VELIKONOČNÍ OKTÁV

PONDĚLÍ Ant.1 Já jsem, který jsem, nejednám podle rady bezbožných, ale mám zalíbení v_Hospodinově zákoně, aleluja. Ant.2 Požádal jsem svého Otce, a dal mi v_majetek národy, aleluja. Ant.3 Byl jsem mrtev, a hle, jsem živ na věky věků, aleluja.

Učedníci se zaradovali, aleluja,

když uviděli Pána, aleluja.

NA VIGÍLIU: Ant. Pojďme a klaňme se tomu, který vstal z_mrtvých, vždyť skrze kříž vzešla světu radost. Aleluja.

Začátek prvního listu svatého apoštola Petra

{r:1 Petr}1,1-21{/r}

{p}

Pozdrav a díkůvzdání

{v}1{/v}Petr, apoštol Ježíše Krista, vyvoleným (žijícím) v_rozptýlení jako cizinci v_Pontu, v_Galacii, Kapadokii, Asii a Bitýnii, {v}2{/v}které Bůh Otec si napřed vyhlédl a Duch posvětil, aby poslušně přijali (víru, a byli tak účastní smlouvy) a pokropeni krví Ježíše Krista. Milost a pokoj ať se ve vás rozmáhá!

{v}3{/v}Buď veleben Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista! Protože je tak nesmírně milosrdný, znovu nás zrodil, takže zmrtvýchvstáním Ježíše Krista máme živou naději {v}4{/v}na dědictví, které nepomine, (na dědictví) skvělé a trvalé. Je pro vás připraveno v_nebi; {v}5{/v}protože totiž máte víru, chrání vás Boží moc (a vede) ke spáse, která se má ukázat (nyní) v_poslední době. {v}6{/v}A proto budete potom jásat, i_když vás musí trápit teď ještě na krátký čas všelijaké zkoušky, {v}7{/v}aby se vyzkoušela vaše víra, vzácnější než pomíjející zlato, které přece bývá čištěno v_ohni. Až se pak zjeví Ježíš Kristus, bude vám to ke chvále, slávě a cti. {v}8{/v}Toho milujete, ačkoli jste ho neviděli; v_něho věříte, třebaže ho ještě nevidíte. Zato budete jásat v_nevýslovné a zářivé radosti, {v}9{/v}až dosáhnete cíle své víry, totiž spásy duše.

{v}10{/v}Jak se tato spása (uskuteční), to se snažili poznat a to zkoumali už proroci. Předpovídali o_těch dobrodiních, (kterých se mělo dostat) vám. {v}11{/v}Zkoumali, na který čas a na jaké okolnosti poukazoval Kristův Duch, (který) v_nich (působil), protože on už předem potvrzoval, že Kristus musí trpět a pak být oslaven. {v}12{/v}Dostalo se jim zjevení, že tuto službu konají ne pro sebe, ale pro vás – a teď jsou vám (ty pravdy) zvěstovány od hlasatelů evangelia skrze Ducha Svatého poslaného z_nebe. (Jsou to pravdy), do kterých i_andělé touží důkladněji nahlédnout.

{v}13{/v}Mějte proto ochotnou mysl, (na věci se dívejte) střízlivě a celou svoji naději upněte k_tomu Božímu daru, kterého se vám dostane, až se zjeví Ježíš Kristus. {v}14{/v}Jste-li poslušné děti, nepřizpůsobujte se (špatným) vášním z_minulého života, kdy jste ještě neměli poznání. {v}15{/v}Ale v_celém svém chování buďte svatí, jako je svatý ten, který vás povolal. {v}16{/v}Stojí přece v_Písmu: „Buďte svatí, neboť já jsem svatý.“ {v}17{/v}Když říkáte Otec tomu, který soudí nestranně každého podle jeho činů, žijte v_bázni po dobu svého vyhnanství. {v}18{/v}Víte přece, že jste ze svého prázdného způsobu života, jak jste ho zdědili po předcích, byli vykoupeni ne snad nějakými (věcmi) pomíjejícími, stříbrem nebo zlatem, {v}19{/v}ale drahou krví Krista jako bezúhonného a neposkvrněného beránka. {v}20{/v}On byl ovšem k_tomu vyhlédnut už před stvořením světa, ale pro vás se objevil (teď) na konci časů. {v}21{/v}Skrze něho jste uvěřili v_Boha, který ho vzkřísil z_mrtvých a oslavil, takže když věříte, můžete zároveň v_Boha i_doufat.

{p}

ZPĚV PO PRVNÍM ČTENÍ

{r}1 Petr 1,3.5{/r}

Buď veleben Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista! Protože je tak nesmírně milosrdný, znovu nás zrodil, {*} takže zmrtvýchvstáním Ježíše Krista máme živou naději, aleluja.

Protože máte víru, chrání vás Boží moc a vede ke spáse. {*} Takže zmrtvýchvstáním Ježíše Krista máme živou naději, aleluja.

Z_velikonoční homilie biskupa Melitona ze Sard

(Nn. 2-7.100-103: SCh 123,60-64.120-122)

{p}

Velikonoční zvěstování Krista

Pochopte, nejmilejší: velikonoční tajemství je nové i_staré; věčné i_časné; pomíjivé i_nepomíjivé; smrtelné i_nesmrtelné.

Staré je podle Zákona, nové podle Slova; časné je svou předobrazností, věčné svou milostí; pomíjivé je v_obětování ovce, nepomíjivé v_životě Páně; smrtelné je v_jeho pohřbení, nesmrtelné v_jeho zmrtvýchvstání.

Zákon je sice starý, ale Slovo je nové; předobraz je časný, ale milost je věčná; ovce je pomíjivá, nepomíjivý je však Pán, který jako beránek byl obětován, ale jako Bůh vstal z_mrtvých.

Zajisté jako ovce byl veden na porážku,{fnr}1{/fnr} a přece nebyl ovce; a jako němý beránek, a přece nebyl beránek. Předobraz totiž pominul a objevila se pravda: místo beránka Bůh a místo ovce člověk. A v_člověku Kristus, který vše spojuje.

Obětování beránka, slavení Velikonoc i_všechno, co je psáno v_Zákoně, mělo tedy za cíl Ježíše Krista. Kvůli němu se dálo všechno v_Zákoně starém a ještě více v_řádu novém.

Vždyť Zákon se stal Slovem a Starý se stal Novým, přitom oba vzešly ze Siónu a z_Jeruzaléma. Přikázání přešlo v_milost a předobraz se změnil ve skutečnost: beránek v_Syna, ovce v_člověka a člověk v_Boha.

Ačkoli byl Bůh, vzal na sebe Pán podobu člověka a trpěl místo trpícího, dal se spoutat místo zajatce a odsoudit místo viníka. Byl pohřben místo pohřbeného, ale vstal z_mrtvých a mocným hlasem zvolal: Kdo mě odsoudí? Ať přistoupí ke mně.{fnr}2{/fnr} Já jsem odsouzeného osvobodil, já jsem vrátil život mrtvému, já jsem vzkřísil pohřbeného. Kdo mi může odporovat? Já jsem Kristus, říká, jsem ten, který zničil smrt, slavil vítězství nad nepřítelem a rozdrtil peklo. Siláka jsem spoutal{fnr}3{/fnr} a člověka vytrhl do nebeských výšin. Já, říká, já jsem Kristus.

Pojďte tedy, lidé všech národů, svázaní hříchy, a přijměte odpuštění těch hříchů. Vždyť já jsem vaše odpuštění, já jsem spasitelná velikonoční oběť, já jsem beránek za vás obětovaný. Já jsem vaše očištění a váš život; já jsem vaše světlo a vaše spása. Já jsem váš král. Pozvednu vás do nebeských výšin, vzkřísím vás k_životu a ukáži vám Otce, jenž je na nebesích; svou pravicí vás znovu pozvednu.

{fn:1}Srov. {r}Iz 53,7{/r}.{/fn} {fn:2}{r}Iz 50,9.8{/r}.{/fn} {fn:3}Srov. {r}Mk 3,27{/r}.{/fn}

{p}

ZPĚV PO DRUHÉM ČTENÍ

{r}Sk 13,32-33{/r}; {r:Sk}10,42{/r}; {r:Sk}2,36{/r}

Zaslíbení, která Bůh dal našim otcům, vyplnil, když vzkřísil Ježíše. {*} On je Bohem ustanovený soudce nad živými i_mrtvými, aleluja.

Pánem a Mesiášem ustanovil Bůh právě toho Ježíše, kterého jste vy ukřižovali. {*} On je Bohem ustanovený soudce nad živými i_mrtvými, aleluja.

ÚTERÝ Ant.1 Hospodin zástupů, on je král slávy, aleluja. Ant.2 Národy, velebte našeho Boha, on mě probudil k_životu, aleluja. Ant.3 Pojďte a slyšte, co Bůh prokázal mé duši, aleluja.

Bůh vzkřísil Krista z_mrtvých, aleluja,

když věříte, můžete zároveň v_Boha i_doufat, aleluja.

Z_prvního listu svatého apoštola Petra

{r:1 Petr}1,22 – 2,10{/r}

{p}

Život Božích dětí

{v}1,22{/v}Očistili jste se poslušností vůči pravdě, abyste byli schopni nestrojené bratrské lásky. Mějte se proto navzájem rádi upřímně a vroucně. {v}23{/v}Vždyť se vám dostalo nového života, a to ne plodivou silou pomíjející, ale nepomíjející: živým a neproměnným Božím slovem. {v}24{/v}Neboť

„každý člověk je jako tráva

a všechna jeho nádhera jako květ trávy.

Tráva uschne a květ opadá,

{v}25{/v}ale slovo Páně trvá navěky“

–_totiž slovo (evangelia), které vám bylo zvěstováno.

{v}2,1{/v}Odložte proto všechno, co je špatné, každou neupřímnost, přetvářku, závist a všechno pomlouvání; {v}2{/v}jako novorozené děti žádejte duchovní, nefalšované mléko, abyste jím rostli ke spáse. {v}3{/v}Vždyť „jste okusili, jak dobrý je Pán“.

{v}4{/v}K_němu přistupujte, k_živému kameni, který lidé sice odhodili, ale který je v_Božích očích vyvolený a vzácný, {v}5{/v}a vy sami se staňte živými kameny pro duchovní chrám, svatým kněžstvem, které přináší duchovní oběti, Bohu příjemné skrze Ježíše Krista. {v}6{/v}V_Písmu o_tom stojí:

„Hle, kladu na Sión kámen vyvolený a vzácný, kámen nárožní. Kdo v_něj uvěří, jistě nebude zklamán.“

{v}7{/v}Vám tedy, protože věříte, (přináší) čest, ale těm, kdo nevěří, je to

„kámen, který lidé při stavbě odhodili,

ale právě on se stal kvádrem nárožním,

{v}8{/v}kamenem, na který se naráží,

balvanem, přes který se klopýtá.“

Narážejí na něj, protože odmítli přijmout víru. K_tomu také byli určeni.

{v}9{/v}Vy však jste „rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, lid patřící Bohu jako vlastnictví, abyste rozhlašovali, jak veliké věci vykonal“ ten, který vás povolal ze tmy ke svému podivuhodnému světlu. {v}10{/v}Kdysi jste „nebyli (jeho) lid,“ teď však jste „lid Boží, žili jste bez milosrdenství,“ teď však se jeho „milosrdenství na vás projevilo“.

{p}

ZPĚV PO PRVNÍM ČTENÍ

{r}1 Petr 2,5.9{/r}

Staňte se živými kameny pro duchovní chrám, svatým kněžstvem, {*} které přináší duchovní oběti, Bohu příjemné skrze Ježíše Krista, aleluja.

Vy jste rod vyvolený, národ svatý, lid patřící Bohu jako vlastnictví, královské kněžstvo, {*} které přináší duchovní oběti, Bohu příjemné skrze Ježíše Krista, aleluja.

Z_promluv svatého Anastázia Antiochijského, biskupa

(Oratio 4,1-2: PG 89,1347-1349)

{p}

Kristus musel trpět, a tak vejít do své slávy

Když Kristus ukázal slovy i_skutky, že je pravý Bůh a Pán veškerenstva, řekl svým učedníkům cestou do Jeruzaléma: Teď jdeme do Jeruzaléma a tam bude Syn člověka vydán pohanům, velekněžím a učitelům Zákona. Ti ho zbičují, budou se mu posmívat a ukřižují ho.{fnr}1{/fnr} Tato slova odpovídala prorockým předpovědím, podle kterých se měl jeho odchod uskutečnit v_Jeruzalémě.{fnr}2{/fnr} Od samého počátku tedy svaté Písmo předpovídalo Kristovu smrt a jeho utrpení před smrtí a také to, co se stalo po jeho smrti s_jeho tělem. Přitom ovšem předesílá, že ten, komu se to všechno stane, je Bůh, tedy někdo, kdo nemůže trpět a je nesmrtelný. A tak pouze tehdy, když si uvědomíme, že byl Bůh a zároveň se skutečně stal člověkem, můžeme pravdivě a náležitě vyznávat oboje, totiž i_že trpěl, i_že trpět nemohl, a osvětlit si, jak Boží Slovo, které jinak nemohlo trpět, přišlo k_utrpení. Neboť jinak nemohl člověk dojít spásy. A toto věděl jen Kristus sám a ti, kterým on to zjevil. On totiž zná všechno, co se týká Otce, vždyť Duch zkoumá hlubiny Boží.{fnr}3{/fnr}

Kristus přece musel trpět, a jeho utrpení naprosto nemohlo chybět, jak on sám potvrdil, když ty, kteří nevěděli, že Mesiáš musí trpět, a tak vejít do své slávy, nazval nechápavými a pošetilými.{fnr}4{/fnr} Vyšel zajisté spasit svůj lid a opustil slávu, kterou měl u_Otce, dříve než byl svět.{fnr}5{/fnr} A spása byla dovršením, které se nutně mělo uskutečnit skrze utrpení a mělo být připsáno původci našeho života, jak učí Pavel, když říká: On je původce života, který skrze utrpení došel dokonalosti.{fnr}6{/fnr} A tak se zdá, že sláva jednorozeného Syna, jíž se jakoby na čas pro nás zřekl, mu byla vrácena skrze kříž, když se stal člověkem. Neboť když svatý Jan vykládá ve svém evangeliu, jaká to byla voda, o_níž Spasitel mluvil, když řekl proudy vod potečou z_nitra toho, kdo věří,{fnr}7{/fnr} dodává: To řekl o_Duchu Svatém, jejž měli přijmout ti, kdo v_něho uvěřili. Dosud totiž Duch nebyl dán, protože Ježíš nebyl ještě oslaven.{fnr}8{/fnr} Slávou tu nazývá smrt na kříži.{fnr}9{/fnr} Proto když se Pán předtím, než podstoupil smrt kříže, modlil, prosil Otce, aby ho oslavil slávou, kterou měl u_něho dřív, než byl svět.{fnr}10{/fnr}

{fn:1}Srov. {r}Mt 20,18.19{/r}.{/fn} {fn:2}Srov. {r}Lk 9,31{/r}.{/fn} {fn:3}Srov. {r}1 Kor 2,10{/r}; {r}Mt 11,27{/r}.{/fn} {fn:4}Srov. {r}Lk 24,25{/r}.{/fn} {fn:5}Srov. {r}Jan 17,5{/r}.{/fn} {fn:6}Srov. {r}Žid 2,10{/r}.{/fn} {fn:7}Srov. {r}Jan 7,38{/r}.{/fn} {fn:8}{r}Jan 7,39{/r}.{/fn} {fn:9}Srov. {r}Jan 3,14{/r}; {r:Jan}8,28{/r}; {r:Jan}12,32{/r}.{/fn} {fn:10}Srov. {r}Jan 17,5{/r}.{/fn}

{p}

ZPĚV PO DRUHÉM ČTENÍ

{r}Žid 2,10{/r}; {r}Zj 1,6{/r}; {r}Lk 24,26{/r}

Bylo jistě vhodné, aby Bůh přivedl do slávy mnoho synů tím, že utrpením zdokonalí původce jejich spásy. {*} Jemu buď sláva a vláda na věčné věky, aleluja.

Mesiáš musel trpět, a tak vejít do své slávy. {*} Jemu buď sláva a vláda na věčné věky, aleluja.

STŘEDA Ant.1 Hospodine, můj Bože, jsi nadmíru velký! Aleluja. Ant.2 Země se sytí plody tvého díla, aleluja. Ant.3 Nechť věčně trvá Hospodinova sláva, aleluja.

Bůh, který vzkřísil Pána Ježíše, aleluja,

vzkřísí svou mocí také nás, aleluja.

Z_prvního listu svatého apoštola Petra

{r:1 Petr}2,11-25{/r}

{p}

Veďte vzorný život

{v}11{/v}Milovaní, jako cizince a přistěhovalce vás napomínám: zdržujte se tělesných žádostí, protože ony bojují proti duši. {v}12{/v}Veďte mezi pohany vzorný život. Oni sice o_vás mluví jako o_špatných lidech, ale když budou pozorovat, že konáte dobro, budou velebit Boha v_den navštívení.

{v}13{/v}Kvůli Pánu se podřizujte každému lidskému zřízení: ať už je to král jako svrchovaný vládce, {v}14{/v}nebo místodržitelé, kteří jsou od něho posíláni trestat zločince a vyznamenávat ty, kdo jednají správně. {v}15{/v}Vždyť tak to chce Bůh, abyste svým dobrým chováním umlčovali nevědomost nerozumných lidí. {v}16{/v}(Jednejte) jako lidé svobodní, a ne jako lidé, kteří svobodou zakrývají svou špatnost, ale chovejte se jako Boží služebníci.

{v}17{/v}Všechny ctěte, bratry milujte, Boha se bojte, krále mějte v_úctě.

{v}18{/v}Vy, kdo sloužíte, poslouchejte s_všemožnou (povinnou) úctou své pány, a to nejen dobré a mírné, ale i_tvrdé. {v}19{/v}Neboť to je zásluha, jestliže někdo snáší špatné zacházení a trpí nezaslouženě s_vědomím, že to od něho Bůh žádá. {v}20{/v}Jakápak by to byla sláva, kdybyste snášeli rány za to, že jste jednali špatně! Když děláte dobře, a přesto musíte trpět, je to milé Bohu. {v}21{/v}K_tomu jste přece byli povoláni.

Vždyť i_Kristus trpěl za vás

a zanechal vám tak příklad,

abyste šli v_jeho šlépějích.

{v}22{/v}„On nezhřešil

a nikdo od něho neslyšel nic neupřímného.“

{v}23{/v}Když mu spílali, on jim to spíláním neoplácel,

když trpěl, nevyhrožoval,

ale ponechal vše tomu, který soudí spravedlivě.

{v}24{/v}On sám na svém těle vynesl

naše hříchy na dřevo (kříže),

abychom byli mrtví hříchům a žili spravedlivě.

Jeho ranami jste uzdraveni.

{v}25{/v}Byli jste kdysi jako bludné ovce,

ale nyní jste se vrátili k_pastýři a strážci svých duší.

{p}

ZPĚV PO PRVNÍM ČTENÍ

Srov. {r}1 Petr 2,21.24{/r}

Kristus za nás trpěl a zanechal nám tak příklad. {*} Jděme v_jeho šlépějích, aleluja.

On sám na svém těle vynesl naše hříchy na dřevo kříže, abychom byli mrtví hříchům a žili spravedlivě. {*} Jděme v_jeho šlépějích, aleluja.

Ze starobylé velikonoční homilie

(Sermo 35,6-9: PL 17 ed. 1879,696-697)

{p}

Kristus – původce vzkříšení a života

Když Pavel uvažuje o_štěstí znovunabyté spásy, volá: Skrze Adama vstoupila do tohoto světa smrt, skrze Krista byla světu vrácena spása.{fnr}1{/fnr} A jinde: První člověk jsa z_prachu země byl pozemský, druhý člověk jsa z_nebe je nebeský.{fnr}2{/fnr} A dodává: Jako jsme nesli podobu pozemského, to jest starého člověka v_hříchu, tak nesme podobu nebeského,{fnr}3{/fnr} to jest držme se spásy člověka Bohem přijatého, vykoupeného, obnoveného a očištěného v_Kristu, jak říká týž apoštol: Prvotinou je Kristus, původce vzkříšení a života, po něm následují ti, kdo jsou Kristovi,{fnr}4{/fnr} to jest ti, kdo žijí v_jeho čistotě a jsou si jisti nadějí jeho vzkříšení, že s_ním budou mít v_nebesích podíl zaslíbené slávy. Jak to říká v_evangeliu i_sám Pán: Kdo mě následuje, nezahyne, ale přejde ze smrti do života.{fnr}5{/fnr}

Takže Spasitelovo umučení znamená spásu pro život člověka. Proto také chtěl za nás zemřít, abychom v_něho věřili a žili navěky. Chtěl být na čas, čím jsme my, abychom dosáhli jeho věčnosti, kterou nám slíbil, a žili navždy s_ním.

Právě to je milost nebeských tajemství a to je dar velikonoční, v_tom je žádoucnost hlavního svátku roku a počátek všeho, co se rodí.

Proto ti, kdo se zrozením v_koupeli života narodili svaté církvi, znovuzrození jako čisté děti, v_nevinnosti duše hlasitě jásají. Proto čistí otcové a cudné matky plodí skrze víru nesčetné mladé pokolení.

Proto září pod stromem víry z_hlubin čistého pramene jas svící. Proto jsou pokřtění posvěcováni nebeskou milostí a živí se slavným tajemstvím duchovního hodu.

Proto jediný lid, který chová svatá církev ve svém lůně, v_bratrském společenství vzývá jediného Boha v_Trojici a zpívá s_Prorokem žalm velikonočního svátku: Toto je den, který učinil Hospodin, jásejme a radujme se z_něho.{fnr}6{/fnr}

Jaký že je to den? Ten, který nám dal počátek života, pramen a původce světla, ano, samého Pána Ježíše Krista, neboť ten o_sobě řekl: Já jsem den, a kdo chodí ve dne, neklopýtá.{fnr}7{/fnr} To znamená, že kdo ve všem následuje Krista, dojde v_jeho stopách až k_trůnu věčného světla. Vždyť také ještě za svého pozemského života za nás prosil Otce: Otče, chci, aby tam, kde jsem já, se mnou byli také ti, kteří ve mne uvěřili; aby tak, jako ty ve mně a já v_tobě, byli i_oni v_nás.{fnr}8{/fnr}

{fn:1}Srov. {r}Řím 5,12-21{/r}.{/fn} {fn:2}Srov. {r}1 Kor 15,47{/r}.{/fn} {fn:3}Srov. {r}1 Kor 15,49{/r}.{/fn} {fn:4}Srov. {r}1 Kor 15,23{/r}.{/fn} {fn:5}Srov. {r}Jan 8,12{/r}; {r:Jan}5,24{/r}.{/fn} {fn:6}{r}Žl 118 (117),24{/r}.{/fn} {fn:7}Srov. {r}Jan 8,12{/r}; {r:Jan}11,9{/r}.{/fn} {fn:8}Srov. {r}Jan 17,24.21{/r}.{/fn}

{p}

ZPĚV PO DRUHÉM ČTENÍ

{r}1 Kor 15,47.49.22{/r}

První člověk byl utvořen ze země, je pozemský, druhý člověk je z_nebe. {*} My jsme na sobě nesli podobnost s_tím člověkem, který pocházel ze země. Stejně tak poneseme i_podobnost s_tím, který je z_nebe, aleluja.

Jako pro svoje spojení s_Adamem všichni propadli smrti, tak zase pro svoje spojení s_Kristem všichni budou povoláni k_životu. {*} My jsme na sobě nesli podobnost s_tím člověkem, který pocházel ze země. Stejně tak poneseme i_podobnost s_tím, který je z_nebe, aleluja.

ČTVRTEK Ant.1 Nechť řekne dům Izraelův: Jeho milosrdenství trvá navěky, aleluja. Ant.2 Hospodin se stal mou spásou, aleluja. Ant.3 Hospodinovým řízením se tak stalo, je to podivuhodné v_našich očích, aleluja.

Kristus vstal z_mrtvých, aleluja,

raduje se z_toho nebe i_země, aleluja.

Z_prvního listu svatého apoštola Petra

{r:1 Petr}3,1-17{/r}

{p}

Následování Krista

{v}1{/v}Ženy ať poslouchají svého muže. Pak i_takoví, kteří nechtějí víru přijmout, budou získáni beze slov chováním své ženy, {v}2{/v}když budou pozorovat, že s_nimi jednáte s_úctou a že žijete čistě. {v}3{/v}Když se zdobíte, nesmí to být jen navenek: že byste si dělaly umělé účesy vlasů, věšely na sebe zlaté šperky a oblékaly si nádherné šaty. {v}4{/v}Spíše (se má krášlit) srdce (ozdobami) nepomíjejícími: dobrotou a tichostí ducha. Tohle má u_Boha cenu! {v}5{/v}Tak se kdysi krášlívaly svaté ženy, které skládaly svou naději v_Boha a byly svému muži podřízeny: {v}6{/v}tak Sára byla Abraháma poslušná a nazývala ho svým pánem. Jste její dcery, když jednáte dobře a nenecháte se od toho odstrašit.

{v}7{/v}Podobně vy, muži: žijte se svou ženou s_rozvážností, protože ona je pohlaví slabší. Chovejte se k_ní s_(náležitou) úctou jako k_spoludědičce milosti, to je života (věčného), aby vaše modlitby nenarážely na překážky.

{v}8{/v}A konečně: buďte všichni jednomyslní, plní zájmu o_druhého, plní bratrské lásky, milosrdní a pokorní. {v}9{/v}Neodplácejte zlo zlem, nadávku nadávkou, ale spíše naopak: přejte dobré. Vždyť k_tomu jste byli povoláni, aby se vám dostalo údělem požehnání.

{v}10{/v}Neboť „kdo chce milovat život

a prožívat krásné dny,

musí dávat pozor na svůj jazyk,

(aby neříkal) nic špatného,

a na své rty, aby nemluvily falešně.

{v}11{/v}Ať se vyhýbá zlu a dělá dobro,

ať hledá pokoj a usiluje o_něj.

{v}12{/v}Neboť oči Páně (jsou obráceny) na spravedlivé,

a jeho uši k_jejich prosbám,

ale tvář Páně proti těm, kdo páchají zlo.“

{v}13{/v}A kdo by vám mohl ubližovat, když se budete horlivě snažit, abyste jednali dobře? {v}14{/v}I_kdybyste museli trpět pro spravedlnost, blaze vám! Nebojte se jich, když vám vyhrožují, a nedejte se zneklidnit. {v}15{/v}Mějte v_srdci posvátnou úctu ke Kristu jako k_Pánu a buďte stále připraveni obhájit se před každým, kdo se vás ptá po důvodech vaší naděje, {v}16{/v}ale ovšem s_jemností a skromností. Musíte však mít přitom sami dobré svědomí! Pak se budou muset zastydět za své špatné řeči ti, kdo pomlouvají vaše dobré křesťanské chování. {v}17{/v}Je přece lépe, abyste snášeli utrpení – chce-li to tak Bůh – za to, že jednáte dobře, než za to, že jste udělali něco špatného.

{p}

ZPĚV PO PRVNÍM ČTENÍ

{r}Lk 6,22.23{/r}; {r}1 Petr 3,14{/r}

Blahoslavení jste, když vás budou lidé nenávidět, když vás vyloučí ze svého středu, potupí a vaše jméno vyškrtnou jako prokleté kvůli Synu člověka. {*} Radujte se v_ten den a jásejte, máte totiž v_nebi velkou odměnu, aleluja.

I_kdybyste museli trpět pro spravedlnost, blaze vám! {*} Radujte se v_ten den a jásejte, máte totiž v_nebi velkou odměnu, aleluja.

Z_jeruzalémských katechezí pro nově pokřtěné

(Cat. 20, Mystagogica 2,4-6: PG 33,1079-1082)

{p}

Křest, znamení Kristova umučení

Byli jste přivedeni ke svaté koupeli, kde se uděluje božský křest, jako byl Kristus přenesen od kříže k_připravenému hrobu.

A každému z_vás byla položena otázka, zda věří ve jméno Otce, Syna i_Ducha Svatého. Složili jste spasitelné vyznání víry a třikrát jste byli ponořeni do vody a opět jste se vynořili. Tím jste obrazně a symbolicky naznačili Kristův třídenní pobyt v_hrobě.

Náš Spasitel dlel v_útrobách země tři dny a tři noci;{fnr}1{/fnr} a tak jste i_vy napodobili v_prvním vynoření první den, který strávil Kristus v_zemi, a ponořením noc. Neboť jako v_noci už člověk nevidí, ale ve dne se pohybuje ve světle, tak jste při ponoření neviděli nic jako v_noci a při vynoření jste se ocitli jako ve dne. V_témže okamžiku jste zemřeli a zároveň se narodili. Ona spasitelná voda se pro vás stala hrobem i_mateřským lůnem.

A hodí se na vás to, co řekl Šalomoun v_jiné souvislosti: Je čas k_narození i_čas k_umírání.{fnr}2{/fnr} U_vás je však tomu naopak: je čas zemřít a je čas se narodit. Stejný čas způsobil oboje, současně se smrtí proběhlo vaše zrození.

Jak nová a neslýchaná je to věc! Nezemřeli jsme skutečně, ani jsme nebyli skutečně pohřbeni, ani jsme nebyli skutečně ukřižováni a nevstali z_mrtvých. Stalo se to pouze obrazně, v_napodobení. A přece to přináší skutečnou spásu.

Kristus byl skutečně ukřižován a opravdu pohřben a opravdu vstal z_mrtvých. A nám bylo toto všechno uděleno z_milosti; napodobením bereme účast na jeho umučení a získáváme skutečnou spásu.

Jak úžasná je to láska k_lidem! Kristus si nechal probít hřeby své neposkvrněné ruce i_nohy a musel snášet bolest, a mně je bez bolesti a námahy jen pro účast na jeho bolestech udělena spása.

Nikdo ať si tedy nemyslí, že křest spočívá jen v_odpuštění hříchů a v_milosti přijetí za Boží děti. Takový byl křest Janův, který přinášel jen odpuštění hříchů. My však přece velmi dobře víme, že tak, jako slouží křest k_odpuštění hříchů a zjednává nám dar Ducha Svatého, je také obrazem a vyjádřením Kristova utrpení. Právě proto i_Pavel volá: Copak nevíte, že my všichni, kteří jsme byli křtem ponořeni v_Krista Ježíše, byli jsme tím křtem ponořeni do jeho smrti? Tím křestním ponořením do jeho smrti byli jsme spolu s_ním pohřbeni.{fnr}3{/fnr}

{fn:1}Srov. {r}Mt 12,40{/r}.{/fn} {fn:2}{r}Kaz 3,2{/r}.{/fn} {fn:3}{r}Řím 6,3-4{/r}.{/fn}

{p}

ZPĚV PO DRUHÉM ČTENÍ

Jsou jako beránci, kteří právě došli k_prameni života, a prozpěvují: Aleluja. {*} Jsou prozářeni novým světlem, aleluja.

Stojí před Beránkem, oděni bílým rouchem a s_palmami v_rukou. {*} Jsou prozářeni novým světlem, aleluja.

PÁTEK Ant.1 Oslavujte Hospodina, on sám učinil velké divy, aleluja. Ant.2 Vyvedl Izraele z_Egypta, jeho milosrdenství trvá navěky, aleluja. Ant.3 Vysvobodil nás od našich protivníků, aleluja.

Vzkříšením Ježíše Krista nám Bůh daroval nový život, aleluja,

máme proto živou naději na dědictví, které nepomine, aleluja.

Z_prvního listu svatého apoštola Petra

{r:1 Petr}3,18 – 4,11{/r}

{p}

Očekávání Kristova příchodu

{v}3,18{/v}Kristus vytrpěl jednou smrt za hříchy, spravedlivý za nespravedlivé, aby nás smířil s_Bohem. Byl sice usmrcen podle těla, ale podle ducha dostal nový život. {v}19{/v}V_tom (duchu) šel a přinesl zprávu duším uvězněným. {v}20{/v}Oni kdysi nechtěli poslechnout, když Bůh v_Noemově době shovívavě vyčkával, zatímco se stavěla archa. Jen několik osob, celkem osm, se v_ní zachránilo skrze vodu. {v}21{/v}Voda, která (tehdy byla) předobrazem křtu, i_nám nyní přináší spásu. Ne že by (křest) smýval špínu (z_těla), ale vyprošuje nám u_Boha, aby bylo čisté naše svědomí, a (působí to) zmrtvýchvstání Ježíše Krista. {v}22{/v}On se odebral do nebe, je po Boží pravici a jsou mu podřízeni andělé, mocnosti i_síly.

{v}4,1{/v}Protože tedy Kristus prošel tělesným utrpením, ozbrojte se i_vy takovým smýšlením, že kdo tak trpěl, s_hříchem už skoncoval, {v}2{/v}aby už po zbývající čas života nehověl pozemským žádostem, ale vůli Boží. {v}3{/v}Dost dlouho už jste v_minulosti plnili vůli pohanů a žili prostopášně, dychtili jste (po špatnostech), opíjeli jste se, hodovali, (pořádali) pitky a (oddávali se) nedovolenému uctívání model. {v}4{/v}Teď se tomu (pohané) nemohou vynadivit, že s_nimi už nehýříte a nevrháte se do stejného bahna jako oni. Proto vám nemohou přijít na jméno. {v}5{/v}Ale budou muset skládat účty tomu, který je připraven soudit živé i_mrtvé. {v}6{/v}Neboť proto byla i_mrtvým hlásána radostná zvěst, aby mohli být souzeni podle těla jako lidé, ale žít podle ducha jako Bůh.

{v}7{/v}Brzo už bude konec všemu. Ovládejte se tedy a (na věci) se dívejte střízlivě, (abyste se mohli věnovat) modlitbě. {v}8{/v}Především se mějte navzájem vroucně rádi, protože láska přikrývá všechny hříchy. {v}9{/v}Buďte jeden k_druhému pohostinní bez reptání. {v}10{/v}Navzájem si pomáhejte podle (míry Božích) darů jako dobří správcové rozmanité Boží milosti. {v}11{/v}Kdo má (dar) řeči, (ať si je vědom, že přednáší) slovo Boží. Kdo slouží, (ať si je vědom,) že pověření k_tomu přijal od Boha, aby tak byl ve všem oslavován Bůh skrze Ježíše Krista. Jemu (patří) sláva a vláda na věčné časy. Amen.

{p}

ZPĚV PO PRVNÍM ČTENÍ

{r}1 Petr 3,18.22{/r}

Kristus vytrpěl smrt za hříchy, spravedlivý za nespravedlivé, aby nás smířil s_Bohem. {*} Byl sice usmrcen podle těla, ale podle ducha dostal nový život, aleluja.

On je po Boží pravici, zvítězil nad smrtí, aby se nám dostalo dědictví věčného života. {*} Byl sice usmrcen podle těla, ale podle ducha dostal nový život, aleluja.

Z_jeruzalémských katechezí pro nově pokřtěné

(Cat. 21, Mystagogica 3,1-3: PG 33,1087-1091)

{p}

Pomazání Duchem Svatým

Když jste byli pokřtěni v_Krista a v_Krista jste se oblékli,{fnr}1{/fnr} stali jste se podobnými Božímu Synu.{fnr}2{/fnr} Protože nás totiž Bůh předurčil k_tomu, abychom byli přijati za jeho děti,{fnr}3{/fnr} připodobnil nás oslavenému tělu Kristovu.{fnr}4{/fnr} Když jste tedy získali podíl na Kristu, to jest Pomazaném, právem se spolu s_ním nazýváte pomazanými. To o_vás řekl Bůh: Nedotýkejte se mých pomazaných.{fnr}5{/fnr}

A Kristovými pomazanými jste se stali tehdy, když jste přijali pečeť Ducha Svatého. Všechno se na vás vykonalo obrazně, jste přece Kristovými obrazy. Když se v_řece Jordánu dotkla jeho vod líbezná vůně Kristova božství, Kristus se omyl, vystoupil z_vody a sestoupil na něho sám Duch Svatý; podobný spočinul na podobném.

Podobně i_vám bylo po vystoupení z_posvátné křestní koupele dáno pomazání křižmem jako obraz toho, kým byl pomazán Kristus. A to je Duch Svatý. To o_něm prorokoval blažený Izaiáš, když jménem Páně řekl: Duch Páně je nade mnou, protože mě pomazal, poslal mě zvěstovat radostnou zprávu pokorným.{fnr}6{/fnr}

Kristus nebyl pomazán od lidí ani nebyl pomazán olejem nebo skutečnou mastí, ale pomazal ho Otec a pomazal ho Duchem Svatým, protože už před věky byl Kristus ustanoven za spasitele celého světa. Tak o_tom mluví Petr: Bůh pomazal Duchem Svatým Ježíše z_Nazareta.{fnr}7{/fnr} A prorok David volal: Tvůj trůn, Bože, trvá na věčné časy, žezlo tvé vlády je žezlo nestranné. Miluješ spravedlnost, nenávidíš nepravost, proto tě Bůh, tvůj Bůh pomazal olejem radosti před tvými druhy.{fnr}8{/fnr}

Kristus byl pomazán duchovním olejem radosti, to jest Duchem Svatým. Ten se nazývá olejem radosti proto, že on sám je původcem duchovní radosti. A vy jste byli pomazáni skutečnou mastí, a dostali jste tak podíl s_Kristem a stali se Kristovými druhy.

Ale nemysli si, že je to pouhá obyčejná mast. Potom, co byla nad touto svatou mastí pronesena modlitba, není to už prostá, neřkuli obyčejná mast, ale vzácný dar Kristův a dar Ducha Svatého, jehož božská přítomnost jí dodává účinnosti. A tou mastí je ti symbolicky pomazáno čelo a jiné smysly. A zatímco se tělo maže viditelnou mastí, duše se posvěcuje svatým a oživujícím Duchem.

{fn:1}Srov. {r}Gal 3,27{/r}.{/fn} {fn:2}Srov. {r}Řím 8,29{/r}.{/fn} {fn:3}Srov. {r}Ef 1,5{/r}.{/fn} {fn:4}Srov. {r}Flp 3,21{/r}.{/fn} {fn:5}{r}Žl 105 (104),15{/r}.{/fn} {fn:6}{r}Iz 61,1{/r}.{/fn} {fn:7}{r}Sk 10,38{/r}.{/fn} {fn:8}{r}Žl 45 (44),7-8{/r}.{/fn}

{p}

ZPĚV PO DRUHÉM ČTENÍ

{r}Ef 1,13-14{/r}; {r}2 Kor 1,22{/r}

Dostalo se vám potvrzení od slíbeného Ducha Svatého, on je zárukou, že nám jednou připadne dědictví. {*} Tak se dovrší naše vykoupení, protože si nás Bůh získal jako svůj majetek, abychom sloužili ke chvále jeho božské velebnosti, aleluja.

Bůh nám vtiskl svou pečeť, a tak nám vložil do srdce Ducha jako záruku. {*} Tak se dovrší naše vykoupení, protože si nás Bůh získal jako svůj majetek, abychom sloužili ke chvále jeho božské velebnosti, aleluja.

SOBOTA Ant.1 Veliký je Hospodin, jeho velikost je nevýstižná, aleluja. Ant.2 Hospodin uvedl ve známost slávu své vznešené říše, aleluja. Ant.3 Vše, co žije, ať velebí Hospodinovo svaté jméno po všechny věky, aleluja.

Bůh vzkřísil Krista z_mrtvých, aleluja,

když věříte, můžete zároveň v_Boha i_doufat, aleluja.

Z_prvního listu svatého apoštola Petra

{r:1 Petr}4,12 – 5,14{/r}

{p}

Napomenutí duchovním představeným a věřícím

{v}12{/v}Milovaní, vůbec se tomu nedivte, když musíte procházet očistnou výhní, jako by to bylo něco neobvyklého. {v}13{/v}Spíše se z_toho radujte, že tím máte účast na utrpení Kristově, abyste také mohli radostně jásat při jeho slavném zjevení. {v}14{/v}Když musíte snášet urážky pro Kristovo jméno, blaze vám, neboť na vás spočívá Duch slávy, to je Duch Boží. {v}15{/v}Ať nikdo z_vás netrpí proto, že zavraždil nebo okradl, že někomu ublížil nebo jen že se míchal do záležitostí druhých lidí. {v}16{/v}(Trpí-li však,) že je křesťanem, za to se stydět nemusí; spíše ať Boha velebí, že je křesťanem.

{v}17{/v}Přišel totiž čas, aby začal soud od Božího domu. (Začíná-li však) napřed od nás, jak teprve dopadnou ti; kdo se zdráhali poslušně přijmout Boží evangelium!

{v}18{/v}„Jestliže se stěží zachrání spravedlivý,

jak se bude moci ukázat na světle

člověk bezbožný a hříšník?“

{v}19{/v}A tak ti, kdo trpí podle Boží vůle, ať se poroučejí dobrými skutky (do ochrany) věrného Stvořitele.

{v}5,1{/v}Vaše duchovní představené vybízím – já sám duchovní představený jako oni, svědek Kristových utrpení a účastník slávy, která se má v_budoucnu zjevit: {v}2{/v}paste Boží stádce vám svěřené a vykonávejte nad ním dohled, ne proto, že musíte, ale dobrovolně, jak to chce Bůh, ne pro špinavý zisk, ale ochotně; {v}3{/v}ne jako dědiční páni ve svém údělu, ale buďte svému stádci vzorem. {v}4{/v}Až se pak objeví nejvyšší pastýř, dostanete nevadnoucí věnec slávy.

{v}5{/v}Podobně vy, věřící: poslouchejte své duchovní představené. Opásejte se všichni ve vzájemném styku pokorou, neboť

„Bůh se staví proti pyšným,

ale dává milost pokorným.“

{v}6{/v}Pokorně se proto skloňte pod mocnou rukou Boží, a on vás povýší, až k_tomu přijde čas. {v}7{/v}„Na něj hoďte všechnu svou starost,“ vždyť jemu na vás záleží. {v}8{/v}Buďte střízliví a bděte, protože váš protivník ďábel jako řvoucí lev obchází a hledá, koho by mohl zhltnout. {v}9{/v}Postavte se proti němu, silní vírou. Víte přece, že vaši bratři po (celém) světě musejí také tak trpět.

{v}10{/v}Když teď nakrátko snesete utrpení, Bůh, dárce veškeré milosti, který vás pro (zásluhy) Krista Ježíše povolal ke své věčné slávě, sám vás zdokonalí, utuží, utvrdí a upevní. {v}11{/v}Jemu patří vláda na věčné věky. Amen.

{v}12{/v}Píšu vám toto krátké psaní prostřednictvím Silvána, kterého pokládám za věrného bratra; chtěl jsem vám dodat odvahy a dosvědčit vám, že toto je pravá Boží milost; stůjte v_ní! {v}13{/v}Spoluvyvolená (církevní obec) babylonská vás pozdravuje, rovněž Marek, můj (duchovní) syn. {v}14{/v}Pozdravte se vespolek políbením lásky. Pokoj vám všem, kteří jste spojeni v_Kristu.

{p}

ZPĚV PO PRVNÍM ČTENÍ

Srov. {r}1 Petr 4,13{/r}; {r}Lk 6,22{/r}

Radujte se, že máte účast na utrpení Kristově, {*} až se zjeví jeho sláva, budete radostně jásat, aleluja.

Blahoslavení jste, když vás budou lidé nenávidět kvůli Synu člověka. {*} Až se zjeví jeho sláva, budete radostně jásat, aleluja.

Z_jeruzalémských katechezí pro nově pokřtěné

(Cat. 22, Mystagogica 4,1.3-6.9: PG 33,1098-1106)

{p}

Nebeský chléb a kalich spásy

Té noci, kdy byl zrazován, vzal náš Pán Ježíš Kristus chléb, vzdal nad ním díky, rozlámal jej a dal svým učedníkům se slovy: Vezměte si a jezte, toto je moje tělo. A vzal kalich, vzdal nad ním díky a řekl: Vezměte si a pijte, toto je má krev.{fnr}1{/fnr} Jestliže tedy sám prohlásil a řekl o_chlebu: Toto je moje tělo, kdo by se potom mohl odvážit o_tom přít? A jestliže o_tom sám ujistil a řekl: Toto je má krev, kdo by o_tom kdy mohl pochybovat a říkat, že to jeho krev není?

A proto je přijímejme s_naprostým přesvědčením jako Kristovo tělo a jeho krev. Neboť ve způsobě chleba dostáváš tělo a ve způsobě vína dostáváš krev; a tak když přijmeš Kristovo tělo a jeho krev, budeš s_ním mít společné tělo a společnou krev. Tak se vskutku stáváme nositeli Krista, protože jeho tělo a krev pronikly celé naše tělo a podle svatého Petra se stáváme účastnými Boží přirozenosti.{fnr}2{/fnr}

Jednou, když Kristus rozmlouval se Židy, řekl: Nebudete-li jíst mé tělo a pít mou krev, nebudete v_sobě mít život.{fnr}3{/fnr} Ale oni nepochopili, že to bylo řečeno v_duchovním smyslu, a pohoršeně odešli pryč v_domnění, že je Kristus vybízí, aby jedli lidské maso.

Také ve Staré úmluvě byly předkladné chleby,{fnr}4{/fnr} ale ty patřily ke Starému zákonu a skončily. Zato máme v_Novém zákoně nebeský chléb a kalich spásy, které posvěcují i_tělo. A stejně jako je chléb příhodný pro tělo, vyhovuje duši Slovo.

Nehleď proto na eucharistický chléb a víno jako na prosté a obyčejné způsoby; jsou to skutečně tělo a krev Ježíše Krista, jak to sám Pán tvrdil. A i_kdyby ti to smysly namlouvaly, víra ti dodá pevnou jistotu.

Takto bys měl být poučen a dát se proniknout skálopevnou vírou, že to, co vypadá jako chléb, chléb není, třebaže to tak chutná, ale že je to Kristovo tělo; a že to, co vypadá jako víno, víno není, třebaže to tak chutná, ale že je to Kristova krev. A protože o_tom už dávno zpíval žalmista David: Chléb dodává sílu srdci člověka a jeho obličej se leskne olejem,{fnr}5{/fnr} přijmi ten chléb jako chléb duchovní a posilni svoje srdce a tváři své duše dodej lesku.

Kéž září z_tvé odhalené tváře jas čistého svědomí, ať se v_ní zrcadlí odlesk Kristovy slávy, abys kráčel od slávy ke slávě{fnr}6{/fnr} v_Kristu Ježíši, našem Pánu. Jemu budiž čest i_moc i_sláva na věky věků. Amen.

{fn:1}Srov. {r}1 Kor 11,23-25{/r}.{/fn} {fn:2}Srov. {r}2 Petr 1,4{/r}.{/fn} {fn:3}Srov. {r}Jan 6,53{/r}.{/fn} {fn:4}Srov. {r}Nm 4,7{/r}.{/fn} {fn:5}Srov. {r}Žl 104 (103),15{/r}.{/fn} {fn:6}Srov. {r}2 Kor 3,18{/r}.{/fn}

{p}

ZPĚV PO DRUHÉM ČTENÍ

{r}Lk 22,19{/r}; {r}Ex 12,27{/r}

Ježíš vzal chléb, vzdal díky, lámal ho, dával jim a řekl: To je mé tělo, které se za vás vydává. {*} To konejte na mou památku, aleluja.

Když se vás zeptají vaši synové: Co znamená tento zvyk? – řeknete: Je to velikonoční oběť pro Hospodina, který přešel domy Izraele v_Egyptě. {*} To konejte na mou památku, aleluja.

NEDĚLE (2.VELIKONOČNÍ) Ant.1 Já jsem, který jsem, nejednám podle rady bezbožných, ale mám zalíbení v_Hospodinově zákoně, aleluja. Ant.2 Požádal jsem svého Otce, a dal mi v_majetek národy, aleluja. Ant.3 Byl jsem mrtev, a hle, jsem živ na věky věků, aleluja.

Učedníci se zaradovali, aleluja,

když uviděli Pána, aleluja.

Z_listu svatého apoštola Pavla Kolosanům

{r:Kol}3,1-17{/r}

{p}

Nový život

{v}1{/v}Když jste s_Kristem byli vzkříšeni, usilujte o_to, co (pochází) shůry, kde je Kristus po Boží pravici. {v}2{/v}Na to myslete, co (pochází) shůry, ne na to, co je na zemi. {v}3{/v}Jste přece už mrtví a váš život je s_Kristem skrytý v_Bohu. {v}4{/v}Ale až se ukáže Kristus, váš život, potom se i_vy s_ním ukážete ve slávě.

{v}5{/v}Umrtvěte proto všechno, co je ve vašich údech pozemského: smilství, nečistotu, chlípnost, zlou žádostivost a chamtivost, která je modloslužbou; {v}6{/v}pro tyto věci přichází Boží trest na neposlušné lidi. {v}7{/v}(Tou cestou) jste kráčeli kdysi také vy, když jste v_tom žili. {v}8{/v}Ale teď i_vy to všechno odložte: hněv, prchlivost, zlobu, nactiutrhačné a ošklivé řeči ze svých úst. {v}9{/v}Neobelhávejte jeden druhého. Svlečte ze sebe člověka starého s_jeho počínáním, {v}10{/v}a oblečte (člověka) nového, který se obnovuje k_(správnému) poznání, aby se podobal svému Stvořiteli. {v}11{/v}Tady už není Řek nebo Žid, obřezaný nebo neobřezaný, barbar, Skyta, otrok nebo člověk svobodný; ale všecko a ve všem je Kristus.

{v}12{/v}Jako od Boha vyvolení, svatí a milovaní projevujte navenek milosrdné srdce, dobrotu, pokoru, mírnost a trpělivost. {v}13{/v}Snášejte se a navzájem si odpouštějte, má-li kdo něco proti druhému. Pán odpustil vám, proto (odpouštějte) i_vy. {v}14{/v}A nadto nade všechno mějte lásku, neboť ona je svorník dokonalosti. {v}15{/v}Ať ve vašem srdci vládne Kristův pokoj: k_němu jste byli povoláni v_jednom těle. Buďte (za to) vděční.

{v}16{/v}Kristova nauka ať je u_vás ve své plné síle: moudře se navzájem poučujte a napomínejte. S_vděčností zpívejte Bohu z_celého srdce žalmy, chvalozpěvy a duchovní písně. {v}17{/v}Cokoli mluvíte, všecko (dělejte) ve jménu Pána Ježíše a skrze něho děkujte Bohu Otci.

{p}

ZPĚV PO PRVNÍM ČTENÍ

{r}Kol 3,1.2.3{/r}

Když jste s_Kristem byli vzkříšeni, usilujte o_to, co pochází shůry, kde je Kristus po Boží pravici. {*} Na to myslete, co pochází shůry, ne na to, co je na zemi, aleluja.

Jste přece už mrtví a váš život je s_Kristem skrytý v_Bohu. {*} Na to myslete, co pochází shůry, ne na to, co je na zemi, aleluja.

Z_kázání svatého Augustina, biskupa

(Sermo 8, in octava Paschæ 1,4: PL 46,838.841)

{p}

Nové stvoření v_Kristu

Chci promluvit k_vám, kteří jste se v_Kristu právě narodili, k_vám maličkým v_Kristu, neboť vy jste potomstvo církve, dar lásky Otcovy i_plodnosti Matčiny, bohumilý výhonek, nový přírůstek Božího stáda, vy jste květ naší cti i_plod naší práce, vy jste má radost a má koruna, vy všichni, kdo tu pevně stojíte v_Kristu.{fnr}1{/fnr}

Oslovím vás slovy apoštolovými: Oblečte se v_Pána Ježíše Krista a nepečujte o_tělo tak, že by to vyvolávalo žádosti.{fnr}2{/fnr} Abyste i_v_životě nosili Krista, do něhož jste se oblékli při svátosti. Vy všichni, pokřtění v_Krista, oblékli jste se v_Krista: už není Žid anebo Řek, už není otrok anebo člověk svobodný, už není muž anebo žena; všichni jste jeden v_Kristu Ježíši.{fnr}3{/fnr}

Takovou moc totiž má tato svátost. Je to svátost nového života, který se začíná v_tomto životě odpuštěním všech minulých hříchů a dovršuje se při vzkříšení z_mrtvých. Byli jste tedy křestním ponořením do Kristovy smrti spolu s_ním pohřbeni. A jako Kristus byl vzkříšen z_mrtvých, tak i_vy musíte žít novým životem.{fnr}4{/fnr}

Po této cestě jdete zatím ve víře, neboť pokud jste v_tomto smrtelném těle, nejste doma u_Pána.{fnr}5{/fnr} Ale sám ten, k_němuž směřujete, je vaší bezpečnou cestou,{fnr}6{/fnr} Ježíš Kristus ve svém lidství, které pro nás s_láskou na sebe vzal. A těm, kdo ho v_bázni ctí, připravil mnoho radosti a blaženosti. Ta se otevře a naplní všem, kdo v_něho doufají, neboť to, čeho se nám nyní dostalo v_naději, dostaneme v_plnosti.

Dnes je osmý den od vašeho duchovního zrození, dnes bude potvrzeno vtisknutím pečetě víry, jako jí u_našich praotců byla obřízka osmého dne po narození. Vždyť i_sám Pán svým zmrtvýchvstáním vtiskl pečeť dni Páně, když se vzkříšením zbavil tělesné smrtelnosti a probudil k_životu nikoli nějaké jiné, ale své vlastní tělo, které už nemělo zemřít. Ten den Páně byl od jeho umučení třetí, ale v_počítání od sabatu osmý a zároveň první.

Takže ani vy nemáte ještě v_držení skutečnost, ale máte již bezpečnou naději, protože máte posvátné znamení této skutečnosti a dostali jste závdavek Ducha. A proto když jste s_Kristem byli vzkříšeni, usilujte o_to, co pochází shůry, kde Kristus sedí po Boží pravici. O_to usilujte, ne o_to, co je na zemi. Jste přece už mrtví a váš život je s_Kristem skrytý v_Bohu. Ale až se ukáže Kristus, váš život, potom se i_vy s_ním ukážete ve slávě.{fnr}7{/fnr}

{fn:1}Srov. {r}Flp 4,1{/r}.{/fn} {fn:2}{r}Řím 13,14{/r}.{/fn} {fn:3}{r}Gal 3,27-28{/r}.{/fn} {fn:4}Srov. {r}Řím 6,4{/r}.{/fn} {fn:5}Srov. {r}2 Kor 5,6{/r}.{/fn} {fn:6}Srov. {r}Jan 14,6{/r}.{/fn} {fn:7}{r}Kol 3,1-4{/r}.{/fn}

{p}

ZPĚV PO DRUHÉM ČTENÍ

{r}Kol 3,3-4{/r}; {r}Řím 6,11{/r}

Jste přece už mrtví a váš život je s_Kristem skrytý v_Bohu. {*} Až se ukáže Kristus, váš život, potom se i_vy s_ním ukážete ve slávě, aleluja.

Považujte se za mrtvé hříchu, ale za žijící Bohu, když jste spojeni s_Kristem Ježíšem. {*} Až se ukáže Kristus, váš život, potom se i_vy s_ním ukážete ve slávě, aleluja.


Text © Česká biskupská konference, 2018 | HTML © Juraj Vidéky