matka dala v_Guadalupe, a stále ať se snažíme plnit tvou vůli.

10. prosince

Panny Marie Loretánské

Počátkem mariánské zbožnosti projevované ve svatyni v_Loretu je Svatá chýše, o_níž kronika sepsaná roku 1465 říká, že se na vršku, kde je dosud, objevila v_noci z_9. na 10. prosince 1294. Je to upomínka na tajemství vtělení a evangelní příklad nazaretské Svaté rodiny. Svatyni Panny Marie Loretánské věnovalo apoštolskou péči mnoho papežů. Benedikt XV. prohlásil loretánskou Pannu za patronku pilotů. Loretánské litanie jsou rozšířeny v_celé církvi.

Společné texty o_Panně Marii.

MODLITBA

Bože, ty jsi splnil sliby dané otcům a vyvolils Pannu Marii za Matku Spasitele; veď nás, ať následujeme její pokoru, pro kterou se ti zalíbila, a poslušnost, kterou nám prospěla. Prosíme o_to

11. prosince

Sv. Damasa I., papeže

Byl španělského původu, narodil se kolem roku 305. V_roce 366 se stal papežem, obhajoval primát římského biskupa a v_jeho době se začalo šířit označení „Apoštolský stolec“. Potíral ariánské bludy, pověřil sv. Jeronýma revizí latinského překladu Písma svatého. Upravoval stará římská pohřebiště v_katakombách a označoval hroby mučedníků básnickými nápisy, uchovalo se jich kolem 60. Zemřel v_roce 384.

Společné texty o_duchovních pastýřích.

MODLITBA

Na přímluvu svatého papeže Damasa, velikého ctitele mučedníků a šiřitele jejich slávy, nauč, Bože, i_nás vážit si těch, kdo vydávají účinné svědectví o_své víře, a následovat je. Prosíme o_to

12. prosince

Panny Marie Guadalupské

V_roce 1531 se Janu Didakovi Cuauhtlatoatzinovi, který pocházel z_domorodého indiánského kmene nedaleko Mexika, zjevila Panna Maria. Stalo se to, když cestou ze svého rodiště, zvaného Cuauhtitlan, na ranní bohoslužby do Tlatilolco došel k_návrší zvanému Tepeyac. Oznámila mu, že jako milující Matka místních obyvatel i_všech, kdo se k_ní utíkají o_pomoc a přímluvu, bude na tomto místě těšit jejich zármutek a přinášet útěchu těm, kdo ji sem budou přicházet s_důvěrou prosit. Na jeho plášti zůstala podivuhodným způsobem zobrazena její podoba. Písemná zpráva o_této události je uchována v_arcidiecézním archivu v_Mexiku. Tamní křesťané ji od té doby stále uctívají jako Pannu Marii Guadalupskou, byla prohlášena za patronku Mexika (1754) a za hlavní patronku celé Latinské Ameriky (1910). Původní malá kaple postavená na místě zjevení byla nahrazena stavbou nynější baziliky (1695-1709). Slavení dnešní památky rozšířil papež Jan Pavel II. na celou církev (2002).

Společné texty o_Panně Marii.

MODLITBA

Bože, Otče milosrdenství, ty jsi svěřil svůj lid do zvláštní ochrany nejsvětější Matky tvého Syna: dopřej všem, kdo vzývají blahoslavenou Pannu Marii uctívanou v_Guadalupe, aby se stále horlivější vírou hledali cesty spravedlnosti a pokoje pro všechny národy.

13. prosince

Sv. Lucie, panny a mučednice

Památka

Byla umučena v_prvních létech krvavého pronásledování za Diokleciána, pravděpodobně 13. XII. 304. Vedle sv. Agáty je to nejznámější sicilská mučednice. Při průzkumu katakomb v_Syrakusách byl objeven její hrob. Její úcta se brzy rozšířila v_celé církvi a její jméno bylo zařazeno do mešního římského kánonu.

Společné texty o_jedné mučednici nebo o_pannách.

Ranní chvály

Ant. k_Zach. kant.:Už jsem Bohu odevzdala všechno, nyní mu odevzdávám i_svůj život.

MODLITBA

Vyslyš, Bože, naše prosby a na přímluvu svaté panny a mučednice Lucie, jejíž zrození pro nebe dnes slavíme, dej, ať se tvá sláva zjeví i_na nás.

Nešpory

Ant. ke kant. P. M.:Lucie, nevěsto Kristova, svou vytrvalostí jsi zachránila svou duši: dala jsi přednost tomu, co není ze světa, prolitím své krve jsi přemohla nepřítele, a nyní záříš slávou mezi anděly

14. prosince

Sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve

Památka

Narodil se v_roce 1542 ve Frontiveros ve Španělsku. Když mu bylo 21 let, vstoupil ke karmelitánům. Jejich tehdy uvolněnější řeholní život ho zklamal, a proto uvažoval o_přestupu k_přísnějším kartuziánům. V_roce 1568 se však setkal se sv. Terezií od Ježíše a ta v_něm vzbudila zájem o_reformu karmelitského řádu. Spolubratři se tomu postavili na odpor, a dokonce ho na 3 měsíce zavřeli do vězení. Tam napsal své nejkrásnější mystické básně. Jeho nejznámější spisy (Výstup na horu Karmel, Temná noc, Duchovní píseň a Plamen lásky žhavý) jsou komentáře k_těmto básním. Příkoří, které musel snášet, mu pomohlo k_hlubokému spojení s_Bohem a přivedlo ho na vrchol mystického života. Zemřel 14. XII. 1591 v_klášteře v_Ubedě. V_roce 1726 byl prohlášen za svatého a v_roce 1926 za učitele církve.

Společné texty o_duchovních pastýřích nebo o_učitelích církve.

MODLITBA

Bože, tys dal svatému Janu od Kříže velkou lásku k_ukřižovanému Kristu a schopnost zcela přilnout k_tobě; dej, ať ho v_tom následujeme a spolu s_ním dosáhneme patření na tvou slávu.

21. prosince

Sv. Petra Kanisia, kněze a učitele církve

Pro připomínku

Narodil se v_roce 1521 v_Nijmegen v_Holandsku, vystudoval v_Kolíně nad Rýnem a vstoupil k_jezuitům. Celý život zasvětil obraně a upevňování katolické víry. Účastnil se jako teolog tridentského sněmu. Pracoval jako učitel, kazatel, katecheta, spisovatel a misionář na různých místech v_Německu; a také v_Praze, kde založil kolej, která později splynula s_univerzitou. Jeho „Katechismus“ se dočkal 400 vydání a byl přeložen do 15 jazyků. Zemřel 21. XII. 1597 ve Fribourgu ve Švýcarsku. V_roce 1925 byl prohlášen za svatého a zároveň za učitele církve.

Ranní chvály

Ant. Moudří se budou skvít jako zář oblohy a ti, kteří mnohé přivedli ke spravedlnosti, budou zářit jako hvězdy na věčné věky.

MODLITBA

Bože, tys posiloval svatého Petra Kanisia, aby s_láskou a moudrostí hájil katolickou víru; na jeho přímluvu dej těm, kdo tě hledají, radost, že tě našli, a těm, kdo v_tebe věří, vytrvalost ve víře. Prosíme o_to

Nešpory

Ant. Svatý Petře, učiteli víry a světlo církve, tys čerpal moudrost z_Božího zákona; přimlouvej se za nás u_Božího Syna.

23. prosince

Sv. Jana Kentského, kněze

Pro připomínku

Narodil se v_roce 1390 ve vesnici Kęty v_Polsku. Působil v_blízkém Krakově jako kanovník, profesor teologie a filozofie, později též jako duchovní správce jedné farnosti. Vynikal svými vědomostmi, hlubokou zbožností, láskou k_chudým a péčí o_své studenty. Přesvědčen o_duchovní hodnotě poutí, vydal se uctít Kristův hrob v_Jeruzalémě a čtyřikrát navštívil Řím. Zemřel 24. XII. 1473 v_Krakově a za svatého byl prohlášen v_roce 1767.

Ranní chvály

Ant. Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku k_sobě navzájem.

MODLITBA

Všemohoucí Bože, veď nás, ať stále hlouběji pronikáme do moudrosti tvých svatých a po příkladu svatého Jana prokazujeme dobro všem lidem, aby se i_na nás mohl naplnit příslib tvého milosrdenství.

Nešpory

Ant.Amen, pravím vám: Cokoli jste udělali pro jednoho z_mých nejposlednějších bratří, pro mě jste udělali. Pojďte, požehnaní mého Otce, přijměte jako úděl království, které je pro vás připravené od založení světa.

26. prosince

Sv. Štěpána, prvomučedníka

Svátek

Uvedení do první modlitby dne

Ant. Pojďme, klaňme se Kristu, pro nás narozenému; on ověnčil svatého Štěpána věncem slávy.

Ranní chvály

HYMNUS

Ty jsi první z_těch, kdo dali

za Ježíše svoji krev

a statečně přemáhali

všech odpůrců Božích hněv,

proto slavně celé nebe

dnes, Štěpáne, slaví tebe.

Bohem nadšen hlásals Krista

s_horlivostí, bázně prost;

tuhý odpor tobě chystá

nevěra a bezbožnost,

nemohou však v_prudkém boji

překonati moudrost tvoji.

Vypros také nám, ať statně

boj vezdejší bojujem,

Kristu žijem neodvratně

a odpůrcům našim všem

za zlé dobrým odplácíme,

jak na tobě to vidíme.

Kéž po pouti dokončené

na přímluvu mocnou tvou

uvidíme otevřené

Boží město nad sebou,

kéž zrak vidí v_záři skvělé

všeho světa Spasitele.

Buď Štěpán, první mučedník

ve společenství věřících

oslaven v_písni radostné,

vždyť jeho příklad všechny zve.

Když proti lživým svědkům stál,

on, svědek pravdy, neselhal,

Ježíše viděl ve slávě

stát po pravici Otcově.

Hrdino mladý, statečný,

ať nejsme strachem sevřeni,

pomoz, ať pro Kristovu věc

jsme schopni všechno vytrpět.

Pro Krista ukamenován,

Štěpáne, z_nebe záříš nám,

buď pamětliv všech přátel svých,

ať sejdeme se v_nebesích. Amen.

Ant. 1 Má duše přilnula k_tobě, můj Bože, mé tělo bylo pro tebe kamenováno.

Žalmy a kantikum nedělní z 1. týdne

Ant. 2 Štěpán viděl nebesa otevřená a vešel tam: blažený člověk, kterému se nebe otvírá.

Ant. 3 Hle, vidím nebesa otevřená a Syna člověka, jak stojí po Boží pravici.

KRÁTKÉ ČTENÍ

Sk 6,2b-5a

Nebylo by správné, abychom my zanedbávali Boží slovo a sloužili při stole. Proto, bratři, vyberte ze svého středu sedm mužů, kteří mají dobrou pověst a jsou plní Ducha a moudrosti, a my je ustanovíme pro tento úkol. My se však chceme nadále věnovat modlitbě a službě slova. Ten návrh se zalíbil celému shromáždění.

ZPĚV PO KRÁTKÉM ČTENÍ

Hospodin mi pomáhá, {*} on je má síla a statečnost.

Hospodin mi pomáhá, {*} on je má síla a statečnost.

Hospodin je se mnou, nebojím se, {*}

on je má síla a statečnost.

Sláva Otci i_Synu i_Duchu Svatému.

Hospodin mi pomáhá, {*} on je má síla a statečnost.

Ant. k_Zach. kant.:Svatý Štěpán uviděl otevřené nebe a jako první byl korunován slávou mučedníků.

MODLITBA

Nauč nás, Bože, žít podle toho, co dnes slavíme, ať milujeme i_naše nepřátele, a tak následujeme svatého Štěpána, modlícího se za ty, kdo ho kamenovali. Prosíme o_to

MODLITBA UPROSTŘED DNE DOPOLEDNE

KRÁTKÉ ČTENÍ

1 Petr 5,10-11

Když teď nakrátko snesete utrpení, Bůh, dárce veškeré milosti, který vás pro zásluhy Krista Ježíše povolal ke své věčné slávě, sám vás zdokonalí, utuží, utvrdí a upevní. Jemu patří vláda na věčné věky. Amen

ZPĚV PO KRÁTKÉM ČTENÍ

Bůh obrátil jeho zármutek v_radost

a na jeho hlavu vložil korunu slávy.

V_POLEDNE

KRÁTKÉ ČTENÍ

Jak 1,12

Blaze tomu, kdo ve zkouškách vydrží. Když se osvědčí, dostane za odměnu život, jak to Pán slíbil těm, kdo ho milují.

ZPĚV PO KRÁTKÉM ČTENÍ

Důvěřuji v_Boha a nebudu se bát,

co mi může udělat člověk?

ODPOLEDNE

KRÁTKÉ ČTENÍ

Mdr 3,1-2a. 3b

Duše spravedlivých jsou v_Boží ruce a nedotkne se jich utrpení. Zdáli se být mrtví v_očích lidí pošetilých, v_pokoji však přebývají.

ZPĚV PO KRÁTKÉM ČTENÍ

Kdo sejí v_slzách,

žnout budou s_jásotem.

Nešpory

Všechno z_oktávu Narození Páně – 26. prosince

Pokud se někde svátek sv. Štěpána slaví jako slavnost, jsou hymnus, antifony, krátké čtení a zpěv po krátkém čtení jako v_ranních chválách, žalmy, kantikum a prosby ze společných textů o_jednom mučedníkovi.

27. prosince

Sv. Jana, apoštola a evangelisty

Svátek

Učedník, „kterého Ježíš miloval“ (Jan 13,23). Spolu s_Petrem a se svým bratrem Jakubem byl svědkem vzkříšení dcery Jairovy, Ježíšova proměnění i_úzkosti v_Getsemanské zahradě (Mk 5,37; 9,2; 14,23). Jediný z_apoštolů stál pod křížem na Kalvárii a umírající Kristus mu svěřil svou matku (Jan 19,26-27). Za císaře Domiciána byl poslán do vyhnanství na ostrov Patmos. Konec života strávil pravděpodobně v_Efesu. Zemřel ve vysokém věku kolem roku 100.

Uvedení do první modlitby dne

Ant. Pojďme, klaňme se Kristu; on je Pán a Král apoštolů.

Ranní chvály

HYMNUS

Syn Boží, z_Boha zrozený,

bez počátku, bez proměny,

nestvořené Slovo věčné,

přišel k_nám na zem z_nebe.

To věřícím ohlašoval,

jak Duch Boží poznat dával,

svatý Jan Evangelista,

apoštol Jezu Krista.

Mezi oněmi prvními

o_Kristu svědky pravými

osvědčil se Jan pravdivý,

vždy věrný, Kristu milý.

Vzdej apoštolu Janovi

dnes, církvi, chválu, čest a dík!

Jak blízko stál zde Pánovi,

oč bližší je mu v_nebesích!

Že Slovo tělem stalo se,

že Bůh je láska. Život sám,

nám sdělil z_Ducha Svatého

vlastními slovy svatý Jan.

Tebe si, Jene, vybírá

za svědka prozíravý Pán,

bys viděl slávu Tábora

i_úzkost smutných Getseman.

Pak uchvácen v_jas nebeský

zříš nevýslovnou jeho zář

a v_Beránkova tajemství

i_jeho církve pronikáš.

Z_kříže jsi slova uslyšel:

„Tvůj syn! Hle, Jene, matka tvá!“

I_nás za děti Matce svěř,

ať v_srdci svém nás ukrývá.

Buď sláva Slovu věčnému,

věříme v_jeho vtělení,

i_Otci, Duchu Svatému,

na věky bez omezení. Amen.

Ant. 1 Jan přilnul ke Kristu celou svou láskou a on si ho vyvolil za apoštola a miloval ho více než ostatní.

Žalmy a kantikum nedělní z 1. týdne

Ant. 2 Svému milovanému učedníku Janovi svěřil Kristus na kříži do ochrany svou Matku.

Ant. 3 Učedník, kterého Ježíš miloval, řekl: Pán je to, aleluja.

KRÁTKÉ ČTENÍ

Sk 4,19-20

Petr a Jan řekli: „Suďte sami, zdali je to před Bohem správné, abychom poslouchali více vás než Boha. Je přece nemožné, abychom nemluvili o_tom, co jsme viděli a slyšeli.“

ZPĚV PO KRÁTKÉM ČTENÍ

Poslals je do celého světa, Bože, {*} aby učili a vedli tvůj lid.

Poslals je do celého světa, Bože, {*} aby učili a vedli tvůj lid.

Svěřils jim pastýřskou službu, {*}

aby učili a vedli tvůj lid.

Sláva Otci i_Synu i_Duchu Svatému.

Poslals je do celého světa, Bože, {*} aby učili a vedli tvůj lid.

Ant. k_Zach. kant.:Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Viděli jsme jeho slávu, aleluja.

PROSBY

Církev je zbudována na apoštolech jako na svých základech. Spolu se všemi, kdo patří do této Boží rodiny, prosme našeho nebeského Otce:

Bože, rozpomeň se na svou církev.

Otče, tys chtěl, aby apoštolové byli prvními svědky tvého vzkříšeného Syna,

posiluj nás, ať o_něm vydáváme svědectví po celém světě.

Bože, rozpomeň se na svou církev.

Tys poslal svého Syna na svět, aby hlásal chudým radostnou zvěst,

pomáhej nám, když máme hlásat evangelium všemu tvorstvu.

Bože, rozpomeň se na svou církev.

Tys poslal svého Syna rozsévat semeno slova,

dej, ať se všichni, kdo rozsévají tvé slovo s_námahou, mohou radovat z_bohaté sklizně.

Bože, rozpomeň se na svou církev.

Tys poslal svého Syna, aby svou krví usmířil s_tebou celý svět,

dej, ať všichni spolupracujeme na tvém díle spásy.

Bože, rozpomeň se na svou církev.

Otče náš.

MODLITBA

Bože, tys dal svatému apoštolu Janovi nahlédnout do tajemství svého věčného Slova: ukaž i_nám bohatství své lásky, osvěť naši mysl a otevři naše srdce, abychom správně poznávali a ochotně přijímali, co nám o_tobě zvěstoval. Prosíme o_to

MODLITBA UPROSTŘED DNE

Nešpory

Všechno z_oktávu Narození Páně – 27. prosince.

Pokud se někde svátek sv. Jana slaví jako slavnost, jsou hymnus, antifony, krátké čtení a zpěv po krátkém čtení jako v_ranních chválách, žalmy, kantikum a prosby ze společných textů o_apoštolech.

28. prosince

Svatých Mláďátek, mučedníků

Svátek

Svátek těchto nevinných dětí zavražděných v_Betlémě a jeho okolí se připomíná už v_nejstarších martyrologiích. Sv. Caesarius z_Arles, sv. Augustin a jiní církevní Otcové vidí jejich slávu v_tom, že na rozdíl od ostatních mučedníků, kteří svou smrtí vydali Kristu svědectví, tito malí chlapci zemřeli místo něho.

Uvedení do první modlitby dne

Ant. Pojďme, klaňme se Kristu, pro nás narozenému; on ozdobil nevinné betlémské děti slávou mučedníků.

Ranní chvály

HYMNUS

Když v_zemi judské kraloval

Herodes, ten ukrutný král,

tehdy světa Vykupitel

narodil se, Spasitel.

Splnila se řeč v_tom čase

proroka Jeremiáše,

jenž dí: „Pláč v_Rámě slyšen jest

pro velkou bídu, neřest.“

Proč to naříkání mnohé?

Protože matky nebohé

k_živému Bohu volaly,

svých dětí litovaly.

Tyto malé, svaté dítky,

jako čisté, krásné kvítky

z_mnoha ostatních vybrány,

pro Krista na smrt dány.

Libou mu vůni vydaly

a mučednictví přijaly,

v_své nevinnosti pro něho

pozbyly žití svého.

Dnes mučedníkům zpívejme,

betlémské děti oslavme.

Ztrácí je zarmoucená zem,

nebe však vítá s_jásotem.

Vám, květy mučedníků, čest!

Nepřítel Krista dal vás smést

na samém prahu života

jak vichrem růží poupata.

Kristova první oběti,

jehňátka hnaná k_zabití,

před trůnem Božím nyní jste

a s_vavříny si hrajete.

Buď sláva tobě, Ježíši,

zrozený z_Panny nejčistší,

i_Otci, Duchu milosti

po všechny věky věčnosti! Amen.

Ant. 1 Budou se mnou chodit v_bílých šatech, protože jsou toho hodni, praví Pán.

Žalmy a kantikum nedělní z 1. týdne

Ant. 2 Betlémské děti oslavují Pána: za života nemohly mluvit, chválí ho teď po smrti.

Ant. 3 Z_úst dětí a nemluvňat sis připravil slávu navzdory svým odpůrcům.

KRÁTKÉ ČTENÍ

Jer 31,15

Hlas je slyšet v_Rámě, nářek a hořký pláč, Ráchel oplakává své syny, nedá se potěšit nad ztrátou svých synů.

ZPĚV PO KRÁTKÉM ČTENÍ

Spravedliví žijí navěky, {*} dosáhli věčné odměny v_nebi.

Spravedliví žijí navěky, {*} dosáhli věčné odměny v_nebi.

Jejich jméno nebude vymazáno z_knihy života, {*}

dosáhli věčné odměny v_nebi.

Sláva Otci i_Synu i_Duchu Svatému.

Spravedliví žijí navěky, {*} dosáhli věčné odměny v_nebi.

Ant. k_Zach. kant.:Nevinné děti, zavražděné ukrutným králem, prolily svou krev pro Krista; nyní ho následují, Beránka bez poskvrny, a bez přestání volají: Sláva tobě, Pane!

PROSBY

Připojme se k_zástupu betlémských dětí, zabitých kvůli Kristu, a volejme:

Pane, tebe chválí zástup mučedníků

Kriste, Beránku bez poskvrny, o_tobě vydaly nevinné děti svědectví ne slovy, ale mučednickou smrtí,

posiluj nás, abychom tě vyznávali před lidmi slovy i_celým svým životem.

Pane, tebe chválí zástup mučedníků

Tys připravil slabým a bezbranným dětem vítěznou palmu mučednictví,

nenech nás podlehnout moci zla, když jsi nás vyzbrojil k_boji svou milostí.

Pane, tebe chválí zástup mučedníků

Tys posvětil betlémské děti křtem krve, aby měly podíl na tvé slávě,

smyj svou krví naše hříchy a obnov naši křestní nevinnost.

Pane, tebe chválí zástup mučedníků

Tys musel už v_dětství snášet pronásledování a vyhnanství,

ochraňuj děti ohrožené nouzí, lidskou zlobou, válkou nebo pohromami.

Pane, tebe chválí zástup mučedníků

Otče náš.

MODLITBA

Bože, tys poslal na svět svého Syna, a svaté děti betlémské, i_když ještě neuměly mluvit, přece svědčily o_jeho příchodu svou mučednickou smrtí; dej, ať my, kteří svou víru ústy vyznáváme, podle ní také žijeme. Prosíme o_to

MODLITBA UPROSTŘED DNE DOPOLEDNE

KRÁTKÉ ČTENÍ

Pláč 1,16

Pláču, zřídlo mého oka vylévá vodu; moji synové jsou opuštěni, protože se nepřítel dostal k_moci.

ZPĚV PO KRÁTKÉM ČTENÍ

Bůh obrátil jejich zármutek v_radost

a na jejich hlavu vložil korunu slávy.

V_POLEDNE

KRÁTKÉ ČTENÍ

Pláč 2,11

Od slz mi chřadnou oči, v_mých útrobách to vře; hyne dítě i_kojenec na prostranstvích města.

ZPĚV PO KRÁTKÉM ČTENÍ

Spravedliví žijí navěky,

dosáhli věčné odměny v_nebi.

ODPOLEDNE

KRÁTKÉ ČTENÍ

Jer 31,16a.17a

Přestaň již plakat, osuš své oči! Vždyť dostaneš odměnu za své trápení. Máš ještě naději pro svou budoucnost – praví Hospodin.

ZPĚV PO KRÁTKÉM ČTENÍ

Ať svatí jásají chvalozpěvem,

vždyť slaví skvělé vítězství.

Nešpory

Všechno z_oktávu Narození Páně – 28. prosince.

Pokud se někde svátek sv. Mláďátek slaví jako slavnost, jsou hymnus, antifony, krátké čtení a zpěv po krátkém čtení jako v_ranních chválách, žalmy, kantikum a prosby ze společných textů o_více mučednících.

29. prosince

Sv. Tomáše Becketa, biskupa a mučedníka

Pro připomínku

Narodil se v_roce 1118 v_Londýně. Po dokončení studia teologie se stal arcijáhnem v_Canterbury. Mladý král Jindřich II. ho jako jednoho ze svých nejlepších přátel jmenoval svým kancléřem (1155). Po smrti arcibiskupa (1162) byl podle přání krále zvolen na toto uprázdněné místo. Jako primas Anglie hájil svobodu a práva církve. Tím si krále znepřátelil a musel utéci do Francie (1164). Po šesti letech došlo sice k_částečnému smíření, ale když se vrátil do vlasti, byl ještě téhož roku (29. XII. 1170) zavražděn při nešporách ve své katedrále. V_roce 1173 byl prohlášen za svatého.

Ranní chvály

Ant. k_Zach. kant.:Kdo svůj život na tomto světě nenávidí, uchová si ho pro život věčný.

MODLITBA

Bože, tys dal svatému Tomášovi odvahu a statečnost, aby se nebál obětovat svůj život za spravedlnost a svobodu církve; na jeho přímluvu posiluj i_nás, ať jsme připraveni z_lásky ke Kristu podstoupit i_smrt, abychom neztratili život věčný. Prosíme o_to

Nešpory

Ant. Svatí dosáhli věčného pokoje a přebývají v_nebeské slávě.

31. prosince

Sv. Silvestra I., papeže

Pro připomínku

Narodil se v_Římě a spravoval církev v_létech 314-335. Po dlouhotrvajícím pronásledování nastala doba vnějšího rozmachu křesťanství. S_podporou císaře Konstantina Velikého se začalo stavět mnoho kostelů, mezi nimi i_bazilika sv. Petra ve Vatikánu. Zároveň se však v_plné míře projevily bludy donatistů a ariánů. V_roce 325 se konal první všeobecný sněm v_Niceji, papeže na něm zastupovali jeho legáti.

Ranní chvály

Ant. Nebudete to vy, kdo budete mluvit, ale bude skrze vás promlouvat Duch vašeho Otce.

MODLITBA

Bože, v_tvých rukou je všechen čas; vyslyš naše prosby a na přímluvu svatého papeže Silvestra pomáhej svému lidu, aby pod tvým vedením plnil zde na zemi své poslání a šťastně dosáhl svého věčného cíle.


Text © Česká biskupská konference, 2018 | HTML © Juraj Vidéky