ČERVEN

1. června

Sv. Justina, mučedníka

Památka

Narodil se na začátku 2. století v_samařském Sichemu (dnešní Nablus). Pocházel z_řecké pohanské rodiny. Po přijetí křtu se věnoval vyučování a obhajobě křesťanské nauky. Jako nejstarší křesťanský teolog, snažící se spojit řeckou platónskou filozofii s_křesťanstvím, zanechal po sobě několik spisů, z_nichž nejznámější jsou dvě „Apologie“ a „Dialog s_Tryphonem“. V_nich podal svědectví o_liturgii, katechezi a o_víře ve skutečnou přítomnost Krista pod svátostnými způsobami. Otevřel si v_Římě filozofickou školu, ale byl udán, že je křesťanem, předvolán před soudce a spolu s_pěti dalšími muži a jednou ženou podstoupil kolem roku 165 mučednickou smrt.

Společné texty o_jednom mučedníkovi.

RANNÍ CHVÁLY

Ant. k_Zach. kant.Kdykoli přinášíme své dary, chválíme Stvořitele všech věcí skrze jeho Syna Ježíše Krista a skrze Ducha Svatého. Aleluja.

ZÁVĚREČNÁ MODLITBA

Bože, tys poučil svatého mučedníka Justina, že kříž, přestože ho mnozí považují za nesmyslný, vede k_dokonalému poznání Ježíše Krista; pomáhej i_nám, abychom dokázali odolat svodům klamných nauk a zůstali vždy pevní ve víře. Prosíme o_to

NEŠPORY

Ant. ke kant. P. M.V_mém srdci vzplál oheň a zamiloval jsem si proroky a ty, kdo jsou Kristovými přáteli. Aleluja.

2. června

Sv. Marcelina a Petra, mučedníků

Oba zemřeli v_Římě mučednickou smrtí kolem roku 304 a byli pohřbeni na Via Labicana. Císař Konstantin dal nad jejich hrobem postavit baziliku. Papež Damas uvádí v_náhrobním nápisu, že jako chlapec mluvil s_katem, který je popravil a později se sám stal křesťanem. Byli brzy zařazeni mezi světce jmenované v_mešním římském kánonu.

Společné texty o_více mučednících.

ZÁVĚREČNÁ MODLITBA

Bože, ty vedeš svou církev, aby ze slavného svědectví mučedníků čerpala sílu a odvahu; pomáhej nám, ať vedeni příkladem svatého Marcelina a Petra také my žijeme z_víry a v_jejich přímluvě ať máme oporu. Prosíme o_to

3. června

Sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků

Památka

Spolu s_dalšími dvanácti mladými křesťany byl zaživa upálen 3. VI. 1886 a dalších devět bylo umučeno různým způsobem v_době od 26. V. 1886 do 27. I. 1887. Tito prvomučedníci černé Afriky přijali křest od prvních misionářů z_kongregace Bílých otců, kteří přišli do Ugandy v_roce 1879. Stali se obětí krutého pronásledování za krále Mwangy a za svaté byli prohlášeni roku 1964.

Společné texty o_více mučednících.

ZÁVĚREČNÁ MODLITBA

Bože, tvým působením se krev mučedníků stává semenem nových křesťanů; prosíme tě, dej, ať pole tvé církve, zavlažené krví svatého Karla a jeho druhů, přináší bohatou úrodu.

5. června

Sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka

Památka

Narodil se kolem roku 673 v_království Wessex v_Anglii. Jako benediktinský mnich z_kláštera v_Exeteru a později v_Nurslingu odešel jako misionář na území dnešního Holandska (716) a Německa (718). Jmenoval se Wynfrith, papež Řehoř II. mu dal jméno Bonifác, pověřil ho misijní činností na tomto území (719) a vysvětil ho na biskupa (722) se sídlem v_Mohuči. Později se stal arcibiskupem (732) a kladl základy církevní organizace v_Bavorsku, Hessensku a Durynsku. Zřizoval kláštery a nová biskupství, svolával synody a vychovával nové misionáře. V_roce 754 se vypravil do Fríska na území svého prvního misionářského působení a zemřel tam spolu se svými dvaapadesáti spolupracovníky mučednickou smrtí 5. VI. u_Dokkumu (v_dnešním Holandsku). Jeho tělo bylo přeneseno do kláštera ve Fuldě a tam pohřbeno.

Společné texty o_jednom mučedníkovi, nebo o_duchovních pastýřích.

ZÁVĚREČNÁ MODLITBA

Bože, tys posiloval svatého biskupa Bonifáce, aby hlásal pravdy evangelia a svou víru neváhal zpečetit svou krví; na jeho přímluvu pomáhej i_nám uchovat si víru, kterou jsme přijali, a podle ní také žít.

6. června

Sv. Norberta, biskupa

Narodil se kolem roku 1080 v_Xantenu v_Porýní. Jako mladý šlechtic se stal kanovníkem v_Xantenu a sekretářem císaře Jindřicha V. V_roce 1115 přijal kněžské svěcení a změnil dosavadní způsob života. Spojoval rozjímavou modlitbu s_aktivní službou duším. Tento odkaz zanechal i_premonstrátskému řádu, jehož počátky sahají k_roku 1120, kdy s_několika společníky začal žít společně v_Prémontré u_Laonu v_Šampani (Champagne), diecéze Soissons (český tištěný breviář chybně: v_Provensálsku). Od roku 1126 byl arcibiskupem v_Magdeburku a tam také 6. VI. 1134 zemřel a byl pohřben v_premonstrátském kostele. Za svatého byl prohlášen roku 1582. Jeho ostatky byly přeneseny (1627) do Prahy na Strahov.

Společné texty o_duchovních pastýřích.

ZÁVĚREČNÁ MODLITBA

Bože, tys dal své církvi svatého biskupa Norberta a naplnils ho láskou k_modlitbě a pastýřskou horlivostí; na jeho přímluvu dávej i_dnes svému lidu pastýře podle svého srdce a hojnou duchovní pastvu. Prosíme o_to

9. června

Sv. Efréma, jáhna a učitele církve

Narodil se kolem roku 306 v_křesťanské rodině v_Nisibis (nynější Nusai-bin) v_jihovýchodním Turecku. Byl vysvěcen na jáhna, stal se slavným učitelem na škole ve svém rodišti a později (363) v_Edesse (dnešní Urfě) sám založil teologickou školu. Své spisy psal syrsky. Vykládal v_nich Písmo svaté a proti gnostikům, astrologům a manichejcům ukazoval hloubku pravého křesťanského duchovního života. Skládal texty písní, v_nichž přístupnou formou vštěpoval prostému lidu náboženské pravdy. Některé z_těchto písní se dosud zpívají v_syrských bohoslužbách. Jeho dílo je provanuto jemným dechem lásky ke Kristu a k_Panně Marii. Byl nazván „harfou Ducha Svatého“. Zemřel roku 373 v_Edesse a v_roce 1920 byl prohlášen za učitele církve.

Společné texty o_učitelích církve.

ZÁVĚREČNÁ MODLITBA

Bože, tys naučil svatého jáhna Efréma vnímat tvou slávu, a on z_vnuknutí Ducha Svatého zpíval o_velikosti a kráse tvých tajemství a zcela se oddal tvé službě; naplň svým Svatým Duchem i_nás, abychom ti sloužili s_opravdovou vnitřní radostí.

11. června

Sv. Barnabáše, apoštola

Památka

Pocházel z_ostrova Kypru, byl to levita a jmenoval se Josef, jméno Barnabáš mu dali apoštolové (Sk 4,36). Prodal svůj majetek a peníze dal apoštolům pro chudé (Sk 4,37). Ujal se Pavla, když po obrácení přišel do Jeruzaléma, a uvedl ho k_apoštolům (Sk 9,27). „Byl to výborný muž, plný Ducha Svatého a víry“ (Sk 11,24). Později přivedl Pavla do Antiochie (Sk 11,25-26) a doprovázel ho na jeho první apoštolské cestě (Sk 13,2 a násl.). Bývá jmenován dokonce před Pavlem (Sk 11,30; 12,25; 13,2.7; 14,14; 15,12.25). Na apoštolském sněmu v_Jeruzalémě hájil názor, že pohanům, kteří se chtějí stát křesťany, se nemá ukládat židovský zákon (srov. Sk 15,1-12). Když se s_Pavlem rozešel, vzal s_sebou svého příbuzného Marka na Kypr (Sk 15,36-39). Pavel se o_něm zmiňuje ještě, když na své druhé apoštolské cestě píše z_Efesu do Korintu (1 Kor 9,6).

Uvedení do první modlitby dne

Ant. Pojďme, klaňme se Duchu Svatému; on k_nám mluví ústy proroků a učitelů církve. Aleluja.

RANNÍ CHVÁLY

Na počátku církve svaté

měli potěšení

všichni, kterým slovo vzaté

z_Kristova učení

zvěstovali kazatelé:

jedno srdce, jedna vůle

byli od té chvíle.

Šli mezi všecky národy,

pokání hlásali,

bez koukolu slovo pravdy

všude rozsévali.

Ducha měli prvotiny,

jím spravovali své činy

i_země končiny.

Posláni jsou na vinici,

aby pracovali,

jako Kristovi dělníci,

jiné na ni zvali,

cestu jim ukazovali,

Ježíše světu hlásali,

jeho velebili.

Vydal sladkost vinný kořen

beze vší hořkosti,

z_té vinice chutný hrozen,

zdravé ratolesti;

v_Kristu, v_tom vinném kořeni,

tak apoštolské štípení

mělo založení.

KRÁTKÉ ČTENÍ

1 Kor 15,1-2a.3-4

Chci vám, bratři, vyložit tu radostnou zvěst, kterou jsem vám už hlásal. Vy jste ji přijali a jste v_tom pevní. Ona vás vede ke spáse, když se jí držíte přesně tak, jak jsem vám to kázal. Vyučil jsem vás především v_tom, co jsem sám přijal, že Kristus umřel ve shodě s_Písmem za naše hříchy; že byl pohřben a že vstal z_mrtvých třetího dne ve shodě s_Písmem.

ZPĚV PO KRÁTKÉM ČTENÍ

V_liturgickém mezidobí:

Vypravovali o_slavných Hospodinových činech {*} a o_jeho moci.

Vypravovali o_slavných Hospodinových činech {*} a o_jeho moci.

Mluvili o_jeho podivuhodných skutcích {*}

a o_jeho moci.

Sláva Otci i_Synu i_Duchu Svatému.

Vypravovali o_slavných Hospodinových činech {*} a o_jeho moci.

Ant. k_Zach. kant.Barnabáš přivedl Šavla do Antiochie, hlásali v_této církevní obci Kristovo evangelium a vyučili tam velké množství lidí. Aleluja.

PROSBY

Náš Spasitel přemohl smrt a svým evangeliem nám ukázal cestu k_životu. Vzdejme mu chválu a pokorně ho prosme:

Pane, posilni naši víru v_tvé slovo.

Pane Ježíši Kriste, ty posíláš své církvi svaté a moudré učitele,

dávej všem, kdo učí tvůj lid, svou svatost a moudrost.

Pane, posilni naši víru v_tvé slovo.

Tys odpouštěl hříchy lidu, kdykoli tě svatí o_to prosili jako kdysi Mojžíš,

na jejich přímluvu očišťuj a posvěcuj stále svou církev.

Pane, posilni naši víru v_tvé slovo.

Ty dáváš sílu Ducha Svatého těm, které sis vyvolil, aby řídili tvou církev,

naplň Svatým Duchem všechny, kdo vedou tvůj lid.

Pane, posilni naši víru v_tvé slovo.

Ty sám jsi dědičným podílem těch, kdo se zasvětili tvé službě,

nedopusť, aby někdo z_nich přišel o_to, cos pro ně získal prolitím své krve.

Pane, posilni naši víru v_tvé slovo.

Otče náš.

ZÁVĚREČNÁ MODLITBA

Bože, tys povolal svatého Barnabáše – plného víry a Ducha Svatého – k_apoštolské práci mezi pohany; probouzej i_v_nás vědomí, že nás voláš, abychom hlásali Kristovo evangelium slovem i_životem. Prosíme o_to

MODLITBA UPROSTŘED DNE DOPOLEDNE

KRÁTKÉ ČTENÍ

Řím 1,16-17

Za evangelium se nestydím. Jím se přece projevuje Boží moc a přináší záchrana každému, kdo věří, nejdříve ovšem židům, ale pak i_pohanům. Neboť v_něm se odhaluje Boží spravedlnost, která je z_víry a vede k_víře. Tak je psáno: „Spravedlivý bude žít z_víry.“

Všude na zemi pronikl jejich hlas, aleluja,

až na konec světa jejich slovo, aleluja.

V_POLEDNE

KRÁTKÉ ČTENÍ

1 Sol 2,2b-4

Odvážili jsme se s_důvěrou v_našeho Boha kázat vám radostnou Boží zvěst i_přes mnohý těžký zápas. Když vás totiž povzbuzujeme, nepramení to z_nějakého falešného přesvědčení, z_nějakých nepoctivých úmyslů ani vás nechceme klamat. Ale Bůh nám svěřil evangelium, když nás napřed vyzkoušel, a proto se nechceme svým kázáním dělat pěknými v_očích lidí, ale chceme se líbit Bohu, který zkoumá naše srdce.

Věřili tomu, co Bůh zjevil, aleluja,

a zachovávali jeho přikázání, aleluja.

ODPOLEDNE

KRÁTKÉ ČTENÍ

2 Tim 1,8b-9

Bůh ti dej sílu, abys nesl jako já obtíže spojené s_hlásáním evangelia. On nás spasil a povolal svým svatým povoláním, a to ne pro naše skutky, ale z_vlastního rozhodnutí a pro milost, kterou nám dal v_Kristu Ježíši před dávnými věky.

Radujte se a plesejte, aleluja,

vaše jména jsou zapsána v_nebi, aleluja.

NEŠPORY

Budiž chvála Pánu Bohu,

neboť nám skrze Syna

učinil milost svou mnohou,

oznámil nám vůli svou,

stvrdil ji jeho zásluhou.

By všichni křesťané věrní

až do světa skonání

měli té vůle poznání,

Kristus Pán v_svém učení

rozhlásil ji po vší zemi.

To svatí evangelisté

popsali všechno správně,

Krista, Pána svého, k_slávě,

by ke všem lidem došlo

to učení Páně zdravé.

Ó_Bože náš všemohoucí,

obdaruj nás, prosíme,

Ducha svého božskou mocí,

bychom tvé dílo znali,

ctili tebe dnem i_nocí.

KRÁTKÉ ČTENÍ

Kol 1,3-6a

Když se za vás modlíme, nepřestáváme děkovat Bohu, Otci našeho Pána Ježíše Krista. Slyšeli jsme totiž o_vaší víře ve spojení s_Kristem Ježíšem a o_vaší lásce ke všem věřícím, a to pro naději na odměnu, která je vám připravena v_nebi. O_té naději jste slyšeli už dříve při hlásání slova pravdy, radostné zvěsti, která k_vám pronikla. A jako už přináší ovoce a šíří se na celém světě, tak je tomu také u_vás.

ZPĚV PO KRÁTKÉM ČTENÍ

V_liturgickém mezidobí:

Vypravujte mezi všemi národy o_Hospodinových činech, {*} oslavujte jeho jméno.

Vypravujte mezi všemi národy o_Hospodinových činech, {*} oslavujte jeho jméno.

Rozhlašujte den po dni jeho spásu. {*}

Oslavujte jeho jméno.

Sláva Otci i_Synu i_Duchu Svatému.

Vypravujte mezi všemi národy o_Hospodinových činech, {*} oslavujte jeho jméno.

Ant. ke kant. P. M.Celé shromáždění mlčelo a poslouchalo Barnabáše a Pavla, když vypravovali, jak veliká znamení a divy vykonal Bůh skrze ně mezi pohany. Aleluja.

PROSBY

Církev je zbudována na apoštolech jako na svých základech. Spolu se všemi, kdo patří do této Boží rodiny, prosme našeho nebeského Otce:

Bože, rozpomeň se na svou církev.

Otče, tys chtěl, aby apoštolové byli prvními svědky tvého vzkříšeného Syna,

posiluj nás, ať o_něm vydáváme svědectví po celém světě.

Bože, rozpomeň se na svou církev.

Tys poslal svého Syna na svět, aby hlásal chudým radostnou zvěst,

pomáhej nám, když máme hlásat evangelium všemu tvorstvu.

Bože, rozpomeň se na svou církev.

Tys poslal svého Syna rozsévat semeno slova,

dej, ať se všichni, kdo rozsévají tvé slovo s_námahou, mohou radovat z_bohaté sklizně.

Bože, rozpomeň se na svou církev.

Tys poslal svého Syna, aby svou krví usmířil s_tebou celý svět,

dej, ať všichni spolupracujeme na tvém díle spásy.

Bože, rozpomeň se na svou církev.

Tys uvedl svého Syna do nebeské slávy,

uveď do svého nebeského království i_naše zemřelé.

Bože, rozpomeň se na svou církev.

12. června

Bl. Marie Antoníny Kratochvílové, panny, a druhů mučedníků

Památka (v_ostravsko–opavské diecézi)

Marie Antonína Kratochvílová se narodila v_roce 1881 v_Ostravě–Vítkovicích. Ve své věřící rodině prožila harmonické dětství. Ve svých dvaceti letech vstoupila do kongregace Chudých školských sester Naší Paní. Působila jako učitelka ve školách kongregace v_Karviné, pak ve Lvově a v_Tlumači. Nakonec byla představenou komunity v_Mikuličíně. Během 2. světové války neohroženě pomáhala potřebným a postiženým lidem. Za svou činnost byla 9. července zatčena gestapem a vězněna v_politickém vězení ve Stanislavově na dnešní Ukrajině. Zemřela následkem týrání a nemoci 2. října 1942 v_nemocnici ve Stanislavově, pět dní poté, co opustila vězení. Spolu s_dalšími mučedníky 2. světové války byla dne 13. června 1999 blahořečena Janem Pavlem II. ve Varšavě.

Společné texty o_jedné mučednici.

ZÁVĚREČNÁ MODLITBA

Bože, tys dal blahoslavené Marii Antoníně sílu, aby až do smrti svědčila o_víře a odpouštějící lásce; na její přímluvu dej, abychom i_my, poučeni příkladem jejího života, poznávali moudrost v_kříži našeho Pána a stali se věrnými a neohroženými svědky tvé spásy. Prosíme o_to

13. června

Sv. Antonína z_Padovy, kněze a učitele církve

Památka

Narodil se kolem roku 1195 v_Lisabonu a rodiče mu dali jméno Fernando. Vstoupil do řádu augustiniánských kanovníků a po dokončení studií přijal kněžské svěcení. V_roce 1220 se stal františkánem a přijal jméno Antonín. Odešel hlásat evangelium do Afriky, ale brzy onemocněl a musel se vrátit do Evropy. Po krátkém pobytu v_klášteře na Sicílii se setkal v_Assisi se sv. Františkem (1221), na jeho přání pak v_Bologni učil řádové spolubratry teologii. V_severní Itálii kázal proti katharům, v_jižní Francii proti sektě albigenských, po návratu do Itálie proti lichvářům a zasazoval se o_práva chudých. Na jeho kázání přicházely tisíce lidí. Zemřel 13. VI. 1231 ve svém klášteře v_Arcelle u_Padovy. Za necelý rok byl prohlášen za svatého a v_roce 1946 za učitele církve.

Společné texty o_duchovních pastýřích, nebo o_učitelích církve, nebo o_svatých mužích (o_řeholnících).

ZÁVĚREČNÁ MODLITBA

Všemohoucí, věčný Bože, tys dal svému lidu svatého Antonína, velkého kazatele, ochránce chudých a mocného přímluvce v_naléhavých potřebách; na jeho přímluvu vyslyš naše prosby a veď nás, abychom žili jako křesťané a ve všech protivenstvích se cítili pod tvou ochranou v_bezpečí.

15. června

Sv. Víta, mučedníka

Památka

Pocházel snad ze Sicílie a za Diokleciánova pronásledování (kolem roku 304) zemřel v_mladém věku mučednickou smrtí v_jihoitalské Lukánii. Úcta k_němu je prastará (už v_5. století), ale o_jeho životě nemáme spolehlivých zpráv. Část jeho ostatků byla uchovávána (od roku 836) v_klášteře Korvey nad Weserou, odtud dostal jeho rameno sv. Václav a uložil ho v_hlavním pražském kostele, nesoucím jeho jméno. Další ostatky přinesl do Prahy Karel IV. (1355) z_Pavie.

Společné texty o_jednom mučedníkovi.

RANNÍ CHVÁLY

Ant. k_Zach. kant.Zkoušels mě, Pane, jako zlato v_ohni a nenalezl jsi na mně nepravost. Aleluja.

ZÁVĚREČNÁ MODLITBA

Bože, tys posiloval svatého mučedníka Víta, aby ti zachoval svou věrnost a už v_mladistvém věku dosáhl koruny vítězství; na jeho přímluvu dávej i_v_dnešní době mladým lidem odvahu a sílu, aby svým životem směřovali k_tobě.

NEŠPORY

Ant. ke kant. P. M.Svatý Víte, slavný Kristův mučedníku, chraň nás a svou přímluvou nám pomáhej, abychom pro tvé zásluhy dosáhli odpuštění hříchů a líbili se věčnému Králi. Aleluja.

19. června

Sv. Romualda, opata

Narodil se kolem roku 952 v_Ravenně jako syn místního šlechtice. Stal se benediktinem (972), ale brzy začal vést poustevnický život (975). Dlouhá léta cestoval, hledal samotu a snažil se spojit benediktinskou řeholi se způsobem života staroegyptských poustevníků. Zakládal malé mnišské komunity, mezi nimi též v_Camaldoli ve střední Itálii (1012), kde později vznikl řád kamaldulských mnichů poustevníků. Zemřel 19. VI. 1027 ve své poustevně ve Val di Castro poblíž Ravenny. V_roce 1032 byl prohlášen za svatého.

Společné texty o_svatých mužích (o_řeholnících).

ZÁVĚREČNÁ MODLITBA

Bože, tys povolal svatého Romualda, aby v_církvi obnovil a nově uspořádal poustevnický způsob života; veď i_nás, ať sebeovládáním a následováním Krista šťastně dojdeme do nebeského království. Prosíme o_to

19. června

Sv. Jana Nepomuckého Neumanna, biskupa

Narodil se 28. 3. 1811 v_Prachaticích. Po vystudování teologie v_Českých Budějovicích a v_Praze odjel do Severní Ameriky, kde byl vysvěcen na kněze (1836) a horlivě působil jako misionář. V_roce 1840 vstoupil do kongregace redemptoristů. Stal se biskupem ve Filadelfii (1852). Založil 80 kostelů asi 100 katolických škol, především pro přistěhovalce z_Evropy. Zemřel náhle 5. 1. 1860. V_roce 1963 byl prohlášen za blahoslaveného a v_roce 1977 za svatého.

Společné texty o_duchovních pastýřích.

Ranní chvály

Ant. k_Zach. kant. Pro všechny jsem se stal vším, abych stůj co stůj zachránil aspoň některé.

ZÁVĚREČNÁ MODLITBA

Bože, tys dával svatému biskupu Janovi sílu k_neúnavnému plnění pastýřských povinností; pomáhej i_nám, ať ho následujeme v_každodenním úsilí o_dosažení dokonalosti, abychom v_tvé církvi přinášeli užitek. Prosíme o_to

21. června

Sv. Aloise Gonzagy, řeholníka

Památka

Narodil se 9. III. 1568 v_Castiglione u_Mantovy v_severní Itálii. Jako prvorozený syn markýze byl nejprve pážetem na florentském dvoře a potom několik let ve Španělsku. Po návratu domů (1585) se zřekl dědičných práv ve prospěch svého mladšího bratra a vstoupil k_jezuitům. Při ošetřování nemocných morem se nakazil a zemřel 21. VI. 1591 v_Římě. V_roce 1726 byl prohlášen za svatého a brzy na to (1729) za patrona studující mládeže.

Společné texty o_svatých mužích (o_řeholnících).

ZÁVĚREČNÁ MODLITBA

Bože, tys připravil každému z_nás cestu, kterou nás vedeš k_sobě, tys spojil v_životě svatého Aloise podivuhodnou nevinnost s_kajícností; na jeho přímluvu pomáhej i_nám, a když se mu nepodobáme nevinností, veď nás k_čistotě srdce cestou opravdové kajícnosti a pokání. Prosíme o_to

22. června

Sv. Paulína Nolánského, biskupa

Narodil se kolem roku 355 poblíž Bordeaux ve Francii, kde byl jeho otec vysokým římským úředníkem. Zdědil rozsáhlé pozemky a také jeho žena Terezie, španělského původu, přinesla věnem velký majetek. Po přijetí křtu (389) prodal pozemky a peníze rozdal chudým. Odešel se svou ženou do Španělska a roku 394 byl v_Barceloně vysvěcen na kněze. Potom se usadil v_Nole v_jihoitalské Campanii, tam založil a řídil řeholní společenství a stal se biskupem (411). Snažil se mírnit útrapy obyvatelstva způsobené gótskými nájezdy. Dopisoval si se sv. Augustinem, Ambrožem a Jeronýmem. Byl jedním z_největších křesťanských básníků své doby. Zemřel 22. VI. 431 v_Nole.

Společné texty o_duchovních pastýřích.

ZÁVĚREČNÁ MODLITBA

Bože, tys vedl svatého biskupa Paulína, aby se z_lásky k_chudým zřekl bohatství, a obdařils ho apoštolskou horlivostí; pomáhej i_nám, ať následujeme příklad jeho dobroty. Prosíme o_to

Téhož dne 22. června

Sv. Jana Fishera, biskupa, a Tomáše Mora, mučedníků

Jan Fisher se narodil roku 1469 v_Beverly v_Yorkshire. Po studiích v_Cambridge stal se tam profesorem a kancléřem univerzity. Od roku 1504 byl biskupem v_Rochestru. Staral se svědomitě o_své věřící, často je navštěvoval, zvláště chudé a nemocné. Napsal několik spisů proti bludům své doby. Po desetiměsíčním věznění v_londýnském Toweru byl 22. IV. 1535 sťat. Krátce předtím ho papež Pavel III. jmenoval kardinálem.
Tomáš More se narodil 7. II. 1478 v_Londýně. Studoval v_Oxfordu, oženil se a vychoval jednoho syna a tři dcery. Vynikal bystrostí ducha, humorem a zároveň hlubokou zbožností. Je autorem humanistického spisu „Utopie“ (= neexistující místo), v_němž vyložil ideální vládní systém. V_letech 1529-1532 zastával úřad lorda kancléře. Také on byl uvězněn a 6. VII. 1535 v_Londýně popraven.
Oba byli odsouzeni pro velezradu a zemřeli mučednickou smrtí, protože odmítli podepsat prohlášení proti nerozlučitelnosti manželského svazku a uznat svrchovanost krále Jindřicha VIII. nad církví. V_roce 1935 byli prohlášeni za svaté.

Společné texty o_více mučednících.

ZÁVĚREČNÁ MODLITBA

Bože, ty dáváš mučedníkům sílu, aby dovršili svědectví o_své víře; na přímluvu svatého Jana a Tomáše pomáhej i_nám, ať celým svým životem svědčíme o_víře, kterou vyznáváme. Prosíme o_to

24. června

Narození sv. Jana Křtitele

Slavnost

PRVNÍ NEŠPORY

Tvé světlo v_noci světa bdí,

ty jsi ta lampa zářící,

než nastane čas svítání

po dlouhém věků čekání.

Tys znamením, že blízko je

den naplnění naděje:

sviť toužícím po milosti

a po pravé nevinnosti.

Připravuj, Jene, celý svět,

když Bůh má kolem přecházet,

když ohněm Ducha chce nás křtít

a celou zemi obnovit.

Než tvoje světlo dohoří,

větší světlo se rozhoří,

už nastává čas svatební,

raduj se! Hlas ženichův zní!

Předchůdce vzácných milostí

a posel pravdy, radosti,

jak maják Kristův vrhal proud

věčného světla do temnot.

Prorockou zprávu hlásal všem

slovy i_skutky, životem,

a potvrdil ji vzápětí

své svaté smrti pečetí.

Toho, jejž zrodem předešel

a jenž se věkům zrodit měl,

ohlásil, označuje ho

za původce křtu pravého.

Smrt Páně nevinnou, jež nám

vrátila život, Křtitel Jan,

mučedník krve, proroctvím

oznámil učedníkům svým.

Laskavý Otče, dej nám všem,

kdo ve stopách jdem za Janem,

ať smíme sklízet s_jásotem

Kristových darů věčnou žeň. Amen.

1. ant.Alžběta porodila Zachariášovi syna: Jana Křtitele, předchůdce Páně.

Žalmy a kantikum ze společných textů o_svatých mužích.

2. ant.Neplodná dostala ve svém stáří syna: narodil se Jan, předchůdce Páně.

3. ant.Mezi těmi, kdo se narodili z_ženy, nepovstal nikdo větší než Jan Křtitel.

KRÁTKÉ ČTENÍ

Sk 13,23-25

Z_Davidova potomstva Bůh podle zaslíbení vyvedl Izraeli jako spasitele Ježíše. Před jeho příchodem hlásal Jan všemu izraelskému lidu křest obrácení. Když Jan svůj úkol končil, říkal: „Já nejsem ten, za koho mě pokládáte. Ale po mně přijde ten, kterému nejsem hoden zout opánky z_nohou.“

ZPĚV PO KRÁTKÉM ČTENÍ

Připravte cestu Pánu, {*} vyrovnejte mu stezky.

Připravte cestu Pánu, {*} vyrovnejte mu stezky.

Ten, který přijde po mně, má větší důstojnost, {*}

vyrovnejte mu stezky.

Sláva Otci i_Synu i_Duchu Svatému.

Připravte cestu Pánu, {*} vyrovnejte mu stezky.

Ant. ke kant. P. M.Když Zachariáš vešel do chrámu Páně, zjevil se mu po pravé straně kadidlového oltáře anděl Gabriel.

PROSBY

Bůh vyvolil Jana Křtitele, aby oznámil lidem, že se přiblížilo nebeské království. Radujme se z_narození tohoto Kristova předchůdce a vyprošujme si od Boha dar pravého pokání:

Bože, veď naše kroky na cestu pokoje.

Bože, tys povolal Jana Křtitele, aby už v_matčině lůně ohlašoval Kristův příchod,

nauč i_nás připravovat cesty tvému Kristu.

Bože, veď naše kroky na cestu pokoje.

Tys vyvolil Jana Křtitele, aby ukázal na tvého Beránka, který vzal na sebe všechen náš hřích,

dej, ať i_tvá církev ukazuje na Krista tak, aby ho lidé poznávali.

Bože, veď naše kroky na cestu pokoje.

Tys chtěl, aby se tvůj prorok zmenšoval a Kristus rostl,

nauč nás nedávat přednost osobnímu prospěchu před službou tvému království.

Bože, veď naše kroky na cestu pokoje.

Tys posiloval Jana Křtitele, aby hájil spravedlnost až k_prolití své krve,

dávej i_nám sílu, ať vytrvale vydáváme svědectví tvé pravdě.

Bože, veď naše kroky na cestu pokoje.

Rozpomeň se na ty, kdo prošli branou smrti,

a uveď je do svého světla a pokoje.

Bože, veď naše kroky na cestu pokoje.

Otče náš.

ZÁVĚREČNÁ MODLITBA

Prosíme tě, všemohoucí Bože, veď svůj lid cestou spásy, ať uposlechne hlasu svatého Jana Křtitele a bezpečně dospěje k_tomu, kterého on ohlašoval, k_Ježíši Kristu, našemu Pánu.

Uvedení do první modlitby dne

Ant. Pojďme, klaňme se Kristu, Božímu Beránkovi; na něj s_radostí ukázal Předchůdce Jan.

RANNÍ CHVÁLY

HYMNUS

Památku činíme dnes svatého Jana,

v_níž se radujeme, neboť on Krista Pána

předchůdce pravý byl,

kterého sám Pán Bůh k_tomu ustanovil.

Z_jeho narození všichni těšili se,

Zachariáš němý mluvil dobře zase,

Pána vychvaloval

a o_svém dítěti mnoho prorokoval.

Všechno Bůh vyplnil na tomto dítěti,

neb Jan na poušti byl, tam začal kázati,

svolával k_pokání;

a kdo je činili, ti byli pokřtěni.

Dej nám to, prosíme, Pane Jezu Kriste,

ať srdcem přijmeme to učení čisté,

jež kázal Jan svatý,

bychom všichni mohli pokání činiti.

Tobě ke cti, svatý Jene,

naše píseň jásej dnes,

ty jsi pro právo a pravdu

kruté smrti v_oběť kles.

jako prorok Nejvyššího

věrně na stráži jsi stál,

aby svatý zákon Boží

plnil poddaný i_král.

Radostné tvé narození

anděl Páně zvěstoval,

neb tvůj příchod blízké spásy

jistou zárukou se stal.

Předchůdcem byls Nejvyššího,

jenž tvou rukou dal se křtít,

o_tvé ducha velikosti

poučoval všechen lid.

Svatý Jene, v_říši Boží

Beránkovi blízko jsi,

slávou tvou a tvými ctnostmi

nebesa se honosí.

Cestu Pánu připravuješ

podnes svojí přímluvou,

kéž jí snahou po svatosti

naše duše hodny jsou.

1. ant.Dáš mu jméno Jan a z_jeho narození se budou mnozí radovat.

Žalmy a kantikum nedělní z_1. týdne.

2. ant.Bude připravovat cestu Pánu a půjde před ním v_duchu a moci Eliášově.

3. ant.A ty, synu, budeš prorokem Nejvyššího, neboť půjdeš před Pánem, abys mu připravil cestu.

KRÁTKÉ ČTENÍ

Mal 3,23-24

Hle, pošlu vám proroka Eliáše, dříve než přijde veliký a strašný Hospodinův den. Obrátí srdce otců k_synům, a srdce synů k_otcům, abych nemusel přijít a stihnout zemi kletbou!

ZPĚV PO KRÁTKÉM ČTENÍ

Bude veliký před Pánem {*} a bude plný Ducha Svatého.

Bude veliký před Pánem {*} a bude plný Ducha Svatého.

Půjde před Pánem, aby mu připravil ochotný lid {*}

a bude plný Ducha Svatého.

Sláva Otci i_Synu i_Duchu Svatému.

Bude veliký před Pánem {*} a bude plný Ducha Svatého.

Ant. k_Zach. kant.Zachariášovi se vrátila řeč, a on začal mluvit a takto chválil Boha: Pochválen buď Hospodin, Bůh Izraele!

PROSBY

Jan byl poslán od Boha, aby ohlašoval Kristův příchod a vydával o_něm svědectví. Prosme Krista, aby navštívil i_nás, a s_důvěrou volejme:

Spasiteli světa, vycházející z_výsosti, navštiv nás.

Kriste, tvůj předchůdce Jan se už v_lůně své matky zaradoval z_tvé blízkosti,

nauč i_nás radovat se z_tvého příchodu na svět.

Spasiteli světa, vycházející z_výsosti, navštiv nás.

Tys vyvolil Jana Křtitele, aby svým kázáním i_životem ukazoval cestu k_pokání,

obrať naše srdce, ať žijeme podle tvých přikázání.

Spasiteli světa, vycházející z_výsosti, navštiv nás.

Stal ses člověkem a ústy člověka jsi ohlásil, že už jsi mezi námi,

posílej stále do celého světa hlasatele svého evangelia.

Spasiteli světa, vycházející z_výsosti, navštiv nás.

Tys chtěl být od Jana v_Jordáně pokřtěn, aby se naplnily odvěké Boží úradky,

veď nás, abychom poznávali a věrně plnili své poslání, které máme při budování tvého království.

Spasiteli světa, vycházející z_výsosti, navštiv nás.

Otče náš.

ZÁVĚREČNÁ MODLITBA

Bože, tys vyvolil svatého Jana Křtitele, aby připravil lid ochotný přijmout Krista; dej svému lidu pravou radost a veď všechny, kdo v_tebe věří, po cestě pokoje a spásy. Prosíme o_to

DRUHÉ NEŠPORY

HYMNUS

Slavíce svátek milého

Křtitele Jana svatého,

za jeho příklad děkujme

a v_ctnostech ho následujme.

Tys připravil cestu Páně,

pokorně tebe žádáme,

Ježíše Krista příteli,

bychom tě přímluvcem měli.

My tě dnes všichni vzýváme,

pomáhej nám, ať poznáme

své hříchy a nepravosti;

vypros nám dar kajícnosti.

Pomoz, by Bůh se slitoval,

také nás si zamiloval,

ráčil s_námi vždycky býti,

v_nás příbytek si zvoliti,

rounem Beránka odíti,

pokoru Beránka dáti,

bychom v_nebi s_Kristem byli,

v_bílém rouchu s_ním chodili.

1. ant.Byl člověk poslaný od Boha, jmenoval se Jan.

Žalmy a kantikum ze společných textů o_svatých mužích.

2. ant.Přišel jako svědek, aby svědčil o_pravdě.

3. ant.Jan byl lampa hořící a zářící.

KRÁTKÉ ČTENÍ

Sk 13,23-25

Z_Davidova potomstva Bůh podle zaslíbení vyvedl Izraeli jako spasitele Ježíše. Před jeho příchodem hlásal Jan všemu izraelskému lidu křest obrácení. Když Jan svůj úkol končil, říkal: „Já nejsem ten, za koho mě pokládáte. Ale po mně přijde ten, kterému nejsem hoden zout opánky z_nohou.“

ZPĚV PO KRÁTKÉM ČTENÍ

Připravte cestu Pánu, {*} vyrovnejte mu stezky.

Připravte cestu Pánu, {*} vyrovnejte mu stezky.

Ten, který přijde po mně, má větší důstojnost, {*}

vyrovnejte mu stezky.

Sláva Otci i_Synu i_Duchu Svatému.

Připravte cestu Pánu, {*} vyrovnejte mu stezky.

Ant. ke kant. P. M.Dítě, které se nám narodilo, je víc než prorok. Spasitel o_něm řekl: Mezi těmi, kdo se narodili z_ženy, nepovstal nikdo větší než Jan Křtitel.

PROSBY

Bůh vyvolil Jana Křtitele, aby oznámil lidem, že se přiblížilo nebeské království. Radujme se z_narození tohoto Kristova předchůdce a vyprošujme si od Boha dar pravého pokání:

Bože, veď naše kroky na cestu pokoje.

Bože, tys povolal Jana Křtitele, aby už v_matčině lůně ohlašoval Kristův příchod,

nauč i_nás připravovat cesty tvému Kristu.

Bože, veď naše kroky na cestu pokoje.

Tys vyvolil Jana Křtitele, aby ukázal na tvého Beránka, který vzal na sebe všechen náš hřích,

dej, ať i_tvá církev ukazuje na Krista tak, aby ho lidé poznávali.

Bože, veď naše kroky na cestu pokoje.

Tys chtěl, aby se tvůj prorok zmenšoval a Kristus rostl,

nauč nás nedávat přednost osobnímu prospěchu před službou tvému království.

Bože, veď naše kroky na cestu pokoje.

Tys posiloval Jana Křtitele, aby hájil spravedlnost až k_prolití své krve,

dávej i_nám sílu, ať vytrvale vydáváme svědectví tvé pravdě.

Bože, veď naše kroky na cestu pokoje.

Rozpomeň se na ty, kdo prošli branou smrti,

a uveď je do svého světla a pokoje.

Bože, veď naše kroky na cestu pokoje.

MODLITBA UPROSTŘED DNE

ŽALMY

Ant. dopoledne Bude veliký před Pánem a bude plný Ducha Svatého už od mateřského lůna.

Ant. v_poledne Jakmile zazněl tvůj pozdrav v_mých uších, dítě se živě a radostně pohnulo v_mém lůně, aleluja.

Ant. odpoledne Toto dítě je veliké před Pánem, vždyť ruka Páně je s_ním.

DOPOLEDNE

KRÁTKÉ ČTENÍ

Iz 49,1

Slyšte mě, ostrovy, dejte pozor, národy, které jste v_dáli! Hospodin mě povolal od matčina lůna, již v_mateřském životě mě nazval jménem.

Viděl jsem, jak Duch Svatý sestoupil na Ježíše a zůstal na něm.

Ježíš křtí Duchem Svatým.

V_POLEDNE

KRÁTKÉ ČTENÍ

Iz 49,5a.6b

Nyní praví Hospodin, který si ze mě utvořil Služebníka již v_matčině lůně: „Dám tě národům jako světlo, aby se spása má rozšířila až do končin země.“

Hospodin mě povolal od matčina lůna,

již v_matčině životě mě nazval jménem.

ODPOLEDNE

KRÁTKÉ ČTENÍ

Iz 49,7b

Králové uvidí a vstanou, uvidí i_knížata a budou se klanět kvůli Hospodinu, že je věrný, kvůli Svatému Izraele, který tě vyvolil.

Kladu svá slova do tvých úst,

ustanovuji tě nad národy.

27. června

Sv. Cyrila Alexandrijského, biskupa a učitele církve

Narodil se kolem roku 370. Zprvu žil jako mnich, ale po smrti svého strýce se stal jeho nástupcem na stolci alexandrijského patriarchy (412). Proti konstantinopolskému patriarchovi Nestoriovi hájil (429) učení, že Kristus je pravý Bůh i_pravý člověk v_jedné osobě a jeho Matka Panna Maria je tedy Matkou Boží. Měl také hlavní podíl na odsouzení nestoriánského bludu na všeobecném sněmu v_Efesu (431). Byl jedním z_největších teologů a exegetů křesťanského Východu. Bojoval proti bludům a za vyhlazení pohanství s_nezkrotnou prudkostí a všemi prostředky, takže mu to někteří jeho současníci vyčítali. Zemřel 27. VI. 444 v_Alexandrii.

Společné texty o_duchovních pastýřích, nebo o_učitelích církve.

ZÁVĚREČNÁ MODLITBA

Bože, tys učinil svatého biskupa Cyrila obhájcem pravdy, že se tvůj Syn stal člověkem, a Panna Maria je skutečně Bohorodičkou; prosíme tě: dej, ať všichni, kdo tuto pravdu vyznávají, dojdou do nebeské slávy.

28. června

Sv. Ireneje, biskupa a mučedníka

Památka

Narodil se kolem roku 130 ve Smyrně a byl žákem sv. biskupa Polykarpa. Později (177) se staral jako kněz o_maloasijské křesťany, kteří se usadili v_jižní Galii, aby udržovali obchod mezi Východem a Západem. Zakrátko se stal biskupem v_Lyonu a bránil křesťanskou víru proti gnostikům. Ve svém hlavním spisu „Proti bludným naukám“ hájil oprávněnost církevní tradice a hierarchie. Velmi též přispěl k_usmíření sporu o_den slavení Velikonoc. Na jeho prosby kolem roku 190 odvolal papež Viktor I. tresty, které předtím vyhlásil proti asijským církevním obcím slavícím (až do 3. století) Zmrtvýchvstání Páně přímo v_den prvního jarního úplňku. Zemřel kolem roku 200 pravděpodobně mučednickou smrtí.

Společné texty o_jednom mučedníkovi, nebo o_duchovních pastýřích.

RANNÍ CHVÁLY

Ant. k_Zach. kant.Irenej, věren svému jménu, po celý život usilovně pracoval o_pokoj a jednotu církevních obcí.

ZÁVĚREČNÁ MODLITBA

Bože, tys dal svatému biskupu Irenejovi schopnost úspěšně upevňovat pravou nauku a pokoj v_církvi; na jeho přímluvu upevňuj i_nás ve víře a lásce, abychom usilovali o_svornost a jednotu.

29. června

Sv. Petra a Pavla, apoštolů

Slavnost

Petr pocházel z_Betsaidy a jako jeho bratr Ondřej byl rybářem (Jan 1,44; Mk 1,16) Jmenoval se Šimon, syn Janův, a jméno Kéfas, to je v_překladu Petr (Skála), dostal od Krista (Jan 1,42; Mt 16,18). Byl ženatý a bydlel v_Kafarnau (Mk 1,21.29-30; srov. 1 Kor 9,5). Spolu s_Jakubem a Janem byl svědkem vzkříšení dcery Jairovy, Ježíšova proměnění i_úzkosti v_Getsemanské zahradě (Mk 5,37; 9,2; 14,23). Přes svůj slib věrnosti Krista třikrát zapřel (Mk 14,29-31.66-72), ale Ježíš i_po svém vzkříšení potvrdil, že mu svěřuje vedení své církve (Jan 21,15-19; srov. Mt 16,16-19; Lk 22,31-32). Po Ježíšově nanebevstoupení převzal vedení jeho učedníků (Sk 1,15-26) a po seslání Ducha Svatého první veřejně promluvil k_celému shromáždění (Sk 2,14-40). Navštívil první křesťanské obce a přijal první pohany do církve (Sk 8,14-25; 9,32 – 10,48). Nějaký čas působil v_Antiochii (srov. Gal 2,11) a nakonec v_Římě, kde také byl podle starého podání v_době císaře Nerona (64-67) ukřižován hlavou dolů.
Pavel pocházel ze židovské rodiny (Řím 11,1; Flp 3,5), která se usadila v_Tarsu a získala tam římské občanství (Sk 31,39; 22,3.28). Jeho židovské jméno bylo Šavel (Sk 9,11), druhé jméno Pavel se poprvé objevuje až při jeho druhé apoštolské cestě (Sk 13,9). Byl žákem slavného rabína Gamaliela a sám se projevoval jako horlivý farizeus (Sk 22,3; 23,6; Flp 3,5-6). U_bran Damašku se z_pronásledovatele stal hlasatelem Kristova učení (Sk 9,1-22; 22,5-21). Na svých apoštolských cestách založil velký počet křesťanských obcí ve východním Středomoří. Byl sťat mečem v_Římě (64-67).
Dnešní den se slaví jako jejich společný svátek už od poloviny 3. století.

PRVNÍ NEŠPORY

HYMNUS

(první, druhé nešpory)

Knížete apoštolského,

milého Petra svatého,

s_radostí dnes vzpomínáme,

jeho uctíti žádáme.

Byl k_apoštolství povolán

a od Krista tak milován,

že jej nad jiné postavil,

na něm svou církev ustavil.

Svatý Pavel, vyvolený

mnohým národům k_spasení,

pro vyznání pravé víry

trpěl úzkosti bez míry.

Pro Krista věrně pracoval,

lid ve víře utvrzoval,

svým učením, svými divy,

jako apoštol horlivý.

My v_jejich orodování

mějme veliké doufání,

že nám Bůh hříchy odpustí

a nás k_své slávě připustí.

Svým zlatým jasem, svěžím jako růží květ

jsi, Světlo světa, naplnilo celý svět;

a nebe zdobíš mučednictvím vznešeným

dnes v_posvátný den, který zbavuje nás vin.

Učitel lidstva a s_ním klíčník nebes bran,

soudcové věku, světla, která září nám,

z_nich jeden křížem, druhý mečem vítězí,

a s_věnci slávy v_nebesích se věčně skví.

Vy olivy dvě, s_nedostižnou láskou svou

všem, co svou vírou a nadějí pevni jsou

a které pramen dvojí lásky naplní,

dejte, ať s_vámi věčně po smrti žít smí.

Buď věčná sláva Nejsvětější Trojici,

její moc nad vším každý z_nás ať chválí, ctí

v_téže jednotě, s_níž svou prozřetelností

dnes a vždy vládne nekonečnou věčností.

Amen.

1. ant.Šimone Petře, tys vyznal, že Kristus je Syn živého Boha.

Žalmy a kantikum ze společných textů o_apoštolech.

2. ant.Ty jsi Petr – Skála – a na té skále zbuduji svou církev.

3. ant.Svatý apoštole Pavle, tebe si Pán vyvolil, abys hlásal pravdu po celém světě.

KRÁTKÉ ČTENÍ

Řím 1,1-2.7

Pavel, služebník Ježíše Krista, povolaný za apoštola, určený k_hlásání radostné zvěsti – Bůh ji už předem slíbil ústy svých proroků ve svatém Písmu – všem v_Římě, které Bůh miluje a které povolal do stavu svatých: milost vám a pokoj od Boha, našeho Otce, a od Pána Ježíše Krista.

ZPĚV PO KRÁTKÉM ČTENÍ

Apoštolové hlásali s_velkou odvahou Boží slovo {*} a spočívala na nich velká milost.

Apoštolové hlásali s_velkou odvahou Boží slovo {*} a spočívala na nich velká milost.

Vydávali svědectví o_zmrtvýchvstání Pána Ježíše {*}

a spočívala na nich velká milost.

Sláva Otci i_Synu i_Duchu Svatému.

Apoštolové hlásali s_velkou odvahou Boží slovo {*} a spočívala na nich velká milost.

Ant. ke kant. P. M.Svatí apoštolové Petr a Pavel po celý život společně sloužili Kristu, oba z_lásky k_němu obětovali svůj život a přijali od něho korunu slávy.

PROSBY

Kristus zbudoval svou církev na základech apoštolů a proroků. S_důvěrou ho prosme:

Pane, přispěj na pomoc svému lidu.

Kriste, tys povolal rybáře Šimona, aby se stal rybářem lidí,

nepřestávej posílat světu hlasatele evangelia, aby se v_tvé církvi shromáždily všechny národy.

Pane, přispěj na pomoc svému lidu.

Tys nedopustil, aby bouře zničila loď s_učedníky,

ochraňuj svou církev v_rozbouřeném světě před zmatkem a bezradností.

Pane, přispěj na pomoc svému lidu.

Po svém zmrtvýchvstání jsi shromáždil své učedníky kolem Petra,

sjednocuj všechen svůj lid v_jediné společenství kolem Petrova nástupce.

Pane, přispěj na pomoc svému lidu.

Tys poslal apoštola Pavla hlásat evangelium národům,

dej, ať je slovo o_spáse hlásáno všemu tvorstvu.

Pane, přispěj na pomoc svému lidu.

Své církvi jsi svěřil klíče nebeského království,

otevři bránu nebes všem, kdo ve svém životě důvěřovali v_tvé milosrdenství.

Pane, přispěj na pomoc svému lidu.

Otče náš.

ZÁVĚREČNÁ MODLITBA

Bože, tys dal své církvi v_jejích počátcích oporu v_požehnaném působení svatých apoštolů Petra a Pavla; na jejich přímluvu dávej i_nám všechno, co potřebujeme k_věčné spáse. Prosíme o_to

Uvedení do první modlitby dne

Ant. Pojďme, klaňme se Kristu; on je Pán a Král apoštolů.

RANNÍ CHVÁLY

HYMNUS

Vás pověřil Pán o_církev dbát,

ó svatí apoštolové,

ji zakládat a rozšiřovat

na všechny strany světové;

vy dílo svého povolání

jste konali až do skonání.

Ó_Petře, ty jsi pevná skála,

klíč tobě dán je k_nebesům,

oporo naší víry stálá,

na tobě stojí církve dům,

ty říše Kristovy jsi správce

a pastýř veškerého stádce.

Ó_Pavle, muži plný síly,

ty vyvolená nádobo,

ty apoštolů druhu milý

a církve Boží ozdobo,

Pán tebe k_velkým činům volá,

povolává za apoštola.

Ty, Bože, jenž jsi dary věčné

svým apoštolům udělil,

rač přijmout naše zpěvy vděčné,

žes k_církvi i_nás přivtělil,

jež slovo tvé vždy chová čisté

a vede nás po cestě jisté.

Dej milost, abychom v_pokání

zde žili s_myslí Petrovou,

dej nám ve víře setrvání,

ať zemřem s_láskou Pavlovou,

s_oběma v_nebi se shledáme

a věčné tobě chvály vzdáme.

Den smrti apoštolů dvou

nám slavnosti je posvátnou.

V_něm Petra zdobí vítězství

a Pavel vavřínem se skví.

Spojila muže statečné

krev jejich smrti vítězné,

vždyť k_Bohu s_vírou v_Krista šli

a věnců slávy dosáhli.

Apoštol Petr první je,

milostí míň se neskvěje

Pavel, nádoba vybraná,

vírou se Petru vyrovná.

Na obrácený dolů kříž

přibitý Šimon zvedá výš

pohled k_nebeským výšinám,

on ví, co předpověděl Pán.

Hle, Řím k_nebesům vztyčený,

to srdce církve na zemi,

jenž základ v_jejich krvi má,

na jejich zvěsti spočívá.

Veškerý svět by měl sem jít,

zde shromáždit svůj věrný lid,

zde Petr, hlava církve, mřel,

i_Pavel, lidstva učitel.

Vykupiteli světa, slyš,

k_Petru a Pavlu přiveď blíž

prosící služebníky své

na věky nepomíjivé. Amen.

1. ant.Vím, komu jsem uvěřil, a jsem přesvědčen, že on, spravedlivý soudce, má dost moci, aby mi ochránil to, co mi svěřil.

Žalmy a kantikum nedělní z_1. týdne.

2. ant.Milost, kterou mi Bůh udělil, nezůstala ležet ladem, ale stále zůstává ve mně.

3. ant.Dobrý boj jsem bojoval, svůj běh jsem skončil, víru jsem uchoval.

KRÁTKÉ ČTENÍ

1 Petr 4,13-14

Radujte se, že máte účast na utrpení Kristově, abyste také mohli radostně jásat při jeho slavném zjevení. Když musíte snášet urážky pro Kristovo jméno, blaze vám, neboť na vás spočívá Duch slávy, to je Duch Boží.

ZPĚV PO KRÁTKÉM ČTENÍ

Nasadili svůj život {*} a trpěli pro jméno našeho Pána Ježíše Krista.

Nasadili svůj život {*} a trpěli pro jméno našeho Pána Ježíše Krista.

Odcházeli s_radostí, že směli vydat svědectví, {*}

a trpěli pro jméno našeho Pána Ježíše Krista.

Sláva Otci i_Synu i_Duchu Svatému.

Nasadili svůj život {*} a trpěli pro jméno našeho Pána Ježíše Krista.

Ant. k_Zach. kant.Šimon Petr řekl: Pane, ke komu půjdeme? Ty máš slova věčného života, a my jsme uvěřili a poznali, že ty jsi Kristus, Syn Boží, aleluja.

PROSBY

Kristus zbudoval svou církev na základech apoštolů a proroků. S_důvěrou ho prosme:

Pane, pomáhej své církvi.

Kriste, tys prosil za Petra, aby nezanikla jeho víra,

utvrzuj víru své církve.

Pane, pomáhej své církvi.

Po svém zmrtvýchvstání ses ukázal Petrovi a na cestě do Damašku tě uviděl také Pavel,

osvěcuj naši mysl, abychom poznávali a vyznávali, žes přemohl smrt a žiješ navěky.

Pane, pomáhej své církvi.

Tys vyvolil apoštola Pavla, aby zvěstoval tvé jméno národům,

nauč nás hlásat evangelium slovem i_životem.

Pane, pomáhej své církvi.

Petrovi jsi milosrdně odpustil, když tě zapřel,

odpusť i_nám všechna naše provinění.

Pane, pomáhej své církvi.

Otče náš.

ZÁVĚREČNÁ MODLITBA

Bože, ty naplňuješ svatou radostí svůj lid, shromážděný v_dnešní slavný den tvých svatých apoštolů Petra a Pavla; dej, ať se ve všem držíme jejich nauky, protože s_nimi je spjat počátek života tvé církve.

DRUHÉ NEŠPORY

HYMNUS

jako na 1. nešpory

1. ant.Petře, já jsem za tebe prosil, aby tvoje víra nezanikla, a ty utvrzuj své bratry.

Žalmy a kantikum ze společných textů o_apoštolech.

2. ant.Velmi rád se budu chlubit spíše svými slabostmi, aby na mně spočinula Kristova moc.

3. ant.Ty jsi pastýř ovcí, první mezi apoštoly, tobě byly dány klíče od nebeského království.

KRÁTKÉ ČTENÍ

1 Kor 15,3-5.8

Vyučil jsem vás především v_tom, co jsem sám přijal: že Kristus umřel ve shodě s_Písmem za naše hříchy; že byl pohřben a že vstal z_mrtvých třetího dne ve shodě s_Písmem; že se ukázal Petrovi a potom Dvanácti. A po všech jako poslední jsem ho uviděl i_já.

ZPĚV PO KRÁTKÉM ČTENÍ

Apoštolové hlásali s_velkou odvahou Boží slovo {*} a spočívala na nich velká milost.

Apoštolové hlásali s_velkou odvahou Boží slovo {*} a spočívala na nich velká milost.

Vydávali svědectví o_zmrtvýchvstání Pána Ježíše {*}

a spočívala na nich velká milost.

Sláva Otci i_Synu i_Duchu Svatému.

Apoštolové hlásali s_velkou odvahou Boží slovo {*} a spočívala na nich velká milost.

Ant. ke kant. P. M.Petr, první z_apoštolů, a Pavel, učitel národů, předali nám Kristovo učení.

PROSBY

Otče náš. MODLITBA UPROSTŘED DNE

ŽALMY

Ant. dopoledne Když ještě Petr mluvil, sestoupil Duch Svatý na všechny, kdo tu řeč poslouchali, i_mluvili cizími jazyky a velebili Boha.

Ant. v_poledne Když bylo kolem poledne, vystoupil Petr na střechu, aby se modlil.

Ant. odpoledne Ve tři hodiny odpoledne, v_hodinu určenou k_modlitbě, šel Petr a Jan nahoru do chrámu.

DOPOLEDNE

KRÁTKÉ ČTENÍ

Sk 15,7b-9

Bůh rozhodl, aby pohané uslyšeli slovo evangelia z_mých úst, a tak aby přišli k_víře. A Bůh, který zná srdce, dosvědčil jim svou přízeň tím, že jim udělil Ducha Svatého právě tak jako nám. Nedělal tedy žádný rozdíl mezi námi a mezi nimi, když jim vírou očistil srdce.

Všude na zemi pronikl jejich hlas,

až na konec světa jejich slova.

V_POLEDNE

KRÁTKÉ ČTENÍ

Gal 1,15-16a.17b-18a

Bůh si mě už v_lůně mé matky vybral a svou milostí povolal a rozhodl, že mi zjeví svého Syna, abych o_něm kázal radostnou zvěst pohanům. Odešel jsem do Arábie a pak se zase znova vrátil do Damašku. Za tři roky potom jsem se odebral do Jeruzaléma, abych z_vlastní zkušenosti poznal Petra.

Věřili tomu, co Bůh zjevil,

a zachovávali jeho přikázání.

ODPOLEDNE

KRÁTKÉ ČTENÍ

2 Kor 4,13

Protože máme téhož ducha víry, jak je řečeno v_Písmu: „Uvěřil jsem a proto jsem mluvil“, věříme i_my, a proto také mluvíme.

Radujte se a plesejte:

vaše jména jsou zapsána v_nebi.

30. června

Svatých prvomučedníků římských

Císař Nero je dal popravit během prvního pronásledování křesťanů v_Římě, po požáru města v_roce 64, jak o_tom svědčí pohanský římský historik Tacitus (Annales 15, 44) a sv. Klement I. ve svém listu Korinťanům (kap. 5-6). Byli umučeni různým způsobem většinou v_Neronově cirku na úpatí Vatikánského pahorku. Mezi nynějším hřbitovem a Svatopetrskou bazilikou označuje kámen v_dlažbě místo, kde uprostřed tohoto cirku stál obelisk, přenesený v_roce 1586 na Svatopetrské náměstí před baziliku.

Společné texty o_více mučednících.

RANNÍ CHVÁLY

Ant. k_Zach. kant.Nesmírné množství mučedníků spojovala vjedno bratrská láska, byl v_nich jeden duch a jedna víra.

ZÁVĚREČNÁ MODLITBA

Bože, tys posiloval prvokřesťanské mučedníky, aby ti zachovali svou věrnost, a oni svou krví posvětili začátky římské církve; pro jejich statečnost v_zápase dávej i_nám svou sílu a radost z_toho, že nás nic nemůže odloučit od tvé lásky. Prosíme o_to

NEŠPORY

Ant. ke kant. P. M.Ve svém životě milovali Krista a stali se mu podobnými i_ve smrti; proto s_ním kralují navěky.


Text © Česká biskupská konference, 2018 | HTML © Juraj Vidéky