LISTOPAD

1. listopadu

VŠECH SVATÝCH

Slavnost

PRVNÍ NEŠPORY

HYMNUS

Svaté Trojici jasné,

Marii, Panně slavné,

zpívejme svatým,

všem zástupům nebeským,

svatým andělům,

patriarchům, prorokům,

všem svatým apoštolům.

Všem svatým mučedníkům,

vyznavačům, panicům

i_svatým pannám,

vdovám, svatým manželkám,

všem vyvoleným,

na nebi kralujícím,

na tvář Boží patřícím.

Svatým Božím zpíváme,

na přímluvu čekáme,

chválu vzdáváme,

celým srdcem plesáme

s_velkou radostí,

žádajíce milosti

a nebeské jasnosti.

Jak je blaze všem svatým,

chudým, tichým, kajícím

i_spravedlivým,

milosrdným a čistým

i_všem pokorným,

kteří mnoho trpěli,

aby Boha viděli.

Jako sám Kristus trpěl

a mnohé úzkosti měl,

tak jeho svatí

za ním také kráčeli,

pro něj trpěli;

Ježíš je posilňoval,

korunu jim za to dal.

Všech tvorů Vykupiteli,

své sluhy zachraň, Ježíši,

usmířen svatou přímluvou

své Matky, Panny nejčistší.

Proroci Soudce věčného,

vy apoštolé vznešení,

prosíme, nám svou přímluvou

vyproste všem dar spasení.

Vy mučedníci vítězní,

vy všichni slavní vyznáním,

nás přímluvami přiveďte

k_nebeským sídlům přejasným.

Vy svatých panen zástupy,

všech mnichů sbore nesmírný,

se všemi světci vemte nás

do Ježíšovy družiny.

Trojici Boží dík buď vzdán.

Vy všichni spojte v_jeden hlas

své prosby, chvály, dík a čest,

ať v_každý čas Bůh chválen jest. Amen.

ŽALMY

Ant. 1Věčné světlo svítí tvým svatým, Pane, patří jim celá věčnost. Aleluja. Žalm 113

Ant. 2 Jeruzaléme, Boží město, raduj se ze svých synů, všichni se shromáždí a budou velebit věčného Pána. Aleluja. Žalm 147,12-20

Ant. 3Svatí zpívali píseň novou před trůnem Božím a Beránkovým a spolu s_nimi se ozývala zpěvem země. Aleluja. Chvalozpěv

Srov. Zj 19,1-2.5-7

KRÁTKÉ ČTENÍ

Žid 12,22-24

Přistoupili jste k_hoře Siónu a k_městu živého Boha, k_nebeskému Jeruzalému: ke shromáždění obrovského množství andělů a k_obci prvorozenců, kteří jsou zapsáni v_nebi; přistoupili jste k_soudci, Bohu všech, k_duším spravedlivých, kteří už dosáhli cíle, a k_Ježíši, prostředníku nové smlouvy, a byli jste pokropeni krví, která mluví důrazněji než krev Ábelova.

ZPĚV PO KRÁTKÉM ČTENÍ

Spravedliví se radují {*} a hledí na Boží tvář.

Spravedliví se radují {*} a hledí na Boží tvář.

Veselí se, jásají radostí. {*}

a hledí na Boží tvář.

Sláva Otci i_Synu i_Duchu Svatému.

Spravedliví se radují {*} a hledí na Boží tvář.

Ant. ke kant. P. M.Trojjediný věčný Bože, tebe chválí slavný sbor apoštolů a úctyhodný počet proroků, tvou slávu hlásá skvělý zástup mučedníků a všichni svatí tě společně oslavují.

Bůh ukazuje svou slávu na svých svatých a velikost jejich života je jeho dar. Proto k_němu s_důvěrou volejme:

Bože, dávej nám svou milost.

Bože, veliký ve svých svatých, tvůj Syn Ježíš Kristus založil svou církev na apoštolech;

upevňuj naši víru, abychom věrně setrvávali v_apoštolském učení.

Bože, dávej nám svou milost.

Ty dáváš mučedníkům statečnost, aby svědčili o_Kristu až k_prolití vlastní krve;

posiluj všechny, kdo přijali křest, aby vydávali svědectví evangeliu.

Bože, dávej nám svou milost.

Ty voláš panny, aby se zcela oddaly Kristu;

dej nám poznat, že jejich panenství je tvůj dar a znamení plnosti, k_níž církev roste očekávajíc zjevení budoucí slávy.

Bože, dávej nám svou milost.

Život tvých svatých je znamením tvé přítomnosti mezi námi;

veď nás, abychom podle jejich příkladu směřovali ke svatosti.

Bože, dávej nám svou milost.

Otevři umírajícím bránu nebeského domova, aby přebývali s_Pannou Marií, svatým Josefem a se všemi svatými,

a na jejich přímluvu přijmi také nás mezi své vyvolené.

Bože, dávej nám svou milost.

Otče náš.

ZÁVĚREČNÁ MODLITBA

Všemohoucí, věčný Bože, tvoji svatí jsou pro nás příkladem a pomáhají nám na cestě k_tobě; při dnešní slavnosti si je všechny společně připomínáme a ve společenství s_nimi tě prosíme: vyslyš nás a pro jejich zásluhy nám dávej všechno, co potřebujeme k_jejich následování. Prosíme o_to

UVEDENÍ DO PRVNÍ MODLITBY DNE

Ant. Pojďme, klaňme se Bohu, chvalme ho ve společenství všech svatých!

RANNÍ CHVÁLY

HYMNUS

Jak velmi jste oslaveni,

všichni Boží svatí,

jste ze světských zarmoucení

do nebes přijati,

do radosti věčné,

do radosti věčné,

slávy nekonečné.

Co dřív oko nevidělo,

na to vy patříte,

co dřív ucho neslyšelo,

to nyní slyšíte;

nač jste nemyslili,

nač jste nemyslili,

již jste okusili.

Váš jediný den je lepší,

než zde léta mnohá,

život váš nejblaženější

v_milování Boha.

Ta rozkoš nebeská,

ta rozkoš nebeská

je lepší než světská.

Všichni milí Boží svatí,

na nás vzpomínejte,

abychom se k_vám dostati

mohli, pomáhejte.

Pomozte k_spasení,

pomozte k_spasení,

k_slávy dosažení.

Ježíši, lidstva zachránce,

při vykoupených stále stůj,

Rodičko Boží laskavá,

svým sluhům spásu vyprošuj.

Ať všechny sbory nebeské

s_proroků chórem vznešeným

nám s_patriarchy slavnými

vyprosí odpuštění vin.

Ať předchůdce a Křtitel tvůj

i_klíčník jasných nebes bran,

s_ním apoštolé ostatní

břemena všech vin sejmou nám.

Ať mučedníci vítězní

a kněží velké zástupy

i_čisté panny všechny nás

vyvedou z_hříšné potupy.

Ať řeholníků přímluvy

se všemi nebe svatými

připojí se k_nám prosícím

o_dary věčné otčiny.

Buď tobě sláva, Kriste náš,

i_Otci, s_Duchem přesvatým,

vždyť svatí v_nebi těší se

již věčným světlem úchvatným. Amen.

Nebo:

Viděli jsme je

v_jednu tvář tlučeni

druhou nastavovali

o_šaty oloupeni

košili přidávali

plivanci oslepeni

do každého oka

jak David do praku

krvavý oblázek

vlastního srdce vkládali

a obludu

přesně přímo do čela

zasahovali

Pak jsme je viděli

jak petrklíči

na slunci utrženými

zatuchlé žaláře odmykali

a smrt

na řetěz uvazovali

bombám se přitom vnitřnosti

v_popel proměňovaly

železo

lidského masa a krve lačné

rez přežvykovala

a z_hlavní děl

vrabci mláďata vyváděli

lev vedle ovce trávu spásal

a vlk ležel oddaně

u_nohou nemluvněte

Země si ryšavé vlasy

do pšeničných copů splétala

a do těžkých hroznů

víno stáčela

pro radost synů Božích

Ant. 1Svatí dosáhli věčného pokoje a přebývají v_nebeské slávě, aleluja.

Žalmy a kantikum nedělní z_1. týdne.

Ant. 2Svatí Boží, velebte Pána navěky.

Ant. 3Oslavujme všechny Boží přátele, vzdávejme čest všem jeho svatým.

KRÁTKÉ ČTENÍ

Ef 1,17-18

Bůh našeho Pána Ježíše Krista, Otec slávy, ať vám udělí dar moudře věci chápat a jejich smysl odhalovat, takže budete moci mít o_něm správné poznání. On ať osvítí vaše srdce, abyste pochopili, jaká je naděje těch, které povolal, jaké poklady slávy skrývá křesťanům jeho dědictví.

ZPĚV PO KRÁTKÉM ČTENÍ

Spravedlivým přichází spása od Hospodina {*} v_dobách tísně je jim útočištěm.

Spravedlivým přichází spása od Hospodina {*} v_dobách tísně je jim útočištěm.

Hospodin jim pomáhá a chrání je. {*}

v_dobách tísně je jim útočištěm.

Sláva Otci i_Synu i_Duchu Svatému.

Spravedlivým přichází spása od Hospodina {*} v_dobách tísně je jim útočištěm.

Ant. k_Zach. kant.Svatí budou zářit v_nebeském království jako slunce.

PROSBY

Bůh ukazuje svou slávu na svých svatých a velikost jejich života je jeho dar. Proto k_němu s_důvěrou volejme:

Bože, dávej nám svou milost.

Bože, prameni svatosti, život tvých svatých nám ukazuje nepřeberné bohatství tvých darů;

dávej nám na nich hlouběji poznávat tvou velikost.

Bože, dávej nám svou milost.

Věčný Bože, ty nám ve své prozřetelnosti zjevuješ na svých svatých dokonalý obraz života ve spojení s_Kristem;

dej, ať se s_jejich pomocí také my stáváme stále podobnějšími tvému Synu.

Bože, dávej nám svou milost.

Bože, králi věčné slávy, ty v_nás příkladem těch, kdo věrně následují Krista, vzbuzuješ touhu po nebeské vlasti;

dej, ať se od nich naučíme jít cestou, která bezpečně vede k_tobě.

Bože, dávej nám svou milost.

Bože, ty nám dáváš při slavení památky tvého Syna možnost připojit se ke chvále, kterou ti vzdávají svatí;

dej nám ducha pravé zbožnosti, abychom už zde na zemi měli účast na tom, co oni konají v_nebi.

Bože, dávej nám svou milost.

DRUHÉ NEŠPORY

HYMNUS Svaté Trojici jasné jako v_prvních nešporách

ŽALMY

Ant. 1Viděl jsem stát před trůnem veliký zástup svatých ze všech národů. Žalm 110,1-5. 7

Ant. 2Bůh je pouze zkoušel a shledal, že ho jsou hodni; proto obdrží z_jeho rukou odměnu věčné slávy. Žalm 116,10-19

Ant. 3Kriste, svou krví jsi nás vykoupil z_každého kmene, jazyka, lidu i_národa a vytvořil jsi z_nás našemu Bohu království. Kantikum

Zj 4,11; 5,9.10.12

KRÁTKÉ ČTENÍ

2 Kor 6,16b; 7,1

Vy jste chrám živého Boha! Bůh totiž řekl: Budu přebývat a chodit mezi nimi, budu jejich Bohem a oni budou mým lidem. Když tedy máme, milovaní, tato zaslíbení, očisťme se od každé poskvrny těla i_ducha, stále více s_bázní Boží pokračujme ve svatosti.

ZPĚV PO KRÁTKÉM ČTENÍ

Všichni svatí, oslavujte Boha; {*} radujte se, spravedliví.

Všichni svatí, oslavujte Boha; {*} radujte se, spravedliví.

On si vás vyvolil za svůj majetek; {*}

radujte se, spravedliví.

Sláva Otci i_Synu i_Duchu Svatému.

Všichni svatí, oslavujte Boha; {*} radujte se, spravedliví.

Ant. ke kant. P. M. Veliký zástup svatých, který by nikdo nespočítal, stojí před trůnem a před Beránkem v_bílých šatech a s_palmami v_rukou.

Modlitba uprostřed dne

ŽALMY

Ant. Dopoledne Hospodin potěší Sión; bude v_něm vládnout radost a veselí, bude v_něm zaznívat hlas díků a chvály.

Ant. V_poledne Lidé si vyprávějí o_moudrosti svatých, celá církev zvěstuje jejich chválu.

Ant. Odpoledne Svatí vírou zvítězili nad říšemi, konali spravedlnost a dosáhli toho, co jim bylo slíbeno.

Dopoledne

KRÁTKÉ ČTENÍ

Iz 65,18-19

Plesat a jásat budou navěky nad tím, co stvořím; neboť – hle – v_jásot přetvořím Jeruzalém a lid jeho v_radost! Plesat budu nad Jeruzalémem, radovat se ze svého lidu. Neuslyší se v_něm hlas pláče nebo křiku.

Radujte se a jásejte, všichni svatí,

máte v_nebi velkou odměnu.

NAPOLUDNIE

KRÁTKÉ ČTENÍ

1 Petr 1,15-16

V_celém svém chování buďte svatí, jako je svatý ten, který vás povolal. Stojí přece v_Písmu: Buďte svatí, neboť já jsem svatý.

Radujte se, spravedliví, v_Hospodinu

a oslavujte jeho svaté jméno.

Odpoledne

KRÁTKÉ ČTENÍ

Zjv 21,10-11a; 22,3b-4

Anděl mě přenesl v_duchu na velikou a vysokou horu a ukázal mi svaté město, Jeruzalém, jak sestupuje z_nebe od Boha a září Boží vznešeností. Bude tam stát trůn Boží a Beránkův; jeho služebníci se mu budou klanět, budou hledět na jeho tvář a jeho jméno ponesou na čele.

Spravedliví budou chválit tvé jméno, Hospodine,

upřímní budou u_tebe bydlet.

2. listopadu

VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ

Modlitba za zemřelé patří k_nejstarší křesťanské tradici. Vzpomínka na mrtvé se koná při každém slavení eucharistie. Východní i_západní liturgie věnuje určitý den zvláštní vzpomínce na všechny zemřelé. Po stanovení slavnosti Všech svatých na 1. listopad začíná se na Západě tato výroční vzpomínka na všechny věrné zemřelé slavit v_následující den. Její slavení zavedl sv. Odilo, benediktinský opat z_Cluny (998), a brzy se rozšířilo i_mimo benediktinské kláštery; od 14. století i_v_Římě. V_Aragonii začali kněží slavit v_ten den tři mše svaté za zemřelé; papež Benedikt XIV. tento zvyk potvrdil (1748) a rozšířil pro všechny kněze ve Španělsku, Portugalsku a Latinské Americe; v_roce 1915 bylo toto dovolení rozšířeno pro celou církev.
Připadne-li 2. listopad na neděli, slaví se mše ze Vzpomínky na všechny věrné zemřelé, ale texty pro denní modlitbu církve jsou z_neděle – texty za zemřelé se vynechávají. Při ranních chválách a nešporách, slaví-li se za účasti lidu, se však může použít textů za zemřelé.

Texty za zemřelé, kromě:

HYMNUS

Jezu Kriste, náš přeslavný Králi,

tys hoden nejvyšší cti a chvály;

dej, ať v_tvém chválení jsme stálí.

Tys nám zjevil života věčného

slávu i_čest, v_něm hojnost dobrého;

své věrné vedeš sám do něho.

Ty jim dáváš, aby tě poznali,

celým svým srdcem tě milovali,

věrně v_tom do smrti trvali.

Ty je potom také mocně vzkřísíš,

proměnou předivnou je oslavíš,

s_duší i_s_tělem je vyvýšíš.

By po zdejší nedokonalosti,

zproštěni hříchů i_nehodnosti,

požívali věčné radosti.

Budou tě vždy s_Otcem i_s_Duchem ctít

a na tvář tvou přerozkošnou patřit,

s_nebeskou říší tebe chválit.

Pomoz i_nám svou dobrotivostí

dojít k_tobě do věčné radosti,

kde ty kraluješ na výsosti.

ZÁVĚREČNÁ MODLITBA

Všemohoucí Bože, vyslyš naše prosby za naše zemřelé bratry a sestry a posilni naši naději, že jako tvůj Syn vstal z_mrtvých, vstaneme k_novému životu i_my a že se u_tebe znovu shledáme.

HYMNUS

Z_hlubokosti volajících,

tebe, Kriste, vzývajících

prosby rač vyslyšeti

a touhu naplniti.

Koří se, k_tvým nohám padá

matka církev, jež tě žádá

za duše všech tvých věrných,

v_tvém přátelství zemřelých.

Rač své ucho otevříti,

k_prosbám vroucím se skloniti,

popřej jim ulehčení

v_jejich těžkém trápení.

Jsou za hříchy své trestáni,

na tvé, Kriste, smilování

čekají s_důvěrností,

uveď je do radosti.

V_tebe věří a doufají,

k_tobě pravou lásku mají,

odpusť jim, Pane milý,

co v_těle zavinili.

Očekávají dnem, nocí

od tebe rychlé pomoci,

rač je přijmout do nebe,

za to prosíme tebe.

3. listopadu

SV. MARTINA DE PORRES, ŘEHOLNÍKA

Narodil se 9. XII. 1579 v_Limě, hlavním městě Peru, jako syn španělského šlechtice a černošky. Vyučil se holičem a ranhojičem. Vstoupil k_dominikánům v_Limě; nejprve jako terciář (1594) vykonával různé služebné práce; později složil sliby (1603) a byla mu svěřena péče o_nemocné. Vynikal pokorou a obětavou láskou; pečoval nejen o_lidi, ale i_o_zvířata. Přičinil se o_založení ústavu pro chudé děti, zvláště sirotky. K_sobě byl velmi přísný a celé noci trávil na modlitbách. Už za života byl vyhledávaným rádcem a přímluvcem u_Boha. Zemřel 3. XI. 1639 a jeho úcta se rychle rozšířila po celé Americe. Za svatého byl prohlášen v_roce 1962.

Společné texty o_svatých mužích (o_řeholnících), kromě toho, co následuje:

RANNÍ CHVÁLY

Ant. k_Zach. kant:Pochválen buď Hospodin, neboť vykoupil všechny národy a povolal je ze tmy ke svému podivuhodnému světlu.

ZÁVĚREČNÁ MODLITBA

Bože, tys dovedl svatého Martina cestou pokory a oddané služby do nebeské slávy; prosíme tě, veď i_nás, ať jednáme podle jeho příkladu a sloužíme trpícím, aby nás v_den soudu postavil tvůj Syn po své pravici.

NEŠPORY

Ant. ke kant. P. M:Velebme Boha, neboť on svého poníženého služebníka Martina povýšil do nebeské slávy.

4. listopadu

SV. KAROLA BORROMEJSKÉHO, BISKUPA

Památka

Narodil se 2. X. 1538 v_Aroně na břehu Lago Maggiore v_severní Itálii. Vystudoval práva a jeho strýc, papež Pius IV., ho pozval do Říma a jmenoval ho kardinálem (1560). Za tři roky potom přijal kněžské a biskupské svěcení. Dovedl ke šťastnému konci tridentský sněm a má velkou zásluhu o_uskutečnění jeho reforem. Od roku 1560 byl administrátorem milánské arcidiecéze a v_roce 1564 se stal arcibiskupem, ale pro práce na sněmu a povinnosti v_papežské kurii mohl odejít do Milána teprve v_roce 1565. Hned začal věnovat péči výchově kněží, svolávat synody a konat pastorační vizitace farností. Staral se o_chudé a nemocné; zvláště v_době moru (1576-1577) dával svou osobní statečností příklad ostatním. Zemřel 3. XI. 1584 v_Miláně a byl pohřben v_katedrále. Za svatého byl prohlášen v_roce 1610.

Společné texty o_duchovních pastýřích.

ZÁVĚREČNÁ MODLITBA

Bože, tys naplňoval svatého biskupa Karla bohatstvím své milosti; na jeho přímluvu shlédni na svou církev a neustále ji vnitřně obnovuj, aby byla živým obrazem Krista a ukazovala světu cestu ke spáse.

9. listopadu

Posvěcení lateránské baziliky

Svátek

Lateránská bazilika, zasvěcená přesvatému Spasiteli a od roku 904 (po přestavbě) také sv. Janu Křtiteli a sv. Janu Evangelistovi, je nejstarší papežský kostel a nese titul „Matka a hlava všech kostelů Města (Říma) i_celého světa“. V_přilehlém lateránském paláci sídlili papežové od 4. do 14. století. Baziliku dal postavit císař Konstantin a posvětil ji (324) papež Silvestr I. Po požáru, zemětřesení a drancování byla během staletí několikrát restaurována; naposledy v_roce 1726. Konalo se v_ní pět všeobecných církevních sněmů. Vlastní den posvěcení není známý, ale už od 12. století se výročí slavilo 9. listopadu.

Společné texty na výročí o_posvěcení kostela.

10. listopadu

SV. LVA VELIKÉHO, PAPEŽE A UČITELE CÍRKVE

Památka

Narodil se koncem 4. století. V_době papeže Celestina I. (422-432) už byl v_Římě jáhnem. Když se v_roce 440 stal papežem, důsledně vystupoval proti všem bludným učením té doby a zdůrazňoval poslání římského biskupa jako nástupce na Petrově stolci a význam jeho postavení pro jednotu církve. Na všeobecný sněm do Chalcedonu poslal své zástupce (451); v_jeho dopise, který se tam četl, bylo za souhlasu přítomných odsouzeno bludné učení monofysitů (neuznávající, že Kristus je pravý Bůh i_pravý člověk). Ustanovil při císařském dvoře v_Konstantinopoli trvalého papežského vyslance. Podařilo se mu odvrátit hunského vůdce Attilu od tažení na Řím (452) a při vpádu barbarů vedených Genserichem (455) dosáhl toho, že nedošlo k_prolévání krve a k_vypálení Říma. Zanechal 96 kázání vynikajících obsahem i_formou a 173 dopisů; velmi se také zasloužil o_zkvalitnění liturgických textů. Zemřel 10. XI. 461; jeho ostatky byly koncem 7. století uloženy ve vatikánské bazilice sv. Petra. V_roce 1754 byl prohlášen za učitele církve.

Společné texty o_duchovních pastýřích, nebo o_učitelích církve.

RANNÍ CHVÁLY

Ant. k_Zach. kant:Svatý Petr mluví ústy svých nástupců, zůstává stále pevný jako skála a nepouští z_rukou kormidlo církve.

ZÁVĚREČNÁ MODLITBA

Bože, ty chráníš svou církev zbudovanou na skále, aby ji žádné zlo nepřemohlo; na přímluvu svatého papeže Lva dej, ať zůstane vždy věrná tvé pravdě a žije v_trvalém pokoji a bezpečí. Prosíme o_to

NEŠPORY

Ant. ke kant. P. M:Petr stále vyznává v_celé církvi: Ty jsi Mesiáš, Syn živého Boha!

11. listopadu

SV. MARTINA Z_TOURS, BISKUPA

Památka

Narodil se kolem roku 316 v_panonské Sabarii (v_dnešním Szombathely v_Maďarsku). Jeho rodiče byli pohané, v_patnácti letech byl přijat mezi čekatele křtu (katechumeny) a po nějakém čase se dal pokřtít. Mezitím se dostal jako voják do Galie, opustil vojenskou službu a rozhodl se žít v_ústraní po vzoru egyptských poustevníků. S_pomocí biskupa Hilaria založil v_Ligugé (blízko Poitiers) klášter (kolem roku 361), stal se knězem, shromáždil kolem sebe své žáky a spolu s_nimi slovem i_příkladem hlásal křesťanství okolním vesničanům. Když se kolem roku 371 stal biskupem, věnoval se dále této činnosti a bydlel převážně mezi svými žáky v_novém klášteře, který založil v_Marmoutieru, poblíž svého biskupského města Toursu. Zakládal na venkově malé kláštery, které se staly ohnisky křesťanského života mezi vesničany. Začal zřizovat venkovské farnosti a konat pastorační vizitace; zemřel při jedné z_nich 8. XI. 397 v_Candes a 11. XI. pak byl pohřben v_Toursu.

Společné texty o_duchovních pastýřích.

Uvedení do první modlitby dne:

Ant. Chvalme našeho Boha; vyznávejme ho svým životem jako svatý Martin!

RANNÍ CHVÁLY

HYMNUS

ze společné části

Ant. 1Boží služebníku Martine, otvírá se ti nebe, království mého Otce.

Žalmy a kantikum nedělní z_1. týdne.

Ant. 2Martin pozdvihoval oči i_ruce k_nebi a neúnavně setrvával v_modlitbě.

Ant. 3Martin, na zemi chudý a skromný, vešel do nebe bohatý a radostně stoluje s_Abrahámem, aleluja.

KRÁTKÉ ČTENÍ

Žid 13,7-8

Pamatujte na své představené, kteří vám hlásali Boží slovo. Uvažte, jak oni skončili život, a napodobujte jejich víru. Ježíš Kristus je stejný včera i_dnes i_navěky.

ZPĚV PO KRÁTKÉM ČTENÍ

Na tvých hradbách, Jeruzaléme, ustanovil jsem strážné; {*} budou bdít nad mým lidem.

Na tvých hradbách, Jeruzaléme, ustanovil jsem strážné; {*} budou bdít nad mým lidem.

Ani ve dne, ani v_noci nesmějí nikdy mlčet; {*}

budou bdít nad mým lidem.

Sláva Otci i_Synu i_Duchu Svatému.

Na tvých hradbách, Jeruzaléme, ustanovil jsem strážné; {*} budou bdít nad mým lidem.

Ant. k_Zach. kant:Svatý Martin vstoupil do nebeské vlasti; zdraví ho andělé, radují se archandělé, zástupy panen ho vítají a všichni svatí společně volají: Patříš mezi nás navěky.

ZÁVĚREČNÁ MODLITBA

Bože, s_tvou pomocí byl svatý Martin stále připraven nést břemeno své biskupské služby i_přijmout smrt a oslavil tě ochotným konáním tvé vůle; pomáhej i_nám svou milostí, ať nás ani život ani smrt neodloučí od tvé lásky. Prosíme o_to

NEŠPORY

HYMNUS

ze společné části

Ant. 1Svatý Martin se nedal ani zdolat prací, ani přemoci smrtí, ani se nebál zemřít, ani se nevzpíral žít.

Žalmy a kantikum ze společných textů o_duchovních pastýřích.

Ant. 2Pane, jsem-li dosud tvému lidu potřebný, neodmítám dále pracovat; ať se stane tvá vůle.

Ant. 3Biskup Martin opustil tento svět a nyní kraluje s_Kristem v_nebi.

KRÁTKÉ ČTENÍ

1 Petr 5,1-4

Vaše duchovní představené vybízím – já sám duchovní představený jako oni, svědek utrpení Kristových a účastník slávy, která se má v_budoucnu zjevit: paste Boží stádce vám svěřené a vykonávejte nad ním dohled, ne proto, že musíte, ale dobrovolně, jak to chce Bůh, ne pro špinavý zisk, ale ochotně; ne jako dědiční páni ve svém údělu, ale buďte svému stádci vzorem. Až se pak objeví nejvyšší pastýř, dostanete nevadnoucí věnec slávy.

ZPĚV PO KRÁTKÉM ČTENÍ

Dobrý pastýř dává život za své ovce, {*} a modlí se za ně.

Dobrý pastýř dává život za své ovce, {*} a modlí se za ně.

Miluje své bratry {*}

a modlí se za ně.

Sláva Otci i_Synu i_Duchu Svatému.

Dobrý pastýř dává život za své ovce, {*} a modlí se za ně.

Ant. ke kant. P. M:Svatý biskup z_celého srdce miloval Krista krále a nezalekl se mocných; neskončil sice pozemský život mečem pronásledovatele, ale přesto dosáhl palmy vítězství jako mučedníci.

12. listopadu

SV. JOZAFATA, BISKUPA A MUČEDNÍKA

Památka

Narodil se kolem roku 1580 ve Vladimíru na Volyňsku (v_dnešní západní Ukrajině), jmenoval se Jan Kuncevič a pocházel z_pravoslavné rodiny. Po příchodu do litevského Vilna (1596) se připojil k_unii s_římským apoštolským stolcem, k_níž došlo na synodu v_litevském Brestu (1595 – 1596). Při vstupu k_basiliánům ve Vilně (1604) přijal jméno Josafat, byl vysvěcen na kněze (1609), stal se představeným kláštera (igumenem) v_Byteni (1613) a vyšším klášterním představeným (archimandritou) ve Vilně (1614). Když se v_roce 1618 stal arcibiskupem v_běloruském Polocku, věděl, že nepřijímá poctu, ale těžké a nebezpečné poslání. Nepřestal však působit jako horlivý šiřitel sjednocení s_Římem. Usiloval o_prohloubení náboženského života věřících a o_pozvednutí úrovně duchovenstva. Byl ubit najatými vrahy při biskupské vizitaci v_běloruském Vitebsku 12. XI. 1623. Za svatého byl prohlášen v_roce 1867. Pohřben byl v_Polocku, jeho tělo bylo přeneseno do Biale (1705), Vídně (1916) a od roku 1949 je uloženo ve svatopetrské bazilice ve Vatikánu.

Společné texty o_jednom mučedníkovi, nebo o_duchovních pastýřích.

ZÁVĚREČNÁ MODLITBA

Bože, naplň nás duchem své lásky, abychom následovali svatého biskupa Josafata a byli ochotni dávat život za své bratry. Prosíme o_to

13. listopadu

SV. ANEŽKY ČESKÉ, PANNY

Svátek

Narodila se kolem roku 1211 jako dcera krále Přemysla Otakara I. Odmítla nabídku k_sňatku s_císařem Fridrichem II. (1231). S_pomocí svého bratra Václava I. založila v_Praze první klášter františkánů a klášter klarisek, do něhož sama vstoupila (1234) a stala se jeho představenou. Založila též špitální bratrstvo, z_něhož se později stal řád křižovníků s_červenou hvězdou. Zprostředkovala usmíření krále Václava I. s_jeho synem Přemyslem Otakarem II. (1249). Svědectví o_jejím příkladném životě a vroucí zbožnosti podávají listy sv. Kláry a papeže Řehoře IX. Zemřela 2. III. 1282 ve svém klášteře „Na Františku“. Za blahoslavenou byla prohlášena v_roce 1874 a za svatou 12. XI. 1989.

Společné texty o_pannách nebo o_svatých ženách.

RANNÍ CHVÁLY

HYMNUS

Anežko naše blažená, milá,

tys naší země růžička bílá,

taková vzkvete za řadu věků,

my voláme k_tobě, naděje Čechů.

Čistotou tvoje srdce se skvělo,

pro vášně lidské dost vytrpělo.

Buď naším vzorem, nevěsto Krista,

naše srdce kéž jsou svatá a čistá.

Diadém zlatý noha tvá šlape,

zašlápni pýchu, na nás se sápe.

Z_bohatství dáváš plničkou dlaní,

změň mamonu kletbu nám v_požehnání.

Chudobu volíš, chudým jsi matkou,

pohrdat nás uč rozkoší vratkou,

v_trpícím bratru poznávat Krista,

který za to v_nebi odměnu chystá.

Smířilas hněvy, vyplela sváry,

zhoj našich duší ten neduh starý,

jímž český národ nebe dal v_sázku,

nám u_Boha vypros svornost a lásku.

Modlitbou znalas vznášet se k_Pánu,

obléhat nás uč nebeskou bránu,

myšlením správným, slovy i_činy

kéž v_kajícím duchu smiřujem viny.

Anežko, ty skvíš se v_slávě,

do níž Bůh tě k_sobě vzal,

vzácný květe luhů českých,

kráso příbytků nebeských,

přijmi hymnus našich chval.

Chudoba je paní moje,

serafínský světec děl.

Anežko, tvá duše čistá

modlí se, – ty, družko Krista,

kouzlo krásy své mi sděl.

Také buď mou společnicí,

tvůj, Anežko, prosí ret

a hned s_odvahou se smělou

snoubíš s_chudou mnišskou celou

opouštějíc dvůr i_svět.

Andělem jsi byla míru,

smířlivosti záštitou,

zůstaň v_nebi také nyní

za svůj národ přímluvkyní,

jeho stálou útěchou.

Nebo:

Někde nad námi zhasíná hvězdu Bůh_–

Někde nad hraničníky nese anděl rozžatý svícen_–

Někde v_nás rozkvétá svědomí jak leknín_–

Někde daleko naříká Ráchel_–

Někde v_chladných ambitech se vyznávají hříšní z_vin_–

Někde na hranicích svinují ostnaté dráty_–

Někde blízko nahlížejí do své duše jako do dýchající studny_–

Někde k_večeru spínají ruce k_modlitbě_–

Někde dítě nese květiny k_rozbitým Božím mukám_–

Někde nad námi vztáhl archanděl Michael svůj jiskřivý meč_–

Někde uprostřed nás usmiřovatelka otců a synů svatá Anežka Česká

ovazuje rány nemocným oblakům

Všude mezi námi osmihrotý kříž plane svým věrným stříbrem.

Ant. 1Otvírá svou dlaň chudému, ubohým podává pomocnou ruku.

Žalmy a kantikum z_neděle 1. týdne.

Ant. 2Blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou milosrdenství.

Ant. 3Bůh miluje radostného dárce.

KRÁTKÉ ČTENÍ

1 Jan 4,20-21

Říká-li kdo: „Miluji Boha“, ale přitom nenávidí svého bratra, je lhář. Neboť kdo nemiluje svého bratra, kterého vidí, nemůže milovat Boha, kterého nevidí. A on nám dal toto přikázání: aby ten, kdo miluje Boha, miloval i_svého bratra.

KRÁTKÉ RESPONSORIUM

Lámej chléb hladovému, popřej pohostinství bloudícím ubožákům; {*} neodmítej pomoc svému bližnímu.

Lámej chléb hladovému, popřej pohostinství bloudícím ubožákům; {*} neodmítej pomoc svému bližnímu.

Když vidíš nahého, obleč ho, {*}

neodmítej pomoc svému bližnímu.

Sláva Otci i_Synu i_Duchu Svatému.

Lámej chléb hladovému, popřej pohostinství bloudícím ubožákům; {*} neodmítej pomoc svému bližnímu.

Ant. ke kantiku Panny Marie:Pro Krista se svobodně rozhoduji, po Kristu horoucně toužím, s_Kristem chci zůstat navěky.

Život svatých panen vydává světu svědectví o_Kristově lásce. A proto spolu s_nimi volejme:

Ježíši, koruno panen, vyslyš nás.

Kriste, jediný Ženichu svatých panen,

nauč nás žít tak, aby nás nic neodloučilo od tvé lásky.

Ježíši, koruno panen, vyslyš nás.

Tvá matka, Panna Maria, je královnou všech panen,

pomáhej nám, abychom tak jako ona věrně plnili tvou vůli a naše láska k_tobě aby stále rostla.

Ježíši, koruno panen, vyslyš nás.

Svaté panny ti sloužily s_čistým a nerozděleným srdcem,

na jejich přímluvu veď i_nás cestou, která vede k_tobě.

Ježíši, koruno panen, vyslyš nás.

Prozíravé panny se připravovaly na setkání s_tebou,

dej, abychom se i_my těšili na tvůj příchod a s_nadějí tě očekávali.

Ježíši, koruno panen, vyslyš nás.

ZÁVĚREČNÁ MODLITBA

Bože, tvá služebnice Anežka šla za tvým voláním, zřekla se bohatství a zamilovala si chudobu, následovala tvého ukřižovaného Syna a došla do nebeské radosti; na její přímluvu veď i_nás, abychom nelpěli na věcech pomíjejících a dosáhli slávy věčné. Prosíme o_to

Toto je moudrá panna.

Pán ji našel, jak bdí.

Toto je moudrá panna.

Jedna z_prozíravých.

Nalezla jsem miláčka svého srdce.

Uchopila jsem ho a už ho nepustím.

DOPOLEDNE

KRÁTKÉ ČTENÍ

Srov. Mdr 8,21a

Vím, že moudrost dostanu jen jako dar Boží – a to už patří k_moudrosti: vědět, koho je darem.

V_POLEDNE

KRÁTKÉ ČTENÍ

1 Kor 7,25

O_pannách mi Pán nedal žádný příkaz. Ale dávám radu, protože jsem dosáhl od milosrdného Pána toho, že se mi může věřit.

ODPOLEDNE

KRÁTKÉ ČTENÍ

Zj 19,6b-7

Pán, náš Bůh vševládný, se ujal království! Radujme se, jásejme a vzdejme mu čest, neboť nadešla Beránkova svatba, jeho nevěsta se připravila.

VEČERNÍ CHVÁLY

HYMNUS

Spojme srdce, spojme hlasy

ke společné písni chval,

Boha, Otce všemocného

oslavujme v_svatých jeho,

které naší církvi dal.

Anežko, ty skvíš se v_slávě,

do níž Bůh tě k_sobě vznes,

vzácný květe luhů českých,

kráso příbytků nebeských,

přijmi našich písní ples.

Jako čistá hvězda záříš

zdávna českou krajinou,

v_zástupu se panen skvěješ,

před Beránkem píseň pěješ

nevýslovnou, jedinou.

Chudoba je paní moje,

serafinský světec děl;

Anežko, tvá duše čistá

modlí se: Ty družko Krista,

kouzlo krásy své mi sděl.

Také mou buď společnicí,

tvůj, Anežko, prosí ret,

a hned s_odvahou se smělou

snoubíš s_chudou mnišskou celou,

opouštějíc dvůr i_svět.

Anežko, tys pochopila

poslušnosti tajemství,

v_řeholi, jež váže navždy

cizí vůlí skutek každý,

zářivě tvá ctnost se skví.

Andělem jsi byla míru,

smířlivosti záštitou,

ó, buď v_nebi také nyní

za svůj národ přímluvkyní,

jeho stálou útěchou.

Ant. 1Dodržuj dále, co dodržuješ, dělej dále, co děláš.

Žalmy a kantikum ze společných textů o_pannách.

Ant. 2Místo toho, co je dočasné, budeš mít podíl na slávě nebeského království.

Ant. 3Moudrá panna si vybrala nejlepší úděl.

KRÁTKÉ ČTENÍ

Kol 3,12b.16b

Jako od Boha vyvolení, svatí a milovaní projevujte navenek milosrdné srdce, dobrotu, pokoru, mírnost a trpělivost. Snášejte se a navzájem si odpouštějte, má-li kdo něco proti druhému. A nad to nade všechno mějte lásku, neboť ona je svorník dokonalosti.

KRÁTKÉ RESPONSORIUM

Kdo je mezi vámi největší, ať je jako nejmenší. {*} To je vůle Boží: vaše posvěcení.

Kdo je mezi vámi největší, ať je jako nejmenší. {*} To je vůle Boží: vaše posvěcení.

Kdo je představený, ať je jako ten, kdo druhým slouží. {*}

To je vůle Boží: vaše posvěcení.

Sláva Otci i_Synu i_Duchu Svatému.

Kdo je mezi vámi největší, ať je jako nejmenší. {*} To je vůle Boží: vaše posvěcení.

Ant. ke kantiku Panny Marie:Pojďte, požehnaní mého Otce, přijměte jako úděl království. Měl jsem hlad, a dali jste mi najíst; byl jsem na cestě, a ujali jste se mě.

Náš Pán Ježíš Kristus stále povolává k_životu v_panenské čistotě ty, kdo se mu chtějí zcela zasvětit. Oslavujme ho spolu s_nimi a prosme ho:

Ježíši, Králi panen, vyslyš nás.

Kriste, ty sis připravil církev jako nevěstu,

očišťuj ji svou milostí, aby byla svatá a bez vady.

Ježíši, Králi panen, vyslyš nás.

Ty chceš, aby církev věrně setrvávala v_neporušenosti víry,

chraň a posiluj křesťany, jejichž víra je ohrožena.

Ježíši, Králi panen, vyslyš nás.

Ty pomáháš těm, kdo se ti zasvětili, zbavovat se pozemských nedokonalostí,

veď nás, ať po příkladu svatých panen žijeme stále plněji životem, který pramení z_tebe.

Ježíši, Králi panen, vyslyš nás.

Svatá Anežka je jedna z_prozíravých panen, které ti vyšly naproti s_rozžatou lampou,

nedopusť, aby v_lampách panen tobě zasvěcených dohořel olej věrnosti.

Ježíši, Králi panen, vyslyš nás.

Svaté panny vešly s_tebou na svatební hostinu,

uveď do nebeské hodovní síně také naše zemřelé.

Ježíši, Králi panen, vyslyš nás.

15. listopadu

SV. ALBERTA VELIKÉHO, BISKUPA A UČITELE CÍRKVE

Narodil se kolem roku 1200 v_Lauingen na Dunaji (v_dnešním jihozápadním Německu). Po studiích v_Padově vstoupil k_dominikánům (1229). Teologii studoval v_Kolíně nad Rýnem a v_Paříži. Vyučoval na různých učilištích a univerzitách. Svými znalostmi obsáhl všechny tehdy známé vědní obory a uvedl Aristotelovo učení do středověké filozofie. Byl provinciálem (1253-1257), biskupem v_Řezně (1260-1262), kázal v_Porýní, v_Bavorsku a v_Čechách (1263-1264) a vybízel ke křížové výpravě, zúčastnil se lyonského všeobecného sněmu (1274), ale své hlavní poslání viděl v_předávání získaných vědomostí, a proto se vždy znovu vracel k_vyučování a spisovatelské činnosti. Zemřel 15. XI. 1280 v_Kolíně nad Rýnem a byl pohřben v_dominikánském kostele. V_roce 1931 byl prohlášen za svatého a za učitele církve, v_roce 1941 za patrona přírodovědců.

Společné texty o_duchovních pastýřích, nebo o_učitelích církve:

ZÁVĚREČNÁ MODLITBA

Bože, tys naučil svatého biskupa Alberta uvádět v_soulad lidskou moudrost a zjevenou pravdu; veď nás, ať tak jako on rozvojem vědeckého poznání hlouběji poznáváme tebe a více tě milujeme.

16. novembra

SV. MARKÉTY SKOTSKÉ

Narodila se kolem roku 1046 v_Uhersku jako dcera anglického prince, který tam žil ve vyhnanství. Její otec brzy po návratu do Anglie zemřel (1057), po vpádu Normanů (1066) musela s_matkou a sourozenci utéci do Skotska; provdala se za krále Malcolma III. (1070) a měla s_ním osm dětí, všechny je dobře vychovala a dvě z_nich (David a Matylda) byly později svatořečeny. Její jemnost, inteligence a dobrota měly na drsného krále velmi příznivý vliv. Jako dobrá matka a královna působila na vzrůst náboženské a kulturní úrovně Skotska. Proslavila se zvláště svou dobročinností. Zemřela 16. XI. 1093 v_edinburském zámku, několik dní po obdržení zprávy, že její manžel a nejstarší syn padli v_bitvě. Pohřbili ji v_Durnfermline v_benediktinském kostele, který sama založila. Za svatou byla prohlášena v_roce 1250. V_době reformace byly její ostatky přeneseny do Španělska a uloženy v_kostele na zámku Escorialu.

Společné texty o_svatých ženách (které vynikaly milosrdnými skutky).

ZÁVĚREČNÁ MODLITBA

Bože, tys dal svaté Markétě velkou lásku k_chudým; veď nás, ať jednáme tak jako ona, aby naše láska k_lidem byla obrazem tvé dobroty. Prosíme o_to

Téhož dne 16. listopadu

SV. GERTRUDY, PANNY

Narodila se 6. I. 1256 v_Eislebenu v_Durynsku. V_pěti letech byla dána na výchovu do blízkého kláštera cisterciaček v_Helftě; tam se jí dostalo literárního, filozofického i_teologického vzdělání; měla velkou zálibu ve studiu latiny, ve zpěvu a v_malířství. V_roce 1281 se jí po několika týdnech těžké vnitřní krize dostalo milosti mystického nazírání. Po překonání vážného onemocnění (1288) začala psát o_svých zjeveních, zvláště o_eucharistii a o_Ježíšově Srdci; v_jejích spisech lze najít téměř všechny invokace z_dnešních litanií k_nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu. Zemřela ve svém klášteře pravděpodobně 17. XI. 1301 nebo 1302. Na veřejnost se její spisy dostaly až v_16. století a od té doby byly přeloženy do všech hlavních evropských jazyků, v_18. století i_do češtiny. Od 17. století je uctívána v_benediktinských klášteřích, v_roce 1677 bylo její jméno zapsáno do římského martyrologia.

Společné texty o_pannách, nebo o_svatých ženách (o_řeholnicích).

ZÁVĚREČNÁ MODLITBA

Bože, tys dal svaté panně Gertrudě zakoušet svou blízkost a dobrotu, a učinil sis v_jejím srdci svůj příbytek; na její přímluvu rozjasni naše temnoty a dej nám poznat radost z_toho, že přebýváš a působíš i_v_nás. Prosíme o_to

17. listopadu

SV. ALŽBĚTY UHERSKÉ, ŘEHOLNICE

Památka

Narodila se v_roce 1207 na hradě Sárospataku ve východním Maďarsku (nebo v_Bratislavě) jako dcera krále Ondřeje II. Její otec a matka sv. Anežky České byli sourozenci. Už jako dítě byla zasnoubena a od čtyř let vychovávána na dvoře svého budoucího manžela na hradě Wartburgu v_Durynsku; ve 14 letech se za něho provdala, prožila s_ním šest šťastných let a měla tři děti. Po jeho smrti (1227) byla z_hradu vyhnána, nejprve žila v_podhradí v_Eisenachu a potom odešla do Marburgu (1228), kde žil její duchovní vůdce; dala tam postavit nemocnici, žila mezi terciářkami františkánské řehole a sloužila nejchudším a nejubožejším. Zemřela 17. XI. 1231 v_Marburgu. Za svatou byla prohlášena v_roce 1235.

Společné texty o_svatých ženách (které vynikaly milosrdnými skutky.

ZÁVĚREČNÁ MODLITBA

Bože, tys dal svaté Alžbětě poznat, že v_chudých prokazuje úctu Kristu; na její přímluvu dej i_nám, ať s_neúnavnou láskou sloužíme potřebným a trpícím. Prosíme o_to

18. listopadu

Posvěcení římských bazilik svatých apoštolů Petra a Pavla

Nad hrobem sv. Petra ve Vatikánu a nad hrobem sv. Pavla při cestě do Ostie dal císař Konstantin Veliký postavit baziliky. Tyto baziliky ve 4. století posvětili papežové Silvestr I. a Siricius; výročí jejich posvěcení se slavilo v_Římě už od 11. století společně 18. XI. Svatopetrská bazilika byla přestavována od poloviny 15. století a v_dnešní podobě byla posvěcena 18. XI. 1626. Bazilika sv. Pavla byla v_roce 1853 zničena požárem, znovu postavena a 10. XII. 1854 posvěcena. Slavení památky jejich posvěcení rozšířené na celou církev je připomínkou významu těchto apoštolských knížat, podobně jako výročí posvěcení baziliky S. Maria Maggiore připomíná mateřské poslání Panny Marie.

Společné texty o_apoštolech:

RANNÍ CHVÁLY

HYMNUS

Vás pověřil Pán o_církev dbát,

ó svatí apoštolové,

ji zakládat a rozšiřovat

na všechny strany světové;

vy dílo svého povolání

jste konali až do skonání.

Ó_Petře, ty jsi pevná skála,

klíč tobě dán je k_nebesům,

oporo naší víry stálá,

na tobě stojí církve dům,

ty říše Kristovy jsi správce

a pastýř veškerého stádce.

Ó_Pavle, muži plný síly,

ty vyvolená nádobo,

ty apoštolů druhu milý

a církve Boží ozdobo,

Pán tebe k_velkým činům volá,

povolává za apoštola.

Ty, Bože, jenž jsi dary věčné

svým apoštolům udělil,

rač přijmout naše zpěvy vděčné,

žes k_církvi i_nás přivtělil,

jež slovo tvé vždy chová čisté

a vede nás po cestě jisté.

Dej milost, abychom v_pokání

zde žili s_myslí Petrovou,

dej nám ve víře setrvání,

ať zemřem s_láskou Pavlovou,

s_oběma v_nebi se shledáme

a věčné tobě chvály vzdáme.

Ant. k_Zach. kant:Petr, první z_apoštolů, a Pavel, učitel národů, předali nám Kristovo učení.

ZÁVĚREČNÁ MODLITBA

Bože, veď svou církev, aby pod ochranou svatých apoštolů Petra a Pavla šla cestou, kterou jí ukázali, a na jejich přímluvu jí stále dávej milost, potřebnou k_jejímu růstu. Prosíme o_to

NEŠPORY

HYMNUS

Ty, dobrý_

Knížete apoštolského,

milého Petra svatého,

s_radostí dnes vzpomínáme,

jeho uctíti žádáme.

Byl k_apoštolství povolán

a od Krista tak milován,

že jej nad jiné postavil,

na něm svou církev ustavil.

Svatý Pavel, vyvolený

mnohým národům k_spasení,

pro vyznání pravé víry

trpěl úzkosti bez míry.

Pro Krista věrně pracoval,

lid ve víře utvrzoval,

svým učením, svými divy,

jako apoštol horlivý.

My v_jejich orodování

mějme veliké doufání,

že nám Bůh hříchy odpustí

a nás k_své slávě připustí.

Ant. ke kant. P. M:Těla svatých byla pohřbena v_pokoji a jejich jméno žije navěky.

21. novembra

Zasvěcení Panny Marie v_Jeruzalémě

Památka

Slavení dnešní památky má svůj původ na Východě, původně to byla připomínka výročí posvěcení mariánské baziliky v_Jeruzalémě, postavené v_roce 543 poblíž Jeruzalémského chrámu. Bazilika byla sice v_dalších stoletích zbořena, ale křesťané na Východě slavili tento den dále. Spolu s_nimi si dnes připomínáme osobní zasvěcení Panny Marie, jímž se zcela odevzdala Bohu do služeb díla spásy a stala se tak vzorem Bohu zasvěceného života. Zároveň ji uctíváme jako živý Boží chrám, jímž byla už od okamžiku svého početí. Apokryfní Jakubovo protoevangelium vypráví, že rodiče přinesli Pannu Marii do Jeruzalémského chrámu a „obětovali“ ji Bohu; podle této nezaručené zprávy se tomuto svátku říkalo také Obětování Panny Marie.

Společné texty o_Panně Marii.

RANNÍ CHVÁLY

Ant. k_Zach. kant:Blahoslavená jsi, Panno Maria, tys uvěřila, že se splní to, co ti bylo řečeno od Pána, aleluja.

ZÁVĚREČNÁ MODLITBA

Všemohoucí Bože, tys od věčnosti vyvolil Pannu Marii, aby byla svatá a milostiplná; na její přímluvu dávej i_nám z_nevyčerpatelného bohatství své milosti. Prosíme o_to

NEŠPORY

Zdráva buď, přeslavná Matko Ježíšova,

tys celému světu sama posloužila,

pokoru s_čistotou jsi vždy zachovala

a slovu Božímu pevně uvěřila,

Panno pokorná.

O_tobě proroci již předpovídali,

když zdávna početí tvé prorokovali,

Izaiáš mluví o_kořenu Jesse,

že z_něho prut vzejde, z_prutu květ vykvete,

Panno pokorná.

Tys milostí Boží byla naplněna

a za Matku Boží byla vyvolena,

aby z_tebe, Panny čisté a pokorné,

narodil se vůdce cesty spasitelné,

Panno pokorná.

Tebe národové všichni blahoslaví,

nejvyššího Boha skrze tebe chválí,

neb on ti učinil převeliké věci

z_milosti své velké a nesmírné moci,

Panno pokorná.

Za ty se přimlouváš, kdo tě následují,

pokoru, čistotu pro Boha milují,

pyšným se protivíš, duše čisté chráníš,

hříšníky obracíš, k_Synu je přivádíš,

Panno pokorná.

Ant. ke kant. P. M:Svatá Boží Rodičko, Maria, ustavičná Panno, tys chrámem Božím a stánkem Ducha Svatého, jen v_tobě jediné má zalíbení náš Pán Ježíš Kristus.

22. listopadu

SV. CECÍLIE, PANNY A MUČEDNICE

Památka

Patří mezi prvokřesťanské římské mučedníky, ale jinak o_ní nevíme nic určitého. Žila snad ve 3. století. V_římské čtvrti Trastevere byla postavena bazilika, která nese její jméno; tam byly také v_roce 821 přeneseny její ostatky z_Kalistových katakomb. Nejstarší doložená zpráva o_její úctě je z_roku 545; tehdy v_této bazilice zajali papeže Vigilia, když tam ve výroční den její smrti (22. XI.) slavil bohoslužby. Úcta k_ní se velmi rozšířila a její jméno bylo zařazeno do seznamu světců v_mešním římském kánonu.

Společné texty o_jedné mučednici, nebo o_pannách:

RANNÍ CHVÁLY

Ant. k_Zach. kant:Když minula noc a svítal nový den, Cecílie zvolala: Kristovi vojíni, odložte skutky temnoty a oblečte se do výzbroje světla!

ZÁVĚREČNÁ MODLITBA

Vyslyš, Bože, naše prosby a na přímluvu svaté Cecílie nás naplň radostí, abychom ti z_celého srdce zpívali chvály. Prosíme o_to

NEŠPORY

Ant. ke kant. P. M:Svatá panna Cecílie nosila Kristovo evangelium stále ve svém srdci a neustále rozmlouvala o_Bohu anebo s_Bohem.

23. listopadu

SV. KLEMENTA I., PAPEŽE A MUČEDNÍKA

Byl třetím nástupcem sv. Petra na papežském stolci v_Římě na sklonku 1. století- tedy v_době, kdy ještě žil apoštol Jan. Sv. Irenej o_něm píše (kolem roku 185), že ještě viděl a na vlastní uši slyšel apoštoly. Origenes, Eusebius a sv. Jeroným ho ztotožňují s_Klementem, o_němž sv. Pavel píše jako o_svém spolupracovníku (Flp 4,3). Když dostal zprávu o_tom, že v_korintské obci někteří mladí křesťané odmítli starší kněze, poslal do Korintu dopis, v_němž vybízí k_svornosti, pokoji a pořádku a zároveň zdůrazňuje, že biskupové, kněží a jáhnové mají pravomoc od apoštolů a jejich právoplatných nástupců. Tento jeho list je také jedním z_nejstarších dokladů obsahu starokřesťanských přímluv. Zemřel ve vyhnanství u_Černého moře. Sv. Cyril a Metoděj nalezli během svého působení na Krymu jeho ostatky, vzali je s_sebou do Konstantinopole, potom na Moravu a v_roce 867 je přinesli do Říma, kde je uložili do starobylé baziliky nesoucí jeho jméno.

Společné texty o_jednom mučedníkovi, nebo o_duchovních pastýřích.

ZÁVĚREČNÁ MODLITBA

Všemohoucí Bože, tys dával svatému papeži Klementovi sílu, aby jako kněz slavil Kristovu oběť a hlásal evangelium a jako mučedník aby se sám stal obětí a věrnost Kristu potvrdil svou smrtí; v_den, kdy si to připomínáme, nás naplň radostí, že se tvá síla tak mocně projevuje na tvých svatých.

Téhož dne 23. listopadu

SV. KOLUMBÁNA, OPATA

Narodil se kolem roku 543 ve východoirské provincii Leinsteru. Pod vedením sv. opata Comgalla v_bangorském klášteře v_severním Irsku se z_něho stal horlivý mnich a úspěšný učitel. Po dlouhém období přísného řeholního života odešel s_opatovým svolením v_čele dvanácti mnichů na evropskou pevninu (590). Usadili se v_Annegray v_burgundských Vogé-zách a založili v_okolí tři kláštery, nejslavnější z_nich byl v_Luxeuil. Žili podle velmi přísných řeholních pravidel, za jejichž přestoupení se ukládaly tvrdé tresty. Když byli z_této krajiny vyhnáni, působili kolem curyšského a bodamského jezera v_dnešním Švýcarsku. Vedením kláštera, který založili v_dnešním kantonu St. Gallen, pověřil jednoho ze svých společníků, sv. Havla. Sám pak pokračoval dále na jih a založil klášter v_Bobbiu v_severní Itálii (613). Tam také 23. XI. 615 zemřel a je pohřben v_kryptě jemu zasvěcené baziliky.

Společné texty o_duchovních pastýřích, nebo o_svatých mužích (o_řeholnících).

ZÁVĚREČNÁ MODLITBA

Bože, tys povolal svatého Kolumbána, aby pracoval pro tvé království hlásáním evangelia a věrným plněním povinností řeholního života; na jeho přímluvu dej, ať i_my hledáme především tebe a přičiňujeme se o_rozkvět tvé církve. Prosíme o_to

24. listopadu

SV. ONDŘEJE DUNG-LACA A DRUHÚ, MUČEDNÍKÚ

Památka

První křesťanští misionáři přišli na území dnešního Vietnamu v_2. polovině 16. století. Křesťanské společenství, které tam založili, bylo v_následujících třech stoletích (jen s_několika krátkými obdobími klidu) vystaveno krutému pronásledování, které vyvrcholilo v_letech 1843-1883. Mnoho vietnamských křesťanů zemřelo tehdy mučednickou smrtí, nejvíce v_18. a 19. století. Z_těch, kteří byli během 1. poloviny 20. století prohlášeni za blahoslavené, 117 prohlásil 19. VI. 1988 papež Jan Pavel II. za svaté: 96 Vietnamců, 11 španělských misionářů z_řádu sv. Dominika a 10 členů francouzské misijní společnosti z_Paříže; 8 biskupů, 50 kněží a 59 laiků.

Společné texty o_více mučednících.

ZÁVĚREČNÁ MODLITBA

Bože, ty jsi náš Otec a v_tobě má svůj původ každé otcovství, tys posiloval svaté mučedníky Ondřeje a jeho druhy, aby až k_prolití krve zůstali věrní kříži tvého Syna; na jejich přímluvu pomáhej i_nám, abychom mezi lidmi šířili tvou lásku a směli se nazývat a skutečně byli tvými dětmi.

25. listopadu

Sv. Kateřiny Alexandrijské, panny a mučednice

Podle vyprávění tradice žila v_Alexandrii jako panna a zemřela jako mučednice. Proslula bystrostí nadání a moudrostí ne méně než statečností ducha. Její tělo je zbožně uctíváno v_klášteře na hoře Sinaj.

MODLITBA

Všemohoucí, věčný Bože, tys dal svému lidu svatou pannu a nezdolnou mučednici Kateřinu; na její přímluvu nás posiluj ve víře a vytrvalosti, abychom usilovně pracovali pro jednotu církve.

30. listopadu

SV. ONDŘEJE, APOŠTOLA

Svátek

Pocházel z_Betsaidy v_Galileji, byl rybářem a patřil mezi učedníky Jana Křtitele (Jan 1,35-40). Když poznal Ježíše, přivedl k_němu i_svého mladšího bratra Šimona Petra (Jan 1,40-42). Upozornil na chlapce, který měl pět chlebů a dvě ryby (Jan 6,8-9) a spolu s_Filipem zprostředkoval setkání pohanů s_Ježíšem (Jan 12,20-22). Podle tradice hlásal evangelium v_různých krajích a zemřel kolem roku 60 v_Patrasu v_Achají (v_dnešním Řecku) přivázán na kříž ve tvaru písmene X.

Společné texty o_apoštolech, kromě:

RANNÍ CHVÁLY

HYMNUS

Svatý Ondřej, sluha Boží

správce nebeského zboží,

apoštol Krista Ježíše,

o_němž svatý Matouš píše,

že ho Pán jednou uviděl,

jak do moře sítě spouštěl,

a řekl: Nech ryb lovení,

hledej všech lidí spasení.

Hned se toho chopil vážně,

kázal slovo Boží snažně,

vedl lid ze tmy pohanské

ke světlu víry křesťanské.

Také my příkladem jeho

následujme Pána svého,

opusťme všechno pro něho,

varujme se všeho zlého.

Následujme jej v_svatosti,

v_pravé víře a stálosti,

abychom z_Boží milosti

došli též věčné radosti.

Velikonoční radostí

sluneční paprsky se skví,

když apoštolé užaslí

na vlastní oči Krista zří.

Na jasném těle Kristově

vidí zář jeho pěti ran

a hlásají všem veřejně,

že už vstal Kristus, jejich Pán.

Ježíši, Vládce převlídný,

vládni nad srdci našimi,

ať každý den ti splácíme

svůj dluh ve chvále upřímné.

Ať, Kriste, věrným věčnou jsi

velikonoční radostí,

nás, milostí tvou vzkříšené,

vem k_oslavě tvé vítězné.

Ať zní ti, Kriste, píseň chval,

žes vládu smrti překonal

a skrze apoštoly nám

otvíráš cesty k_výšinám. Amen.

Ant. 1Ondřej, bratr Šimona Petra, byl mezi prvními, kteří následovali Pána.

Žalmy a kantikum nedělní z_1. týdne.

Ant. 2Ondřej obětoval svůj život pro nebeské království, a Pán ho miloval.

Ant. 3Ondřej poznal, že Ježíš je Mesiáš, a přivedl k_němu svého bratra Šimona.

KRÁTKÉ ČTENÍ

Ef 2,19-22

Už nejste cizinci a přistěhovalci, ale spoluobčané ostatních křesťanů a členové Boží rodiny. Jste jako budova: jejími základy jsou apoštolové a kazatelé mluvící pod vlivem vnuknutí a Kristus Ježíš je nárožní kvádr. V_něm je celá stavba spojena a vyrůstá ve svatý chrám v_Pánu. V_něm i_vy jste budováni působením Ducha v_Boží příbytek

Ant. k_Zach. kant:Buď pozdraven, svatý kříži, na tobě visel můj učitel Kristus; přijmi také mě, jeho učedníka.

ZÁVĚREČNÁ MODLITBA

Všemohoucí, věčný Bože, tys povolal svatého Ondřeje za apoštola, aby hlásal evangelium a byl pastýřem tvé církve; na jeho přímluvu stále ochraňuj a veď všechen svůj lid. Prosíme o_to

VEŠPERY

HYMNUS jako v_ranních chválách.

Vyvolil si apoštoly

z_lidských synů Boží Syn,

v_díle spásy k_slavné roli:

pomáhat svět zbavit vin.

I_nás voláš, Jezu Kriste,

abychom ti věrně, čistě,

životem svým sloužili,

s_tebou jít se snažili.

Co jste byli, čím jste žili,

dílo své i_domovy

pro Krista jste opustili

k_jeho službě hotovi.

Stonásob vám všechno vrátil

nekonečnou mzdou, jíž splatil

dělníkům své vinice

k_slávě Boží Trojice.

Proste za nás Mistra svého,

učitele našich cest,

ať se svatou vůlí jeho

vždy a rádi dáme vést.

Ať v_nás nikdy nezhasíná

světlo pravdy Boha Syna,

jenž nás volá za Otcem

s_Duchem, víry původcem.

Ant. 1Pán uviděl Petra a Ondřeje a povolal je.

Žalmy a kantikum ze společných textů o_apoštolech.

Ant. 2Pojďte za mnou; udělám z_vás rybáře lidí.

Ant. 3Nechali své sítě a následovali Pána.

Ant. ke kant. P. M. :Kristův služebník, apoštol Ondřej, byl rodným bratrem apoštola Petra a oba podstoupili smrt na kříži.


Text © Česká biskupská konference, 2018 | HTML © Juraj Vidéky