VELIKONOČNÍ OBDOBÍ

II. PO NANEBOVSTOUPENÍ PÁNĚ

O_neděli a všedních dnech po slavnosti Nanebevstoupení Páně až do prvních nešpor neděle Seslání Ducha Svatého:

NEŠPORY

HYMNUS

Duchu Tvůrce, přijď, navštiv nás,

přijď do srdce všech věrných svých

a naplň je svou milostí,

vždyť ty sám jsi nás utvořil.

Ty se nazýváš Těšitel,

Bůh nejvyšší nám tebe dal,

tys pramen živý, lásky žár,

pomazání jsi duchovní.

Dárce darů jsi sedmera,

prst pravice jsi Otcovy,

ty jsi ten Otcem slíbený,

správně dáváš nám promlouvat.

V_duši světlo nám rozžehni

a do srdce nám lásku vlej

a naše tělo ubohé

stále silou svou posiluj.

Nepřítele pryč odežeň

a ve světě svůj nastol mír,

nás cestou správnou vždycky veď,

ať nás mine vše škodlivé.

Boha Otce nás nauč znát,

dej vyznávat nám Ježíše

a tobě, Otci i_Synu

vírou se vždy víc otvírat.

Výkupné naše, Ježíši

lásko a touho nejvyšší,

jsi Tvůrce věcí stvořených

a člověk věků posledních.

Jaký tě musel soucit vést,

žes naše hříchy za své vzal,

že chtěl jsi muky smrti snést,

bys kletbu smrti z_lidí sňal?

Pronikáš v_žalář pekelný,

propouštíš z_něho zajatce,

Vítězi slávou oděný,

po boku trůníš u_Otce.

Kéž donutí tě soucit týž,

že rány vin v_nás zacelíš,

nás podle slibu ušetříš

a vlídnou tváří potěšíš.

Ty budiž naší radostí,

odměnou ve tvé věčnosti,

kéž naše sláva veškerá

jen z_tebe věčně vyvěrá. Amen.

Už, tvůrčí Duchu Svatý, přijď

nitra svých věrných navštívit

a naplň Boží milostí

hruď naši, kterou stvořil jsi.

Ty Těšitel jsi nazýván,

dar vzácný, jejž Bůh seslal nám,

zdroj živý, láska, oheň v_ní

a posvěcení duchovní.

Tys dárce darů sedmerých,

prst Boží v_dílech veškerých,

jsi slavný slib, jejž Otec dal,

jímž ústa řečí požehnal.

Zažehni světlo v_myšlení,

svou láskou srdce prožehni,

v_čem tělo klesá slabostí,

tam daruj síly milosti.

Odpůrce zažeň do dáli

a uděl nám mír trvalý,

ať se vždy pod tvým vedením

vyhneme vlivům škodlivým.

Nauč nás Boha Otce znát,

líp jeho Syna poznávat

a v_tebe, Duchu od obou,

vždy věřit s_myslí pokornou. Amen.

UVEDENÍ

Ant. Pojďme, klaňme se Kristu, našemu Pánu; on nám slíbil Ducha Svatého, aleluja.

RANNÍ CHVÁLY

HYMNUS

Kristus se postavil Odpůrci,

vězení dobyl, s_vězni bral se k_Otci,

sedí po pravici,

je slitovníkem naším, chrání nás svou mocí.

Své poslání v_světě dokonal,

i_s_lidstvím naším se v_nebe odebral,

Otci je daroval,

Otec ho na nebesích slavně korunoval.

Všechnu moc v_nebi i_na zemi

od Otce přijal, věčné kralování,

mocné panování,

neb je Kníže pokoje, všichni mu poddáni.

On je Hlavou církve a Pánem,

veškerou mocí, ctí, slávou obdařen,

Základem učiněn,

a celá stavba církve pevně stojí na něm.

Slíbil církev neopouštěti,

svou milostí v_ní vždy přítomen býti,

a jí pomáhati,

skrze Ducha Svatého ji posvěcovati.

Prosbami lidstva vyprošen

nám zasvitl už jasný den,

kdy naděje všech, Kristus Pán

se vznesl k_nebes výšinám.

Zář těla oslaveného

zjednává jeho Otci čest

v_triumfu z_boje velkého,

v_němž tyran světa smeten jest.

Vznáší se s_mrakem zářivým,

nechává naděj věrným svým,

otvírá všemu stvoření

ráj prarodiči zavřený.

Toť naše radost zajisté,

že on, Syn Panny přečisté,

po kříži, krutém mučení

teď trůnit spolu s_Otcem smí.

A proto díky vzdejme mu,

Původci spásy vzácnému,

že naše těla uvede

v_svá jasná sídla do nebe.

Kriste, jenž vcházíš do nebes,

nám srdce obrať k_sobě dnes

a svého Ducha s_Otcem svým

nám z_nebe sešli ubohým. Amen.

PÁTEK

RANNÍ CHVÁLY

ZPĚV PO KRÁTKÉM ČTENÍ

Pán vstal z_hrobu, {*} Aleluja, aleluja.

Pán vstal z_hrobu, {*} Aleluja, aleluja.

On za nás umřel na kříži. {*}

Aleluja, aleluja.

Sláva Otci i_Synu i_Duchu Svatému.

Pán vstal z_hrobu, {*} Aleluja, aleluja.

Ant. k_Zach. kant.:Ježíš je korunován slávou a ctí, protože vytrpěl smrt, aleluja.

PROSBY

Před Nanebevstoupením:

Bůh Otec skrze Ducha Svatého vzkřísil Krista a vzkřísí i_nás. Proto volejme:

Obnov náš život svým Svatým Duchem.

Otče svatý, tys přijal dokonalou oběť svého Syna a vzkřísil jsi ho z_mrtvých,

přijmi naši dnešní oběť a přiveď nás do věčného života.

Obnov náš život svým Svatým Duchem.

Požehnej dnes všemu, co budeme konat,

ať hledáme bez ustání tvou slávu a posvěcení všech.

Obnov náš život svým Svatým Duchem.

Ať není dnes naše práce marná, ale ať slouží k_prospěchu druhých,

a ať nás vede do tvého království.

Obnov náš život svým Svatým Duchem.

Otevři dnes naše oči a naše srdce potřebám bratří,

abychom se navzájem měli rádi a jeden druhému pomáhali.

Obnov náš život svým Svatým Duchem.

MODLITBA

Vyslyš, Bože, naše prosby a dej, ať se hlásáním evangelia všude uskutečňuje spása, kterou nám získal tvůj Syn, když dal svůj život za naše posvěcení, a ať se vpravdě naplní jeho příslib, že budeme přijati za tvé syny.

Po Nanebevstoupení:

Než Kristus vstoupil do nebe, slíbil apoštolům Svatého Ducha. Obraťme se na Krista s_prosbou:

Sešli nám svého Ducha.

Kriste, tys vstoupil do nebe, sešli nám toho, kterého Otec slíbil,

abychom byli vyzbrojeni mocí z_výsosti.

Sešli nám svého Ducha.

Tys chtěl, aby tvoji učedníci byli opatrní jako hadi a bezelstní jako holubice,

skrze svého Ducha nás nauč prozíravosti a prostotě.

Sešli nám svého Ducha.

Přimlouvej se za nás po pravici Otcově jako náš Kněz,

modli se i_s_námi jako Hlava církve.

Sešli nám svého Ducha.

Dej, ať v_našich bolestech máme účast na tvém utrpení,

abychom měli účast také na tvé slávě.

Sešli nám svého Ducha.

MODLITBA

Milosrdný Bože, tvůj Syn vstal z_mrtvých a otevřel nám bránu k_věčnému životu; usedl po tvé pravici a stal se původcem naší spásy; obrať k_němu naši mysl, a až znovu přijde ve své slávě, daruj všem pokřtěným účast na jeho nesmrtelnosti.

NEŠPORY

ZPĚV PO KRÁTKÉM ČTENÍ

Před Nanebevstoupením:

Učeníci sa zaradovali, {*} Aleluja, aleluja.

Učeníci VIACSLOVNÝ {*} Aleluja, aleluja.

Keď videli Pána. {*}

Aleluja, aleluja.

Sláva Otci i_Synu i_Duchu Svatému.

Učeníci VIACSLOVNÝ {*} Aleluja, aleluja.

Po Nanebevstoupení:

Přímluvce, Duch Svatý, ten vás naučí všemu. {*} Aleluja, aleluja.

Přímluvce, Duch Svatý, ten vás naučí všemu. {*} Aleluja, aleluja.

Připomene vám všechno, co jsem vám řekl. {*}

Aleluja, aleluja.

Sláva Otci i_Synu i_Duchu Svatému.

Přímluvce, Duch Svatý, ten vás naučí všemu. {*} Aleluja, aleluja.

Ant. ke kant. P. M.:Váš nebeský Otec dá Ducha Svatého těm, kdo ho prosí, aleluja.

PROSBY

Před Nanebevstoupením:

Oslavujme Krista, neboť on je pramen všeho života a původce každé ctnosti. Prosme ho:

Pane, obnov ve světě své království.

Ježíši, Spasiteli, tys podstoupil tělesnou smrt, ale Duch Boží tě vzkřísil,

dej nám, ať zemřeme hříchu a žijeme podle Ducha.

Pane, obnov ve světě své království.

Tys poslal učedníky do celého světa, aby zvěstovali evangelium všemu tvorstvu,

dej všem, kdo hlásají evangelium, ať žijí podle tvého Ducha.

Pane, obnov ve světě své království.

Tobě byla dána veškerá moc na nebi i_na zemi, abys vydal svědectví pravdě,

uchovej v_duchu pravdy srdce těch, kdo nám vládnou.

Pane, obnov ve světě své království.

Ty všechno obnovuješ a přikazuješ nám, abychom s_bdělostí očekávali tvé království,

pomáhej nám, ať se tím pečlivěji staráme o_tento svět, čím toužebněji očekáváme nové nebe a novou zemi.

Pane, obnov ve světě své království.

Tys sestoupil mezi mrtvé, abys i_jim oznámil radostnou zvěst,

buď ty sám radostí a slavnou nadějí zesnulých.

Pane, obnov ve světě své království.

Po Nanebevstoupení:

Chvalme Krista pomazaného Duchem Svatým a modleme se:

Ty sedíš po pravici Otcově, přimlouvej se za nás.

Prosíme tě, Pane, za všechny křesťany,

ať je Duch Svatý shromáždí vjedno.

Ty sedíš po pravici Otcově, přimlouvej se za nás.

Pošli své světlo všem, kdo trpí příkoří pro tvé jméno,

aby věděli, jak se mají hájit.

Ty sedíš po pravici Otcově, přimlouvej se za nás.

Ať všichni poznají, že tys pravý vinný kmen,

a stanou se ratolestmi, které přinášejí plody Ducha.

Ty sedíš po pravici Otcově, přimlouvej se za nás.

Kriste, nebe tě přivítalo s_jásotem jako Krále celé země,

kraluj tedy všem národům.

Ty sedíš po pravici Otcově, přimlouvej se za nás.

Pamatuj na ty, kdo se křtem stali účastnými tvé smrti a tvého vzkříšení,

ať s_tebou přejdou smrtí do života.

Ty sedíš po pravici Otcově, přimlouvej se za nás.

SOBOTA

RANNÍ CHVÁLY

Ant. k_Zach. kant.:Amen, amen, pravím vám: O_cokoli budete prosit Otce ve jménu mém, dá vám to, aleluja.

PROSBY

Před Nanebevstoupením:

Kristus nám zvěstoval věčný život. Otevřme mu své srdce a prosme ho:

Pane, kéž nám tvé vzkříšení přinese hojnost milostí.

Věčný Pastýři, pohleď na svůj lid, který se probouzí do novéno dne,

a nasyť nás pravým pokrmem svého slova a chleba.

Pane, kéž nám tvé vzkříšení přinese hojnost milostí.

Učiň, ať oddaně nasloucháme tvému hlasu,

aby nás neuchvátil vlk ani nezradil námezdník.

Pane, kéž nám tvé vzkříšení přinese hojnost milostí.

Ty působíš v_těch, kdo hlásají tvé jméno, a potvrzuješ jejich slova,

dej, ať svědčíme o_tvém vzkříšení celým svým životem.

Pane, kéž nám tvé vzkříšení přinese hojnost milostí.

Buď naší radostí, kterou nám nikdo nevezme,

abychom odložili smutek hříchu a žili nadějí věčného života.

Pane, kéž nám tvé vzkříšení přinese hojnost milostí.

MODLITBA

Bože, veď nás, abychom konáním dobra zdokonalovali své smýšlení a z_Kristova velikonočního vítězství stále čerpali sílu k_tomu, co je lepší. Prosíme o_to

Po Nanebevstoupení:

Chvalme a oslavujme Krista za to, že slíbil apoštolům sílu Ducha Svatého, a pokorně k_němu volejme:

Sešli své světlo a svou pravdu.

Tys Slovo pravdy, moudrost Otcova a věrný obraz jeho slávy, sešli své světlo a svou pravdu,

ať dnes o_tobě svědčíme slovem i_skutkem před svými bratry.

Sešli své světlo a svou pravdu.

Veď nás, ať vždy uvažujeme a rozjímáme o_tom, co je z_Ducha,

abychom neupadli do smrti, ale dosáhli života a pokoje.

Sešli své světlo a svou pravdu.

Ať tvůj Duch posiluje naši slabost,

abychom se uměli správně modlit.

Sešli své světlo a svou pravdu.

Naplň nás darem lásky a vědění,

abychom se mohli navzájem moudře povzbuzovat.

Sešli své světlo a svou pravdu.

MODLITBA

Bože, náš nebeský Otče, tvůj Syn před svým nanebevstoupením slíbil apoštolům Ducha Svatého; vyslyš naše prosby a sešli i_nám dary svého Ducha, abychom byli naplněni bohatstvím nebeské moudrosti.

SEDMÁ NEDĚLE VELIKONOČNÍ

Třetí týden žaltáře

PRVNÍ NEŠPORY

Ant. 1 Hospodin je povznesen nade všechna nebesa, slabého zdvihá z_prachu, aleluja.

Žalmy a chvalozpěv jsou z_neděle třetího týdne.

Ant. 2 Rozvázal jsi moje pouta, Hospodine; přinesu ti oběť díků, aleluja.

Ant. 3 Boží Syn se naučil svým utrpením poslušnosti, a tak se stal příčinou věčné spásy pro všechny, kteří ho poslouchají, aleluja.

ZPĚV PO KRÁTKÉM ČTENÍ

Přímluvce, Duch Svatý, ten vás naučí všemu. {*} Aleluja, aleluja.

Přímluvce, Duch Svatý, ten vás naučí všemu. {*} Aleluja, aleluja.

Připomene vám všechno, co jsem vám řekl. {*}

Aleluja, aleluja.

Sláva Otci i_Synu i_Duchu Svatému.

Přímluvce, Duch Svatý, ten vás naučí všemu. {*} Aleluja, aleluja.

Ant. ke kant. P. M.:

V_roce A Věčný život je v_tom, že poznají tebe, jediného pravého Boha a toho, kterého jsi poslal, Ježíše Krista, aleluja.

V_roce B Otče svatý, zachovej je ve svém jménu, které jsi mi dal, aby byli jedno jako my, aleluja.

V_roce C Prosím nejen za ně, ale také za ty, kdo pro jejich slovo uvěří ve mne: Ať všichni jsou jedno jako ty, Otče, ve mně a já v_tobě, aby svět uvěřil, že ty jsi mě poslal, aleluja.

PROSBY

Dobrořečme Kristu, na nějž sestoupil Duch Svatý ve viditelné podobě, vzývejme ho a svou modlitbu potvrzujme slovem:

Amen.

Pane, pošli svého slíbeného Ducha,

aby se tvá církev stále obnovovala a rostla.

Amen.

Ať tě všechny národy oslavují jako svého Krále a Boha

a lid, který sis vyvolil, ať je tvým vlastnictvím.

Amen.

Tys přemohl ducha zla,

dej nám svého Svatého Ducha, ať překonáme všechno, co je zvrácené a vede ke hříchu.

Amen.

O_letnicích jsi přemohl babylónské rozptýlení, neboť lidé různých jazyků si rozuměli,

skrze svého Ducha sjednoť lidstvo ve společenství jedné víry.

Amen.

Ať v_nás přebývá tvůj Duch,

aby probudil k_životu naše smrtelné tělo.

Amen.

MODLITBA

Bože, náš nebeský Otče, vyznáváme, že tvůj Syn, Spasitel světa, je s_tebou ve tvé slávě; dej, ať také poznáváme, že nás neopouští, ale podle svého slibu zůstává stále s_námi.

RANNÍ CHVÁLY

Ant. 1 Hospodin kraluje, oděl se velebností, aleluja.

Žalmy a chvalozpěv jsou z_neděle třetího týdne.

Ant. 2 Tvorstvo bude vysvobozeno z_poroby porušení a dosáhne svobody ve slávě Božích dětí, aleluja.

Ant. 3 Jméno Hospodinovo je vznešené, převyšuje zemi i_nebe, aleluja.

ZPĚV PO KRÁTKÉM ČTENÍ

Kriste, Synu živého Boha, smiluj se nad námi. {*} Aleluja, aleluja.

Kriste, Synu živého Boha, smiluj se nad námi. {*} Aleluja, aleluja.

Ty, kterýs byl vzkříšen z_mrtvých. {*}

Aleluja, aleluja.

Sláva Otci i_Synu i_Duchu Svatému.

Kriste, Synu živého Boha, smiluj se nad námi. {*} Aleluja, aleluja.

Ant. k_Zach. kant.:

V_roce A Otče, já jsem tě oslavil na zemi: dokončil jsem dílo, které jsi mi svěřil, aleluja.

V_roce B Otče, nyní jdu k_tobě, ale toto mluvím ještě ve světě, aby měli v_sobě plnost mé radosti, aleluja.

V_roce C Slávu, kterou jsi, Otče, dal mně, dal jsem já jim, aby byli jedno, jako my jsme jedno: já v_nich a ty ve mně, tak ať i_oni jsou v_dokonalé jednotě, aleluja.

PROSBY

Spojme se v_modlitbě chvály se všemi, kdo jsou ospravedlněni milostí Ducha Svatého, a volejme:

Pane, ať nám pomáhá tvůj Duch.

Pane Ježíši, dej, ať se necháme vést Duchem Božím,

abychom žili jako synové Boží.

Pane, ať nám pomáhá tvůj Duch.

Skrze svého Ducha nám vyprošuj od Otce,

abychom měli účast na tvých zaslíbeních.

Pane, ať nám pomáhá tvůj Duch.

Učiň nás velkodušnými, abychom nehledali svůj prospěch,

ale spíše usilovali o_dobro jiných.

Pane, ať nám pomáhá tvůj Duch.

Dej nám Ducha moudrosti a pravdy,

abychom rostli v_poznání tebe i_Otce.

Pane, ať nám pomáhá tvůj Duch.

DRUHÉ NEŠPORY

Ant. 1 Kristus očistil svět od hříchu a zasedl po Boží pravici, aleluja.

Žalmy a chvalozpěv jsou z_neděle třetího týdne.

Ant. 2 Hospodin seslal vykoupení svému lidu, aleluja.

Ant. 3 Aleluja. Pán, náš Bůh, se ujal království; jásejme a vzdejme mu čest, aleluja.

ZPĚV PO KRÁTKÉM ČTENÍ

Přímluvce, Duch Svatý, ten vás naučí všemu. {*} Aleluja, aleluja.

Přímluvce, Duch Svatý, ten vás naučí všemu. {*} Aleluja, aleluja.

Připomene vám všechno, co jsem vám řekl. {*}

Aleluja, aleluja.

Sláva Otci i_Synu i_Duchu Svatému.

Přímluvce, Duch Svatý, ten vás naučí všemu. {*} Aleluja, aleluja.

Ant. ke kant. P. M.:

V_roce A Až přijde Přímluvce, kterého vám pošlu, Duch pravdy, který vychází od Otce, ten vydá o_mně svědectví, aleluja.

V_roce B Otče, jako jsi mne poslal do světa, tak i_já jsem je poslal do světa; a pro ně se zasvěcuji, aby i_oni byli posvěceni v_pravdě, aleluja.

V_roce C Otče, chci, aby tam, kde jsem já, byli se mnou i_ti, které jsi mi dal, aby viděli mou slávu, aleluja.

PROSBY

Nevíme, zač se máme správně modlit, ale sám Svatý Duch za nás prosí vzdechy nevýslovnými. Proto volejme:

Ať za nás prosí Duch Svatý.

Kriste, nebeský Pastýři, uděl našim biskupům a kněžím moudrost a prozíravost,

aby dobře vedli tvůj lid ke spáse.

Ať za nás prosí Duch Svatý.

Ty jsi mocný a plný dobroty a slitování,

přispěj na pomoc chudým a nuzným.

Ať za nás prosí Duch Svatý.

Byl jsi počat z_Marie Panny působením Ducha Svatého,

zachovej ducha panenství v_těch, které se ti zaslíbily.

Ať za nás prosí Duch Svatý.

Ty jsi náš kněz a vzdáváš Otci chválu v_Duchu Svatém,

dej, ať spolu s_tebou chválí tvého Otce všichni lidé.

Ať za nás prosí Duch Svatý.

Kéž zemřelí dojdou ke svobodě slávy synů Božích

a ke slávě vzkříšení.

Ať za nás prosí Duch Svatý.

PONDĚLÍ

RANNÍ CHVÁLY

Ant. k_Zach. kant.: Ve světě budete mít soužení. Ale buďte dobré mysli. Já jsem přemohl svět, aleluja.

PROSBY

Dobrořečme Kristu, neboť on slíbil, že pošle od Otce Ducha Utěšitele, a volejme:

Dej nám svého Ducha.

Kriste, děkujeme tobě a skrze tebe děkujeme Otci v_Duchu Svatém,

dej, ať dnes všechno konáme v_tvém jménu.

Dej nám svého Ducha.

Dej, ať máme tvého Ducha,

abychom byli živými údy tvého těla.

Dej nám svého Ducha.

Nedopusť, abychom odsuzovali své bratry nebo jimi pohrdali,

vždyť jednou budeme všichni stát před tvým soudem.

Dej nám svého Ducha.

Dej, ať nám víra přináší radost a pokoj,

abychom byli plni naděje a síly Ducha Svatého.

Dej nám svého Ducha.

MODLITBA

Prosíme tě, Bože, ať na nás sestoupí síla Ducha Svatého, abychom měli stále na paměti tvou vůli a vždycky podle ní žili.

NEŠPORY

KRÁTKÉ ČTENÍ

Řím 8,14-17

Všichni, kdo se dávají vést Božím Duchem, jsou Boží synové. Nedostali jste přece ducha otroctví, že byste museli zase znova žít ve strachu. Dostali jste však ducha těch, kdo byli přijati za vlastní, a proto můžeme volat: „Abba, Otče!“ Spolu s_naším duchem to potvrzuje sám Duch Svatý, že jsme Boží děti. Jsme-li však děti, jsme i_dědici: dědici Boží a spoludědici Kristovi. Musíme ovšem jako on trpět, abychom tak mohli spolu s_ním dojít slávy.

Ant. ke kant. P. M.: Přímluvce, Duch Svatý, přebývá u_vás a bude ve vás, aleluja.

PROSBY

Děkujme Kristu, že naplnil útěchou Svatého Ducha apoštoly a celou církev. Volejme se všemi věřícími:

Pane, dej své církvi Ducha Utěšitele.

Prostředníku mezi Bohem a lidmi, tys vyvolil kněze za své spolupracovníky,

učiň, ať jejich prostřednictvím všichni dojdou k_Otci.

Pane, dej své církvi Ducha Utěšitele.

Tys Pánem všech lidí, bohatých i_chudých,

veď je, aby si navzájem rozuměli a jeden druhému pomáhali.

Pane, dej své církvi Ducha Utěšitele.

Zjev své evangelium všem národům,

aby všichni mohli dospět k_poznání víry.

Pane, dej své církvi Ducha Utěšitele.

Sešli svého Ducha, nejlepšího Utěšitele,

aby setřel slzy všech zarmoucených.

Pane, dej své církvi Ducha Utěšitele.

Očisti duše zemřelých

a přijmi je do nebe mezi své svaté a vyvolené.

Pane, dej své církvi Ducha Utěšitele.

ÚTERÝ

RANNÍ CHVÁLY

Ant. k_Zach. kant.: Jásejme a radujme se všichni! Pán vstal z_mrtvých, on kraluje navěky, aleluja.

PROSBY

Oslavujme Krista Pána, neboť on nám slíbil, že pošle od Otce Ducha pravdy, a prosme:

Kriste, dej nám svého Ducha.

Kriste, ať v_nás hojně přebývá tvé slovo,

abychom ti děkovali modlitbou žalmů, hymnů a duchovních písní.

Kriste, dej nám svého Ducha.

Skrze Ducha jsi nám dal účast na Božím synovství,

veď nás k_tomu, abychom společně s_tebou skrze Ducha vzývali Boha Otce.

Kriste, dej nám svého Ducha.

Dej nám moudrost, abychom správně jednali

a všechno konali k_Boží slávě.

Kriste, dej nám svého Ducha.

Tys shovívavý a milosrdný,

nauč nás žít v_pokoji se všemi lidmi.

Kriste, dej nám svého Ducha.

MODLITBA

Všemohoucí a milosrdný Bože, sešli nám Ducha Svatého, ať v_nás přebývá svou milostí a učiní z_nás chrám své slávy.

NEŠPORY

KRÁTKÉ ČTENÍ

Řím 8,26-27

Duch nám přichází na pomoc v_naší slabosti. Vždyť ani nevíme, oč se máme vlastně modlit. A tu sám Duch se za nás přimlouvá vzdechy, které nelze vyjádřit, a (Bůh), který zkoumá srdce, ví, co Duch žádá, a že jeho přímluva za křesťany je ve shodě s_Boží vůlí.

Ant. ke kant. P. M.: Dostanete sílu Ducha Svatého a budete mými svědky až na konec země, aleluja.

PROSBY

Vzdávejte čest a slávu Kristu, neboť on dává věřícím účast na Svatém Duchu, a volejme:

Kriste, vyslyš nás.

Sešli od Otce své církvi Svatého Ducha,

aby ji očistil a dal ji sílu a vzrůst.

Kriste, vyslyš nás.

Pane, veď svým Duchem ty, kdo nám vládnou,

aby byli tvými služebníky k_dobru všech.

Kriste, vyslyš nás.

Pošli svého Ducha, zastánce chudých,

aby pomáhal všem strádajícím.

Kriste, vyslyš nás.

Prosíme tě za všechny rozdavatele tvých tajemství,

aby vždy zůstali věrní.

Kriste, vyslyš nás.

Dokonej své dílo vykoupení na našich zemřelých,

dej jim nebeskou radost a ukaž na nich moc své smrti a slávu svého vzkříšení.

Kriste, vyslyš nás.

STŘEDA

RANNÍ CHVÁLY

Ant. k_Zach. kant.: Děkujme Bohu: on nám popřává vítězství skrze našeho Pána Ježíše Krista, aleluja.

PROSBY

Duch Svatý vydává svědectví s_námi, že jsme Božími dětmi. Děkujme tedy Bohu Otci a prosme:

Otče, vyslyš nás.

Bože trpělivosti a útěchy, dej nám, abychom podle vůle Ježíše Krista žili ve vzájemném souladu

a oslavovali tě jednomyslně jedněmi ústy.

Otče, vyslyš nás.

Učiň, ať je každý z_nás vzorem pro své bližní

k_jejich dobru a duchovnímu růstu.

Otče, vyslyš nás.

Nedopusť, abychom se nechali svést špatností světa,

ale ať se dáme vést Duchem, který vychází z_tebe.

Otče, vyslyš nás.

Ty zkoumáš lidská srdce,

veď nás vždycky cestou upřímnosti a pravdy.

Otče, vyslyš nás.

MODLITBA

Milosrdný Bože, dej, aby tvá církev shromážděná v_Duchu Svatém byla zcela oddána tvé službě a upřímně se snažila o_jednotu a svornost.

NEŠPORY

KRÁTKÉ ČTENÍ

1 Kor 2,9-10

Co oko nevidělo, co ucho neslyšelo, a nač člověk nikdy ani nepomyslil, to všechno Bůh připravil těm, kdo ho milují. Nám to Bůh zjevil skrze svého Ducha. Duch totiž zkoumá všecko, i_hlubiny Boží.

Ant. ke kant. P. M.: Kristus vás bude křtít Duchem Svatým a ohněm, aleluja.

PROSBY

Chvalme Boha a vzývejme ho s_apoštoly a se všemi, kdo mají prvotiny Ducha Svatého:

Bože, vyslyš nás.

Všemohoucí Bože, tys oslavil Krista v_nebi,

dej, ať všichni poznávají jeho přítomnost v_církvi.

Bože, vyslyš nás.

Otče svatý, tys řekl o_Kristu: To je můj milovaný Syn, toho poslouchejte,

dopřej, ať všichni slyší jeho hlas a dojdou spásy.

Bože, vyslyš nás.

Vlož svého Ducha do srdcí svých věřících,

aby nás očistil od hříchů a zavlažil naši vyprahlost.

Bože, vyslyš nás.

Kéž přijde tvůj Duch, aby řídil všechen běh světa

a obnovil tvář země.

Bože, vyslyš nás.

Svěřujeme do tvých rukou zemřelé

a prosíme, abys povzbudil naši naději v_budoucí vzkříšení.

Bože, vyslyš nás.

ČTVRTEK

RANNÍ CHVÁLY

Ant. k_Zach. kant.: Jděte, získejte za učedníky všechny národy a křtěte je ve jménu Otce i_Syna i_Ducha Svatého, aleluja.

PROSBY

Chvalme Krista, neboť skrze něho máme všichni v_Duchu Svatém přístup k_Otci, a prosme ho:

Kriste, vyslyš nás.

Pošli svého Ducha, po němž touží naše duše,

a nedopusť, abychom ho zarmucovali.

Kriste, vyslyš nás.

Tys vstal z_mrtvých a sedíš po pravici Boží,

přimlouvej se stále za nás u_Otce.

Kriste, vyslyš nás.

Ať nás tvůj Duch s_tebou spojuje,

aby nás od tvé lásky neodloučilo ani soužení, ani pronásledování, ani žádné nebezpečí.

Kriste, vyslyš nás.

Dej, ať se ujímáme jeden druhého,

jako ty ses nás ujal k_chvále Boží.

Kriste, vyslyš nás.

MODLITBA

Prosíme tě, Bože, ať nás tvůj Duch naplní bohatstvím svých darů a přetvoří nás svou mocí, abychom správně smýšleli a věrně konali tvou vůli.

NEŠPORY

KRÁTKÉ ČTENÍ

1 Kor 6,19-20

Nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha Svatého, který ve vás bydlí a kterého vám dal Bůh, a že proto už nepatříte sami sobě? Byli jste přece (vy)koupeni, a to za (vysokou) cenu. Oslavujte proto Boha svým tělem.

Ant. ke kant. P. M.: Až přijde Duch pravdy, uvede vás do celé pravdy a oznámí vám, co má přijít, aleluja.

PROSBY

Kristus je požehnaný navěky. Prosme ho, aby seslal Svatého Ducha na všechny, které vykoupil, a vzývejme ho:

Pane, shlédni na všechny, které jsi vykoupil.

Sešli, Pane, své církvi Ducha jednoty,

aby vymizely různice, nenávist a roztržky.

Pane, shlédni na všechny, které jsi vykoupil.

Tys vysvobodil lidi z_moci zla,

zbav svět pohrom, které ho stíhají.

Pane, shlédni na všechny, které jsi vykoupil.

Při tvé modlitbě vedl tě Duch k_tomu, abys naplnil svou službu,

pomáhej kněžím, aby posíleni modlitbou a vedeni Duchem dobře plnili své poslání.

Pane, shlédni na všechny, které jsi vykoupil.

Tvůj Duch ať řídí všechny, kdo mají vedoucí postavení ve společnosti,

aby usilovali o_dobro všech.

Pane, shlédni na všechny, které jsi vykoupil.

Tys byl vzkříšen mocí Ducha Svatého a vešels do slávy Otcovy,

dej zemřelým účast na své slávě.

Pane, shlédni na všechny, které jsi vykoupil.

PÁTEK

RANNÍ CHVÁLY

Ant. k_Zach. kant.: Kristus Ježíš zemřel, ano i_z_mrtvých vstal, je po Boží pravici a přimlouvá se za nás, aleluja.

PROSBY

Bohu patří čest a sláva navěky. Kéž nám dá, abychom oplývali nadějí a silou, kterou vlévá Duch Svatý. Proto se modleme:

Bože, pomáhej nám a zachraň nás.

Všemohoucí Otče, ty víš, jak jsme i_v_modlitbě slabí,

ať tvůj Duch prosí za nás.

Bože, pomáhej nám a zachraň nás.

Pošli svého Ducha Utěšitele,

aby naplnil svým světlem hlubiny našich srdcí.

Bože, pomáhej nám a zachraň nás.

Bože, pamatuj na dílo svých rukou,

nenechávej nás v_moci našich nepravostí.

Bože, pomáhej nám a zachraň nás.

Nauč nás ujímat se láskyplně těch, kdo jsou ubozí a slabí ve víře,

abychom k_nim nebyli mrzutí a netrpěliví.

Bože, pomáhej nám a zachraň nás.

MODLITBA

Všemohoucí Bože, tys nám oslavením svého Syna a světlem Ducha Svatého otevřel přístup do věčné slávy; prosíme tě, dej, ať z_toho, cos nám prokázal, roste naše víra a upevňuje se naše oddanost k_tobě.

NEŠPORY

KRÁTKÉ ČTENÍ

Gal 5,16.22-23a.25

Žijte duchovně, a nepropadnete žádostem těla. Ovocem Ducha je láska, radost, pokoj, shovívavost, vlídnost, dobrota, věrnost, tichost, zdrženlivost. Protože Duch je naším životem, podle Ducha také jednejme!

Ant. ke kant. P. M.: Všichni jednomyslně setrvávali v_modlitbách s_Ježíšovou matkou Marií, aleluja.

PROSBY

Děkujme Otci za to, že vylil na všechny národy Svatého Ducha, a prosme ho, aby jeho milost v_nás den ze dne rostla:

Bože, ať se rozlévá ve světě milost Svatého Ducha.

Bože, tys učinil svého Vyvoleného světlem národů,

otevři oči slepých a vysvoboď ty, kdo vězí v_temnotách.

Bože, ať se rozlévá ve světě milost Svatého Ducha.

Tys pomazal Krista mocí Svatého Ducha k_službě spásy,

ať tvůj Syn stále zůstává ve světě, prokazuje dobrodiní a uzdravuje všechny.

Bože, ať se rozlévá ve světě milost Svatého Ducha.

Tvůj Duch dává hledajícím světlo a posiluje slabé,

pošli ho těm, kdo pochybují o_víře.

Bože, ať se rozlévá ve světě milost Svatého Ducha.

Tvůj Duch dává zápasícím odpočinutí a občerstvuje znavené,

pošli ho těm, kdo jsou vyčerpaní a skleslí.

Bože, ať se rozlévá ve světě milost Svatého Ducha.

Splň naději zemřelých,

ať při Kristově příchodu dosáhnou slávy vzkříšení.

Bože, ať se rozlévá ve světě milost Svatého Ducha.

SOBOTA

RANNÍ CHVÁLY

Ant. k_Zach. kant.: Já jsem s_vámi po všechny dny až do konce světa, aleluja.

PROSBY

Byli jsme pokřtěni v_Duchu Svatém, a proto oslavujme Pána se všemi pokřtěnými a vzývejme ho:

Pane Ježíši, posvěcuj nás Duchem Svatým.

Pane, pošli nám Svatého Ducha,

abychom tě před lidmi vyznávali jako Krále a Pána.

Pane Ježíši, posvěcuj nás Duchem Svatým.

Dej nám lásku bez přetvářky,

abychom se navzájem milovali jako bratři.

Pane Ježíši, posvěcuj nás Duchem Svatým.

Připrav svou oživující milostí duše věřících,

aby s_radostnou ochotou přijímali svatodušní dary.

Pane Ježíši, posvěcuj nás Duchem Svatým.

Ať tvůj Svatý Duch naplní naši duši,

ať zhojí její rány a dá nám novou sílu.

Pane Ježíši, posvěcuj nás Duchem Svatým.

MODLITBA

Na sklonku velikonoční doby tě, Bože, prosíme: dej, ať to, co jsme o_Velikonocích slavili, pronikne naše jednání i_celý náš život.

Modlitba uprostřed dne

HYMNUS

DOPOLEDNE

Zavítej k_nám, Duchu Svatý,

s_Otcem, Synem též’ podstaty,

a rozlej se v_srdcích našich

v_darech spasení nejdražších.

Mysl nám vírou osvěcuj

a vůli láskou rozněcuj,

paměť upevňuj v_naději,

svědomí v_stálém pokoji.

V_úmyslu dobrém utvrzuj,

srdce čistotou korunuj,

žádosti řiď svatou bázní,

těla bujnost zkrocuj kázní.

Nad smysly panovati dej,

rouchem ctnosti je odívej,

ať vše, co se tobě líbí,

činí, mluví, slyší, vidí.

Nebo:

Dobrý Pane Ježíši,

nechť má duše uslyší

hned zrána tvůj milý hlas,

že mé práci požehnáš.

Žehnáš všem pracujícím

a vroucně se modlícím,

proto před každou prací

duch se k_tobě obrací.

Dej mi, Pane, rozum ten,

bych tak činil každý den,

sloužil tobě upřímně,

svou práci konal věrně.

I_dnes žehnej mé práci,

ať svůj smysl neztrácí,

neb bez tvého přispění,

marné vše mé snažení.

V_PODLEDNE

Zavítej k_nám, Duchu Svatý,

s_Otcem, Synem též’ podstaty,

a rozlej se v_srdcích našich

v_darech spasení nejdražších.

Mysl nám vírou osvěcuj

a vůli láskou rozněcuj,

paměť upevňuj v_naději,

svědomí v_stálém pokoji.

V_úmyslu dobrém utvrzuj,

srdce čistotou korunuj,

žádosti řiď svatou bázní,

těla bujnost zkrocuj kázní.

Nad smysly panovati dej,

rouchem ctnosti je odívej,

ať vše, co se tobě líbí,

činí, mluví, slyší, vidí.

Nebo:

V_tento nyní polední čas

přijmi, Bože, chvály od nás,

prosby naše, děkování

za všechna tvá dobrodiní.

Ty jsi nám již od svítání

dával svoje požehnání,

v_dobrém šťastně prospívati

a k_tvé chvále pracovati.

Rač až do večera dáti

dále šťastně pracovati,

svou milostí nás posiluj,

pomáhej nám a při nás stůj.

Jistotně tomu věříme,

že to všechno obdržíme,

pro zásluhy tvého Syna,

Ježíše, našeho Pána.

ODPOLEDNE

Zavítej k_nám, Duchu Svatý,

s_Otcem, Synem též’ podstaty,

a rozlej se v_srdcích našich

v_darech spasení nejdražších.

Mysl nám vírou osvěcuj

a vůli láskou rozněcuj,

paměť upevňuj v_naději,

svědomí v_stálém pokoji.

V_úmyslu dobrém utvrzuj,

srdce čistotou korunuj,

žádosti řiď svatou bázní,

těla bujnost zkrocuj kázní.

Nad smysly panovati dej,

rouchem ctnosti je odívej,

ať vše, co se tobě líbí,

činí, mluví, slyší, vidí.

Nebo:

Miluj Pána Boha svého

vždy z_celého srdce svého,

z_celé duše i_mysli své,

ze vší síly i_moci své.

Miluj též bližního svého

tak jako sebe samého,

ne pro sebe, leč pro něho

a pro Pána Boha svého.

Každý na to vždy pamatuj,

obojího se přidržuj,

abys chráněn všeho zlého

došel království věčného.

Dopoledne

Nadešlo devět hodin již,

kdy Kristus na sebe vzal kříž:

myšlenek nízkých zanechme

a v_modlitbách jej vzývejme.

Toť hodina, kdy kletba vin

se rozplynula jako dým

a nám všem z_přízně Kristovy

nadešlo blahé období.

Ježíši, každý tvor tě chval,

že vítězně jsi z_hrobu vstal,

i_Otce, Ducha milosti

ať věčně všechno tvorstvo ctí. Amen.

V poledne

Pojďte, sluhové pokorní,

ať vaše rty i_nitra zní

chválami jména Božího,

hodnými Nejsvětějšího.

Toť doba, kdy Pán bez viny

za nás byl na smrt vydaný.

Teď s_láskou, jíž mu dlužíme,

jej vzkříšeného oslavme.

Vzývejme Boha jednoho,

v_Trojici Vládce mocného,

Otce i_Syna, Krále s_ním,

společně s_Duchem přesvatým. Amen.

Odpoledne

Teď skví se hodina ta již,

co vyprostila z_temnot kříž,

celý svět ze tmy vyvedla

a nové světlo zažehla.

Toť chvíle, kdy se rozhodl

Pán vzbudit těla ze hrobů

a jim vstát z_mrtvých nařídil,

nový dech žití když jim vlil.

V_obnovu světa věříme,

v_němž zákon smrti pomine

a života dar blažený

potrvá bez omezení. Amen.

ŽALMY

Ant. dopoledne Aleluja, aleluja, aleluja.

Ant. v_poledne Aleluja, aleluja, aleluja.

Ant. odpoledne Aleluja, aleluja, aleluja.

Pán skutečně vstal, aleluja,

zjevil se Šimonovi, aleluja.

Učedníci se zaradovali, aleluja,

když viděli Pána, aleluja.

Pane, zůstaň s_námi, aleluja,

neboť se připozdívá, aleluja.

Nebo:

Denně v_tom pozdviženém čase

Pán přicházel a mizel zase

jak vlny vůní z_jarních lích,

jak stíny oblaků, jež plynou,

jak deště v_máji nad krajinou,

jak příboj nocí měsíčních.

Vedl je, učil po šest neděl.

Když se jim všecek vypověděl

v_odpečetěných tajemstvích,

za město vyvedl své stádce.

Dal požehnání jim i_matce

a potom – k_nebi ruce zdvih.

A pak – ó, blesk, ó, oslnění!

To hudba hřmí, to zpívá hřmění,

to zem se bortí v_základech?

Nelze vám, syna mého děti,

na jeho krásu pohleděti,

před níž i_nebe tají dech!


Text © Česká biskupská konference, 2018 | HTML © Juraj Vidéky