VELIKONOČNÍ OBDOBÍ

I. DO NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ

Od neděle Zmrtvýchvstání Páně do neděle v_oktávu velikonočním

NEŠPORY

HYMNUS

Kristovo vzkříšení

je obveselení

všech věrných zarmoucených

a po Kristu toužících,

v_něj doufajících.

Kriste, Králi slavný,

v_božství Otci rovný,

tys pro nás mnoho trpěl,

na kříži za nás umřel,

vstal jsi třetí den.

Rač nás obživiti

a z_mrtvých vzkřísiti,

bychom i_my povstali

a na tebe patřili

tam, kde přebýváš.

Za nás přimlouváš se

pro své rány svaté

tam před svým milým Otcem,

neboť jsi naším smírcem,

také přímluvcem.

V_tebe vždy doufáme

a k_tobě voláme,

žádáme tvé milosti,

také věčné radosti

z_tvé přítomnosti.

U_Beránkovy hostiny

oděni rouchy bílými,

když Rudým mořem přešli jsme,

vladaři Kristu zpívejme.

Když jeho tělem posvátným,

na kříži obětovaným,

se sytíme a pijeme

jeho krev, v_Bohu žijeme.

Chráněni tímto pokrmem

před smrtonosným andělem,

svrhli jsme z_beder kruté jho

tyrana bezohledného.

Kristus je naší paschou teď,

on sám se vydal za oběť

a místo přesnic našim rtům

své tělo dává za pokrm.

Tys, nejčistější Oběti,

zlomila vládu podsvětí.

Z_otroctví lid je vykoupen,

odměna žití kyne všem.

Hle, Kristus, když vstal ze hrobu,

jde z_pekel v_slavném průvodu,

a brány nebes otevřev,

vládce tmy vleče v_okovech.

Buď věčně, Kriste, věrným svým

plesáním velikonočním.

Nás, milostí tvou vzkříšené,

vem k_oslavě své vítězné.

Ježíši, každý tvor tě chval,

že vítězně jsi z_hrobu vstal,

i_Otce, Ducha milosti

ať věčně všechno tvorstvo ctí. Amen.

Nebo:

Náš Pane, tys ten věčný král

a Syn, jenž trůní s_Otcem svým,

Adama stvořils, by se stal

obrazu tvému podobným.

Když podvedl ho zrádnou lstí

ďábel, sok rodu lidského,

ty z_čisté Panny přijal jsi

tvar i_jho těla našeho.

Abys nás s_Bohem usmířil,

jsi, Spasiteli, v_těle žil,

abys nám mohl vodou křtu

smýt hřích a vrátit čistotu.

Ty z_lásky k_nám jsi vystoupil

na dřevo kříže potupné

a krví svou jsi zaplatil

za naši spásu výkupné.

Tys byl po zmrtvýchvstání svém

Otcovou slávou odměněn,

teď i_my vírou žijeme,

že s_tebou z_mrtvých vstaneme.

Buď věčně, Kriste, věrným svým

plesáním velikonočním.

Nás, milostí tvou vzkříšené,

vem k_oslavě své vítězné.

Ježíši, každý tvor tě chval,

že vítězně jsi z_hrobu vstal,

i_Otce, Ducha milosti

ať věčně všechno tvorstvo ctí. Amen.

MODLITBA PŘED SPANÍM

HYMNUS

Hymnus z_příslušného dne.

Chvála tobě, Otče věčný,

velebí tě jazyk vděčný,

žes nás stvořil k_své podobě,

abychom sloužili tobě.

Chvála tobě, Synu Boží,

věrných duší drahé zboží,

že ses ráčil ponížiti,

nás svou smrtí vykoupiti.

Chvála tobě, Duchu Svatý,

že ráčíš ozdobovati

duši naši dary svými,

všemi ctnostmi šlechetnými.

Za jiná též dobrodiní

duše i_těla k_spasení

vždy, a zvlášť dnes prokázaná,

věčná chvála budiž vzdána.

V_tento nyní večerní čas

děkuje, Bože, každý z_nás

za všeliká dobrodiní,

která nám nehodným činíš.

A také prosíme tebe,

dej nám, ať poznáme sebe,

naše dnešní provinění,

dobrých skutků nečinění.

Bože, litujeme toho:

dnešního dne hříchů mnoho

spáchali jsme proti tobě,

příliš povolili sobě.

Chceme život polepšiti,

ctnosti svaté na se vzíti,

hříchů všech se varovati,

tvou vůli vždycky konati.

Na lože jdouce, k_tobě se modlíme,

a tebe vroucně, Pane náš, prosíme,

v_pokoji spáti dej, odpočívati,

ve zdraví vstáti.

Všechny duchy zlé rač od nás zahnati,

anděly svaté k_ochraně nám dáti,

kdykoliv bdíme a také když spíme,

ať tě chválíme.

Chvála buď tobě, Bože, Králi věků,

přijmi ji, Pane, od svých služebníků,

i_od nás hříšných, bídných a nehodných,

shlaď všechen náš hřích.

Práci denní jsme skončili

a k_noci se přiblížili,

obraťme svou mysl vzhůru,

k_nebeského Krále trůnu,

vděčně jemu děkujíce,

že jeho svatá pravice

chránila mocně od zlého

naši duši, naše tělo,

sílu k_práci dodávala,

boje vésti pomáhala,

přivedla v_dobrém svědomí

až k_dnešního dne skončení.

Znajíce svou vlastní slabost,

prosme ho o_jeho milost,

nedostatků doplnění

i_vin našich odpuštění.

Vždycky se sluší modliti

a nepřestávati,

ve dne v_noci prositi,

bez přestání tlouci, volati.

Smiluj se, Pane, když bdíme,

a chraň nás, když spíme,

dej nám ráno povstati

a vesele tebe chváliti.

Sešli své svaté anděly,

by při nás vždy stáli,

dobré připomínali

a před hříchem nás varovali.

Tobě se odevzdáváme,

na tě spoléháme,

tys nás všech mocným Pánem,

slyš nás, když tě prosíme. Amen.

Tys, Pane, světlo věčné,

osvěcuj naše srdce temné,

ochraňuj nás této noci

všemohoucí božskou mocí.

Nestačí naše bdění,

nebudeš-li ty bdít nad námi,

Pane Ježíši, náš strážce,

neboť tys mocný ochránce.

Tobě se poroučíme,

všemohoucí náš věčný Pane,

opatruj nás, zachovej nás,

ať tě nikdy nehněváme.

Již se přiblížil čas noční,

chvála tobě, Bože věčný,

že jsi nás dne minulého

zachoval od všeho zlého.

Před tebou nic skryté není,

odpusť naše provinění,

uchovej nás této noci

od všech neštěstí svou mocí.

Postav k_nám svaté anděly,

aby nad námi stráž měli,

dej libý a pokojný sen,

zlá myšlení od nás zažeň.

Abychom, až den vrátí se

a noc sluncem zaplaší se,

za tvá mnohá dobrodiní

vzdávali díkůčinění.

Nebo:

Kriste, ty jsi den a světlo,

osvěcuješ noční temno,

věříme, žes Světlo světel,

všech věřících osvětitel.

Prosíme tě, ó_Pane náš,

této noci buď naše stráž,

ať spočineme v_lásce tvé,

dopřej nám chvíle pokojné.

Když unavené oči spí

ať srdce dál u_tebe bdí,

a ty mocnou chraň pravicí

všechny tebe milující.

Ježíši Kriste, při nás stůj,

zlé úklady od nás vzdaluj,

vykoupil jsi nás krví svou,

buď naší stálou záštitou.

HYMNY K_VOLNÉMU VÝBĚRU

Na sklonku dne tě upřímně,

Tvůrce všech věcí prosíme,

s_tou laskavostí, jíž jsi znám,

stůj při nás v_noci a nás chraň.

Jen o_tobě ať srdce sní,

ať ve snu cítí, že s_ním jsi,

aby hned, jak se rozední,

znělo tvou chválou nejčistší.

V_žití nám pevné zdraví dej,

v_nás oheň lásky rozehřej,

ať temnou noc a také nás

rozjasní tvého světla jas.

To, Otče mocný nejvýše,

dej skrze Krista Ježíše,

s_nímž a se Svatým Duchem též

po všechny věky kraluješ. Amen.

Nebo:

Ty Kriste, světlo, jasný dni,

rozbíjíš mříže noční tmy.

Víme, že zář jsi ze světla,

jež nebešťanům věčně plá.

Prosíme tebe, Pane náš,

buď této noci naše stráž.

Chcem odpočívat v_lásce tvé,

uděl nám chvíle pokojné.

I_když nám oči zklíží sen,

chcem s_tebou dál bdít v_srdci svém.

Nad sluhy, kteří k_tobě lnou,

drž stále ruku ochrannou.

Ochránce náš, už pohleď k_nám,

před číhajícím škůdcem chraň.

Veď sluhy rukou citlivou,

vždyť vykoupils je krví svou.

Laskavý vládce Ježíši,

buď s_Otcem ti čest nejvyšší,

i_Duchu, který těší nás,

po všechny věky v_každý čas. Amen.

Nebo:

Ježíši, Spasiteli náš,

ty Slovo Otce věčného,

tys bdělý strážce věrných svých,

paprsku světla božského.

Ty budíš den a voláš noc,

tys Tvůrce světa, věků Pán:

když unavil nás denní shon,

pokojné noci dopřej nám.

Ty, jenž jsi zlomil pekla moc

a nad smrtí jsi zvítězil:

ó_nedej, by hřích vládl těm,

za něž jsi krev svou vycedil.

Dopřej nám nyní klidným snem

údy i_mysl osvěžit,

aby duch tělu panoval,

v_tom boji dej nám zvítězit.

Tobě buď sláva, Ježíši,

jenž vítězně jsi z_hrobu vstal,

i_Otci, Duchu tvému též

nechť věčně zvučí píseň chval. Amen.

Nebo:

Přichází noc, aby nás přijala,

ticho je plné tebe,

můžeme usnout v_pokoji a radosti.

Za tento den, plný světla,

je dobré tě chválit,

a jestli nás chceš odvolat,

zde jsme připraveni vyjít.

Ty, kdo trpí bez naděje,

ty, kdo hledají bez víry,

ty, kdo tě milují, aniž tě znají,

doveď skrze nás k_tobě.

Nebo:

Velebíme tě, Otče náš,

za dar soumraku nad zemí,

jenž předjímá nám tajemství

smrti, jež ústí v_nekonečný den.

V_tvých dlaních dlíme bezpečně,

ve spánku obnovíme síly,

stvoř nám srdce bdělá láskou k_tobě,

Pane, jenž nikdy nespíš.

Ať hledáme vždy slávu tvou

v_odpočinku i_činnosti,

než její plnost zjeví se

v_tobě, Trojice, zdroji života!

Nebo:

Boží Slovo, tvoje síla

svět i_vesmír vytvořila,

počátek a konec jsi.

Nebe, země, dny a noci,

čas i_prostor jsou v_tvé moci,

vše na tobě závisí.

Věčná moudrost s_námi sídlí,

Bůh má zemi za obydlí,

zve nás jeho vlídný hlas.

Pustou zemi zúrodňuje,

tíhu břemen nadlehčuje,

domů k_Otci vede nás.

Nebo:

Já o_studnici vím, jež vody rozlévá

i_v_temné noci.

Tu věčnou studnici může ukrývat stín,

kde vždycky najdu ji, já spolehlivě vím

i_v_temné noci.

Snad bez počátku je, snad ani nemá dna,

však dobře vím, že vše v_ní počátek svůj má

i_v_temné noci.

Vím, že nic nemůže být v_světě krásnější,

že zem i_nebesa tam žízeň konejší

i_v_temné noci.

Vím, že je bez konce té studny hlubina

a její podstatu že člověk nepozná

i_v_temné noci.

Jas této studnice se nikdy nemění

a světlo veškeré vychází pouze z_ní

i_v_temné noci.

Ta věčná studnice je chlebem života

a život dává nám jsouc uvnitř ukryta

i_v_temné noci.

Je zde a svolává všechno, co živé je,

ať blíže přistoupí a z_ní se napije

i_v_temné noci.

Ta živá studnice, po které toužil jsem,

zde v_chlebě života mi bude pokrmem

i_v_temné noci.

Žalmy mají jednotnou antifonu:Aleluja, aleluja, aleluja. Aleluja, aleluja, aleluja. Aleluja, aleluja, aleluja. Aleluja, aleluja, aleluja. Aleluja, aleluja, aleluja. Aleluja, aleluja, aleluja. Aleluja, aleluja, aleluja. Aleluja, aleluja, aleluja. Aleluja, aleluja, aleluja. Aleluja, aleluja, aleluja.

Ve velikonoční oktávě se každý den bere první nebo druhá MODLITBA PŘED SPANÍM.

Ve velikonočním oktávu se místo zpěvu po krátkém čtení vkládá antifona:

Ant.

Toto je den, který učinil Hospodin, jásejme a radujme se z_něho, aleluja.

Toto je den, který učinil Hospodin, jásejme a radujme se z_něho, aleluja.

ZPĚV PO KRÁTKÉM ČTENÍ

Bože, v_tebe důvěřuji, do tvých rukou svěřuji svůj život. {*} Aleluja, aleluja.

Bože, v_tebe důvěřuji, do tvých rukou svěřuji svůj život. {*} Aleluja, aleluja.

Ty mě vedeš a chráníš, věrný Bože, {*}

aleluja, aleluja.

Sláva Otci i_Synu i_Duchu Svatému.

Bože, v_tebe důvěřuji, do tvých rukou svěřuji svůj život. {*} Aleluja, aleluja.

UVEDENÍ DO PRVNÍ MODLITBY DNE

Po celou dobu velikonoční.

Ant. Pán vstal z_mrtvých, aleluja, aleluja.

RANNÍ CHVÁLY

Od neděle Zmrtvýchvstání Páně do neděle v_oktávu velikonočním

HYMNUS

Od pondělí po velikonočním oktávu do slavnosti Nanebevstoupení Páně.

Kristus, jenž byl na smrt dán

pro naše provinění,

slavně zase z_mrtvých vstal

nám k_ospravedlnění.

Z_toho my se radujme

a Boha oslavujme,

zpívejme aleluja,

aleluja.

Ježíš Kristus, Boží Syn,

přišel na místo naše,

vykonal přeslavný čin,

vzal všechny hříchy na se,

shladil je svou obětí,

a tak odňal moc smrti;

již svůj osten ztratila,

aleluja.

On je Beránek pravý,

o_němž Bůh zdávna hlásal,

pomazat dveře srdcí

jeho krví přikázal.

Kdo to s_vírou učiní,

anděl zhoubce jej míjí,

přístup k_němu nemaje,

aleluja.

Slavme tedy skvoucí den,

který nám učinil Pán,

svítí nám přejasně v_něm

ten, který je slunce sám,

Slunce spravedlnosti

a paprsek věčnosti;

noc hříchu pominula,

aleluja.

Společně oslavujme

již hody Beránkovy,

kvas starý odstraňujme,

máme být lidé noví.

Kristus je stravou naší,

krmící sladce duši;

víra nežádá více,

aleluja.

Jitřenka rdí se růžemi,

nebesa zvučí písněmi,

zní světem jásot vítězný,

úpí jen žalář pekelný.

Vždyť statečný a mocný král,

jenž sílu smrti pošlapal

a brány pekel vyvrátil,

nám hříšným viny odpustil.

Ač zavalen byl balvanem

a silnou stráží obklopen,

hle, Vítěz vyšlý ze hrobu

jde v_triumfálním průvodu.

Je konec všemu úpění,

bezmocný nářek peklem zní:

Náš Pán už z_mrtvých slavně vstal,

jak zářný anděl zvěstoval.

Buď věčně, Kriste, věrným svým

plesáním velikonočním.

Nás, milostí tvou vzkříšené,

vem k_oslavě své vítězné.

Ježíši, každý tvor tě chval,

neboť jsi slavně z_hrobu vstal,

i_Otce, Ducha milosti

ať věčně všechno tvorstvo ctí. Amen.

Nebo:

Dni plný slunce, vítán buď,

však ať jsi sebejasnější,

pravého, jediného Dne

jsi jenom pouhopouhý stín.

Uhněte z_cesty, bludné sny,

do světla oblečte se vy,

vy děti Světla, vstaňte z_tmy,

chorálem slunce srdce zní!

Nedělní bránu otevřel

v_červáncích zlatý slunce klíč,

jak setníkova kopí hrot

otevřel Boží lásky proud.

Ať prýští světlo sluneční,

ať prýští milosrdenství,

k_tvé cti ať píseň světla zní,

ať se i_v_nás už rozední.

Ať zpívá církev chvalozpěv

na Beránkovu spásnou krev,

je sluncem vykoupaný svět,

je křížem vykoupený z_běd.

Zpívejme všichni, zpívejme

aleluja, aleluja,

ať celým světem víc a víc

zní aleluja bez hranic!

Nebo:

JEDEN z_nás mnoha

prošel napříč všemi proudy pomíjení

a změnil směr pole, v_němž každý pomíjí.

Ojedinělá velikost

v_osnově celého stvoření,

neopakovatelná.

Ten Přechod se jmenuje PASCHA_–

mystérium:

běželi napřed do jeskyně,

kde chovali zvířata

jako v_chlévě – a zdaleka

se sbíhali za hvězdou,

potom zas běželi k_hrobu,

který se ukázal být prázdný

a naplněný světlem,

a nakonec kráčeli strmě vzhůru

z_údolí od potoka Cedron

na kopec nad městem, kde Ho zabili.

–_Všechny články řetězu vlastní smrti

(údolí, potok, úbočí, kopec

a konečně to místo) rozdělil_–

a neodsouvá jen náhrobní kámen,

nýbrž celou tu zemi,

tím, že znemožňuje pole pomíjení,

ač se proud vody v_potoce Cedron

nadále řítí dolů,

ač proud krve v_lidském těle nadále míří

k_smrti.

Dal v_nich počátek místu narození

a místo života odhalil v_každém člověku,

života, který přerůstá proud pomíjení,

života, který přerůstá smrt.

Nebo:

Ó_šťastná noc a šťastný den

a hojné rozkoše pramen!

Ach, jak obveselujete

a k_plesání vzbuzujete!

Aleluja!

Vidím, vidím, co se děje,

vykoupený svět se směje,

po temnotě slunce vyšlo,

všechno dobré s_ním k_nám přišlo.

Aleluja!

Krátká bolest, dlouhá radost,

krátký půst a dlouhá slavnost,

právě tak je Veliká noc,

šťastná, slavná, radostná noc.

Aleluja!

Nebo:

Ó, blažení, kdo v_tebe věří!

Teď, nedbaje už stěn a dveří,

budeš k_nim vcházet, host a Pán

a v_rozžhavená srdce jejich

se vlévati ne po krůpějích,

ale jak déšť, jak oceán.

Mnozí ho spatří, mnozí tuší

a mnoho vyvolených duší

už hmatá světlo jeho stop.

A přátelé i_nepřátelé

šeptají kradmo, rozechvěle:

On vstal! On vstal! Je prázdný hrob!

Nebo (Kancionál č. 411):

(Při modlitbě bez zpěvu se může text v_závorkách vynechat.)

Aleluja, aleluja,

aleluja.

Zazpívej, církvi, píseň chval,

Ježíš, náš vítěz, slávy Král,

dnes ráno z_hrobu vzkříšen vstal,

aleluja.

(Aleluja, aleluja,

aleluja.)

Třetího dne za svítání

zří přátelé Ježíšovi,

tentam je kámen hrobový,

aleluja.

(Aleluja, aleluja,

aleluja.)

A Magdalena Marie

a Jákoba a Salome

uctít šly tělo pohřbené,

Aleluja.

(Aleluja, aleluja,

aleluja.)

Tam v_bílém rouchu anděl stál

a zprávu hned jim zvěstoval,

do Galileje Pán je zval,

aleluja.

(Aleluja, aleluja,

aleluja.)

A přítel Páně svatý Jan

i_Petra cestou předbíhal,

před prázdným hrobem v_skále stál,

aleluja.

(Aleluja, aleluja,

aleluja.)

Pak vzkříšený a živý Pán

sbor přátel svých navštívil sám,

zdraví je slovy „Pokoj vám!“

Aleluja.

(Aleluja, aleluja,

aleluja.)

Tam scházel Tomáš učedník,

odmítal zprávě uvěřit,

Ježíš i_jemu dal se zřít,

aleluja.

(Aleluja, aleluja,

aleluja.)

Hle, údy mé, Tomáši, viz,

nezdráhej se a přistup blíž,

na rány mé si sáhnout smíš,

aleluja.

(Aleluja, aleluja,

aleluja.)

Již Tomáš Pána poznává,

otvírá k_chvále ústa svá:

Můj Pán a Bůh můj, vyznává,

aleluja.

(Aleluja, aleluja,

aleluja.)

Jsou blažení, kdo uvěří,

co pouhým okem neuzří,

těm království mé náleží,

aleluja.

(Aleluja, aleluja,

aleluja.)

Ve svátky Páně vzkříšení

vzdej chválu všechno stvoření

Ježíši, dárci spasení,

aleluja.

(Aleluja, aleluja,

aleluja.)

Zajásej, církvi, písněmi,

ať Bohu v_nebi, na zemi

zpěv díkůvzdání stále zní,

aleluja.

(Aleluja, aleluja,

aleluja.)

PONDĚLÍ po druhé neděli velikonoční

Žaltář 2. týdne

RANNÍ CHVÁLY

ZPĚV PO KRÁTKÉM ČTENÍ

Pán vstal z_hrobu. {*} Aleluja, aleluja.

Pán vstal z_hrobu. {*} Aleluja, aleluja.

On za nás umřel na kříži. {*}

Aleluja, aleluja.

Sláva Otci i_Synu i_Duchu Svatému.

Pán vstal z_hrobu. {*} Aleluja, aleluja.

Ant. k_Zach. kant. Amen, amen, pravím vám: Jestliže se nenarodí někdo znova, nemůže spatřit Boží království, aleluja.

PROSBY

Sláva Boha Otce se zjevila světu smrtí a vzkříšením jeho Syna. Prosme ho s_důvěrou:

Bože, osvěcuj naše srdce.

Bože, Otče světel, tys ozářil svět jasem slavného vzkříšení Kristova,

posvěcuj dnes naši mysl světlem víry.

Bože, osvěcuj naše srdce.

Zmrtvýchvstáním svého Syna jsi lidem otevřel bránu věčnosti,

uchovej nám při naší práci naději na život věčný.

Bože, osvěcuj naše srdce.

Skrze svého vzkříšeného Syna jsi poslal na svět Svatého Ducha,

zapal naše srdce ohněm své lásky.

Bože, osvěcuj naše srdce.

Ježíš Kristus zemřel pro nás na dřevě kříže,

kéž je nám dnes spásou a vykoupením.

Bože, osvěcuj naše srdce.

MODLITBA

Všemohoucí, věčný Bože, tys nám poslal Ducha svého Syna a přijal jsi nás za vlastní; a proto k_tobě smíme volat jako k_Otci: upevni, co jsi v_nás započal, abychom se mohli ujmout zaslíbeného dědictví. Prosíme o_to

NEŠPORY

ZPĚV PO KRÁTKÉM ČTENÍ

Pán se ukázal svým učedníkům. {*} Aleluja, aleluja.

Pán se ukázal svým učedníkům. {*} Aleluja, aleluja.

Viděli ho a radovali se. {*}

Aleluja, aleluja.

Sláva Otci i_Synu i_Duchu Svatému.

Pán se ukázal svým učedníkům. {*} Aleluja, aleluja.

Ant. ke kant. P. M.: Co se narodilo z_těla, je tělo, co se narodilo z_Ducha, je duch, aleluja.

PROSBY

Ježíš Kristus svým vzkříšením přemohl smrt. Radostně ho prosme:

Zůstaň s_námi, Pane Ježíši.

Pane Ježíši Kriste, cestou do Emauz ses připojil ke svým učedníkům,

posiluj svou putující církev a nikdy ji neopouštěj.

Zůstaň s_námi, Pane Ježíši.

Nedopouštěj, aby tvoji věřící byli váhaví uvěřit,

rozmnož naši víru, abychom vyznávali, že jsi vítěz nad smrtí.

Zůstaň s_námi, Pane Ježíši.

Pohlédni vlídně na ty, kdo tě na životní cestě nepoznali,

a zjev se jim sám, aby tě přijali jako Spasitele.

Zůstaň s_námi, Pane Ježíši.

Svým křížem jsi všechny lidi usmířil a povolal k_jednotě,

uděl všem národům jednotu a pokoj.

Zůstaň s_námi, Pane Ježíši.

Soudce živých i_mrtvých,

odpusť hříchy zemřelým, kteří v_tebe uvěřili.

Zůstaň s_námi, Pane Ježíši.

ÚTERÝ po druhé neděli velikonoční

RANNÍ CHVÁLY

Ant. k_Zach. kant. Já jsem alfa i_omega, první i_poslední. Já jsem výhonek Davidova rodu, zářivá jitřní hvězda, aleluja.

PROSBY

Vděčně prosme Boha Otce, neboť on nám poslal svého Syna, aby jako neposkvrněný Beránek vzal na sebe hříchy světa a dal nám nový život:

Původce života, dej nám nový život.

Bože, původce života, pamatuj na utrpení a vzkříšení ukřižovaného Beránka

a slyš ho, jak se stále za nás přimlouvá.

Původce života, dej nám nový život.

Zbav nás starého kvasu, zloby a nešlechetnosti

a pomoz nám upřímně žít podle Kristovy pravdy.

Původce života, dej nám nový život.

Dej, ať dnes odložíme hříchy nesvornosti a závisti

a jsme pozornější k_potřebám svých bližních.

Původce života, dej nám nový život.

Ať mezi námi vládne duch evangelia,

abychom den ze dne věrně plnili tvou vůli.

Původce života, dej nám nový život.

MODLITBA

Všemohoucí Bože, stůj při nás, ať vydáváme svědectví vzkříšenému Kristu, a dej, ať se na nás jednou zjeví jeho sláva, jejíž zárukou je nám jeho vítězství nad smrtí.

NEŠPORY

Ant. ke kant. P. M.: Což nám nehořelo srdce, když k_nám Ježíš na cestě mluvil? Aleluja.

PROSBY

Kristus svým zmrtvýchvstáním upevnil naději svého lidu. Proto ho prosme:

Kriste, náš živote a naše vzkříšení, vyslyš nás.

Pane Ježíši, z_tvého otevřeného boku vytryskla krev a voda,

dej, ať se tvá církev křtem a eucharistií stále oživuje a obnovuje.

Kriste, náš živote a naše vzkříšení, vyslyš nás.

Nejvyšší Pastýři, po svém zmrtvýchvstání jsi svěřil své stádce Petrovi, když vyznal, že tě miluje,

rozmnožuj lásku a horlivost našeho papeže N.

Kriste, náš živote a naše vzkříšení, vyslyš nás.

Při velikém úlovku ryb jsi naznačil apoštolům jejich poslání,

pošli své služebníky, aby pokračovali v_jejich díle.

Kriste, náš živote a naše vzkříšení, vyslyš nás.

Na břehu moře jsi připravil svým učedníkům chléb a rybu,

nedopusť, aby naší vinou hynuli bratři hladem.

Kriste, náš živote a naše vzkříšení, vyslyš nás.

Ježíši, ty dáváš život hříšníkům, kteří si zasloužili smrt,

přetvoř zemřelé k_svému obrazu, aby v_sobě zakoušeli tvou dokonalou radost.

Kriste, náš živote a naše vzkříšení, vyslyš nás.

STŘEDA po druhé neděli velikonoční

RANNÍ CHVÁLY

Ant. k_Zach. kant. Tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v_něho věří, nezahynul, ale měl život věčný, aleluja.

PROSBY

Chvalme Boha za to, že se vzkříšený Kristus zjevil apoštolům, a prosme ho:

Bože, dej nám účast na slávě Kristově.

Bože, Otče světel, chválíme tě dnes za tvé milosrdenství,

že jsi nás povolal do svého podivuhodného světla.

Bože, dej nám účast na slávě Kristově.

Očišťuj a posiluj mocí svého Ducha úsilí,

jímž se lidská rodina snaží zlepšit své životní podmínky.

Bože, dej nám účast na slávě Kristově.

Posiluj nás, abychom se věnovali službě svým bližním

a stali se spolu s_nimi obětí tobě příjemnou.

Bože, dej nám účast na slávě Kristově.

Už na úsvitě nás naplň svou láskou, abychom tě chválili

a po celý den se radovali z_tvé dobroty.

Bože, dej nám účast na slávě Kristově.

MODLITBA

Bože, ty nám dáváš každoročně prožívat velikonoční tajemství našeho znovuzrození, a tak posiluješ naši naději, že budeme vzkříšeni z_mrtvých; prosíme tě, veď nás, abychom se s_láskou otvírali tomu, co s_vírou slavíme.

NEŠPORY

Ant. ke kant. P. M.: Kdo jedná podle pravdy, jde ke světlu, aby se ukázalo, že jeho skutky jsou vykonány v_Bohu, aleluja.

PROSBY

Bůh nám vzkříšením svého Syna otevřel věčný život. Snažně ho prosme:

Ať Kristovo vítězství přinese všem spásu.

Bože našich otců, tys svého Syna Ježíše slavně vzkřísil z_mrtvých,

probuď nás ze smrti hříchu, abychom konali opravdové pokání a žili novým životem.

Ať Kristovo vítězství přinese všem spásu.

Jako zbloudilé ovce jsi nás přivedl k_pastýři a strážci našich duší,

pod vedením církve uchovej nám neporušenou víru.

Ať Kristovo vítězství přinese všem spásu.

První učedníky svého Syna jsi vyvolil z_národa židovského,

zjev izraelským synům, že jsi naplnil příslib daný jejich otcům.

Ať Kristovo vítězství přinese všem spásu.

Pamatuj na lidi osamělé, na sirotky a vdovy,

a nenech opuštěnými ty, které tvůj Syn usmířil s_tebou svou smrtí.

Ať Kristovo vítězství přinese všem spásu.

Tys vzal do své slávy jáhna Štěpána, když vyznal, že Ježíš je po tvé pravici,

přijmi k_sobě naše zemřelé bratry, kteří tě očekávali s_vírou a láskou.

Ať Kristovo vítězství přinese všem spásu.

ČTVRTEK po druhé neděli velikonoční

RANNÍ CHVÁLY

Ant. k_Zach. kant. Otec miluje Syna a všechno svěřil do jeho rukou, aleluja.

PROSBY

Bůh vzkřísil z_mrtvých svého Syna a vzkřísí z_mrtvých i_nás. S_důvěrou ho prosme:

Ať je tvůj Syn Ježíš Kristus naším životem.

Tys vedl na poušti svůj lid světlem ohnivého sloupu,

kéž je nám dnes zmrtvýchvstalý Kristus světlem života.

Ať je tvůj Syn Ježíš Kristus naším životem.

Hlasem Mojžíše jsi na Sinaji poučoval svůj národ,

kéž je nám dnes zmrtvýchvstalý Kristus slovem života.

Ať je tvůj Syn Ježíš Kristus naším životem.

Svůj putující lid jsi živil na poušti manou,

kéž je nám dnes zmrtvýchvstalý Kristus chlebem života.

Ať je tvůj Syn Ježíš Kristus naším životem.

Vyvedl jsi vodu ze skály a utišil jsi žízeň svého lidu,

kéž je nám Kristovo zmrtvýchvstání pramenem darů Ducha Svatého.

Ať je tvůj Syn Ježíš Kristus naším životem.

MODLITBA

Milosrdný Bože, uč nás spolupracovat s_tvou milostí a dej, ať velikonoční slavení díla naší spásy v_nás stále přináší svůj užitek.

NEŠPORY

Ant. ke kant. P. M.: Kdo věří v_Syna, má život věčný, aleluja.

PROSBY

Oslavujme Krista, vždyť v_něm máme všechnu svou naději a záruku vzkříšení z_mrtvých. Prosme ho:

Králi slávy, vyslyš nás.

Pane Ježíši, tys vešel skrze vlastní krev a skrze své vzkříšení do svatyně nebeské slávy,

doveď nás s_sebou do slávy Otcovy.

Králi slávy, vyslyš nás.

Svým zmrtvýchvstáním jsi upevnil víru svých učedníků a poslal jsi je do světa,

učiň biskupy a kněze věrnými hlasateli svého evangelia.

Králi slávy, vyslyš nás.

Svým zmrtvýchvstáním ses stal naším pokojem a smířením,

spoj všechny pokřtěné dokonalým společenstvím víry a lásky.

Králi slávy, vyslyš nás.

Mocí tvého vzkříšení byl uzdraven chromý u_chrámové brány,

ujmi se nemocných a zjev na nich svou slávu.

Králi slávy, vyslyš nás.

Tys vstal z_mrtvých jako první z_těch, kdo zemřeli,

dej účast na své slávě těm, kdo v_tebe doufali.

Králi slávy, vyslyš nás.

PÁTEK po druhé neděli velikonoční

RANNÍ CHVÁLY

Ant. k_Zach. kant. Ježíš vzal chleby a po díkůvzdání je rozdával přítomným, aleluja.

PROSBY

Bůh Otec skrze Ducha Svatého vzkřísil Krista a vzkřísí i_nás. Proto volejme:

Obnov náš život svým Svatým Duchem.

Otče svatý, tys přijal dokonalou oběť svého Syna a vzkřísils ho z_mrtvých,

přijmi naši dnešní oběť a přiveď nás do věčného života.

Obnov náš život svým Svatým Duchem.

Požehnej dnes všemu, co budeme konat,

ať hledáme bez ustání tvou slávu a posvěcení všech.

Obnov náš život svým Svatým Duchem.

Ať není dnes naše práce marná, ale ať slouží k_prospěchu druhých,

a ať nás vede do tvého království.

Obnov náš život svým Svatým Duchem.

Otevři dnes naše oči a naše srdce potřebám bratří,

abychom se navzájem měli rádi a jeden druhému pomáhali.

Obnov náš život svým Svatým Duchem.

MODLITBA

Milosrdný Bože, tvůj Syn pro nás podstoupil muka kříže a vytrhl nás z_moci nepřítele; prosíme tě, naplň nás svou milostí a doveď nás až ke slávě vzkříšení, aby se na nás dovršilo dílo vykoupení.

NEŠPORY

Ant. ke kant. P. M.: Ten, který zemřel na kříži, zlomil moc smrti a vlastní mocí vstal třetího dne z_mrtvých, aleluja.

PROSBY

Oslavujme Krista, neboť on je pramen všeho života a původce každé ctnosti. Prosme ho:

Pane, obnov ve světě své království.

Ježíši, Spasiteli, tys podstoupil tělesnou smrt, ale Duch Boží tě vzkřísil,

dej nám, ať zemřeme hříchu a žijeme podle Ducha.

Pane, obnov ve světě své království.

Tys poslal učedníky do celého světa, aby zvěstovali evangelium všemu tvorstvu,

dej všem, kdo hlásají evangelium, ať žijí podle tvého Ducha.

Pane, obnov ve světě své království.

Tobě byla dána veškerá moc na nebi i_na zemi, abys vydal svědectví pravdě,

uchovej v_duchu pravdy srdce těch, kdo nám vládnou.

Pane, obnov ve světě své království.

Ty všechno obnovuješ a přikazuješ nám, abychom s_bdělostí očekávali tvé království,

pomáhej nám, ať se tím pečlivěji staráme o_tento svět, čím toužebněji očekáváme nové nebe a novou zemi.

Pane, obnov ve světě své království.

Tys sestoupil mezi mrtvé, abys i_jim oznámil radostnou zvěst,

buď ty sám radostí a slavnou nadějí zesnulých.

Pane, obnov ve světě své království.

SOBOTA po druhé neděli velikonoční

RANNÍ CHVÁLY

Ant. k_Zach. kant. Pokoj vám! To jsem já! Aleluja. Nebojte se! Aleluja.

PROSBY

Kristus nám zvěstoval věčný život. Otevřme mu své srdce a prosme ho:

Pane, kéž nám tvé vzkříšení přinese hojnost milosti.

Věčný Pastýři, pohleď na svůj lid, který se probouzí do nového dne,

a nasyť nás pravým pokrmem svého slova a chleba.

Pane, kéž nám tvé vzkříšení přinese hojnost milosti.

Učiň, ať oddaně nasloucháme tvému hlasu,

aby nás neuchvátil vlk ani nezradil námezdník.

Pane, kéž nám tvé vzkříšení přinese hojnost milosti.

Ty působíš v_těch, kdo hlásají tvé jméno, a potvrzuješ jejich slova,

dej, ať svědčíme o_tvém vzkříšení celým svým životem.

Pane, kéž nám tvé vzkříšení přinese hojnost milosti.

Buď naší radostí, kterou nám nikdo nevezme,

abychom odložili smutek hříchu a žili nadějí věčného života.

Pane, kéž nám tvé vzkříšení přinese hojnost milosti.

MODLITBA

Bože, tys nám poslal Vykupitele a přijímáš nás za své syny; pohlédni na nás s_otcovskou láskou a dej, aby všichni, kdo věří v_Krista, dosáhli pravé svobody a věčného dědictví.

TŘETÍ NEDĚLE VELIKONOČNÍ

Žaltář 3. týdne

PRVNÍ NEŠPORY

Ant. 1 Hospodin je povznesen nade všechna nebesa, slabého zdvihá z_prachu, aleluja.

Žalmy a kantikum nedělní z 3. týdne

Ant. 2 Rozvázal jsi moje pouta, Hospodine; přinesu ti oběť díků, aleluja.

Ant. 3 Boží Syn se naučil svým utrpením poslušnosti, a tak se stal příčinou věčné spásy pro všechny, kteří ho poslouchají, aleluja.

KRÁTKÉ ČTENÍ

1 Petr 2,9-10

Vy jste rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, lid patřící Bohu jako vlastnictví, abyste rozhlašovali, jak veliké věci vykonal ten, který vás povolal ze tmy ke svému podivuhodnému světlu. Kdysi jste nebyli jeho lid, teď však jste lid Boží, žili jste bez milosrdenství, teď však se jeho milosrdenství na vás projevilo.

ZPĚV PO KRÁTKÉM ČTENÍ

Pán se ukázal svým učedníkům. {*} Aleluja, aleluja.

Pán se ukázal svým učedníkům. {*} Aleluja, aleluja.

Viděli ho a radovali se. {*}

Aleluja, aleluja.

Sláva Otci i_Synu i_Duchu Svatému.

Pán se ukázal svým učedníkům. {*} Aleluja, aleluja.

Ant. ke kant. P. M.:

V_roce A Zůstaň s_námi, Pane, neboť se připozdívá a den se už nachýlil, aleluja.

V_roce B Ježíš stanul uprostřed svých učedníků a řekl jim: Pokoj vám! Aleluja.

V_roce C Ježíš řekl svým učedníkům: Přineste několik ryb, které jste právě chytili. Šimon Petr vystoupil a táhl na zem síť plnou velkých ryb, aleluja.

PROSBY

Kristus je náš život a naše vzkříšení. Vzývejme ho a s_důvěrou volejme:

Synu živého Boha, ochraňuj svůj lid.

Kriste, prosíme tě za tvou církev,

posvěcuj ji, aby se u_všech národů obnovilo tvé království.

Synu živého Boha, ochraňuj svůj lid.

Prosíme tě snažně za nemocné, zarmoucené, utlačované a za lidi bez domova,

aby se jim dostalo útěchy a pomoci.

Synu živého Boha, ochraňuj svůj lid.

Prosíme tě za ty, kdo tě neznají a bloudí,

dej, ať tě poznají a radují se z_nového života.

Synu živého Boha, ochraňuj svůj lid.

Spasiteli náš, byls ukřižován, vstal jsi z_mrtvých a přijdeš soudit svět,

buď milostiv nám hříšníkům.

Synu živého Boha, ochraňuj svůj lid.

Prosíme tě za všechny, kdo žijí v_tomto světě,

a za všechny, kdo zemřeli s_nadějí na vzkříšení.

Synu živého Boha, ochraňuj svůj lid.

MODLITBA

Bože, tys obnovil svůj lid, abychom se mohli znovu radovat, že jsme tvými syny; dej, ať v_nás velikonoční radost stále trvá, abychom s_pevnou nadějí očekávali slávu vzkříšení.

RANNÍ CHVÁLY

Ant. 1 Hospodin kraluje, oděl se velebností, aleluja.

Žalmy a kantikum nedělní z 3. týdne

Ant. 2 Tvorstvo bude vysvobozeno z_poroby porušení a dosáhne svobody ve slávě Božích dětí, aleluja.

Ant. 3 Jméno Hospodinovo je vznešené, převyšuje zemi i_nebe, aleluja.

KRÁTKÉ ČTENÍ

Sk 10,40-43

Bůh Ježíše třetího dne vzkřísil a dal mu, aby se viditelně ukázal, ne všemu lidu, ale jen těm, které Bůh předem vyvolil za svědky, totiž nám, kteří jsme s_ním jedli a pili po jeho zmrtvýchvstání. On nám přikázal, abychom hlásali lidu a se vší rozhodností dosvědčovali: To je Bohem ustanovený soudce nad živými i_mrtvými. O_něm vydávají svědectví všichni proroci, že skrze něho dostane odpuštění hříchů každý, kdo v_něho věří.

ZPĚV PO KRÁTKÉM ČTENÍ

Kriste, Synu živého Boha, smiluj se nad námi, {*} Aleluja, aleluja.

Kriste, Synu živého Boha, smiluj se nad námi, {*} Aleluja, aleluja.

Ty, kterýs byl vzkříšen z_mrtvých. {*}

Aleluja, aleluja.

Sláva Otci i_Synu i_Duchu Svatému.

Kriste, Synu živého Boha, smiluj se nad námi, {*} Aleluja, aleluja.

Ant. k_Zach. kant.

V_roce A Kristus musel trpět a vstát z_mrtvých třetího dne, aleluja.

V_roce B Podívejte se na mé ruce a na mé nohy; vždyť jsem to já! Dotkněte se mě a přesvědčte se, aleluja.

V_roce C Ježíš se už potřetí zjevil učedníkům po svém zmrtvýchvstání; přistoupil k_nim a podal jim chléb a rybu, aleluja.

PROSBY

Kristus je dárcem života: Bůh ho vzkřísil z_mrtvých a on svou mocí vzkřísí nás. Proto ho vzývejme:

Kriste, náš živote, dej nám svou spásu.

Kriste, jasné světlo zářící v_temnotách, kníže života, tys vykoupil lidstvo ze smrti,

dej nám prožít tento den k_tvé chvále.

Kriste, náš živote, dej nám svou spásu.

Pane, tys prošel cestou utrpení a kříže,

dej i_nám, když s_tebou trpíme a umíráme, abychom byli s_tebou také vzkříšeni.

Kriste, náš živote, dej nám svou spásu.

Synu Boží, ty jsi náš učitel a náš bratr, povolal jsi nás ke své službě jako královské kněžstvo,

dej nám, ať ti sloužíme s_radostí.

Kriste, náš živote, dej nám svou spásu.

Králi slávy, toužebně očekáváme den, kdy se slavně zjevíš,

kéž spatříme tvou tvář a staneme se ti podobnými.

Kriste, náš živote, dej nám svou spásu.

DRUHÉ NEŠPORY

Ant. 1 Kristus očistil svět od hříchu a zasedl po Boží pravici, aleluja.

Žalmy a kantikum nedělní z 3. týdne

Ant. 2 Hospodin seslal vykoupení svému lidu, aleluja.

Ant. 3 Aleluja. Pán, náš Bůh, se ujal království; jásejme a vzdejme mu čest, aleluja.

KRÁTKÉ ČTENÍ

Žid 10,12-14

Kristus podal za hříchy jednu jedinou oběť, a pak se navždycky posadil po Boží pravici a teď už jen čeká, až mu budou jeho nepřátelé položeni k_nohám jako podnož. Jedinou obětí totiž přivedl k_dokonalosti navždy ty, které posvětil.

ZPĚV PO KRÁTKÉM ČTENÍ

Pán skutečně vstal. {*} Aleluja, aleluja.

Pán skutečně vstal. {*} Aleluja, aleluja.

Zjevil se Šimonovi. {*}

Aleluja, aleluja.

Sláva Otci i_Synu i_Duchu Svatému.

Pán skutečně vstal. {*} Aleluja, aleluja.

Ant. ke kant. P. M.:

V_roce A Učedníci poznali Ježíše při lámání chleba, aleluja.

V_roce B Tak je psáno: Kristus bude trpět a třetího dne vstane z_mrtvých a v_jeho jménu bude hlásáno pokání, aby všem národům byly odpuštěny hříchy, aleluja.

V_roce C Šimone, synu Janův, miluješ mě? Pane, ty víš všechno – ty víš, že tě miluji! Aleluja.

PROSBY

Kristus za nás umřel, vstal z_mrtvých a stále se za nás přimlouvá. Volejme k_němu s_radostí:

Vítězný Králi, vyslyš nás.

Kriste, světlo a spáso všech národů,

naplň nás ohněm svého Ducha, ať vydáváme svědectví o_tvém vzkříšení.

Vítězný Králi, vyslyš nás.

Ať vyvolený národ v_tobě pozná očekávaného Mesiáše

a celý svět ať pozná tvou velikou slávu.

Vítězný Králi, vyslyš nás.

Pomáhej nám, ať setrváme ve společenství svatých,

a jednou nám dej odpočinout s_nimi od našich prací.

Vítězný Králi, vyslyš nás.

Rozlomil jsi pouta smrti,

znič její vládu i_v_nás, abychom žili pro tebe, nesmrtelného Vítěze.

Vítězný Králi, vyslyš nás.

Kriste Spasiteli, tys byl pro svou poslušnost až k_smrti povýšen do slávy svého Otce,

uveď naše zemřelé, své bratry, do nebeské radosti.

Vítězný Králi, vyslyš nás.

PONDĚLÍ po třetí neděli velikonoční

RANNÍ CHVÁLY

KRÁTKÉ ČTENÍ

Řím 10,8b-10

Blízko tebe je to slovo, máš ho v_ústech i_ve svém srdci; to je slovo víry, kterou hlásáme. Jestliže tedy ústy vyznáváš, že Ježíš je Pán, a v_srdci věříš, že ho Bůh vzkřísil z_mrtvých, budeš spasen. Víra v_srdci vede ke spravedlnosti, vyznání ústy vede ke spáse.

Ant. k_Zach. kant. Neusilujte o_pokrm, který pomíjí, ale o_pokrm, který zůstává k_věčnému životu, aleluja.

PROSBY

Bůh Otec oslavil svého Syna Ježíše a dal mu vládu nade všemi národy. Oslavujme proto Krista, svého Pána, a prosme ho:

Vítězný Kriste, dej nám svou spásu.

Kriste, tys zničil brány pekel a zvítězil nad hříchem a smrtí,

dej dnes i_nám zvítězit nad hříchem.

Vítězný Kriste, dej nám svou spásu.

Tys odňal smrti její konečné vítězství a darovals nám nový život,

dej, ať se dnes tento nový život projeví v_našem jednání.

Vítězný Kriste, dej nám svou spásu.

Tys převedl celé lidské pokolení ze smrti hříchu k_životu,

uděl všem, kdo se s_námi stýkají, věčný život.

Vítězný Kriste, dej nám svou spásu.

Svým vzkříšením jsi uvedl ve zmatek strážce svého hrobu a své učedníky jsi potěšil,

daruj dokonalou radost všem, kdo ti s_láskou slouží.

Vítězný Kriste, dej nám svou spásu.

MODLITBA

Bože, ty ukazuješ bloudícím světlo pravdy, aby se mohli vrátit na správnou cestu; dej těm, kdo přijali křesťanství, ať se vyhýbají všemu, co odporuje křesťanskému způsobu života, a ať usilují o_to, co se s_ním shoduje. Prosíme o_to

NEŠPORY

KRÁTKÉ ČTENÍ

Žid 8,1b-3a

Máme takového velekněze, který zaujal místo po pravé straně trůnu Boží velebnosti v_nebi a vykonává službu ve svatyni, v_pravém stánku, který postavil Pán, ne člověk. Každý velekněz totiž bývá ustanoven k_tomu, aby podával dary a oběti.

Ant. ke kant. P. M.: To je skutek, který žádá Bůh, abyste věřili v_toho, koho on poslal, aleluja.

PROSBY

Působením Ducha Svatého se stal Syn Boží člověkem a po svém vzkříšení nám dává skrze Ducha Svatého nový život. Volejme proto s_radostí:

Pane, všechno obnovuj a oživuj.

Kriste, Spasiteli světa a Králi nového stvoření, obracej naši mysl k_tobě,

abychom hledali nebeské království, kde sedíš po pravici Otcově.

Pane, všechno obnovuj a oživuj.

Pane, ty nepřestáváš žít ve své církvi,

veď ji skrze Ducha Svatého k_plnému poznání pravdy.

Pane, všechno obnovuj a oživuj.

Prokaž své milosrdenství nemocným, strádajícím a umírajícím,

ať všechny posiluje a chrání tvá láska.

Pane, všechno obnovuj a oživuj.

Kriste, světlo nehasnoucí, na sklonku dnešního dne se k_tobě s_důvěrou obracíme

a prosíme tě, ať světlo tvého vzkříšení svítí i_našim zemřelým.

Pane, všechno obnovuj a oživuj.

ÚTERÝ po třetí neděli velikonoční

RANNÍ CHVÁLY

KRÁTKÉ ČTENÍ

Sk 13,30-33

Bůh Ježíše vzkřísil z_mrtvých. On se pak po mnoho dní zjevoval těm, kdo zároveň s_ním přišli z_Galileje do Jeruzaléma; ti jsou nyní před lidem jeho svědky. A my vám hlásáme radostnou zvěst, že ta zaslíbení, která Bůh dal našim otcům, vyplnil na jejich dětech, na nás, když vzkřísil Ježíše. Tak je i_psáno v_druhém žalmu: „Ty jsi můj Syn, já jsem tě dnes zplodil.“

Ant. k_Zach. kant. Chléb z_nebe vám nedal Mojžíš, ale pravý chléb z_nebe vám dává můj Otec, aleluja.

PROSBY

Kristus zvítězil nad smrtí a vlastní mocí obnovil zbořený chrám svého těla. Proto se radujme a pokorně ho prosme:

Pane, ať nás tvé vzkříšení obnoví.

Kriste Spasiteli, svým zmrtvýchvstáním jsi svým učedníkům způsobil radost a celému světu jsi přinesl spásu,

dej nám sílu, ať o_tobě vydáváme svědectví.

Pane, ať nás tvé vzkříšení obnoví.

Tys slíbil, že všichni budou vzkříšeni a že vstaneme k_novému životu,

učiň nás hlasateli této radostné zvěsti.

Pane, ať nás tvé vzkříšení obnoví.

Ty ses zjevoval apoštolům a vdechls jim Svatého Ducha,

obnov v_nás jeho tvůrčí sílu.

Pane, ať nás tvé vzkříšení obnoví.

Tys přislíbil svým učedníkům, že s_nimi zůstaneš až do konce,

zůstávej s_námi a nikdy nás neopouštěj.

Pane, ať nás tvé vzkříšení obnoví.

MODLITBA

Bože, ty otvíráš nebeské království všem, kdo se znovuzrodili z_vody a z_Ducha Svatého; rozmnožuj v_nás svou milost, abychom se s_tvou pomocí chránili hříchů a dosáhli všeho, co jsi nám slíbil. Prosíme o_to

NEŠPORY

KRÁTKÉ ČTENÍ

1 Petr 2,4-5

Přistupujte k_(Pánu), k_živému kameni, který lidé sice odhodili, ale který v_Božích očích je vyvolený a vzácný, a vy sami se staňte živými kameny pro duchovní chrám, svatým kněžstvem, které přináší duchovní oběti, Bohu příjemné skrze Ježíše Krista.

Ant. ke kant. P. M.: Chléb Boží je ten, který sestupuje z_nebe a dává život světu, aleluja.

PROSBY

Kristus odpočíval tři dny v_útrobách země a dočkal se slávy vzkříšení. Volejme k_němu s_radostí:

Králi slávy, vyslyš nás.

Prosíme tě za biskupy, kněze a jáhny, aby horlivě konali svou službu,

dej jim schopnost probouzet v_lidech dobro.

Králi slávy, vyslyš nás.

Prosíme tě za ty, kteří vykládají nauku církve,

aby upřímně hledali pravdu a věrně plnili své poslání.

Králi slávy, vyslyš nás.

Prosíme tě za všechny věřící, aby byla jejich víra pevná,

a aby po skončení své životní pouti přijali odměnu v_tvém království.

Králi slávy, vyslyš nás.

Svou smrtí na kříži jsi zrušil úpis o_našem odsouzení,

uvolni naše pouta a vysvoboď nás z_moci temnot.

Králi slávy, vyslyš nás.

Sestoupils mezi mrtvé a otevřels jim bránu života,

otevři své věčné království i_našim zemřelým.

Králi slávy, vyslyš nás.

STŘEDA po třetí neděli velikonoční

RANNÍ CHVÁLY

KRÁTKÉ ČTENÍ

Řím 6,8-11

Jestliže jsme s_Kristem umřeli, jsme přesvědčeni, že spolu s_ním také budeme žít. Víme totiž, že Kristus vzkříšený z_mrtvých už neumírá, smrt nad ním už nemá vládu. Když umřel, umřel hříchu jednou provždy, a když žije, žije pro Boha. Tak i_vy se považujte za mrtvé hříchu, ale za žijící Bohu, když jste spojeni s_Kristem Ježíšem.

Ant. k_Zach. kant. Každý, kdo vidí Syna a věří v_něho, má život věčný a já ho vzkřísím v_poslední den, aleluja.

PROSBY

Kristus se vydal za naše hříchy a vstal z_mrtvých pro naše ospravedlnění. Prosme ho a volejme k_němu:

Vítězný Kriste, dej nám svou spásu.

Kriste Spasiteli, svým vítězstvím nad smrtí jsi nám přinesl radost, svým vzkříšením jsi nás povýšil a štědře obdaroval,

potěš naše srdce a naplň nás dary Ducha Svatého.

Vítězný Kriste, dej nám svou spásu.

Andělé i_lidé se ti klanějí a vzdávají ti chválu,

uč nás zvláště v_této velikonoční době, abychom se ti klaněli v_duchu a v_pravdě.

Vítězný Kriste, dej nám svou spásu.

Kriste, naše spáso, prokaž své milosrdenství lidu, který očekává vzkříšení,

smiluj se nad námi a chraň nás dnes ode všeho zlého.

Vítězný Kriste, dej nám svou spásu.

Králi slávy, živote náš, jednou se zjevíš celému světu,

dej, abychom se i_my zjevili s_tebou ve slávě.

Vítězný Kriste, dej nám svou spásu.

MODLITBA

Bože, stůj při svém lidu, a když jsi nám udělil milost víry, veď nás, abychom dosáhli trvalé účasti na vzkříšení tvého jednorozeného Syna.

NEŠPORY

KRÁTKÉ ČTENÍ

Žid 7,24-27

Ježíš je navěky, a proto jeho kněžství nepřechází na nikoho jiného. Proto také je schopen přinést navždy spásu těm, kdo skrze něho přicházejí k_Bohu, neboť je stále živ, aby se za ně přimlouval. Ano, právě takového velekněze jsme potřebovali: aby byl svatý, nevinný, neposkvrněný, oddělený od hříšníků, vyvýšený nad nebesa, který nemá zapotřebí, jako jiní velekněží, stále a stále podávat oběti nejprve za hříchy vlastní a teprve potom za hříchy lidu. Ježíš to učinil jednou provždy, když sám sebe přinesl v_oběť.

Ant. ke kant. P. M.: Každý, koho mi Otec dává, přijde ke mně, a kdo ke mně přijde, toho jistě neodmítnu, aleluja.

PROSBY

Kristus vstal z_mrtvých a sedí po pravici Otcově. Prosme ho pokorně:

Kriste, vyslyš nás.

Pane, pamatuj na všechny, kdo se zcela věnují tvé službě,

aby svým životem dávali tvému lidu dobrý příklad.

Kriste, vyslyš nás.

Dej těm, kdo vládnou národům, smysl pro spravedlnost a ducha pokoje,

aby všichni lidé žili ve svornosti a míru.

Kriste, vyslyš nás.

Požehnej zemskou úrodu,

aby nikdo netrpěl nouzí.

Kriste, vyslyš nás.

Kriste Spasiteli, tys přinesl světu světlo a všechno tvorstvo jsi zachránil z_poroby porušení,

dej, ať tvé světlo svítí také našim zemřelým.

Kriste, vyslyš nás.

ČTVRTEK po třetí neděli velikonoční

RANNÍ CHVÁLY

KRÁTKÉ ČTENÍ

Řím 8,10-11

Je-li ve vás Kristus, tělo je podrobeno smrti kvůli hříchu, ale duch je plný života, protože je ospravedlněn. A když sídlí ve vás Duch toho, který z_mrtvých vzkřísil Ježíše, pak ten, který vzkřísil z_mrtvých Krista Ježíše, probudí k_životu i_vaše smrtelná těla svým Duchem, který sídlí ve vás.

Ant. k_Zach. kant. Amen, amen, pravím vám: Kdo věří, má život věčný, aleluja.

PROSBY

Kristus vstal z_mrtvých a je stále přítomen ve své církvi. Klanějme se mu a vzývejme ho:

Pane, zůstaň s_námi.

Pane Ježíši, tys zvítězil nad hříchem a smrtí, a žiješ na věky,

zůstávej stále uprostřed nás.

Pane, zůstaň s_námi.

Chraň nás svou nepřemožitelnou mocí

a ukaž nám svou dobrotu.

Pane, zůstaň s_námi.

Pomoz světu, který trpí nesvorností,

neboť ty jediný máš moc lidstvo smířit a sjednotit.

Pane, zůstaň s_námi.

Upevni v_nás víru, že i_my jednou nad smrtí zvítězíme

a posilni naši naději na tvůj příchod.

Pane, zůstaň s_námi.

MODLITBA

Všemohoucí, věčný Bože, v_těchto dnech si hlouběji uvědomujeme tvou dobrotu; dej, ať ji také bohatě zakoušíme, abychom zbaveni mlhavých nejistot pevněji přilnuli k_učení tvé pravdy.

NEŠPORY

KRÁTKÉ ČTENÍ

1 Petr 3,18.21b-22

Kristus vytrpěl jednou smrt za hříchy, spravedlivý za nespravedlivé, aby nás smířil s_Bohem. Byl sice usmrcen podle těla, ale podle ducha dostal nový život. On se odebral do nebe, je po Boží pravici a jsou mu podřízeni andělé, mocnosti i_síly.

Ant. ke kant. P. M.: Já jsem chléb živý, který sestoupil z_nebe. Kdo bude jíst tento chléb, bude žít navěky. Chléb, který já dám, je mé tělo, obětované za život světa, aleluja.

PROSBY

Kristus vstal z_mrtvých jako první z_těch, kdo zemřeli. Společně se z_toho radujme a prosme ho:

Vítězi nad smrtí, vyslyš nás.

Kriste, pamatuj na svou církev, kterou jsi zbudoval na apoštolech a rozšířil po celém světě,

a žehnej všem, kdo v_tebe věří.

Vítězi nad smrtí, vyslyš nás.

Ty jediný můžeš uzdravit tělo i_duši,

ujmi se nás a uzdrav nás svou láskou.

Vítězi nad smrtí, vyslyš nás.

Dej nemocným úlevu a posilni je,

aby je nezmohla malátnost.

Vítězi nad smrtí, vyslyš nás.

Pomoz těm, kdo trpí úzkostí nebo ponížením,

a ujmi se těch, které tíží nedostatek.

Vítězi nad smrtí, vyslyš nás.

Svým křížem a vzkříšením jsi otevřel všem cestu k_nesmrtelnosti,

uděl našim zemřelým radost ve svém království.

Vítězi nad smrtí, vyslyš nás.

PÁTEK po třetí neděli velikonoční

RANNÍ CHVÁLY

KRÁTKÉ ČTENÍ

Sk 5,30-32

Bůh našich otců vzkřísil Ježíše, když vy jste ho pověsili na dřevo a zabili. Ale Bůh ho povýšil po své pravici jako vůdce a spasitele, aby Izraeli dopřál obrácení a odpuštění hříchů. A my jsme svědky těchto událostí, stejně i_Duch Svatý, kterého Bůh dal těm, kdo ho poslouchají.

Ant. k_Zach. kant. Kdo jí mé tělo a pije mou krev, zůstává ve mně a já v_něm, aleluja.

PROSBY

Bůh vzkřísil svého Syna Ježíše Krista, a dal nám skrze něj nový život. Proto ho pokorně prosme:

Ať je Kristus světlem našeho života.

Bože, tys uskutečnil ve svých dílech svůj odvěký úradek, stvořil jsi zemi a nepřestáváš věrně plnit svá zaslíbení

vyslyš nás, nejlaskavější Otče.

Ať je Kristus světlem našeho života.

Očišťuj nás čistotou své pravdy a veď nás k_pravé svatosti

abychom konali, co je správné a co se ti líbí.

Ať je Kristus světlem našeho života.

Rozjasni nad námi svou tvář,

abychom byli zbaveni hříchu a štědře zahrnuti tvými dary.

Ať je Kristus světlem našeho života.

Tys naplnil své apoštoly pokojem,

naplň svým pokojem i_nás a celý svět.

Ať je Kristus světlem našeho života.

MODLITBA

Všemohoucí Bože, tys nám dal poznat, co pro nás znamená Kristovo zmrtvýchvstání; posilni nás milostí Ducha Svatého, skrze něhož jsi Ježíše vzkřísil z_mrtvých, ať povstaneme k_novému životu. Prosíme o_to

NEŠPORY

KRÁTKÉ ČTENÍ

Žid 5,8-10

Kristus, ačkoli byl Syn Boží, naučil se svým utrpením poslušnosti. Když tak dokonal své dílo, stal se příčinou věčné spásy pro ty, kteří ho poslouchají. Byl od Boha prohlášen veleknězem podle řádu Melchizedechova.

Ant. ke kant. P. M.: Ukřižovaný vstal z_mrtvých a vykoupil nás, aleluja.

PROSBY

Velebme Krista, neboť on je naše cesta, pravda a život, a volejme:

Synu Boha živého, žehnej svému lidu.

Kriste, prosíme tě za všechny služebníky tvé církve,

ať i_je posiluje chléb života, jejž rozdělují ostatním.

Synu Boha živého, žehnej svému lidu.

Prosíme tě za všechen křesťanský lid, aby žil způsobem hodným toho povolání, kterého se mu dostalo,

a zachovával jednotu smýšlení v_pokojném soužití.

Synu Boha živého, žehnej svému lidu.

Prosíme tě za ty, kteří vládnou: ať se řídí spravedlností a milosrdenstvím,

aby všechny národy žily ve svornosti a míru.

Synu Boha živého, žehnej svému lidu.

Prosíme tě za naše zemřelé a svěřujeme je tvé lásce,

abychom tě mohli s_nimi velebit ve společenství svatých.

Synu Boha živého, žehnej svému lidu.

SOBOTA po třetí neděli velikonoční

RANNÍ CHVÁLY

KRÁTKÉ ČTENÍ

Řím 14,7-9

Žádný z_nás nežije sám sobě ani neumírá sám sobě. Neboť žijeme-li, žijeme pro Pána, umíráme-li, umíráme pro Pána. Ať tedy žijeme nebo umíráme, patříme Pánu. Vždyť právě proto Kristus umřel a vstal k_životu, aby se stal Pánem nad mrtvými i_nad živými.

Ant. k_Zach. kant. Šimon Petr řekl: Pane, ke komu půjdeme? Ty máš slova věčného života, a my jsme uvěřili a poznali, že ty jsi Kristus, Syn Boží, aleluja.

PROSBY

Kristus je chléb života; všechny, kdo ho přijímají, vzkřísí v_poslední den. Radostně ho prosme:

Pane, dej nám mír a radost.

Synu Boží, tys první vstal z_mrtvých a jsi Pán života,

požehnej a posvěcuj nás a všechny své bratry.

Pane, dej nám mír a radost.

Ty naplňuješ pokojem a radostí všechny, kdo v_tebe věří,

dej, ať žijeme jako synové světla a radujeme se z_tvého vítězství.

Pane, dej nám mír a radost.

Rozmnožuj víru své církve, putující po této zemi,

aby vydávala světu svědectví o_tvém vzkříšení.

Pane, dej nám mír a radost.

Tys mnoho vytrpěl, než jsi vešel do slávy Otcovy,

obrať smutek zarmoucených v_radost.

Pane, dej nám mír a radost.

MODLITBA

Shlédni, Bože, na ty, kdo v_tebe uvěřili a byli obmyti křestní vodou, chraň v_nich nový život, k_němuž se v_Kristu narodili, a dej, ať odolávají náporu zla a věrně uchovávají dar tvé milosti.

ČTVRTÁ NEDĚLE VELIKONOČNÍ

Žaltář 4. týdne

PRVNÍ NEŠPORY

Ant. 1 Ať ve vašem srdci vládne Kristův pokoj, aleluja.

Žalmy s_kantikum nedělní ze 4. týdne.

Ant. 2 Kriste, svou krví jsi nás vykoupil, aleluja.

Ant. 3 Kristus musel projít branou smrti, a tak vejít do své slávy, aleluja.

Ant. ke kant. P. M.:

V_roce A Amen, pravím vám, kdo vchází dveřmi, je pastýř ovcí. Jde před nimi a ovce ho následují, protože znají jeho hlas, aleluja.

V_roce B Já jsem pastýř dobrý. Dobrý pastýř dává za ovce svůj život, aleluja.

V_roce C Moje ovce slyší můj hlas; a já, jejich Pán, je znám, aleluja.

PROSBY

Kristus svým zmrtvýchvstáním zničil smrt a obnovil život. Proto ho prosme:

Kriste, náš živote a naše vzkříšení, vyslyš nás.

Tys kámen, který stavitelé zavrhli a který se stal kvádrem nárožním,

dej, ať jsme živými kameny ve stavbě tvé církve.

Kriste, náš živote a naše vzkříšení, vyslyš nás.

Tys svědek věrný a pravý, prvorozený z_mrtvých,

uděl své církvi milost, aby o_tobě bez ustání vydávala svědectví.

Kriste, náš živote a naše vzkříšení, vyslyš nás.

Tys jediný Snoubenec církve vzešlé z_tvého boku,

dej, ať jsme svědky jejího nerozlučného spojení s_tebou.

Kriste, náš živote a naše vzkříšení, vyslyš nás.

Tys první a poslední, byl jsi mrtev a žiješ,

zachovej pokřtěným víru až do smrti, aby dosáhli věčného života.

Kriste, náš živote a naše vzkříšení, vyslyš nás.

Tys světlo, které osvěcuje svaté Boží město,

buď světlem i_pro naše zemřelé v_Otcově království navěky.

Kriste, náš živote a naše vzkříšení, vyslyš nás.

MODLITBA

Všemohoucí, věčný Bože, tvůj Syn, Dobrý Pastýř tvého lidu, předešel nás do tvé slávy; posiluj jeho slabé stádce, aby došlo za svým vítězným Pastýřem do nebeské radosti.

RANNÍ CHVÁLY

Ant. 1 Nezemřu, ale budu žít a vypravovat o_Hospodinových činech, aleluja.

Žalmy a kantikum nedělní z 4. týdne.

Ant. 2 Požehnané je tvé slavné svaté jméno, aleluja.

Ant. 3 Dokonalá jsou tvá díla, Bože, všechny tvé cesty jsou spravedlivé, aleluja.

Ant. k_Zach. kant.

V_roce A Já jsem dveře, praví Pán. Kdo vejde skrze mě, bude zachráněn a najde pastvu, aleluja.

V_roce B Já jsem dobrý pastýř; já jsem cesta, pravda a život. Znám svoje ovce a moje ovce znají mne, aleluja.

V_roce C Já dávám svým ovcím věčný život. Nezahynou navěky a nikdo mi je nevyrve z_rukou, aleluja.

PROSBY

Vzývejme Boha, Otce všemohoucího, neboť on vzkřísil Ježíše, našeho Pána a Spasitele:

Bože, dej nám účast na slávě Kristově.

Otče svatý, tys převedl svého milovaného Syna z_temnot smrti do světla své slávy,

doveď i_nás do svého podivuhodného světla.

Bože, dej nám účast na slávě Kristově.

Tys nás spasil skrze víru a křest,

učiň, ať dobře žijeme podle svého křestního slibu.

Bože, dej nám účast na slávě Kristově.

Přikazuješ nám, abychom usilovali o_to, co je shůry, kde vládne Kristus po tvé pravici,

nedopusť, abychom podlehli pokušení a odvrátili se od tebe.

Bože, dej nám účast na slávě Kristově.

Ať svítí ve světě náš život s_Kristem skrytý v_tobě,

aby byl předzvěstí nového nebe a nové země.

Bože, dej nám účast na slávě Kristově.

DRUHÉ NEŠPORY

Ant. 1 Usilujte o_to, co pochází shůry, kde je Kristus po Boží pravici, aleluja.

Žalmy a kantikum ze 4. týdne.

Ant. 2 Spravedlivý září jako světlo v_temnotách, aleluja.

Ant. 3 Aleluja. Vítězství, sláva a moc náleží našemu Bohu, aleluja.

Ant. ke kant. P. M.:

V_roce A Já jsem pastýř dobrý. Já jsem přišel, aby mé ovce měly život a aby ho měly v_hojnosti, aleluja.

V_roce B Mám také jiné ovce, které nejsou z_tohoto ovčince. Také ty musím přivést; a uposlechnou mého hlasu a bude jen jedno stádce, jeden pastýř, aleluja.

V_roce C Můj Otec je větší než všichni; ovce, které mi dal, nikdo nemůže vyrvat z_jeho rukou, aleluja.

PROSBY

Bůh vzkřísil Krista a dal mu moc nade všemi lidmi. Pokorně prosme:

Bože, pro zmrtvýchvstání Kristovo ochraňuj svůj lid.

Spravedlivý Otče, tys chtěl, aby tvůj Syn skrze kříž vešel do své slávy,

ať všechno přitáhne k_sobě.

Bože, pro zmrtvýchvstání Kristovo ochraňuj svůj lid.

Skrze Syna, tebou oslaveného, sešli církvi Svatého Ducha,

aby byla znamením jednoty celého lidského rodu.

Bože, pro zmrtvýchvstání Kristovo ochraňuj svůj lid.

Skrze vodu a Ducha Svatého jsi znovuzrodil nově pokřtěné,

dej všem, ať zůstanou věrni svému křtu a dojdou do věčného života.

Bože, pro zmrtvýchvstání Kristovo ochraňuj svůj lid.

Skrze svého vzkříšeného Syna ujmi se ubohých, osvoboď vězně, uzdrav nemocné,

a ukaž celému světu svou dobrotu.

Bože, pro zmrtvýchvstání Kristovo ochraňuj svůj lid.

Zemřelým bratřím, které jsi nasytil tělem a krví oslaveného Krista,

dej v_poslední den účast na vzkříšení.

Bože, pro zmrtvýchvstání Kristovo ochraňuj svůj lid.

PONDĚLÍ po čtvrté neděli velikonoční

RANNÍ CHVÁLY

Ant. k_Zach. kant. Já jsem pastýř dobrý; já pasu své ovce a dávám za ně svůj život, aleluja.

MODLITBA

Bože, tvůj Syn se ponížil, aby zachránil svět a vysvobodil lidstvo z_otroctví hříchu; naplň nás radostí z_vykoupení a doveď nás do věčné blaženosti. Prosíme o_to

NEŠPORY

Ant. ke kant. P. M.: Mám i_jiné ovce, které nejsou z_tohoto ovčince. Také ty musím přivést, a uposlechnou mého hlasu a bude jedno stádce a jeden pastýř, aleluja.

ÚTERÝ po čtvrté neděli velikonoční

RANNÍ CHVÁLY

Ant. k_Zach. kant. Skutky, které konám ve jménu svého Otce, vydávají o_mně svědectví, aleluja.

MODLITBA

Všemohoucí Bože, ty nám dopřáváš oslavovat Kristovo vítězství nad hříchem a smrtí; otevři naše srdce, ať se dovedeme radovat, že jsme vykoupeni.

NEŠPORY

Ant. ke kant. P. M.: Já znám své ovce a ony jdou za mnou; já jim dávám věčný život, aleluja.

STŘEDA po čtvrté neděli velikonoční

RANNÍ CHVÁLY

Ant. k_Zach. kant. Já jsem přišel na svět jako světlo, aby žádný, kdo věří ve mne, nezůstal v_temnotě, praví Pán, aleluja.

MODLITBA

Bože, ty dáváš věřícím život, poníženým slávu a spravedlivým blaženost; vyslyš naše pokorné prosby a z_nevyčerpatelného pokladu své lásky naplňuj naši touhu po těchto darech, které jsi nám ve své štědrosti slíbil. Prosíme o_to

NEŠPORY

Ant. ke kant. P. M.: Bůh neposlal svého Syna na svět, aby svět soudil, ale aby svět byl skrze něho spasen, aleluja.

ČTVRTEK po čtvrté neděli velikonoční

RANNÍ CHVÁLY

Ant. k_Zach. kant. Není žák nad učitele. Každý však bude dokonalý, když se svému učiteli vyrovná, aleluja.

MODLITBA

Bože, ty ve své nevýslovné lásce pozvedáš člověka vykoupením k_vyšší důstojnosti, než jakous mu dal při stvoření; shlédni na všechny, které jsi vnitřně obnovil křestním znovuzrozením, a uchovej v_nich dary své milosti a svého požehnání. Prosíme o_to

NEŠPORY

Ant. ke kant. P. M.: Já jsem pastýř ovcí; přišel jsem, aby měly život a měly ho v_hojnosti, aleluja.

PÁTEK po čtvrté neděli velikonoční

RANNÍ CHVÁLY

Ant. k_Zach. kant. Odcházím vám připravit místo. A vezmu vás k_sobě, abyste i_vy byli tam, kde jsem já, aleluja.

MODLITBA

Bože, od tebe máme svou svobodu i_spásu, a tvůj Syn nás svou krví vykoupil z_otroctví hříchu a smrti; vyslyš naše prosby a udržuj v_nás život, který nám dáváš, abychom ve spojení s_tebou nacházeli trvalou jistotu a bezpečí.

NEŠPORY

Ant. ke kant. P. M.: Dobrý pastýř dal za ovce svůj život, aleluja.

SOBOTA po čtvrté neděli velikonoční

RANNÍ CHVÁLY

Ant. k_Zach. kant. Až se objeví nejvyšší pastýř, dostanete nevadnoucí věnec slávy, aleluja.

MODLITBA

Všemohoucí, věčný Bože, dej, ať stále více prožíváme velikonoční tajemství naší spásy: obnovil jsi nás svátostí křtu, pomáhej nám, aby v_nás tvá milost přinášela hojné plody a abychom dosáhli radostí věčného života.

PÁTÁ NEDĚLE VELIKONOČNÍ

Žaltář 1. týdne

PRVNÍ NEŠPORY

Ant. 1 Mé dlaně se zvedají k_tobě, Bože, jako večerní oběť, aleluja.

Žalmy a kantikum nedělní z_1. týdne.

Ant. 2 Vyvedls mě ze žaláře, abych chválil tvé jméno, aleluja.

Ant. 3 Boží Syn se naučil svým utrpením poslušnosti, a tak se stal příčinou věčné spásy pro všechny, kteří ho poslouchají, aleluja.

Ant. ke kant. P. M.:

V_roce A Když odejdu a připravím vám místo, zase přijdu a vezmu si vás k_sobě, abyste i_vy byli tam, kde jsem já, aleluja.

V_roce B Já jsem pravý vinný kmen a můj Otec je vinař. Každou ratolest, která nese ovoce, čistí, aby nesla ovoce ještě více, aleluja.

V_roce C Nyní je oslaven Syn člověka a Bůh je oslaven v_něm, aleluja.

MODLITBA

Bože, tys nám poslal Vykupitele a přijímáš nás za své syny; pohlédni na nás s_otcovskou láskou a dej, aby všichni, kdo věří v_Krista, dosáhli pravé svobody a věčného dědictví.

Nebo:

Všemohoucí, věčný Bože, stále v_nás posiluj účinky velikonočního tajemství, ať ti, které jsi obnovil svátostí křtu, pod tvou ochranou a s_tvou pomocí přinášejí hojné plody a dosáhnou radostí věčného života.

RANNÍ CHVÁLY

Ant. 1 Kdo žízní, dostane zdarma vodu života, aleluja.

Žalmy a kantikum nedělní z_1. týdne.

Ant. 2 Klaňme se Pánu: on stvořil nebe i_zemi, moře i_prameny vod, aleluja.

Ant. 3 Svatí budou jásat chvalozpěvem, aleluja.

Ant. k_Zach. kant.

V_roce A Já jsem cesta, pravda a život. Nikdo nepřichází k_Otci než skrze mne, aleluja.

V_roce B Kdo zůstává ve mně a já v_něm, ten nese mnoho ovoce, praví Pán, aleluja.

V_roce C Nové přikázání vám dávám: Milujte se navzájem, jak jsem já miloval vás, praví Pán, aleluja.

DRUHÉ NEŠPORY

Ant. 1 Pán vstal z_mrtvých a zasedl po Boží pravici, aleluja.

Žalmy a kantikum nedělní z_1. týdne.

Ant. 2 Bůh nás vytrhl z_moci temnosti a převedl do království svého Syna, aleluja.

Ant. 3 Aleluja. Pán, náš Bůh, se ujal království; jásejme a vzdejme mu čest, aleluja.

Ant. ke kant. P. M.:

V_roce A Pane, ukaž nám Otce – a to nám stačí. Filipe, tak dlouho jsem s_vámi a neznáš mě? Kdo viděl mne, viděl Otce, aleluja.

V_roce B Tím bude oslaven můj Otec, že ponesete mnoho ovoce a osvědčíte se jako moji učedníci, aleluja.

V_roce C Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku k_sobě navzájem, aleluja.

PONDĚLÍ po páté neděli velikonoční

RANNÍ CHVÁLY

Ant. k_Zach. kant. Kdo mě miluje, toho bude milovat můj Otec, a také já ho budu milovat a dám se mu poznat, aleluja.

MODLITBA

Bože, ty vedeš úsilí věřících k_společnému cíli; uč nás milovat, co přikazuješ, a toužit po tom, co slibuješ, aby uprostřed proměn tohoto světa naše srdce pevně přilnulo k_tomu, v_čem je pravá radost.

NEŠPORY

Ant. ke kant. P. M.: Přímluvce, Duch Svatý, kterého Otec pošle ve jménu mém, ten vás naučí všemu a připomene vám všechno, co jsem vám řekl já, aleluja.

ÚTERÝ po páté neděli velikonoční

RANNÍ CHVÁLY

Ant. k_Zach. kant. Pokoj vám zanechávám, aleluja, svůj pokoj vám dávám, aleluja.

MODLITBA

Bože, tys dovršil Kristovým vzkříšením dílo našeho vykoupení; posiluj naši víru a naději, abychom plni důvěry očekávali splnění tvých zaslíbení.

NEŠPORY

Ant. ke kant. P. M.: Kdybyste mě milovali, radovali byste se, že jdu k_Otci, aleluja.

STŘEDA po páté neděli velikonoční

RANNÍ CHVÁLY

Ant. k_Zach. kant. Já jsem pravý vinný kmen, aleluja, vy jste mé ratolesti, aleluja.

MODLITBA

Bože, ty miluješ nevinnost a znovu ji dáváš těm, kdo se k_tobě kajícně navracejí; obrať k_sobě naše srdce, a když jsi nás vysvobodil z_temnot nevěry, dej, ať nikdy neopustíme světlo tvé pravdy. Prosíme o_to

NEŠPORY

Ant. ke kant. P. M.: Zůstanete-li ve mně a zůstanou-li ve vás moje slova, můžete prosit, oč chcete, a dostanete to, aleluja.

ČTVRTEK po páté neděli velikonoční

RANNÍ CHVÁLY

Ant. k_Zach. kant. Zachováte-li moje přikázání, zůstanete v_mé lásce, aleluja.

MODLITBA

Tvá milost, Bože, činí z_hříšníků spravedlivé a z_ubožáků lidi šťastné; upevňuj, co jsi v_nás vykonal a cos nám daroval, abychom ospravedlněni na základě víry měli sílu vytrvat až do konce.

NEŠPORY

Ant. ke kant. P. M.: To jsem k_vám mluvil, aby moje radost byla ve vás a aby se vaše radost naplnila, aleluja.

PÁTEK po páté neděli velikonoční

RANNÍ CHVÁLY

Ant. k_Zach. kant. To je mé přikázání: Milujte se navzájem, jak jsem já miloval vás, aleluja.

MODLITBA

Prosíme tě, Bože, pomáhej nám, ať prožíváme velikonoční tajemství s_vnitřní opravdovostí, aby nás účast na Kristově smrti a vzkříšení trvale chránila a dovedla ke spáse.

NEŠPORY

Ant. ke kant. P. M.: Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo za své přátele položí svůj život, aleluja.

SOBOTA po páté neděli velikonoční

RANNÍ CHVÁLY

Ant. k_Zach. kant. Právě proto Kristus umřel a vstal k_životu, aby se stal Pánem nad mrtvými i_nad živými, aleluja.

MODLITBA

Bože, původce naší spásy, tys nás křtem očistil a obnovil, a otevřels nám cestu k_věčnému životu; prosíme tě, veď nás, abychom s_tvou pomocí dospěli k_plnosti slávy.

ŠESTÁ NEDĚLE VELIKONOČNÍ

ŽALTÁŘ 2. týdne.

PRVNÍ NEŠPORY

Ant. 1 Kdo jedná podle pravdy, jde ke světlu, aleluja.

Žalmy a kantikum z 2. týdne.

Ant. 2 Pán přemohl smrt a vstal z_mrtvých, aleluja.

Ant. 3 Kristus musel projít branou smrti, a tak vejít do své slávy, aleluja.

Ant. ke kant. P. M.:

V_roce A Já budu prosit Otce, a dá vám jiného Pomocníka, aby s_vámi zůstal navždy, aleluja.

V_roce B Jako Otec miloval mne, tak já jsem miloval vás. Zůstaňte v_mé lásce, aleluja.

V_roce C Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo a můj Otec ho bude milovat; a přijdeme k_němu a učiníme si u_něho příbytek, aleluja.

MODLITBA

Všemohoucí Bože, dej, ať prožíváme velikonoční dobu tak opravdově, aby se naše spojení se vzkříšeným Kristem trvale projevovalo v_celém našem životě.

RANNÍ CHVÁLY

Ant.1 Toto je den, který učinil Hospodin, aleluja.

Žalmy a kantikum z 2. týdne.

Ant. 2 Požehnaný jsi, Bože, na klenbě nebes a velebený navěky, aleluja.

Ant. 3 Klaňme se Bohu, který sedí na trůnu, a volejme: Amen, aleluja.

Ant. k_Zach. kant.

V_roce A Nenechám vás sirotky; zase k_vám přijdu, a vaše srdce se bude radovat, aleluja.

V_roce B To jsem k_vám mluvil, aby moje radost byla ve vás a aby se vaše radost naplnila, aleluja.

V_roce C Duch Svatý, kterého Otec pošle ve jménu mém, ten vás naučí všemu a připomene vám všechno, co jsem vám řekl já, aleluja.

DRUHÉ NEŠPORY

Ant. 1 Bůh vzkřísil Krista z_mrtvých a posadil ho v_nebi po své pravici, aleluja.

Žalmy a kantikum z 2. týdne.

Ant. 2 Od model jste se obrátili k_živému Bohu, aleluja.

Ant. 3 Aleluja. Vítězství, sláva a moc náleží našemu Bohu, aleluja.

Ant. ke kant. P. M.:

V_roce A Kdo mě miluje, toho bude milovat můj Otec a také já ho budu milovat a dám se mu poznat, aleluja.

V_roce B To je mé přikázání: Milujte se navzájem, jak jsem já miloval vás. Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo za své přátele položí svůj život, aleluja.

V_roce C Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne ten, který dává svět, já vám dávám. Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí, aleluja.

PONDĚLÍ po šesté neděli velikonoční

RANNÍ CHVÁLY

Ant. k_Zach. kant. Bůh nás obnovil k_novému životu a zmrtvýchvstáním Ježíše Krista nám dal živou naději na dědictví, které nepomine, aleluja.

MODLITBA

Milosrdný Bože, uč nás spolupracovat s_tvou milostí a dej, ať velikonoční slavení díla naší spásy v_nás stále přináší svůj užitek.

NEŠPORY

Ant. ke kant. P. M.: Duch pravdy, který vychází od Otce, ten vydá o_mně svědectví. Vy také vydávejte svědectví, aleluja.

ÚTERÝ po šesté neděli velikonoční

RANNÍ CHVÁLY

Ant. k_Zach. kant. Ještě krátký čas, a svět mě už neuvidí, ale vy mě zas uvidíte, protože já jsem živ, a také vy budete živi, aleluja.

MODLITBA

Bože, tys obnovil svůj lid, abychom se mohli znovu radovat, že jsme tvými syny; dej, ať v_nás velikonoční radost stále trvá, abychom s_pevnou nadějí očekávali slávu vzkříšení.

NEŠPORY

Ant. ke kant. P. M.: Já vám říkám pravdu: Je pro vás dobré. abych já odešel. Jestliže totiž neodejdu, Přímluvce k_vám nepřijde, aleluja.

STŘEDA po šesté neděli velikonoční

RANNÍ CHVÁLY

Ant. k_Zach. kant. Měl bych vám ještě mnoho jiného říci, ale teď byste to nemohli snést. Až však přijde Duch pravdy, uvede vás do celé pravdy, aleluja.

MODLITBA

Dej nám, Bože, svou milost, ať slavíme památku vzkříšení tvého Syna s_takovou úctou, abychom se mohli radovat se všemi svatými, až přijde ve své slávě.

NEŠPORY

Překládá-li se slavnost Nanebevstoupení Páně na příští neděli, berou se verš s_odpovědí, čtení a zpěvy po čteních: ve čtvrtek z_následujícího pátku, v_pátek z_následující soboty, v_sobotu z_následující neděle.

Ant. ke kant. P. M. Duch pravdy mě oslaví, protože z_mého vezme a vám to oznámí, aleluja.

ČTVRTEK po šesté neděli velikonoční

Tam, kde se slavnost Nanebevstoupení Páně překládá na příští neděli.

RANNÍ CHVÁLY

Ant. k_Zach. kant. Zakrátko mě už nespatříte, praví Pán, a opět zakrátko mě uvidíte, neboť odcházím k_Otci, aleluja.

MODLITBA

Bože, tys nám dal účast na vykoupení, které nám zasloužil tvůj Syn, Ježíš Kristus, svou smrtí a vzkříšením, nauč nás projevovat ti za to vděčnost.

NEŠPORY

Ant. ke kant. P. M.: Váš zármutek se obrátí v_radost a vaši radost vám nikdo nevezme, aleluja.

MODLITBA UPROSTŘED DNE

HYMNUS

DOPOLEDNE, V_POLEDNE i_ODPOLEDNE

Prozpěvujme všichni nyní,

slavme Kristovo vzkříšení,

mějme v_srdci utěšení

z_nesmírného dobrodiní.

Aleluja.

Když náš Pán Ježíš z_mrtvých vstal,

mnohým se svatým ukázal,

s_nimi společně přebýval,

radostí je naplňoval.

Aleluja.

Jezu Kriste, rač to dáti,

křesťany láskou svázati,

bychom tě svorně chválili,

v_pokoji s_tebou bydlili.

Aleluja.

Nebo:

Dobrý Pane Ježíši,

nechť má duše uslyší

hned zrána tvůj milý hlas,

že mé práci požehnáš.

Žehnáš všem pracujícím

a vroucně se modlícím,

proto před každou prací

duch se k_tobě obrací.

Dej mi, Pane, rozum ten,

bych tak činil každý den,

sloužil tobě upřímně,

svou práci konal věrně.

I_dnes žehnej mé práci,

ať svůj smysl neztrácí,

neb bez tvého přispění,

marné vše mé snažení.

Nebo:

V_tento nyní polední čas

přijmi, Bože, chvály od nás,

prosby naše, děkování

za všechna tvá dobrodiní.

Ty jsi nám již od svítání

dával svoje požehnání,

v_dobrém šťastně prospívati

a k_tvé chvále pracovati.

Rač až do večera dáti

dále šťastně pracovati,

svou milostí nás posiluj,

pomáhej nám a při nás stůj.

Jistotně tomu věříme,

že to všechno obdržíme,

pro zásluhy tvého Syna,

Ježíše, našeho Pána.

Nebo:

Miluj Pána Boha svého

vždy z_celého srdce svého,

z_celé duše i_mysli své,

ze vší síly i_moci své.

Miluj též bližního svého

tak jako sebe samého,

ne pro sebe, leč pro něho

a pro Pána Boha svého.

Každý na to vždy pamatuj,

obojího se přidržuj,

abys chráněn všeho zlého

došel království věčného.

Hymny k volnému výběru, doba velikonoční DOPOLEDNE

Nadešlo devět hodin již,

kdy Kristus na sebe vzal kříž:

myšlenek nízkých zanechme

a v_modlitbách jej vzývejme.

Toť hodina, kdy kletba vin

se rozplynula jako dým

a nám všem z_přízně Kristovy

nadešlo blahé období.

Ježíši, každý tvor tě chval,

že vítězně jsi z_hrobu vstal,

i_Otce, Ducha milosti

ať věčně všechno tvorstvo ctí. Amen.

V POLEDNE

Pojďte, sluhové pokorní,

ať vaše rty i_nitra zní

chválami jména Božího,

hodnými Nejsvětějšího.

Toť doba, kdy Pán bez viny

za nás byl na smrt vydaný.

Teď s_láskou, jíž mu dlužíme,

jej vzkříšeného oslavme.

Vzývejme Boha jednoho,

v_Trojici Vládce mocného,

Otce i_Syna, Krále s_ním,

společně s_Duchem přesvatým. Amen.

ODPOLEDNE

Teď skví se hodina ta již,

co vyprostila z_temnot kříž,

celý svět ze tmy vyvedla

a nové světlo zažehla.

Toť chvíle, kdy se rozhodl

Pán vzbudit těla ze hrobů

a jim vstát z_mrtvých nařídil,

nový dech žití když jim vlil.

V_obnovu světa věříme,

v_němž zákon smrti pomine

a života dar blažený

potrvá bez omezení. Amen.

ŽALMY

Ant. dopoledne Aleluja, aleluja, aleluja.

Ant. v_poledne Aleluja, aleluja, aleluja.

Ant. odpoledne Aleluja, aleluja, aleluja.

Pán skutečně vstal, aleluja,

zjevil se Šimonovi, aleluja.

Učedníci se zaradovali, aleluja,

když viděli Pána, aleluja.

Pane, zůstaň s_námi, aleluja,

neboť se připozdívá, aleluja.

NEDĚLE DOPOLEDNE

KRÁTKÉ ČTENÍ

Srov. 1 Kor 15,3b-5

Kristus umřel ve shodě s_Písmem za naše hříchy; byl pohřben a vstal z_mrtvých třetího dne ve shodě s_Písmem; ukázal se Petrovi a potom Dvanácti.

V_POLEDNE

KRÁTKÉ ČTENÍ

Ef 2,4-6

Nekonečně milosrdný Bůh nás miloval svou velikou láskou, a když jsme byli mrtví pro své hříchy, přivedl nás k_životu zároveň s_Kristem. Milostí jste spaseni! Když vzkřísil Krista Ježíše, vzkřísil zároveň s_ním i_nás, a když vykázal jemu místo v_nebi, vykázal je zároveň i_nám, protože jsme s_ním spojeni.

ODPOLEDNE

KRÁTKÉ ČTENÍ

Řím 6,4

Křestním ponořením do Kristovy smrti byli jsme spolu s_ním pohřbeni. A jako Kristus byl vzkříšen z_mrtvých Otcovou slávou, tak i_my teď musíme žít úplně novým životem.

PONDĚLÍ DOPOLEDNE

KRÁTKÉ ČTENÍ

Srov. Zj 1,17c-18

Viděl jsem Syna člověka a on mi řekl: „Nic se neboj! Já jsem První i_Poslední, živý. Byl jsem mrtev, a hle, jsem živ na věky věků a mám klíče od smrti a podsvětí.“

V_POLEDNE

KRÁTKÉ ČTENÍ

Kol 2,9.10a.12

V_Kristu přebývá celá plnost božství tělesně, i_vy jste v_něm dosáhli plnosti. Křtem jste byli spolu s_Kristem položeni do hrobu, a tím také zároveň s_ním vzkříšeni, protože jste uvěřili v_moc Boha, který ho vzkřísil z_mrtvých.

ODPOLEDNE

KRÁTKÉ ČTENÍ

2 Tim 2,8.11

Mysli na Ježíše Krista, Davidova potomka, který byl vzkříšen z_mrtvých. To je moje evangelium. Tohle je jisté: Když jsme s_ním umřeli, budeme s_ním také žít.

ÚTERÝ DOPOLEDNE

KRÁTKÉ ČTENÍ

Srov. Sk 4,11-12

Ježíš je ten kámen, který stavitelé odhodili, ale z_kterého se stal kvádr nárožní. A v_nikom jiném není spásy. Neboť pod nebem není lidem dáno žádné jiné jméno, v_němž bychom mohli dojít spásy.

V_POLEDNE

KRÁTKÉ ČTENÍ

Srov. 1 Petr 3,21-22a

Křest, který vám nyní přináší spásu, nesmývá špínu z_těla, ale vyprošuje nám u_Boha, aby bylo čisté naše svědomí. Působí to zmrtvýchvstání Ježíše Krista. On je po Boží pravici.

ODPOLEDNE

KRÁTKÉ ČTENÍ

Kol 3,1-2

Když jste s_Kristem byli vzkříšeni, usilujte o_to, co pochází shůry, kde je Kristus po Boží pravici. Na to myslete, co pochází shůry, ne na to, co je na zemi.

STŘEDA DOPOLEDNE

KRÁTKÉ ČTENÍ

Srov. Řím 4,24-25

Věříme v_toho, který vzkřísil z_mrtvých Ježíše, našeho Pána. Ten byl vydán na smrt pro naše hříchy, a vstal z_mrtvých pro naše ospravedlnění.

V_POLEDNE

KRÁTKÉ ČTENÍ

1 Jan 5,5-6a

Kdo vítězí nad světem, ne-li ten, kdo věří, že Ježíš je Syn Boží? Ježíš Kristus je ten, který přišel skrze vodu a krev; nejen skrze vodu, ale skrze vodu a krev.

ODPOLEDNE

KRÁTKÉ ČTENÍ

Ef 4,23-24

Stále si obnovujte mysl po její duchovní stránce a oblečte člověka nového, který je stvořen podle Božího vzoru jako skutečně spravedlivý a svatý.

ČTVRTEK DOPOLEDNE

KRÁTKÉ ČTENÍ

1 Kor 12,13

Všichni jsme byli pokřtěni jedním Duchem v_jedno tělo – ať už jsme židé nebo pohané, otroci nebo svobodní všichni jsme byli napojeni jedním Duchem.

V_POLEDNE

KRÁTKÉ ČTENÍ

Tit 3,5b-7

Bůh nás ze svého milosrdenství spasil v_koupeli znovuzrození a obnovení Duchem Svatým. Toho na nás vylil v_hojnosti skrze našeho spasitele, Ježíše Krista, abychom – ospravedlněni jeho milostí – dostali jako dědictví vytoužený věčný život.

ODPOLEDNE

KRÁTKÉ ČTENÍ

Srov. Kol 1,12-14

Děkujte Bohu Otci, že vás uschopnil k_účasti na dědictví věřících ve světle. On nás totiž vytrhl z_moci temnosti a převedl do království svého milovaného Syna. V_něm máme vykoupení a odpuštění hříchů.

PÁTEK DOPOLEDNE

KRÁTKÉ ČTENÍ

Sk 2,32.36

Ježíše Bůh vzkřísil, a my všichni jsme toho svědky. Ať je úplně jasno celému izraelskému národu toto: Pánem a Mesiášem ustanovil Bůh právě toho Ježíše, kterého jste vy ukřižovali.

V_POLEDNE

KRÁTKÉ ČTENÍ

Gal 3,27-28

Vy všichni, pokřtění v_Krista, oblékli jste se v_Krista: už není Žid anebo Řek, už není otrok anebo člověk svobodný, už není muž anebo žena; všichni jste jeden v_Kristu Ježíši.

ODPOLEDNE

KRÁTKÉ ČTENÍ

1 Kor 5,7-8

Odstraňte starý kvas, aby se z_vás stalo nové těsto. Jste totiž jako nekvašený chléb. Vždyť náš velikonoční beránek – Kristus – je už obětován. Proto slavme svátky ne se starým kvasem, ani s_kvasem, který znamená špatnost a nešlechetnost, ale s_nekvašenými chleby, to je: s_upřímností a životem podle pravdy.

SOBOTA DOPOLEDNE

KRÁTKÉ ČTENÍ

Řím 5,10-11

Jestliže jsme byli s_Bohem usmířeni smrtí jeho Syna v_době, kdy jsme s_ním byli ještě znepřáteleni, tím spíše – po usmíření – budeme zachráněni jeho životem. Ba ještě více! Smíme se i_chlubit Bohem skrze našeho Pána Ježíše Krista, protože skrze něho se nám nyní dostalo usmíření.

V_POLEDNE

KRÁTKÉ ČTENÍ

1 Kor 15,20-22

Kristus vstal z_mrtvých, a to jako první z_těch, kteří zesnuli. Protože smrt přišla skrze člověka, přijde skrze člověka také vzkříšení mrtvých. Jako totiž pro spojení s_Adamem všichni propadli smrti, tak zase pro svoje spojení s_Kristem všichni budou povoláni k_životu.

ODPOLEDNE

KRÁTKÉ ČTENÍ

2 Kor 5,14-15

Kristova láska nás nutí k_tomuto úsudku: Jeden zemřel za všechny, umřeli tedy všichni; a umřel za všechny, aby ti, kteří jsou naživu, nežili už sobě, ale pro toho, který za ně umřel a vstal z_mrtvých.


Text © Česká biskupská konference, 2018 | HTML © Juraj Vidéky