LEDEN

2. ledna

SV. BASILA VELIKÉHO A ŘEHOŘE NAZIÁNSKÉHO, BISKUPŮ A UČITELŮ CÍRKVE

Památka

Oba se narodili kolem roku 330 v_Kappadocii (na území dnešního Turecka). Setkali se na studiích v_Athénách a stali se dobrými přáteli. Po návratu vytvořili spolu s_dalšími mnišské společenství a žili v_něm nějaký čas pohromadě. Statečně hájili, zvláště později jako biskupové, víru v_Kristovo božství proti ariánům.
Basil se narodil v_Caesareji (dnešní Kayseri). Seznámil se s_životem mnichů a poustevníků v_Palestině, v_Egyptě a v_Sýrii. Sjednotil a ukáznil soudobé mnišské stanovy; jeho řeholní pravidla se stala základem pro východní mnišský život. Přál si, aby mnišské komunity zůstávaly v_živém kontaktu s_okolním prostředím a spolupracovaly na jeho náboženském, kulturním i_sociálním povznesení. Stal se knězem (364) a pak i_biskupem (370) ve svém rodišti. Plně uplatňoval své organizátorské nadání, ať šlo o_církev, liturgii, vzdělání kněží a mnichů, nebo o_problémy sociální. Zemřel 1. I. 379.
Řehoř se narodil poblíž Nazianzu. V_roce 362 se stal knězem a později biskupem. Vynikal učeností a výmluvností, nikdy však nepřestával toužit po životě v_ústraní; byl spíše mužem samoty a rozjímání. Zemřel ve svém rodišti 25. I. 389 nebo 390.

Společné texty o_duchovních pastýřích, a o_učitelích církve.

RANNÍ CHVÁLY

Ant. k_Zach. kant.:Moudří se budou skvít jako zář oblohy a ti, kteří mnohé přivedli ke spravedlnosti, budou zářit jako hvězdy na věčné věky.

MODLITBA

Bože, tys povolal svatého Basila a Řehoře, aby svým příkladem a učením ukazovali tvé církvi cestu k_pravdě; prosíme tě, pomáhej nám, abychom se tvé pravdě pokorně otvírali a v_lásce podle ní věrně žili.

NEŠPORY

Ant. ke kant. P. M.:Kdo se bude Božími přikázáními řídit a jim učit, bude v_nebeském království veliký.

3. ledna

NEJSVĚTĚJŠÍHO JMÉNA JEŽÍŠ

Památka

Nejsvětější jméno Ježíš bylo uctíváno od počátku církve; v_liturgii začal být tento svátek slaven ve 14. století. Jeho úctu horlivě propagoval v_celé Itálii a Evropě svatý Bernardin Sienský a jeho žáci. Od 16. století je uveden jako liturgický svátek. Roku 1530 dovolil Klement VII. Řádu menších bratří slavit poprvé Jméno Ježíš církevními hodinkami.

Jméno Ježíš (hebrejsky Jehošua, zkráceně Ješua) znamená „Jahve je spása“. Anděl ohlašující Ježíšovo jméno (Mt 1,21) dodává: „on totiž spasí svůj lid od hříchů“. Ježíš slibuje těm, kdo se budou při modlitbě dovolávat jeho jména, že budou vyslyšeni (Mk 16,17-18; Jan 14,13-14 a 16,23-24). Sv. Lukáš dosvědčuje na několika událostech (Lk 9,49; 10,17; Sk 3,1-16 a 4,8-12; 16,16-18) účinnost s_vírou spojeného vzývání Ježíšova jména.
Zpočátku bylo při slavení liturgie připomínáno Ježíšovo jméno v_den oktávu Narození Páně předčítáním evangelní zprávy (Lk 2,21), že novorozenému Spasiteli osmého dne po jeho narození „dali jméno Ježíš“. V_1. polovině 16. století šířil úctu k_nejsvětějšímu Jménu Ježíš významný františkánský kazatel sv. Bernardin Sienský. Samostatný svátek nejsvětějšího Jména Ježíš se od roku 1530 začal slavit ve františkánském řádu 14. ledna. V_roce 1721 bylo jeho slavení rozšířeno pro celou církev a přeloženo na neděli po Zjevení Páně. Sv. Pius X. ho přeložil na neděli mezi 1. a 6. lednem; pokud na 2. až 5. leden nepřipadla neděle, slavil se 2. ledna.

Všechno z příslušného dne, kromě následujícího:

RANNÍ CHVÁLY

Ant. na Benediktus:Vydal se, aby vysvobodil svůj lid, a získal si jméno věčné.

MODLITBA

Bože, tys založil spásu lidského rodu na vtělení svého Slova; ať na tvém lidu spočine slitování, o_něž tě prosíme: ať všichni poznají, že není žádné jiné jméno, které bychom mohli vzývat, než jméno tvého Jednorozeného Syna.

NEŠPORY

Ant. na Magnifikat:Dáš mu jméno Ježíš, on totiž spasí svůj lid z_jeho hříchů.

5. ledna

SV. JANA NEPOMUCKÉHO NEUMANNA, BISKUPA

Narodil se 28. III. 1811 v_Prachaticích. Po vystudování teologie v_Českých Budějovicích a v_Praze odjel do Severní Ameriky, kde byl vysvěcen na kněze (1836) a horlivě působil jako misionář. V_roce 1840 vstoupil do kongregace redemptoristů. Stal se biskupem ve Filadelfii (1852). Založil 80 kostelů a asi 100 katolických škol, především pro přistěhovalce z_Evropy. Zemřel náhle 5. I. 1860. V_roce 1963 byl prohlášen za blahoslaveného a v_roce 1977 za svatého.

Společné texty o_duchovních pastýřích.

RANNÍ CHVÁLY

Ant. k_Zach. kant.:Pro všechny jsem se stal vším, abych stůj co stůj zachránil aspoň některé.

MODLITBA

Bože, tys dával svatému biskupu Janovi sílu k_neúnavnému plnění pastýřských povinností; pomáhej i_nám, ať ho následujeme v_každodenním úsilí o_dosažení dokonalosti, abychom v_tvé církvi přinášeli užitek. Prosíme o_to

7. ledna

SV. RAJMUNDA Z_PENAFORTU, KNĚZE

Narodil se kolem roku 1175 na zámku Penafortu u_Barcelony. Stal se profesorem církevního práva v_Bologni a později kanovníkem barcelonské katedrály. Na přání Petra Nolaska sestavil v_roce 1222 stanovy pro nově zakládaný řád, jehož posláním bylo vykupovat křesťany z_muslimského zajetí. Sám vstoupil k_dominikánům a v_letech 1238-1240 byl generálním představeným. Vyzval Tomáše Akvinského, aby napsal dílo „Summa contra gentiles“. Na pokyn Řehoře IX. vydal sbírku papežských dekretů. Mezi jeho spisy vyniká příručka pro zpovědníky „Summa casuum“. Zbytek života prožil v_rodné Katalánii, kde se snažil navázat dialog s_muslimy a kde také 6. I. 1275 v_Barceloně zemřel. Za svatého byl prohlášen v_roce 1601.

Společné texty o_duchovních pastýřích.

MODLITBA

Milosrdný Bože, tys naplnil svatého Rajmunda velikou láskou k_hříšníkům a zajatcům; na jeho přímluvu nás vysvoboď z_otroctví hříchu, abychom svobodně konali, co se ti líbí. Prosíme o_to

13. ledna

SV. HILARIA, BISKUPA A UČITELE CÍRKVE

Narodil se kolem roku 315 v_Poitiers a kolem roku 350 se stal tamějším biskupem. Postavil se proti šířícímu se arianismu a císař Konstans ho poslal (356) na čtyři roky do vyhnanství do Malé Asie. Ve svých spisech vykládal Písmo svaté a hájil víru v_Kristovo božství a v_nejsv. Trojici. Po svém návratu se přičinil, aby v_celé Galii zvítězilo učení nicejského sněmu. Zemřel v_roce 367. V_roce 1852 byl prohlášen za učitele církve.

Společné texty o_duchovních pastýřích, nebo o_učitelích církve.

MODLITBA

Všemohoucí Bože, tys posiloval svatého biskupa Hilaria, aby vytrvale obhajoval božství tvého Syna; pomáhej i_nám, abychom tuto pravdu víry správně chápali a věrohodně vyznávali. Prosíme o_to

17. ledna

SV. ANTONÍNA, OPATA

Památka

Narodil se kolem roku 250 ve vesnici Kome ve středním Egyptě. Když mu bylo 20 let, rozdal chudým dědictví po rodičích a uchýlil se na poušť. Zprvu bydlel ve skalní jeskyni se starým asketou, který ho zasvětil do poustevnického života. Shromáždil rozptýlené poustevníky a dal jim pravidla pro život v_poustevnických osadách. Během více než 80 let opouštěl poušť, jen když bylo třeba, aby pomáhal pronásledovaným křesťanům (kolem 310), a když na výzvu svého biskupa, sv. Atanáše, v_Alexandrii veřejně vystoupil proti ariánským bludům. Zemřel v_roce 356 a v_Jeruzalémě slavili jeho památku už v_5. století.

Společné texty o_svatých mužích (o_řeholnících).

MODLITBA

Bože, tys vedl svatého Antonína na poušť, aby ti tam sloužil postem a modlitbou; na jeho přímluvu pomáhej i_nám, ať dovedeme ovládnout sami sebe, abychom vytrvali v_tvé službě a nade všechno tě milovali.

18. ledna

PANNY MARIE, MATKY JEDNOTY KŘESŤANŮ

Památka

Božské mateřství spojuje Pannu Marii s_jejím Synem „a pro své zvláštní úkoly a milosti je také vnitřně spojena s_církví“ (II. vat. sněm, Konst. o_církvi, č. 63). Už sv. Ambrož učil, že Bohorodička je vzorem církve ve víře, lásce a dokonalé jednotě s_Kristem (Exp. in Luc. II, 7: PL 15, 1555). Společná úcta Bohorodičky zůstala trvalým poutem mezi západními a východními křesťany i_po jejich rozdělení. Proto také bylo úsilí o_obnovení jejich jednoty často svěřováno pod její ochranu (např.: v_encyklice Lva XIII. „Adiutricem populi“, 5. IX. 1895). Tuto skutečnost má vyjádřit i_liturgické slavení dnešní památky, povolené pro naše diecéze 10. IX. 1966.

Společné texty o_Panně Marii.

RANNÍ CHVÁLY

Večer před utrpením svým

Ježíš, náš Pán, syn Mariin,

když u_večeře zasedal,

knězem i_obětí se stal.

K_úžasu apoštolů všech

jim podal Tělo své i_Krev,

by všichni, kdo jej přijali,

v_něm sjednoceni zůstali.

Láska vše sjednocující,

Pán apoštolům do srdcí

vryl víru, naděj upevnil,

aby je láskou proměnil.

Pak svého srdce hlubiny

jim zjevil slovy vroucími:

Můj Otče, ať jsou svorní vždy,

je v_jeden ovčín shromáždi.

Náš Veleknězi, Pastýři,

po lásce žíznils na kříži

a zvlášť po věčném sbratření

všech srdcí už zde na zemi.

Maria, Matko pod křížem,

dar víry vyprošuješ všem,

aby blud nezahubil těch,

jež zrodila jsi v_bolestech.

Kriste, buď spásou Slovanů,

Maria, vem je v_ochranu,

ať sjednotí už všechny je

též víra, láska, naděje.

Nebo (Kancionál č. 910):

Jeden Pán, jedna víra, jeden křest pojí nás,

tvoříme jedno tělo, slyšíme Kristův hlas:

Otče, ať jsou jedno, jak ty ve mně,

ať jsou světlem světa, solí země.

Pomáhej, Duchu lásky, odpouštět a jít vstříc,

pomáhej, Duchu pravdy, poznávat stále víc,

že je Kristus jeden, nerozdělen,

že je hlavou církve a my tělem.

Církev tvá ať se stane domovem lidem všem,

místem, kde jsme si blízcí v_Ježíši, bratru svém,

kde se svátek lásky stále světí,

kde se sdílí všechny Boží děti.

Ant. 1Jediným světlem je Kristova církev; všude se šíří, a přitom zůstává jediným tělem.

Žalmy a kantikum nedělní z_1. týdne.

Ant. 2Jeden Pán, jedna víra, jeden křest, jeden Bůh a Otec všech; je nade všemi, proniká všecky a je ve všech.

Ant. 3Ať ve vašem srdci vládne Kristův pokoj: k_němu jste byli povoláni v_jednom těle.

KRÁTKÉ ČTENÍ

Jer 32,37a.38-40a

Tak praví Hospodin: Shromáždím je ze všech zemí. Budou mým lidem a já budu jejich Bohem. Dám jim jedno srdce a jedno pravidlo k_životu, aby se mě báli po všechny dny, a bude dobře jim i_jejich synům. Sjednám s_nimi věčnou smlouvu, že jim nepřestanu prokazovat dobro.

ZPĚV PO KRÁTKÉM ČTENÍ

Shromáždím vás ze všech národů. {*} Bude jen jedno stádce, jen jeden pastýř.

Shromáždím vás ze všech národů. {*} Bude jen jedno stádce, jen jeden pastýř.

Budete mít jedno srdce a jednu duši. {*}

Bude jen jedno stádce, jen jeden pastýř.

Sláva Otci i_Synu i_Duchu Svatému.

Shromáždím vás ze všech národů. {*} Bude jen jedno stádce, jen jeden pastýř.

Ant. k_Zach. kant.:Všichni jednomyslně setrvávali v_modlitbách spolu se ženami, s_Ježíšovou Matkou Marií a s_jeho příbuznými.

PROSBY

Pán Ježíš vede svůj lid k_jednotě víry a lásky. Proto k_němu s_důvěrou volejme:

Sjednoť všechny křesťany.

Pane Ježíši Kriste, Synu Panny Marie, shromažďuj svůj lid ze všech končin země

a veď ho k_plnosti pravdy a k_dokonalosti lásky.

Sjednoť všechny křesťany.

Otvírej naše srdce, abychom slyšeli tvé slovo

a všichni se jím ochotně řídili.

Sjednoť všechny křesťany.

Sešli nám svého Svatého Ducha, abychom byli jedno srdce a jedna duše

a mohli tě společně chválit.

Sjednoť všechny křesťany.

Posiluj nás, abychom byli věrni svému vyvolení

a milovali se navzájem, jako tys miloval nás.

Sjednoť všechny křesťany.

MODLITBA

Bože, ty shromažďuješ rozptýlené národy, aby vytvářely jednotu ve tvém milovaném Synu a dosáhly spásy; na přímluvu jeho Matky, Panny Marie, dej, ať tě celé lidstvo společně chválí v_jedné církvi.

NEŠPORY

HYMNUS

Zdrávas, oděná sluncem, Nevěsto jasnosti,

Svatýms Duchem počala všech Pána z_výsosti,

Slunce spravedlnosti nám bídným vydala

a přetěžké bolesti Evy jsi změnila.

Ó_skvoucí mořská Hvězdo, útočiště lidské,

nechť nás netopí vlny chytrosti ďábelské.

Sviť nám, bídně hynoucím ve strastném životě,

pomoz tě vzývajícím v_tom vrtkavém světě.

Ó_věži Davidova, v_níž je tisíc štítů,

pevná, jistá, bezpečná zbraň silných oděnců.

Vyhlaď sváry a vypros pro církev jednotu,

Matko naše, ukaž nám všem cestu k_životu.

Ant. 1Všichni setrvávali v_apoštolském učení, v_bratrském společenství, v_lámání chleba a v_modlitbách.

Žalmy a kantikum ze společných textů o_Panně Marii.

Ant. 2Snášejte se navzájem v_lásce a horlivě se snažte zachovávat jednotu ve smýšlení spojeni poutem pokoje.

Ant. 3Ježíš umřel, aby rozptýlené Boží děti shromáždil vjedno.

KRÁTKÉ ČTENÍ

Ef 4,1b-4

Žijte způsobem hodným toho povolání, které jste dostali: buďte přitom všestranně pokorní, mírní a trpěliví; snášejte se navzájem v_lásce a horlivě se snažte zachovávat jednotu ve smýšlení spojeni poutem pokoje. Jen jedno je ono tajemné tělo, jen jeden Duch a stejně tak jen jedno vytoužené dobro, ke kterému jste byli povoláni.

ZPĚV PO KRÁTKÉM ČTENÍ

Jeden Pán, jedna víra, jeden křest. {*} Jeden Bůh a Otec všech.

Jeden Pán, jedna víra, jeden křest. {*} Jeden Bůh a Otec všech.

On je nade všemi, proniká všecky a je ve všech. {*}

Jeden Bůh a Otec všech.

Sláva Otci i_Synu i_Duchu Svatému.

Jeden Pán, jedna víra, jeden křest. {*} Jeden Bůh a Otec všech.

Ant. ke kant. P. M.:Shromáždi nás, Pane, ze všech národů, abychom pod ochranou Panny Marie, Matky jednoty křesťanů, chválili tvé svaté jméno.

PROSBY

Apoštolové očekávali slíbeného Ducha Svatého, shromážděni kolem Ježíšovy Matky Marie. Následujme příklad jejich jednomyslné modlitby a volejme k_našemu nebeskému Otci:

Shromáždi svůj rozptýlený lid.

Bože, v_Trojici dokonalá jednoto, spoj všechny, kdo uvěřili v_Krista, ať o_tobě vydávají věrohodné svědectví

a jsou pro ostatní lidi pravdivým znamením spásy.

Shromáždi svůj rozptýlený lid.

Veď nás i_všechny křesťany k_pravému pokání,

ať se celým svým životem obrátíme k_tobě.

Shromáždi svůj rozptýlený lid.

Obnovuj v_nás stále Kristova ducha a jeho smýšlení, ať v_nás roste a sílí vzájemné porozumění,

abychom si už nevyčítali viny minulých generací a nesoudili jeden druhého.

Shromáždi svůj rozptýlený lid.

Shlédni na představitele všech křesťanských církví a nauč je jednat podle tvé vůle,

ať usilují o_to, co vede k_jednotě stále plnější a hlubší.

Shromáždi svůj rozptýlený lid.

Pamatuj na všechny, které za jejich pozemského života spojovala jedna víra a jeden křest,

a shromáždi je ve svém nebeském království.

Shromáždi svůj rozptýlený lid.

Závěrečná modlitba jako v_ranních chválách.

20. ledna

SV. FABIÁNA, PAPEŽE A MUČEDNÍKA

Papežem se stal v_roce 236. Byla to doba poměrného klidu a misionářského nadšení. Rozdělil Řím na sedm obvodů a jejich správu svěřil sedmi jáhnům. Na začátku Deciova pronásledování zemřel mučednickou smrtí 20. I. 250.

Společné texty o_jednom mučedníkovi, nebo o_duchovních pastýřích.

MODLITBA

Bože, ty dáváš účast na své slávě těm, kdo svůj život zasvětili tvé službě; posiluj nás na přímluvu svatého mučedníka Fabiána, abychom statečně setrvávali ve společenství víry a věrně ti sloužili.

Téhož dne 20. ledna

SV. ŠEBESTIÁNA, MUČEDNÍKA

Narodil se v_Miláně, stal se vojenským velitelem, a protože měl přístup do žalářů, utěšoval uvězněné křesťany a pomáhal jim. V_2. polovině 3. století zemřel v_Římě jako mučedník. Pohřben byl v_katakombách; později byla na tom místě postavena bazilika sv. Šebestiána za hradbami.

Společné texty o_jednom mučedníkovi.

MODLITBA

Bože, dej nám ducha statečnosti, abychom podle příkladu svatého mučedníka Šebestiána poslouchali více tebe než lidi. Prosíme o_to

21. ledna

SV. ANEŽKY, PANNY A MUČEDNICE

Památka

Tato mladičká římská panna a mučednice položila život pro víru v_Krista v_2. polovině 3. století nebo pravděpodobněji začátkem 4. století. Úcta k_ní se brzy rozšířila po celém křesťanském Západu.

Společné texty o_jedné mučednici, nebo o_pannách.

RANNÍ CHVÁLY

Ant. 1Svým prstenem si mě Kristus, můj Pán, zavázal k_věrnosti a ověnčil mě korunou jako svou nevěstu.

Žalmy a kantikum nedělní z_1. týdne.

Ant. 2Jsem zasnoubena tomu, jemuž slouží andělé, na jehož krásu s_úžasem hledí měsíc i_slunce.

Ant. 3Radujte se a děkujte spolu se mnou, byla jsem přijata do slavného společenství všech svatých.

KRÁTKÉ ČTENÍ

2 Kor 1,3-5

Buď veleben Bůh, Otec našeho Pána Ježíše Krista, Otec milosrdenství a Bůh veškeré útěchy. On nás těší ve všech našich souženích, abychom pak mohli těšit druhé v_jakémkoli soužení tou útěchou, jakou Bůh potěšuje nás. Jako se na nás ze všech stran valí Kristovo utrpení, tak se nám také skrze Krista dostává všestranné útěchy.

ZPĚV PO KRÁTKÉM ČTENÍ

Bůh se k_ní sklonil {*} a pomáhal jí.

Bůh se k_ní sklonil {*} a pomáhal jí.

On byl její útočiště {*}

a pomáhal jí.

Sláva Otci i_Synu i_Duchu Svatému.

Bůh se k_ní sklonil {*} a pomáhal jí.

Ant. k_Zach. kant.:Už patřím na to, po čem jsem toužila; už mám, nač jsem se těšila; v_nebi jsem spojena s_tím, kterému jsem se už na zemi zcela odevzdala.

MODLITBA

Všemohoucí Bože, ty si vybíráš, co je v_očích světa slabé, abys zahanbil, co je silné; ujmi se nás a na přímluvu svaté Anežky, jejíž mučednickou smrt si dnes připomínáme, dej nám sílu, abychom byli pevní ve víře.

NEŠPORY

Ant. 1Nebojím se žádné hrozby a žádný slib mě nezláká, zasvětila jsem své panenství Kristu.

Žalmy a kantikum ze společných textů o_jedné mučednici, str. 1483.

Ant. 2Jedině jemu zachovám věrnost, jen jemu zcela náležím.

Ant. 3Velebím tě, Otče mého Pána Ježíše Krista, skrze něho jsi mi dal sílu k_vítězství.

KRÁTKÉ ČTENÍ

1 Petr 4,13-14

Radujte se, že máte účast na utrpení Kristově, abyste také mohli radostně jásat při jeho slavném zjevení. Když musíte snášet urážky pro Kristovo jméno, blaze vám, neboť na vás spočívá Duch slávy, to je Duch Boží.

ZPĚV PO KRÁTKÉM ČTENÍ

Bůh si ji vyvolil {*} a uvedl ji do své slávy.

Bůh si ji vyvolil {*} a uvedl ji do své slávy.

Povolal ji svou milostí {*}

a uvedl ji do své slávy.

Sláva Otci i_Synu i_Duchu Svatému.

Bůh si ji vyvolil {*} a uvedl ji do své slávy.

Ant. ke kant. P. M.:Svatá Anežka pozvedla ruce k_nebi a modlila se: Otče svatý, tebe jsem milovala, tebe jsem hledala, po tobě jsem neustále toužila, a nyní k_tobě přicházím.

Závěrečná modlitba jako v_ranních chválách.

22. ledna

SV. VINCENCE, JÁHNA A MUČEDNÍKA

Byl jáhnem zaragozského biskupa, v_době Diokleciánova pronásledování křesťanů byl ve Valencii v_dnešním Španělsku krutě umučen 22. I. asi roku 304.

Společné texty o_jednom mučedníkovi.

MODLITBA

Všemohoucí Bože, tys posiloval svatého Vincence, aby z_lásky k_tobě vydržel mučení a dosáhl vítězství; naplň i_nás svým Svatým Duchem a vzbuď v_našem srdci účinnou lásku. Prosíme o_to

24. ledna

SV. FRANTIŠKA SALESKÉHO, BISKUPA A UČITELE CÍRKVE

Památka

Narodil se 21. VIII. 1567 na zámku Sales v_Savojsku jako potomek venkovského šlechtického rodu. Po vysvěcení na kněze (1593) začal slovem i_písmem horlivě bránit a šířit katolickou víru v_kalvínské oblasti jižně od Ženevského jezera. Od roku 1602 působil jako ženevský biskup se sídlem v_Annecy. Spolu se sv. Janou Františkou de Chantal založil (1610) kongregaci sester Navštívení Panny Marie; jejich původním posláním bylo spojovat rozjímání se službou chudým a nemocným. Jeho nejznámější díla o_duchovním životě jsou „Uvedení do zbožného života“ a „Pojednání o_Boží lásce“. Zemřel 28. XII. 1622 v_Lyonu a 24. I. 1623 byly jeho tělesné pozůstatky přeneseny do Annecy. V_roce 1665 byl prohlášen za svatého a později za patrona novinářů a katolických spisovatelů.

Společné texty o_duchovních pastýřích, nebo o_učitelích církve.

MODLITBA

Bože, tys povolal svatého Františka, aby jako biskup pečoval o_spásu duší a stal se pro všechny vším; dej, ať ve službě bratřím podle jeho příkladu zjevujeme světu tvou láskyplnou mírnost. Prosíme o_to

25. ledna

OBRÁCENÍ SV. PAVLA, APOŠTOLA

Svátek

Šavel z_Tarsu chtěl se vší opravdovostí sloužit Bohu a jako pravověrný žid si ošklivil křesťany uctívající ukřižovaného Mesiáše. Prožitek před branami Damašku znamenal však pro něho úplný obrat (Sk 9,1-22; 22,3-16; 1 Kor 15,9-10; Gal 1,11-24; 1 Tim 1,12-16).

UVEDENÍ

Ant. Chvalme našeho Boha; on obrátil apoštola Pavla, učitele národů.

RANNÍ CHVÁLY

HYMNUS

Svatý Pavel, vyvolený

mnohým národům k_spasení,

pro vyznání pravé víry

trpěl úzkosti bez míry.

Pro Krista věrně pracoval,

lid ve víře utvrzoval,

svým učením, svými divy,

jako apoštol horlivý.

Kdysi proti Kristu brojil,

jeho věrným úklad strojil,

když však spatřil slávu Páně,

sloužil mu pak odhodlaně.

My v_jeho orodování

mějme veliké doufání,

že nám Bůh hříchy odpustí

a nás k_své slávě připustí.

Pavlovu slávu v_nebesích

ať chválí církev v_hymnech svých.

Jej z_odpůrce, jímž předtím byl,

Pán apoštolem učinil.

Týmž ohněm, kterým tenkrát vřel,

když jméno Krista smazat chtěl,

mocněji plál pak, hlásaje,

že Kristus láska sama je.

Jak jasný maják světlem svým

ozářil svět a bludů stín

rozehnal, aby celou zem

naplnit mohla pravda jen.

Buď Kristu sláva, i_čest mu,

též Otci, Duchu Svatému,

že Pavla, skvělou nádobu,

vyvolil k_spáse národů. Amen.

Ant. 1Vím, komu jsem uvěřil, a jsem přesvědčen, že on, spravedlivý soudce, má dost moci, aby mi ochránil to, co mi svěřil.

Žalmy a kantikum nedělní z_1. týdne.

Ant. 2Stačí ti, Pavle, moje milost, protože síla se tím zřejměji projeví ve slabosti.

Ant. 3Milost, kterou mi Bůh udělil, nezůstala ležet ladem, ale stále zůstává ve mně.

KRÁTKÉ ČTENÍ

Sk 26,16b-18

Proto jsem se ti zjevil, abych z_tebe udělal svého služebníka a svědka toho, co jsi viděl a co ti ještě ukážu. Zachráním tě před židovským lidem i_před pohany, ke kterým tě posílám. Máš jim otevřít oči, aby se obrátili ze tmy ke světlu, z_moci ďáblovy k_Bohu. Tak dosáhnou vírou ve mne odpuštění hříchů a údělu mezi posvěcenými.

ZPĚV PO KRÁTKÉM ČTENÍ

Svatý apoštole Pavle, {*} Pán si tě vyvolil.

Svatý apoštole Pavle, {*} Pán si tě vyvolil.

Byls poslán hlásat evangelium mezi pohany. {*}

Pán si tě vyvolil.

Sláva Otci i_Synu i_Duchu Svatému.

Svatý apoštole Pavle, {*} Pán si tě vyvolil.

Ant. k_Zach. kant.:Radujme se z_obrácení svatého Pavla, neboť Pán ho povolal, aby se z_pronásledovatele stal jeho apoštolem.

PROSBY

Bůh nám dal skrze apoštoly nebeské dědictví. Děkujme mu za všechny jeho dary a volejme:

Bože, tebe chválí sbor apoštolů.

Děkujeme ti, Bože, za to, že nás shromažďuješ ve své církvi,

dej, ať se naše společenství s_Kristem upevňuje a roste.

Bože, tebe chválí sbor apoštolů.

Děkujeme ti, žes nám prostřednictvím apoštolů připravil stůl svého slova,

dej, ať chodíme v_tvém světle a s_radostí konáme tvou vůli.

Bože, tebe chválí sbor apoštolů.

Děkujeme ti, že nás zveš na hostinu těla a krve svého Syna, kterou nám předali apoštolové,

dej, ať v_ní máme zdroj života a síly.

Bože, tebe chválí sbor apoštolů.

Děkujeme ti, že nás očišťuješ křestní koupelí a svátostným smířením, které jsi svěřil apoštolům,

dej, ať z_nás tyto svátosti smývají všechnu naši vinu.

Bože, tebe chválí sbor apoštolů.

MODLITBA

Bože, ty sis vyvolil svatého Pavla, aby se stal učitelem národů; připomínáme si dnes jeho obrácení a prosíme tě: dej, ať jsme i_my připraveni plnit tvou vůli a vydávat světu svědectví o_tvé pravdě.

MODLITBA UPROSTŘED DNE

Žalmy z_příslušného dne v_týdnu.

Dopoledne

Ant.Bratře Šavle, poslal mě k_tobě Pán Ježíš, který se ti ukázal na cestě: Máš zase nabýt zraku a dostat v_plnosti Ducha Svatého.

KRÁTKÉ ČTENÍ

1 Tim 1,12-13a

Děkuji tomu, který mi dal sílu, Kristu Ježíši, našemu Pánu, že mě uznal za věrného a vzal mě do služby, ačkoli jsem byl dříve rouhač, pronásledovatel a násilník. Dostalo se mi však milosrdenství.

Radujte se a plesejte:

vaše jména jsou zapsána v_nebi.

V poledne

Ant.Když se Šavel blížil k_Damašku, bylo kolem poledne; a tu ho náhle z_nebe zalilo oslnivé světlo.

KRÁTKÉ ČTENÍ

1 Tim 1,14-15

Projevila se na mně v_hojnosti milost našeho Pána s_vírou a láskou v_Kristu Ježíši. Na tuto nauku je spolehnutí a zaslouží si, aby se jí naprosto věřilo: Ježíš Kristus přišel na svět, aby zachránil hříšníky. Já mezi ně patřím na prvním místě.

Ty, Hospodine, zažehuješ mou svítilnu,

mou temnotu ozařuješ, můj Bože.

Odpoledne

Ant.Pán řekl Šavlovi: Já jsem Ježíš Nazaretský, kterého ty pronásleduješ.

KRÁTKÉ ČTENÍ

1 Tim 1,16

Došel jsem milosrdenství, aby tím Ježíš Kristus na mně jako na prvním ukázal celou svoji shovívavost; já jsem měl být příkladem pro ty, kdo v_něho v_budoucnosti uvěří, a tak dosáhnou věčného života.

Chci věčně velebit tvé jméno, Hospodine,

neboť veliká byla ke mně tvá láska.

NEŠPORY

HYMNUS

Hymnus jako v_ranních chválách, str. 745.

Ant. 1Velmi rád se budu chlubit spíše svými slabostmi, aby na mně spočinula Kristova moc.

Žalmy a kantikum ze společných textů o_apoštolech, str. 1439.

Ant. 2Já jsem zasadil, Apollos zalil, ale Bůh dává vzrůst.

Ant. 3Život, to je pro mě Kristus, a smrt je pro mě zisk. Nechci se chlubit ničím jiným než křížem našeho Pána Ježíše Krista.

KRÁTKÉ ČTENÍ

1 Kor 15,9-10

Já jsem poslední z_apoštolů; nejsem ani hoden, abych byl nazýván apoštolem, protože jsem pronásledoval Boží církev. Ale Boží milostí jsem to, co jsem, a jeho milost, kterou mi udělil, nezůstala ležet ladem. Ano, pracoval jsem do únavy daleko více než všichni ostatní. Vlastně ne já, nýbrž Boží milost se mnou.

ZPĚV PO KRÁTKÉM ČTENÍ

Budu tě chválit celým svým srdcem, Pane, můj Bože, {*} budu vyznávat tvé jméno mezi pohany.

Budu tě chválit celým svým srdcem, Pane, můj Bože, {*} budu vyznávat tvé jméno mezi pohany.

Veliká byla ke mně tvá láska. {*}

budu vyznávat tvé jméno mezi pohany.

Sláva Otci i_Synu i_Duchu Svatému.

Budu tě chválit celým svým srdcem, Pane, můj Bože, {*} budu vyznávat tvé jméno mezi pohany.

Ant. ke kant. P. M.:Svatý apoštole Pavle, hlasateli pravdy a učiteli národů, přimlouvej se za nás u_Boha, neboť on si tě vyvolil.

PROSBY

Církev je zbudována na apoštolech jako na svých základech. Spolu se všemi, kdo patří do této Boží rodiny, prosme našeho nebeského Otce:

Bože, rozpomeň se na svou církev.

Otče, tys chtěl, aby apoštolové byli prvními svědky tvého vzkříšeného Syna,

posiluj nás, ať o_něm vydáváme svědectví po celém světě.

Bože, rozpomeň se na svou církev.

Tys poslal svého Syna na svět, aby hlásal chudým radostnou zvěst,

pomáhej nám, když máme hlásat evangelium všemu tvorstvu.

Bože, rozpomeň se na svou církev.

Tys poslal svého Syna rozsévat semeno slova,

dej, ať se všichni, kdo rozsévají tvé slovo s_námahou, mohou radovat z_bohaté sklizně.

Bože, rozpomeň se na svou církev.

Tys poslal svého Syna, aby svou krví usmířil s_tebou celý svět,

dej, ať všichni spolupracujeme na tvém díle spásy.

Bože, rozpomeň se na svou církev.

Tys uvedl svého Syna do nebeské slávy,

uveď do svého nebeského království i_naše zemřelé.

Bože, rozpomeň se na svou církev.

26. ledna

SV. TIMOTEJE A TITA, BISKUPŮ

Památka

Timotej byl synem řeckého otce a židovské matky. Pocházel z_Lystry v_Malé Asii. Sv. Pavel ho získal pro křesťanskou víru při své první misionářské cestě (Sk 14,; 1 Tim 1,2). Při druhé cestě se, ač ještě velmi mladý (1 Tim 4,12), stává natrvalo Pavlovým spolupracovníkem a je s_ním i_při prvním uvěznění v_Římě (Flp 1,1; 2,19; Kol 1,1; Flm 1). Potom doprovází Pavla do Efesu a zůstává tam jako biskup (1 Tim 1,3). Při svém druhém uvěznění ho Pavel zve k_sobě do Říma (2 Tim 4,9-21). V_šesti Pavlových dopisech je uveden jako spoluodesilatel (1 a 2Sol, 2 Kor, Kol, Flm, Flp). Z_poznámky v_listu Židům (13,23) vyplývá, že byl také vězněn. Po Pavlově smrti se vrátil do Efesu a tam také zemřel. Titus pocházel z_pohanských rodičů z_Antiochie Syrské. Doprovázel Pavla a Barnabáše na apoštolský sněm do Jeruzaléma (Gal 2,1-5). Na své třetí apoštolské cestě ho Pavel poslal z_Efesu do Korintu, aby tam jako schopný organizátor zavedl pořádek (2 Kor 2,13; 7,6.13-16); krátce nato ho pověřil, aby tam organizoval sbírku pro chudé jeruzalémské křesťany. Po společném působení na Krétě zanechal ho tam Pavel jako biskupa. Při druhém Pavlově věznění v_Římě byl u_něho a odtud zřejmě z_jeho pověření odešel do Dalmácie (2 Tim 4,10). Po Pavlově smrti se vrátil na Krétu a tam také zemřel.

Společné texty o_duchovních pastýřích.

RANNÍ CHVÁLY

Ant. k_Zach. kant.:Hlásej slovo, přicházej s_ním, ať je to vhod či nevhod, usvědčuj, zakazuj, povzbuzuj s_všestrannou trpělivostí a znalostí nauky.

MODLITBA

Bože, tys dal svatému Timotejovi a Titovi poznat cestu, která vede ke spáse, a naplnils je horlivostí potřebnou k_apoštolské práci; na jejich přímluvu dej i_nám, ať žijeme zbožně a spravedlivě a šťastně dojdeme do nebeské vlasti.

NEŠPORY

Ant. ke kant. P. M.:Žijme spravedlivě a zbožně a přitom očekávejme v_blažené naději příchod Pána.

27. ledna

SV. ANDĚLY MERICIOVÉ, PANNY

Narodila se 1. VI. 1474 v_Desenzanu v_severní Itálii. Vstoupila do III. řádu sv. Františka a spolu s_několika přítelkyněmi se starala o_chudé a nemocné ve svém rodišti a později v_Brescii. V_roce 1535 založila řeholní společnost sester Voršilek. Několik jich bydlelo pohromadě, ale většinou zůstávaly ve svých rodinách bez řádového oděvu. Věnovaly se především výchově dívek z_lidových vrstev. Zemřela 27. I. 1540 v_Brescii. Za svatou byla prohlášena v_roce 1807.

Společné texty o_pannách, nebo o_svatých ženách (o_vychovatelkách).

MODLITBA

Nebeský Otče, vyslyš nás pro zásluhy a přímluvy svaté Anděly a dej, ať nás příklad její lásky a moudrosti vede k_tomu, abychom žili věrně podle tvého učení. Prosíme o_to

28. ledna

SV. TOMÁŠE AKVINSKÉHO, KNĚZE A UČITELE CÍRKVE

Památka

Narodil se kolem roku 1225 v_Roccasecca u_Neapole v_rodině hrabat z_Akvina. Studoval na Monte Cassinu a později v_Neapoli, kde v_18 letech vstoupil k_dominikánům. Studie dokončil v_Paříži a v_Kolíně nad Rýnem pod vedením sv. Alberta Velikého. Působil jako profesor teologie a filozofie v_Paříži (1256-59), v_Římě (1259-69), znovu v_Paříži (1269-72) a v_Neapoli (1272-74). Je nejvýznamnějším představitelem scholastické filozofie a teologie. Na přání papeže Urbana IV. sestavil breviářové a mešní texty pro svátek Božího Těla. Zemřel 7. III. 1274 ve Fossanuova ve střední Itálii cestou na II. lyonský koncil. V_roce 1323 byl prohlášen za svatého, 1567 za učitele církve a 1880 za patrona katolických škol. Dnešní den (28. I.) je výročím přenesení jeho ostatků do katedrály v_Toulouse ve Francii.

Společné texty o_učitelích církve.

RANNÍ CHVÁLY

Ant. k_Zach. kant.:Z_lásky ke Kristu svatý Tomáš probděl noci a usilovně pracoval, aby co nejhlouběji pronikl k_poznání Božích tajemství.

MODLITBA

Bože, původce moudrosti, tys vedl svatého Tomáše, aby nám dal příklad horlivého úsilí o_svatost a posvátnou vědu; pomáhej i_nám, ať rozumem poznáváme, čemu učil, a životem ho následujeme. Prosíme o_to

NEŠPORY

Ant. ke kant. P. M.:Bůh mu dal neobyčejnou moudrost, o_jejíž získání se poctivě snažil a nezištně ji rozdával.

31. ledna

SV. JANA BOSKA, KNĚZE

Památka

Narodil se 16. VIII. 1815 v_Becchi u_Turína v_rodině chudých rolníků. Když se stal knězem (1841), věnoval se opuštěným dětem z_rozvrácených rodin a dělnické mládeži v_Turíně. Pomáhal jim nacházet rovnováhu mezi povinností a svobodou. Jeho výchovný systém byl založen na předcházení chybám a životním omylům mladých lidí. Důsledně se vyhýbal nátlaku a hrozbám. Založil Oratoř svatého Františka Saleského, kde se konaly večerní přednášky; byl tam i_učňovský domov, střední škola, odborné kursy, pamatovalo se i_na prázdninové tábory. Aby toto jeho dílo mohlo pokračovat, založil řeholní společnost salesiánů a stal se spoluzakladatelem kongregace sester Panny Marie Pomocnice. Zemřel v_Turíně 31. ledna 1888 a za svatého byl prohlášen v_roce 1934.

Společné texty o_duchovních pastýřích, nebo o_svatých mužích (o_vychovatelích).

MODLITBA

Bože, tys povolal svatého Jana, aby se stal otcem a učitelem mládeže; dej i_nám takovou lásku k_lidem, abychom ti sloužili tím, že přivádíme své bratry k_tobě. Prosíme o_to


Text © Česká biskupská konference, 2018 | HTML © Juraj Vidéky