VELIKONOČNÍ TRIDUUM UMUČENÍ A VZKŘÍŠENÍ PÁNĚ

VELKÝ PÁTEK

UVEDENÍ DO PRVNÍ MODLITBY DNE

Ant. Pojďme, klaňme se Kristu, Božímu Synu; on nás vykoupil svou krví.

RANNÍ CHVÁLY

HYMNUS

Ó_lásko příliš veliká!

Kristus Pán za své sluhy,

za nehodného hříšníka

svou krví platí dluhy.

Co jsme my měli trpěti

za své nešlechetnosti,

Pán Ježíš ráčil snášeti

ve své dobrotivosti.

Nechtějme více hněvati

Pána tak laskavého,

hleďme ho vždy milovati

pro tu dobrotu jeho.

Hříšníku, nezoufej sobě,

ač ses prohřešil těžce,

kajícímu v_každé době

Ježíš odpustiti chce.

V_jeho srdci učiněná

kopím přeostrým rána

učí, že je otevřena

nám k_jeho lásce brána.

Ruce své má roztažené

hříšníků k_objímání,

všech, kteří chtějí zkroušeně

učiniti pokání.

A nemůže se najíti

tak těžká lidská vina,

by ji nemohla shladiti

Kristova krev nevinná.

Žádný si tedy nezoufej

pro své zlé náklonnosti,

v_Kristovy rány vždy doufej,

skrz ně dojdeš milosti.

ŽALMY

Ant. 1Bůh neušetřil vlastního Syna, ale vydal ho za nás za všecky. Žalm 51

Ant. 2Ježíš Kristus nás miluje a svou krví nás zbavil hříchů. Kantikum

Hab 3,2-4.13a.15-19

Ant. 3Tvému kříži se klaníme, Pane, a slavíme tvé svaté vzkříšení. Neboť kříž přinesl radost celému světu. Žalm 147,12-20

KRÁTKÉ ČTENÍ

Iz 52,13-15

Hle, můj Služebník dojde úspěchu, bude povýšen, povznesen k_velké vznešenosti. Jak mnozí budou nad ním žasnout! Neboť jeho podoba byla nelidsky zohavena, vzhledem se nepodobá člověku. On přivede v_údiv mnohé národy, králové před ním zavřou svá ústa, neboť spatřili, co se jim neřeklo, zpozorovali, co dříve neslyšeli.

Místo zpěvu po krátkém čtení následuje:

Ant.

Kristus byl pro nás poslušný až k_smrti, a to k_smrti na kříži.

Kristus byl pro nás poslušný až k_smrti, a to k_smrti na kříži.

Ant. na Benediktus:Pilát dal zhotovit a připevnit na kříž nápis: Ježíš Nazaretský, židovský král.

PROSBY

Náš Vykupitel pro nás trpěl, byl pohřben a vstal z_mrtvých. Klanějme se mu s_upřímnou zbožností a pokorně ho prosme:

Pane, smiluj se nad námi.

Pane a Mistře náš, ty ses stal kvůli nám poslušným až k_smrti,

kéž i_my vždycky plníme vůli tvého nebeského Otce.

Pane, smiluj se nad námi.

Živote náš, svou smrtí na kříži jsi přemohl peklo i_smrt,

kéž umíráme ve spojení s_tebou, abychom byli s_tebou také slavně vzkříšeni.

Pane, smiluj se nad námi.

Králi náš, tys byl lidmi potupen a pošlapán jako červ,

kéž jsme i_my připraveni snášet utrpení, z_něhož pramení spása.

Pane, smiluj se nad námi.

Spáso naše, tys vydal svůj život z_lásky k_lidem,

kéž se navzájem milujeme, jako tys miloval nás.

Pane, smiluj se nad námi.

Spasiteli náš, tys rozepjal ruce na kříži a přitáhl k_sobě všechna pokolení,

shromáždi svůj rozptýlený lid ve svém království.

Pane, smiluj se nad námi.

MODLITBA

Bože, tvůj Syn, náš Pán Ježíš Kristus, se za nás ochotně vydal do rukou hříšníků a podstoupil muka kříže; prosíme tě, dej, ať jeho oběť přinese všem lidem spásu.

MODLITBA UPROSTŘED DNE

HYMNUS

PREDPOLUDNÍM

Otce věčného Moudrost,

sama božská Pravda,

Ježíš Kristus, byl zajat,

souzen časně zrána.

Od známých, učedníků,

od všech byl opuštěn,

od nevěrného lidu

vydán, vysmán, zmučen.

NAPOLUDNIE

Plačte, andělové,

nebeští kůrové,

slzy vylívejte,

na to se dívejte,

jak si svět počíná,

jaká jeho vina,

jak s_Bohem ukrutně

zachází, jak smutně.

Vinný nevinného,

člověk Boha svého

ke smrti odsoudil.

Ó_jak svět pobloudil,

když Pána bičoval,

trním korunoval,

když na smrt žádali,

ukřižuj volali.

POPOLUDNÍ

Když čas přišel, by Syn Boží

život skonal

a na tvrdém kříže loži

běh dokonal,

uzřev Matičku plačící

hořce zaplakal,

s_ní, bolest v_srdci mající,

tak se žehnal:

Duši svou Otci poroučím

nebeskému,

s_tebou, Matičko, se loučím,

již jdu k_němu,

k_tvé ochraně stráž andělskou

zanechávám,

bych vykonal vůli božskou,

rád skonávám.

Ó_předivné proměnění!

Život umřel,

vševidoucí Pán stvoření

oči zavřel,

nesmrtelný od věčnosti

smrt podstoupil,

aby od ďábelské zlosti

svět vykoupil.

ŽALMY

Ant. dopoludnia Bylo devět hodin dopoledne, když ukřižovali Ježíše.

Ant. napoludnie Když bylo dvanáct hodin, nastala tma po celém kraji až do tří odpoledne.

Ant. popoludní Ve tři hodiny zvolal Ježíš mocným hlasem: Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil?

PREDPOLUDNÍM

KRÁTKÉ ČTENÍ

Iz 53,2-3

Vyrašil před Hospodinem jako výhonek, jako kořen z_vyprahlé země. Neměl podobu ani krásu, aby upoutal náš pohled; neměl vzhled, abychom po něm zatoužili. Opovržený, opuštěný od lidí, muž bolesti, znalý utrpení, jako ten, před nímž si lidé zakrývají tvář, potupený, od nás nevážený.

NAPOLUDNIE

KRÁTKÉ ČTENÍ

Iz 53,4-5

On nesl naše utrpení, obtížil se našimi bolestmi, ale my jsme ho pokládali za zbitého, od Boha ztrestaného a ztýraného. On však byl proboden pro naše nepravosti, rozdrcen pro naše zločiny, tížily ho tresty pro naši spásu, jeho rány nás uzdravily.

POPOLUDNÍ

KRÁTKÉ ČTENÍ

Iz 53,6-7

Všichni jsme bloudili jak ovce, každý šel svou vlastní cestou. Hospodin na něho uvalil vinu nás všech. Byl týrán, ale podrobil se a neotevřel svá ústa; jako beránek vedený na porážku a jak ovce, která mlčí před střihači, neotevřel svá ústa.

PREDPOLUDNÍM

Klaníme se ti, Kriste, a velebíme tě,

neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

NAPOLUDNIE

Pamatuj na mě, Pane,

až přijdeš do svého království.

POPOLUDNÍ

Mezi mrtvými je moje lože,

mezi zabitými, kteří leží v_hrobě.

NEŠPORY

Nešpory se dnes modlí pouze ti, kdo se odpoledne nezúčastní slavení Památky umučení Páně.

Ejhle, nástroj smilování,

pojďme jej uctít, křesťani,

praporec Krále našeho,

znamení kříže svatého.

Krev drahá na něm vylita

za hříchy celého světa;

Ježíš se zde obětoval,

za nás svůj vlastní život dal.

Patřme na Muže bolesti,

trpí za naše neřesti;

hleďme, jak je poraněný

Beránek neposkvrněný.

Vizme rány otevřené

a celé tělo ztrýzněné,

ruce na kříži rozpjaté,

tupými hřeby probité.

Božská hlava nakloněná

klesla na svatá ramena;

Ježíš teď duši vypustil,

když nepřátelům odpustil.

Ant. 1Pozorně naslouchejte, všechny národy, a pohleďte na mou bolest. Žalm 116,10-19

Ant. 2Můj duch ve mně chřadne, srdce mi strnulo v_nitru. Žalm 143,1-11

Ant. 3Když Ježíš přijal ocet, řekl: Dokonáno je. Pak sklonil hlavu a skonal. Kantikum

Flp 2,6-11

KRÁTKÉ ČTENÍ

1 Petr 2,21b-24

Kristus trpěl za vás a zanechal vám tak příklad, abyste šli v_jeho šlépějích. On nezhřešil a nikdo od něho neslyšel nic neupřímného. Když mu spílali, on jim to spíláním neoplácel, když trpěl, nevyhrožoval, ale ponechal vše tomu, který soudí spravedlivě. On sám na svém těle vynesl naše hříchy na dřevo kříže, abychom byli mrtví hříchům a žili spravedlivě. Jeho ranami jste uzdraveni.

Místo zpěvu po krátkém čtení následuje:

Ant.

Kristus byl pro nás poslušný až k_smrti, a to k_smrti na kříži.

Kristus byl pro nás poslušný až k_smrti, a to k_smrti na kříži.

Ant. na Magnifikat:Byli jsme s_Bohem usmířeni smrtí jeho Syna v_době, kdy jsme s_ním byli ještě znepřáteleni.

PROSBY

Doporučuje se použít dnešních přímluv z_misálu. Mohou se však nahradit následujícími prosbami nebo tichou modlitbou na tyto úmysly.

S_úctou a láskou si připomínáme umučení našeho Pána Ježíše Krista. Jeho smrt se stala světu pramenem života. Prosme proto Boha Otce:

Bože, vyslyš nás pro smrt svého Syna.

Dej své církvi jednotu.

Bože, vyslyš nás pro smrt svého Syna.

Ochraňuj našeho papeže N.

Bože, vyslyš nás pro smrt svého Syna.

Posvěť svým Duchem všechny služebníky církve a všechen věřící lid.

Bože, vyslyš nás pro smrt svého Syna.

Rozmnož víru a poznání katechumenů.

Bože, vyslyš nás pro smrt svého Syna.

Sjednoť všechny křesťany.

Bože, vyslyš nás pro smrt svého Syna.

Přiveď židy k_plnosti spásy.

Bože, vyslyš nás pro smrt svého Syna.

Buď světlem těch, kdo nevěří v_Krista.

Bože, vyslyš nás pro smrt svého Syna.

Dej i_těm, kdo tě popírají, aby tě poznali z_věcí, které jsi stvořil.

Bože, vyslyš nás pro smrt svého Syna.

Veď státníky, aby správně smýšleli a rozhodovali.

Bože, vyslyš nás pro smrt svého Syna.

Potěš všechny, kdo trpí.

Bože, vyslyš nás pro smrt svého Syna.

Ujmi se zemřelých.

Bože, vyslyš nás pro smrt svého Syna.

KOMPLETÁŘ

Kompletář je z_neděle po druhých nešporách.

Ochrání tě svými perutěmi; nemusíš se bát noční hrůzy.

Místo zpěvu po krátkém čtení se říká:

Ant.

Kristus byl pro nás poslušný až k_smrti, a to k_smrti na kříži.

Kristus byl pro nás poslušný až k_smrti, a to k_smrti na kříži.

BÍLÁ SOBOTA

UVEDENÍ DO PRVNÍ MODLITBY DNE

Ant. Pojďme, klaňme se Kristu, našemu Pánu; on byl pro nás umučen a pohřben.

RANNÍ CHVÁLY

HYMNUS

Chcem-li s_Kristem živí býti,

s_ním se vždy těšiti,

musíme hříchům zemříti,

s_ním pohřbeni býti.

Místo jemu připraviti

v_skále srdce svého,

to jest: v_dobrém stálí býti

podle slova jeho.

Pochovejme ho v_srdcích svých,

mažme mastí drahou,

ze všech těchto věcí vonných

dobře připravenou:

Z_myrhy, což je bázeň Boží;

ona hřích zahání

a dobré skutky v_nás množí,

brání porušení.

Aloe k_tomu býti má,

ta má moc hojící,

což živou víru znamená,

od hříchů čistící.

Též kadidlo, ta věc vonná,

v_tu mast se má stlouci,

ono modlitbu znamená,

pravou zbožnost vroucí.

Jestliže to učiníme

s_láskou, oddaností,

v_srdci svém Krista najdeme

živého s_radostí.

ŽALMY

Ant. 1Budou nad ním naříkat jako se naříká nad jediným synem, protože nevinný Pán byl zabit. Žalm 64

Ant. 2Z_moci podsvětí zachraň, Pane, mou duši. Kantikum

Iz 38,10-14d.17b-20

Ant. 3Byl jsem mrtev, a hle, jsem živ na věky věků a mám klíče od smrti a podsvětí. Žalm 150

KRÁTKÉ ČTENÍ

Oz 5,15c;6,1-2

Tak praví Hospodin: V_soužení po mně budou toužit: „Nuže, vraťme se k_Hospodinu! On nás rozdrásal a on nás uzdraví, on nás zranil a on nás obváže. Po dvou dnech nám vrátí život, třetího dne nás vzkřísí, před jeho tváří budeme žít.“

Místo zpěvu po krátkém čtení následuje:

Ant.

Kristus byl pro nás poslušný až k_smrti, a to k_smrti na kříži. Proto ho také Bůh povýšil a dal mu Jméno nad každé jiné jméno.

Kristus byl pro nás poslušný až k_smrti, a to k_smrti na kříži. Proto ho také Bůh povýšil a dal mu Jméno nad každé jiné jméno.

Ant. na Benediktus:Zachraň nás, Spasiteli světa, tys nás vykoupil svou krví prolitou na kříži; stůj při nás, Bože náš.

PROSBY

Náš Vykupitel pro nás trpěl, byl pohřben a vstal z_mrtvých. Klanějme se mu s_upřímnou zbožností a pokorně ho prosme:

Pane, smiluj se nad námi.

Kriste, náš Spasiteli, tvá Matka ti byla svou bolestí nejblíže, když stála pod křížem a u_tvého hrobu;

kéž i_my máme ve svých bolestech účast na tvém utrpení.

Pane, smiluj se nad námi.

Pane Ježíši Kriste, tys padl do země jako zrno, z_něhož nám vzešla úroda božského života,

dej, abychom odumřeli hříchu a žili pro Boha.

Pane, smiluj se nad námi.

Náš Pastýři, tys ležel tři dny v_hrobě, všem skrytý,

nauč nás zamilovat si život skrytý s_tebou v_Bohu.

Pane, smiluj se nad námi.

Náš Vykupiteli, jako nový Adam jsi vysvobodil z_říše smrti všechny spravedlivé od počátku světa,

učiň, ať všichni, kdo zhřešili, uslyší tvůj hlas a povstanou ze smrti k_životu.

Pane, smiluj se nad námi.

Kriste, Synu Boha živého, tys nám dal skrze křest účast na své smrti a na svém vzkříšení,

dej, ať takto s_tebou spojeni žijeme novým životem.

Pane, smiluj se nad námi.

MODLITBA

Všemohoucí, věčný Bože, tvůj Syn sestoupil mezi mrtvé a tys ho slavně vzkřísil; prosíme tě, dej, ať všichni, kdo byli ve křtu spolu s_ním pohřbeni, spolu s_ním také vstanou ze smrti k_věčnému životu.

MODLITBA UPROSTŘED DNE

HYMNUS

DOPOLEDNE, V_POLEDNE, ODPOLEDNE

Zdráv buď, Kriste, Boží Synu,

jenžs pro lidských hříchů vinu

bez milosti, bez lítosti

ohavně zraněný,

pro naše spasení,

v_tvém těle úd zdravý není.

Tvá krásná tvář se zatměla,

jež se nad zář slunce skvěla,

oči krásné, hvězdy jasné,

krví jsou zmáčené,

smrtí zamračené.

Kráso má, kam ses poděla!

Hříšná duše, tys tím vinna,

tys smrti Páně příčina,

hříchy svými ohyzdnými

na kříž jsi ho vbila

a krví zbarvila.

Duše, cos to učinila!

Co tobě tvůj Bůh učinil,

jak se na tobě provinil?

Pro tebe sestoupil z_nebe,

hořkou smrt podstoupil,

aby tě vykoupil,

umřel, abys život měla.

ŽALMY

Ant. dopoludnia Věřím, že uvidím blaho od Hospodina v_zemi živých.

Ant. napoludnie Hospodine, z_podsvětí jsi vyvedl mou duši.

Ant. popoludní Po útrapách se jeho duše nasytila světlem a spočinul v_Jeruzalémě, na místě pokoje.

PREDPOLUDNÍM

KRÁTKÉ ČTENÍ

1 Jan 1,8-9

Řekneme-li, že hřích nemáme, klameme sami sebe a není v_nás pravda. Když však uznáme, že se dopouštíme hříchů, Bůh nám hříchy odpustí a očistí nás od všeho špatného, protože věrně plní, co slíbil, a protože je spravedlivý.

NAPOLUDNIE

KRÁTKÉ ČTENÍ

1 Jan 2,1b-2

Máme přímluvce u_Otce: Ježíše Krista spravedlivého. On je smírnou obětí za naše hříchy, a nejen za naše, ale i_za hříchy celého světa.

POPOLUDNÍ

KRÁTKÉ ČTENÍ

1 Jan 2,8b-10

Tma přechází a pravé světlo už svítí. Kdo tvrdí, že je ve světle, ale svého bratra nenávidí, je dosud ve tmě. Kdo svého bratra miluje, zůstává ve světle a pro nikoho není pohoršením.

PREDPOLUDNÍM

Nezanecháš mou duši v_podsvětí,

nedopustíš, aby tvůj svatý spatřil porušení.

NAPOLUDNIE

Hospodin usmrcuje i_oživuje,

uvádí do říše smrti a zase přivádí nazpět.

POPOLUDNÍ

Když položili Pána do hrobu,

zapečetili kámen a k_hrobu postavili stráž.

NEŠPORY

HYMNUS

Ježíš Kristus, Syn Boží,

moudrost Otce svého,

ráčil mnoho trpěti

v_světě pro hříšného.

Vizme, milí křesťané,

co nám Pán učinil,

jak všechno pro nás trpěl,

ač se neprovinil.

Blaze těm, kteří s_ním mřou,

mají z_mrtvých vstáti,

až se tento svět skoná,

s_Kristem kralovati.

Kriste, pro kříž a bolest

umučení tvého,

dovediž nás po smrti

do království svého.

ŽALMY

Ant. 1Vítězně je smrt navždy zničena! Smrti, kdepak je tvé vítězství? Žalm 116,10-19

Ant. 2Jako byl Jonáš v_břiše velké ryby tři dni a tři noci, tak bude Syn člověka v_nitru země. Žalm 143,1-11

Ant. 3Kristus řekl: Zbořte tento chrám, a ve třech dnech jej zase postavím; řekl to však o_chrámu svého těla. Kantikum

Flp 2,6-11

KRÁTKÉ ČTENÍ

1 Petr 1,18-21

Víte, že jste ze svého prázdného způsobu života, jak jste ho zdědili po předcích, byli vykoupeni ne snad nějakými pomíjejícími věcmi, stříbrem nebo zlatem, ale drahou krví Krista jako bezúhonného a neposkvrněného beránka. On byl ovšem k_tomu vyhlédnut už před stvořením světa, ale pro vás se objevil teď na konci časů. Skrze něho jste uvěřili v_Boha, který ho vzkřísil z_mrtvých a oslavil, takže když věříte, můžete zároveň v_Boha i_doufat.

Místo zpěvu po krátkém čtení následuje:

Ant.

Kristus byl pro nás poslušný až k_smrti, a to k_smrti na kříži. Proto ho také Bůh povýšil a dal mu Jméno nad každé jiné jméno.

Kristus byl pro nás poslušný až k_smrti, a to k_smrti na kříži. Proto ho také Bůh povýšil a dal mu Jméno nad každé jiné jméno.

Ant. na Magnifikat:Nyní je oslaven Syn člověka a Bůh je oslaven v_něm, a zjeví se na něm Boží sláva.

PROSBY

Náš Vykupitel pro nás trpěl, byl pohřben a vstal z_mrtvých. Klanějme se mu s_upřímnou zbožností a pokorně ho prosme:

Pane, smiluj se nad námi.

Pane Ježíši, z_tvého kopím probodeného boku vytryskla krev a voda na znamení milosti, která se bude z_tebe ve svátostech rozlévat na celou církev,

skrze svou smrt, pohřeb a vzkříšení dávej stále své církvi nový život.

Pane, smiluj se nad námi.

Pane Ježíši, tys myslel na ty, kdo nečekali tvé vzkříšení,

pamatuj také na ty, kdo o_tvém vzkříšení nevědí a žijí bez naděje.

Pane, smiluj se nad námi.

Beránku Boží, ty ses vydal jako velikonoční oběť za nás za všechny,

přitáhni proto všechny lidi k_sobě.

Pane, smiluj se nad námi.

Pane všeho tvorstva, celý svět tě nemůže obsáhnout, a přece ses nechal uzavřít v_hrobě,

vysvoboď lidské pokolení ze záhuby a dej mu podíl na své nesmrtelnosti a slávě.

Pane, smiluj se nad námi.

Kriste, Synu Boha živého, tys na kříži i_kajícímu lotrovi slíbil věčnou blaženost,

pamatuj na všechny zemřelé a dej, ať se ti podobají nejen ve smrti a pohřbu, ale i_ve slávě vzkříšení.

Pane, smiluj se nad námi.

KOMPLETÁŘ

Modlitba před spaním jako v_neděli po 2. nešporách; modlí se ji pouze ti, kdo se nezúčastní slavení velikonoční vigilie.

Modlitbu před spaním se modlí pouze ti, kdo se nezúčastní slavení velikonoční vigilie.

Ochrání tě svými perutěmi; nemusíš se bát noční hrůzy.

Místo zpěvu po krátkém čtení se říká:

Ant.

Kristus byl pro nás poslušný až k_smrti, a to k_smrti na kříži. Proto ho také Bůh povýšil a dal mu Jméno nad každé jiné jméno.

Kristus byl pro nás poslušný až k_smrti, a to k_smrti na kříži. Proto ho také Bůh povýšil a dal mu Jméno nad každé jiné jméno.

NEDĚLE VELIKONOČNÍ

nebo

NEDĚLE PÁNOVHO ZMŔTVYCHVSTANIA

Začíná se doba velikonoční

UVEDENÍ DO PRVNÍ MODLITBY DNE

V_tento deň sa invitatórium hovorí vždy pred rannými chválami.

Ant. Pán vstal z_mrtvých, aleluja, aleluja.

RANNÍ CHVÁLY

HYMNUS

Při modlitbě bez zpěvu se může text v_závorkách vynechat.

Ó_převeselá novina,

ó arcišťastná hodina,

chval, duše má, Hospodina!

Vstal dnes z_mrtvých náš Spasitel,

smrti, ďábla přemožitel.

Raduj se, všechno stvoření,

z_Páně vzkříšení.

(Chvála Bohu, chvála Bohu,

chvála na výsosti!)

Růže, kterou smrt zavřela,

dnes se zase otevřela,

krásněji než dřív rozvila.

To je ten kvíteček z_ráje,

rozkoš nebeského máje,

z_něhož libá vůně vzniká,

srdce proniká.

(Chvála Bohu, chvála Bohu,

chvála na výsosti!)

Strom života smrt podťala,

když Kristu život odňala,

dnes přemožena zůstala.

Neb vykvetly ratolesti

v_krvavém dešti bolesti

na dřevě kříže trpkého

Pána našeho.

(Chvála Bohu, chvála Bohu,

chvála na výsosti!)

Vítej, Ježíši vzkříšený,

bleskem slávy oblečený,

již zašel čas zarmoucený,

temnost se v_jas obrátila,

žalost v_radost proměnila,

minulo těžké trápení,

všechno se mění.

(Chvála Bohu, chvála Bohu,

chvála na výsosti!)

Chvála tobě na výsosti,

žes ve veliké milosti

všechny nás zbavil žalosti.

Nechcem být v_světě bez tebe,

přijmi nás k_sobě do nebe,

kde už kraluješ své říši,

Kriste Ježíši.

(Chvála Bohu, chvála Bohu,

chvála na výsosti!)

Ant. 1Vstal Kristus z_mrtvých a osvítil nás, svou krví nás vykoupil, aleluja. Žalm 63,2-9

Ant. 2Náš Vykupitel vstal z_hrobu: zapějme chvalozpěv Pánu, našemu Bohu, aleluja. Kantikum

Dan 3,57-88. 56

Ant. 3Aleluja. Pán vstal z_mrtvých, jak to předpověděl, aleluja. Žalm 149

KRÁTKÉ ČTENÍ

Sk 10,40-43

Bůh Ježíše třetího dne vzkřísil a dal mu, aby se viditelně ukázal, ne všemu lidu, ale jen těm, které Bůh předem vyvolil za svědky, totiž nám, kteří jsme s_ním jedli a pili po jeho zmrtvýchvstání. On nám přikázal, abychom hlásali lidu a se vší rozhodností dosvědčovali: To je Bohem ustanovený soudce nad živými i_mrtvými. O_něm vydávají svědectví všichni proroci, že skrze něho dostane odpuštění hříchů každý, kdo v_něho věří.

Místo zpěvu po krátkém čtení následuje:

Ant.

Toto je den, který učinil Hospodin, jásejme a radujme se z_něho, aleluja.

Toto je den, který učinil Hospodin, jásejme a radujme se z_něho, aleluja.

Ant. na Benediktus:Záhy zrána prvního dne po sobotě přišly ženy k_hrobu, když právě vycházelo slunce, aleluja.

PROSBY

Kristus je dárcem života: Bůh ho vzkřísil z_mrtvých a on svou mocí vzkřísí nás. Proto ho vzývejme:

Kriste, náš živote, dej nám svou spásu.

Kriste, jasné světlo zářící v_temnotách, kníže života, tys vykoupil lidstvo ze smrti,

dej nám prožít tento den k_tvé chvále.

Kriste, náš živote, dej nám svou spásu.

Pane, tys prošel cestou utrpení a kříže,

dej i_nám, když s_tebou trpíme a umíráme, abychom byli s_tebou také vzkříšeni.

Kriste, náš živote, dej nám svou spásu.

Synu Boží, ty jsi náš učitel a náš bratr, povolal jsi nás ke své službě jako královské kněžstvo,

dej nám, ať ti sloužíme s_radostí.

Kriste, náš živote, dej nám svou spásu.

Králi slávy, toužebně očekáváme den, kdy se slavně zjevíš,

kéž spatříme tvou tvář a staneme se ti podobnými.

Kriste, náš živote, dej nám svou spásu.

MODLITBA

Bože, tvůj jednorozený Syn slavně přemohl smrt a otevřel nám nebe; prosíme tě, dej, ať ve světle jeho vzkříšení vstaneme k_novému životu, a obnov nás svým Duchem, abychom směřovali k_tobě do nebeské slávy.

Následuje-li propuštění lidu, říká se:

Jděte ve jménu Páně, aleluja, aleluja.

Bohu díky, aleluja, aleluja.

MODLITBA UPROSTŘED DNE

HYMNUS

DOPOLEDNE, V_POLEDNE, ODPOLEDNE

Vstal z_mrtvých Kristus Spasitel,

všeho světa potěšitel,

raduj se v_něm Boží ctitel,

aleluja, aleluja, aleluja, aleluja.

Umřel, pohřben, ukřižován,

aby byl člověk zachován,

buď za to chválen milý Pán,

aleluja, aleluja, aleluja, aleluja.

Kriste, ať též z_mrtvých vstanem,

tam, kde jsi, ať se dostanem,

neboť ty jsi všeho Pánem,

aleluja, aleluja, aleluja, aleluja.

Nebo:

Dobrý Pane Ježíši,

nechť má duše uslyší

hned zrána tvůj milý hlas,

že mé práci požehnáš.

Žehnáš všem pracujícím

a vroucně se modlícím,

proto před každou prací

duch se k_tobě obrací.

Dej mi, Pane, rozum ten,

bych tak činil každý den,

sloužil tobě upřímně,

svou práci konal věrně.

I_dnes žehnej mé práci,

ať svůj smysl neztrácí,

neb bez tvého přispění,

marné vše mé snažení.

Nebo:

V_tento nyní polední čas

přijmi, Bože, chvály od nás,

prosby naše, děkování

za všechna tvá dobrodiní.

Ty jsi nám již od svítání

dával svoje požehnání,

v_dobrém šťastně prospívati

a k_tvé chvále pracovati.

Rač až do večera dáti

dále šťastně pracovati,

svou milostí nás posiluj,

pomáhej nám a při nás stůj.

Jistotně tomu věříme,

že to všechno obdržíme,

pro zásluhy tvého Syna,

Ježíše, našeho Pána.

Nebo:

Miluj Pána Boha svého

vždy z_celého srdce svého,

z_celé duše i_mysli své,

ze vší síly i_moci své.

Miluj též bližního svého

tak jako sebe samého,

ne pro sebe, leč pro něho

a pro Pána Boha svého.

Každý na to vždy pamatuj,

obojího se přidržuj,

abys chráněn všeho zlého

došel království věčného.

ŽALMY

Ant. dopoludnia Kristus vstal z_mrtvých, už neumírá, aleluja.

Ant. napoludnie Byl vydán na smrt pro naše hříchy, a vstal z_mrtvých pro naše ospravedlnění, aleluja.

Ant. popoludní Když jste s_Kristem byli vzkříšeni, usilujte o_to, co pochází shůry, aleluja.

PREDPOLUDNÍM

KRÁTKÉ ČTENÍ

Srov. 1 Kor 15,3b-5

Kristus umřel ve shodě s_Písmem za naše hříchy; byl pohřben a vstal z_mrtvých třetího dne ve shodě s_Písmem; ukázal se Petrovi a potom Dvanácti.

NAPOLUDNIE

KRÁTKÉ ČTENÍ

Ef 2,4-6

Nekonečně milosrdný Bůh nás miloval svou velikou láskou, a když jsme byli mrtví pro své hříchy, přivedl nás k_životu zároveň s_Kristem. Milostí jste spaseni! Když vzkřísil Krista Ježíše, vzkřísil zároveň s_ním i_nás, a když vykázal jemu místo v_nebi, vykázal je zároveň i_nám, protože jsme s_ním spojeni.

POPOLUDNÍ

KRÁTKÉ ČTENÍ

Řím 6,4

Křestním ponořením do Kristovy smrti byli jsme spolu s_ním pohřbeni. A jako Kristus byl vzkříšen z_mrtvých Otcovou slávou, tak i_my teď musíme žít úplně novým životem.

PREDPOLUDNÍM + NAPOLUDNIE + POPOLUDNÍ

Toto je den, který učinil Hospodin, aleluja,

jásejme a radujme se z_něho, aleluja.

NEŠPORY

HYMNUS

Kristus Ježíš Nazaretský,

který zemřel za nás všecky,

vstal vítězně třetího dne,

má tělo oslavené.

Vzkříšení jeho slavíce,

s_vděčností pamatujíce,

aleluja prozpěvujme

a v_Pánu se radujme.

Ze smrti nás vysvobodil,

v_naději živou nás zrodil,

bychom z_této smrtelnosti

šli za ním do radosti.

Jestliže zde s_Kristem zemřem,

také spolu s_ním obživnem,

budem-li spolu trpěti,

budem s_ním kralovati.

Děkujme Bohu našemu,

připojil nás k_Synu svému,

v_jehožto pravém vítězství

naděje naše se skví.

Neboť on mocí slávy své

změní tělo ponížené,

přivede nás ke spasení,

s_ním budem oslaveni.

ŽALMY

Ant. 1Marie Magdalská a druhá Marie přišly ke hrobu; tělo Pána Ježíše však nenašly, aleluja. Žalm 110,1-5. 7

Ant. 2Pojďte a podívejte se na to místo, kam byl Pán položen, aleluja. Žalm 114

Ant. 3Ježíš řekl: Nebojte se! Jděte a oznamte mým bratřím, ať odejdou do Galileje; tam mě uvidí, aleluja. Kantikum

Srov. Zj 19,1-2.5-7

KRÁTKÉ ČTENÍ

Žid 10,12-14

Kristus podal za hříchy jednu jedinou oběť, a pak se navždycky posadil po Boží pravici a teď už jen čeká, až mu budou jeho nepřátelé položeni k_nohám jako podnož. Jedinou obětí totiž přivedl k_dokonalosti navždy ty, které posvětil.

Místo zpěvu po krátkém čtení následuje:

Ant.

Toto je den, který učinil Hospodin, jásejme a radujme se z_něho, aleluja.

Toto je den, který učinil Hospodin, jásejme a radujme se z_něho, aleluja.

Ant. na Magnifikat: Večer prvního dne v_týdnu přišel Ježíš tam, kde byli učedníci. Ze strachu před židy měli dveře zavřeny. Stanul mezi nimi a řekl: Pokoj vám! Aleluja.

PROSBY

Kristus za nás umřel, vstal z_mrtvých a stále se za nás přimlouvá. Volejme k_němu s_radostí:

Vítězný Králi, vyslyš nás.

Kriste, světlo a spáso všech národů,

naplň nás ohněm svého Ducha, ať vydáváme svědectví o_tvém vzkříšení.

Vítězný Králi, vyslyš nás.

Ať vyvolený národ v_tobě pozná očekávaného Mesiáše

a celý svět ať pozná tvou velikou slávu.

Vítězný Králi, vyslyš nás.

Pomáhej nám, ať setrváme ve společenství svatých,

a jednou nám dej odpočinout s_nimi od našich prací.

Vítězný Králi, vyslyš nás.

Rozlomil jsi pouta smrti,

znič její vládu i_v_nás, abychom žili pro tebe, nesmrtelného Vítěze.

Vítězný Králi, vyslyš nás.

Kriste Spasiteli, tys byl pro svou poslušnost až k_smrti povýšen do slávy svého Otce,

uveď naše zemřelé, své bratry, do nebeské radosti.

Vítězný Králi, vyslyš nás.

Následuje-li propuštění lidu, říká se:

Iďte v_mene Božom. Aleluja, aleluja.

R. Bohu vďaka. Aleluja, aleluja.

Končí sa Veľkonočné trojdnie.

KOMPLETÓRIUM

Vo Veľkonočnej oktáve sa každý deň berie prvé alebo druhé nedeľné kompletórium.

Aleluja, aleluja, aleluja.

Místo zpěvu po krátkém čtení následuje:

Ant.

Toto je den, který učinil Hospodin, jásejme a radujme se z_něho, aleluja.

Toto je den, který učinil Hospodin, jásejme a radujme se z_něho, aleluja.


Text © Česká biskupská konference, 2018 | HTML © Juraj Vidéky