DOBA POSTNÍ

II. SVATÝ TÝDEN

Od prvních nešpor Květné neděle až do modlitby uprostřed dne ve čtvrtek Svatého týdne:

NEŠPORY

HYMNUS

Korouhve královské jdou vpřed,

kříž září ohněm tajemství:

ten, který stvořil tělo, svět,

svým tělem, přibit, na něm tkví.

Hle, jak až k_srdci proniká

zbraň bezcitná a strašlivá!

Z_boku se řine s_vodou krev

a od hříchu nás omývá.

Nádherný strome zářící,

jejž rosí božské krve proud,

za hodna vyvolený jsi

ke svatým údům tvrdě lnout.

Šťastný, že na tvých ramenou

smí cena světa viseti,

že cítíš tíhu vznešenou,

jež bere kořist podsvětí.

Pro slávu spasitelných muk

buď slaven, svatý oltáři,

kde Život vytrpěl svůj skon

a smrt nám v_život přetváří!

Kříži, jediná naděje,

v_čas umučení se v_nás vryj,

ve věrných milost rozhojňuj,

z_hříšníků jejich viny smyj!

Trojice, studno spasení,

kéž každý duch tě velebí!

Tajemstvím kříže uzdrav nás

a přiveď k_slávě na nebi!

Hle, s_králem průvod korouhví,

kříž vpředu tajemně se skví,

vždyť na něm v_mukách s_tělem pněl

našeho těla Stvořitel.

Kaleným kopím hluboce

zasažen ranou do srdce,

svou krev i_s_vodou vycedil,

aby z_nás všechny viny smyl.

Zářivý strome, vznešený,

purpurem krále oděný,

jen tvůj kmen směl se hodným stát

svatých se údů dotýkat.

Hle, cena světa výkupná

tíží ti sladce ramena.

Když svaté tělo zvážil jsi,

zbavuješ peklo kořisti.

Čest Oltáři ti, Oběti,

jsou kruté muky k_slávě ti,

když smrtí skosen Život byl,

nám smrtí žití vydobyl.

Buď, kříži, zdráv, všech naděje!

Když pašijový čas teď je,

rozhojni milost věřících

a hříšným odpusť každý hřích.

Trojice, zdroji milosti,

ať každý tvor tě s_chválou ctí.

Spasené křížem tajemným

oblažuj věčně světlem svým. Amen.

UVEDENÍ DO PRVNÍ MODLITBY DNE

Ant. Pojďme, klaňme se Kristu, našemu Pánu; on byl pro nás pokoušen a za nás trpěl.

RANNÍ CHVÁLY

HYMNUS

Kříži věrný, ze všech stromů

vzácný strome jediný,

žádný se ti nevyrovná

listím, květem, ovocem.

Blahé dřevo blahým hřebem

blahé drží břemeno.

Opěvujte, ústa, vavřín

v_slavném boji získaný,

o_skvělém vítězství kříže

pějte slavný chvalozpěv:

kterak Vykupitel světa

obětován zvítězil.

S_prarodiči svedenými

Tvůrce soucit projevil:

zakázaný plod když snědli,

a tak smrti propadli,

naznačil, že jiné dřevo

vzniklou škodu napraví.

Toto dílo naší spásy

vyžadoval jistý řád:

vyšší moudrost měla zdolat

zlého škůdce prohnanost,

dát nám odtud spásu, odkud

zloduch zranil praotce.

Když se tedy stanovený

posvátný čas naplnil,

poslán Otcem z_věčných sídel,

narodil se světa Pán,

z_panenského lůna vyšel

lidským tělem oděný.

Když už víc než třicet roků

Spasitel žil na zemi,

sám se za nás dobrovolně

vydal a byl umučen,

povýšen na dřevo kříže

v_oběť jako Beránek.

Hle, žluč, ocet, sliny, trní.

Už proráží kopí, hřeb

tělo, z_něhož v_okamžení

vylévá se s_vodou krev.

Jaký proud omývá zemi,

moře, hvězdy, celý svět!

Věrný kříži, nenajde se

žádný strom tak vznešený,

podobný ti v_žádném lese

květy, plodem, zelení:

vzácný kmen plod sladký nese

ostrým hřebem zraněný.

Velký strome, větve sehni,

uvolni svou tuhou dřeň,

vrozenou ti tvrdost zjemni,

kterou jsi vždy napřímen,

údy krále nebes vezmi

jemně na svůj hladký kmen.

Ty jen jsi směl v_náruč svoji

Oběť lidstva pozdvihnout,

světu, který v_troskách stojí,

archu spásy nabídnout:

z_Beránkova boku dvojí

vytmelil ji trysklý proud.

Otci, Synu buď táž sláva,

táž Duchu, jenž těší nás,

ať se ti táž úcta vzdává,

Trojice, po všechen čas,

vždyť tvá milost neustává

chránit nás, jež spasilas. Amen.

Květná neděle

Druhý týden žaltáře

PRVNÍ NEŠPORY

Ant. 1 Tak dlouho jsem učil u_vás v_chrámě, a nezmocnili jste se mě; nyní jste mě zbičovali a vedete mě na kříž.

Ant. 2 Hospodin mi pomáhá, proto nejsem zahanben.

Ant. 3 Kristus se ponížil a byl poslušný až k_smrti, a to k_smrti na kříži.

ZPĚV PO KRÁTKÉM ČTENÍ

Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, {*} svou smrtí na kříži jsi vykoupil svět.

Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, {*} svou smrtí na kříži jsi vykoupil svět.

Tvůj kříž je znamením spásy, {*}

svou smrtí na kříži jsi vykoupil svět.

Sláva Otci i_Synu i_Duchu Svatému.

Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, {*} svou smrtí na kříži jsi vykoupil svět.

Ant. na Magnifikat:

V_roku A Řekněte siónské dceři: Hle, tvůj král k_tobě přichází pokorný, sedí na oslu, na oslátku, mláděti soumara.

V_roku B Mnoho lidí prostíralo na cestu pláště, jiní zase větvičky, které nařezali na polích, a volali: Hosana na výsostech!

V_roku C Učedníci přehodili pláště přes oslátko a vysadili na ně Ježíše.

PROSBY

Když se Kristus chystal podstoupit utrpení, zaplakal nad Jeruzalémem, že nepoznal čas svého navštívení. Litujme svých hříchů a prosme ho:

Pane, smiluj se nad svým lidem.

Tys chtěl shromáždit obyvatele Jeruzaléma jako kvočna shromažďuje svá kuřata,

osviť všechny, aby poznali chvíli, kdy se jich dotkneš svou milostí.

Pane, smiluj se nad svým lidem.

Neopouštěj své vyvolené, kteří se ti zpronevěřili,

změň naše smýšlení a obrátíme se k_tobě.

Pane, smiluj se nad svým lidem.

Svým utrpením jsi přinesl světu milost,

dej, ať v_nás stále působí tvůj Duch, kterého jsme od tebe dostali při křtu.

Pane, smiluj se nad svým lidem.

Pro své utrpení uděl věřícím sílu k_sebeovládání,

aby rádi spěchali vstříc slavnosti tvého vzkříšení.

Pane, smiluj se nad svým lidem.

Ty kraluješ ve slávě Otcově,

rozpomeň se na ty, kdo dnes zemřeli.

Pane, smiluj se nad svým lidem.

Otče náš.

MODLITBA

Všemohoucí, věčný Bože, tys nám poslal svého Syna: stal se člověkem, ponížil se a byl poslušný až k_smrti kříže; dej, ať také my za všech okolností konáme tvou vůli, abychom tvého Syna následovali a měli účast na jeho vzkříšení.

RANNÍ CHVÁLY

Ant. 1 Zástupy, které přišly na svátky, volaly: Požehnaný, jenž přichází ve jménu Páně, hosana na výsostech.

Ant. 2 Spolu s_anděly a dětmi ukažme svou víru a volejme vstříc vítězi nad smrtí: Hosana na výsostech!

Ant. 3 Požehnaný ten, který přichází ve jménu Hospodinově; pokoj na nebi a sláva na výsostech!

KRÁTKÉ ČTENÍ

Zach 9,9

Hlasitě zajásej, siónská dcero, zaplesej, dcero jeruzalémská, hle, tvůj král k_tobě přichází, je spravedlivý a přináší spásu, je pokorný a jede na oslu, na oslátku, osličím mláděti.

ZPĚV PO KRÁTKÉM ČTENÍ

Pane, ty ses dal přibít na kříž {*} a prolil jsi za nás svou krev.

Pane, ty ses dal přibít na kříž {*} a prolil jsi za nás svou krev.

Vydal ses za spásu celého světa {*}

a prolil jsi za nás svou krev.

Sláva Otci i_Synu i_Duchu Svatému.

Pane, ty ses dal přibít na kříž {*} a prolil jsi za nás svou krev.

Ant. na Benediktus:

V_roku A S_palmami v_rukou spěchejme vstříc našemu Pánu a radostně volejme: Požehnaný ten, který přichází!

V_roku B Hosana! Požehnaný ten, který přichází ve jménu Páně! Požehnané království našeho otce Davida, které přichází.

V_roku C Celý zástup učedníků radostně a hlasitě chválil Boha. Provolávali: Požehnaný ten, který přichází jako král ve jménu Páně! Na nebi pokoj a sláva na výsostech!

PROSBY

Připojme se k_zástupům, které Krista při jeho vjezdu do Jeruzaléma provolávaly za krále a Mesiáše, a volejme s_radostí:

Požehnaný, jenž přichází ve jménu Páně.

Hosana Synu Davidovu a králi věků,

sláva Vítězi nad smrtí a peklem.

Požehnaný, jenž přichází ve jménu Páně.

Ty ses ubíral do Jeruzaléma, abys podstoupil utrpení, a tak vešel do slávy,

doveď svou církev slavením velikonočních tajemství až k_jejich naplnění ve věčnosti.

Požehnaný, jenž přichází ve jménu Páně.

Tvůj kříž se stal stromem života,

dávej jeho plody těm, kdo se křtem znovu narodili.

Požehnaný, jenž přichází ve jménu Páně.

Spasiteli náš, tys přišel spasit hříšníky,

uveď do svého království všechny, kdo žijí vírou, nadějí a láskou.

Požehnaný, jenž přichází ve jménu Páně.

DRUHÉ NEŠPORY

Ant. 1 Krista zbitého a poníženého povýšil Bůh svou pravicí.

Ant. 2 Krev Kristova nás očišťuje, abychom mohli sloužit živému Bohu.

Ant. 3 Kristus sám na svém těle vynesl naše hříchy na dřevo kříže, abychom byli mrtví hříchům a žili spravedlivě.

ZPĚV PO KRÁTKÉM ČTENÍ

Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, {*} svou smrtí na kříži jsi vykoupil svět.

Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, {*} svou smrtí na kříži jsi vykoupil svět.

Tvůj kříž je znamením spásy, {*}

svou smrtí na kříži jsi vykoupil svět.

Sláva Otci i_Synu i_Duchu Svatému.

Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, {*} svou smrtí na kříži jsi vykoupil svět.

Ant. na Magnifikat:

V_roku A Je psáno: „Budu bít pastýře a ovce stáda se rozprchnou.“ Ale po svém vzkříšení vás předejdu do Galileje, tam mě uvidíte, praví Pán.

V_roku B Buď pozdraven, náš Králi, synu Davidův, Vykupiteli světa! O_tobě předpovídali proroci, že nám přineseš spásu.

V_roku C Je o_mně psáno: „Byl počítán mezi zločince.“ Musí se to splnit, už se to naplňuje.

PROSBY

Spasitel lidského pokolení vstoupil do Jeruzaléma, podstoupil utrpení, a tak vešel do své slávy. Prosme ho pokorně:

Posvěť lid, který jsi vykoupil svou krví.

Náš Vykupiteli, dej, ať se pokáním pevněji přimkneme k_tobě v_tvém utrpení,

abychom s_tebou dosáhli slávy vzkříšení.

Posvěť lid, který jsi vykoupil svou krví.

Tvá Matka je útočištěm hříšníků a potěšením zarmoucených, vyslyš její prosby

a posilni nás svou útěchou, abychom i_my mohli těšit zarmoucené.

Posvěť lid, který jsi vykoupil svou krví.

Ujmi se těch, kdo pro naši zlobu ztrácejí chuť k_životu,

jim přispěj na pomoc a nás přiveď k_polepšení, aby zvítězila spravedlnost a láska.

Posvěť lid, který jsi vykoupil svou krví.

Tys ponížil sám sebe, stal ses poslušným až k_smrti, a to k_smrti na kříži,

dej svým služebníkům poslušnost a trpělivost.

Posvěť lid, který jsi vykoupil svou krví.

Dej zemřelým, ať se při vzkříšení jejich tělo podobá tvému tělu oslavenému,

a také nás přijmi jednou do své slávy.

Posvěť lid, který jsi vykoupil svou krví.

PONDĚLÍ

RANNÍ CHVÁLY

Ant. 1 Ježíš řekl učedníkům: Má duše je smutná až k_smrti, zůstaňte zde a bděte se mnou.

Ant. 2Nyní nastává soud nad tímto světem, nyní je vládce tohoto světa přemožen.

Ant. 3Ježíš, počátek i_naplnění naší víry, vzal na sebe potupu kříže, a proto sedí po pravici Boží.

ZPĚV PO KRÁTKÉM ČTENÍ

Pane, ty ses dal přibít na kříž {*} a prolil jsi za nás svou krev.

Pane, ty ses dal přibít na kříž {*} a prolil jsi za nás svou krev.

Vydal ses za spásu celého světa {*}

a prolil jsi za nás svou krev.

Sláva Otci i_Synu i_Duchu Svatému.

Pane, ty ses dal přibít na kříž {*} a prolil jsi za nás svou krev.

Ant. na Benediktus:Spravedlivý Otče, svět tě nepoznal, ale já jsem tě poznal, protože tys mě poslal.

PROSBY

Kristus je věčný kněz: byl pomazán od Otce Svatým Duchem, aby ohlásil odpuštění těm, kdo byli v_zajetí hříchu. Proto ho pokorně prosme:

Kristus, náš Spasitel, nás vykoupil svou smrtí a svým zmrtvýchvstáním. Prosme ho:

Pane, smiluj se nad námi.

Ty ses ubíral do Jeruzaléma, abys podstoupil utrpení, a tak vešel do slávy,

doveď svou církev slavením velikonočních tajemství až k_jejich naplnění ve věčnosti.

Pane, smiluj se nad námi.

Tys byl povýšen na kříž a jeden z_vojáků ti kopím probodl bok,

uzdrav naše rány.

Pane, smiluj se nad námi.

Tvůj kříž se stal stromem života,

dávej jeho plody těm, kdo se křtem znovu narodili.

Pane, smiluj se nad námi.

Tys na kříži odpustil kajícímu lotru,

odpusť i_nám hříšníkům.

Pane, smiluj se nad námi.

MODLITBA

Všemohoucí Bože, jsme slabí a hyneme pod tíhou hříchů; ujmi se nás a dej, ať se na nás ukáže životodárná síla umučení tvého Syna.

VEŠPERY

Ant. 1Neměl podobu ani krásu, neměl vzhled, abychom po něm zatoužili.

Ant. 2Svému služebníku dám zástupy jako dědictví, protože sám sebe vydal na smrt.

Ant. 3Bůh nás obdařil milostí ve svém milovaném Synu: v_něm máme vykoupení skrze jeho krev.

ZPĚV PO KRÁTKÉM ČTENÍ

Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, {*} svou smrtí na kříži jsi vykoupil svět.

Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, {*} svou smrtí na kříži jsi vykoupil svět.

Tvůj kříž je znamením spásy, {*}

svou smrtí na kříži jsi vykoupil svět.

Sláva Otci i_Synu i_Duchu Svatému.

Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, {*} svou smrtí na kříži jsi vykoupil svět.

Ant. na Magnifikat:Jako Mojžíš vyvýšil na poušti hada, tak musí být vyvýšen Syn člověka, aby žádný, kdo v_něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.

PROSBY

Klaňme se Spasiteli lidského pokolení, neboť on svou smrtí naši smrt přemohl a vzkříšením obnovil život. Pokorně ho prosme:

Posvěť lid, který jsi vykoupil svou krví.

Náš Vykupiteli, dej, ať se pokáním pevněji přimkneme k_tobě v_tvém utrpení,

abychom s_tebou dosáhli slávy vzkříšení.

Posvěť lid, který jsi vykoupil svou krví.

Tvá Matka je útočištěm hříšníků a potěšením zarmoucených, vyslyš její prosby

a posilni nás svou útěchou, abychom i_my mohli těšit zarmoucené.

Posvěť lid, který jsi vykoupil svou krví.

Dej věřícím, ať své soužení chápou jako účast na tvém utrpení,

aby se na nich projevila tvá spása.

Posvěť lid, který jsi vykoupil svou krví.

Tys ponížil sám sebe, stal ses poslušným až k_smrti, a to k_smrti na kříži,

dej svým služebníkům poslušnost a trpělivost.

Posvěť lid, který jsi vykoupil svou krví.

Dej zemřelým, ať se při vzkříšení jejich tělo podobá tvému tělu oslavenému,

a také nás přijmi jednou do své slávy.

Posvěť lid, který jsi vykoupil svou krví.

ÚTERÝ

RANNÍ CHVÁLY

Ant. 1Bože, ujmi se mé pře; zbav mě člověka lstivého a zločinného.

Ant. 2Bože, obhájce mého života, zjednej mi právo.

Ant. 3Můj Služebník ospravedlní mnohé, neboť na sebe vezme jejich viny.

Ant. na Benediktus:Oslav mě, Otče, slávou, kterou jsem měl u_tebe, dříve než byl svět.

MODLITBA

Všemohoucí, věčný Bože, dej, ať s_Kristem prožíváme památku jeho umučení, abychom mohli dosáhnout odpuštění, které nám zasloužil svou smrtí na kříži.

NEŠPORY

Ant. 1 Snášel jsem potupu a hrozby, ale Hospodin je se mnou a dává mi sílu.

Ant. 2Vysvoboď mě, Bože, a zastaň se mě proti každému, kdo proti mně povstane.

Ant. 3Byl jsi zabit, Pane, a svou krví jsi nás vykoupil.

Ant. na Magnifikat:Dávám svůj život a zase ho přijmu nazpátek.

STŘEDA

RANNÍ CHVÁLY

Ant. 1V_den soužení pozvedám své ruce k_Pánu.

Ant. 2Jestliže jsme s_Kristem umřeli, věříme, že s_Kristem budeme také žít.

Ant. 3Bůh nám poslal Krista jako dárce moudrosti, spravedlnosti, posvěcení a vykoupení.

Ant. na Benediktus: Kristus přinesl Bohu skrze věčného Ducha sám sebe jako oběť bez poskvrny. Jeho krev očistí naše svědomí od mrtvých skutků, abychom mohli sloužit Bohu živému.

MODLITBA

Milosrdný Bože, tvůj Syn pro nás podstoupil muka kříže a vytrhl nás z_moci nepřítele; prosíme tě, naplň nás svou milostí a doveď nás až ke slávě vzkříšení, aby se na nás dovršilo dílo vykoupení.

VEŠPERY

Ant. 1Bezbožní řekli: Utlačujme spravedlivého, neboť se staví proti našim skutkům.

Ant. 2Sám nesl hříchy mnohých a prosil za viníky.

Ant. 3V_Kristu máme vykoupení skrze jeho krev a odpuštění hříchů.

Ant. na Magnifikat:Mistr vzkazuje: Můj čas je blízko; budu u_tebe se svými učedníky slavit velikonoční večeři.

Čtvrtek Svatého týdne

Ranní chvály

1. ant.Vyslyš mě, Bože, v_mé úzkosti a přijď mi na pomoc.

2. ant.Bůh je má spása; bez obavy mohu doufat.

3. ant.Bůh nás živí jadrnou pšenicí, sytí nás medem ze skály.

Ant. k_Zach. kant. Toužebně jsem si přál jíst s_vámi tohoto velikonočního beránka, dříve než budu trpět.

PROSBY

ZÁVĚREČNÁ MODLITBA

Bože nejvýš dobrý, je spravedlivé, abychom tě celým srdcem milovali, vždyť ty nám dáváš stále větší bohatství svých darů; proto tě s_důvěrou prosíme: pro smrt a vzkříšení svého Syna naplň na nás svá zaslíbení a doveď nás do věčné slávy.

ZELENÝ ČTVRTEK

Nešpory

Nešpory se dnes modlí pouze ti, kdo se nezúčastní večerní mše na památku Večeře Páně.

HYMNUS

Pán Ježíš, náš Spasitel,

všech hříšných Vykupitel,

památku svou zůstavil,

aby nás hříšné spasil.

O_tom píše svatý Jan,

že se Ježíš, Mistr, Pán,

pod obojí způsobou

dal, když řekl tou dobou:

Tělo mé je pokrmem,

krev má jistě nápojem.

Kdo Kristovo tělo jí,

kdo z_kalicha pije, ví,

že si v_něm sám Syn Boží

svůj příbytek učiní.

Pakli jísti budeme,

nikdy nezahyneme,

budeme-li krev píti,

život budeme míti.

Tělo to je pokrmem,

krev ta jistě nápojem.

K_tomu se připrav každý,

buď ve svém srdci zbožný,

usmysli sobě pevně

plniti vůli Páně.

Vůlí Otcovou Pán žil,

poslán jsa ji naplnil,

nás láskou zavazuje,

neb nás velmi miluje.

Tělo to je pokrmem,

krev ta jistě nápojem.

1. ant.Kristus, prvorozený z_mrtvých a Král králů, z_nás vytvořil Bohu, svému Otci, království.

Žalmy a kantikum čtvrteční z_2. týdne.

2. ant.Pán vysvobodí chudáka, který se dovolává pomoci, ubožáka, jehož se nikdo neujímá.

3. ant.Svatí zvítězili Beránkovou krví a slovem svého svědectví.

Místo zpěvu po krátkém čtení následuje:

Ant.

Kristus byl pro nás poslušný až k_smrti.

Kristus byl pro nás poslušný až k_smrti.

Ant. ke kant. P.M.Když jedli, Ježíš vzal chléb, požehnal ho, lámal a dával svým učedníkům.

PROSBY

Náš Spasitel při poslední večeři, v_noci, kdy byl zrazen, svěřil své církvi, aby stále slavila památku na jeho smrt a vzkříšení. Klanějme se mu a prosme ho:

Posvěť lid, který jsi vykoupil svou krví.

Náš Vykupiteli, dej, ať se pokáním pevněji přimkneme k_tobě v_tvém utrpení,

abychom s_tebou dosáhli slávy vzkříšení.

Posvěť lid, který jsi vykoupil svou krví.

Tvá Matka je útočištěm hříšníků a potěšením zarmoucených, vyslyš její prosby

a posilni nás svou útěchou, abychom i_my mohli těšit zarmoucené.

Posvěť lid, který jsi vykoupil svou krví.

Dej věřícím, ať své soužení chápou jako účast na tvém utrpení,

aby se na nich projevila tvá spása.

Posvěť lid, který jsi vykoupil svou krví.

Tys ponížil sám sebe, stal ses poslušným až k_smrti, a to k_smrti na kříži,

dej svým služebníkům poslušnost a trpělivost.

Posvěť lid, který jsi vykoupil svou krví.

Dej zemřelým, ať se při vzkříšení jejich tělo podobá tvému tělu oslavenému,

a také nás přijmi jednou do své slávy.

Posvěť lid, který jsi vykoupil svou krví.

ZÁVĚREČNÁ MODLITBA

Bože, tys ustanovil svého Syna nejvyšším a věčným knězem, aby tě oslavil a sám sebe obětoval za naši spásu; on z_nás svou krví učinil tvůj lid a přikázal nám, abychom slavili památku jeho oběti; vyslyš naše prosby a dej, ať se na nás projeví moc a síla jeho kříže a vzkříšení.

Modlitba před spaním

Po slavné večeři když Pán

se do zahrady bral,

vzal s_sebou Petra, Jana

a Jakuba Zebedeova.

Řekl: Smutná je duše má,

již mi smrt nastává,

duch je hotov zajisté,

tělo mé čeká muky těžké.

Učedníkům nedal spáti,

kázal se modliti:

Vytrvejte a bděte

a k_Otci se mnou se modlete.

I_nám se sluší modliti,

Pána vždy prositi:

ochraňuj nás, ó_Pane,

této noci i_každé chvíle.

Kriste, pro tvé umučení

dej nám odpuštění

našich hříchů přetěžkých,

uveď nás do radostí věčných.

Ostatní jako v_neděli po 2. nešporách.

Místo zpěvu po krátkém čtení se říká:

Ant.

Kristus byl pro nás poslušný až k_smrti.

Kristus byl pro nás poslušný až k_smrti.

Modlitba uprostřed dne

HYMNUS

KVĚTNÁ NEDĚLE

Ježíš dobrý sám jediný

dobrovolně a bez viny

trpěl všeliké trápení

pro všech hříšníků spasení.

Hleďme jej vždy milovati,

jemu za to vděčni býti.

Zemřel za nás z_té příčiny,

aby za všech lidí viny

Bohu zadostiučinil,

ač se sám nic neprovinil.

Hleďme jej vždy milovati,

jemu za to vděčni býti.

V_srdci, v_ústech ať tě máme,

s_tebou kříž svůj ať neseme,

by v_nás, Kriste, nezhynulo,

co se nám od tebe stalo.

Chceme tě vždy milovati,

tobě za to vděčni býti.

Nebo:

Dobrý Pane Ježíši,

nechť má duše uslyší

hned zrána tvůj milý hlas,

že mé práci požehnáš.

Žehnáš všem pracujícím

a vroucně se modlícím,

proto před každou prací

duch se k_tobě obrací.

Dej mi, Pane, rozum ten,

bych tak činil každý den,

sloužil tobě upřímně,

svou práci konal věrně.

I_dnes žehnej mé práci,

ať svůj smysl neztrácí,

neb bez tvého přispění,

marné vše mé snažení.

Nebo:

V_tento nyní polední čas

přijmi, Bože, chvály od nás,

prosby naše, děkování

za všechna tvá dobrodiní.

Ty jsi nám již od svítání

dával svoje požehnání,

v_dobrém šťastně prospívati

a k_tvé chvále pracovati.

Rač až do večera dáti

dále šťastně pracovati,

svou milostí nás posiluj,

pomáhej nám a při nás stůj.

Jistotně tomu věříme,

že to všechno obdržíme,

pro zásluhy tvého Syna,

Ježíše, našeho Pána.

Nebo:

Miluj Pána Boha svého

vždy z_celého srdce svého,

z_celé duše i_mysli své,

ze vší síly i_moci své.

Miluj též bližního svého

tak jako sebe samého,

ne pro sebe, leč pro něho

a pro Pána Boha svého.

Každý na to vždy pamatuj,

obojího se přidržuj,

abys chráněn všeho zlého

došel království věčného.

Dopoledne

Kdo z_víry v_Boha žijeme,

s_nadějí k_věčnu spějeme,

z_milosti lásky nejčistší

vzdávejme chválu Ježíši.

Když v_devět hodin vedli ho

na smrt, Beránka tichého,

tu s_křížem na svých ramenou

nalezl ovci ztracenou.

Vzývejme Krista, Otce s_ním

i_s_jejich Duchem společným:

jediný Bože v_Trojici,

svou mocí chraň nás, prosící. Amen.

V poledne

V_hodinu, kdy Pán žízeň měl

na kříži, na němž za nás pněl,

kéž dá všem, co jej chválíme,

ať po ctnostech vždy žízníme.

Ať milost Ducha Svatého

při chválách prodchne každého,

aby se ztlumil těla žár

a vychladlý duch rozehřál.

Vzývejme Krista, Otce s_ním

i_s_jejich Duchem společným:

jediný Bože v_Trojici,

svou mocí chraň nás, prosící. Amen.

Odpoledne

S_poledne třetí hodina

ta posvátná už začíná.

My prosme jménem Kristovým

za odpuštění našich vin.

Vždyť, hle, i_lotr lítostí

u_Krista našel milosti.

Kéž nám za chválu pokornou

je odpuštění sladkou mzdou.

Smrt umírá teď skrze kříž

a světlo rozráží tmy mříž,

zlá kletba vin se rozplývá,

plá v_duši radost zářivá. Amen.

Nebo:

Každá neděle je vlastně neděle Květná,

květ týdne, šesti předchozích dnů posvěcení.

Ne změna barvy, střídání šatů to není.

Slyšíš, z_modravé dálky zazněla flétna

a z_vyhnanství vede sem věci, tváře, tvory,

to už nejsou upachtěnci všedního dne,

ale věci a bytůstky ze světla zrozené.

A ty sám, ještě včera navečer chorý

horečkou spěchu, mocí posedlosti,

vředy a nemocemi, které přinesl věk

a které nadarmo v_sobě hledají lék,

zde stojíš mezi tolika vzácnými hosty

a náhle vcházíš v_ten jejich důvěrný hlas.

I_v_tobě je svátek. Světlo tě políbilo.

Tím světlem, v_němž není lži, měříš své dílo,

na dlani je potěžkáváš jako hospodář klas,

teď vidíš, je-li to sveřep či pšenice plavá,

co dílu chybí, co se mu nedostává,

kde potřebuje slunce či krev, kde hlínu a zem,

kde stačí přihladit palcem, kde máchnout kladivem.

Každá neděle je vlastně neděle Květná,

říká ti, že nezmizí jaro, že věčně jsi živý,

každá v_tvém nitru rozsvěcuje ratolest jívy,

stvoření svěží a díla nespočetná,

v_každé je víno a chléb a slunce pro růst a chvění,

světlo díla i_světlo pro tvé posvěcení.

ŽALMY

Ant. dopoledne Bylo před velikonočními svátky. Ježíš věděl, že přišla jeho hodina. A protože miloval svoje, projevil jim lásku až do krajnosti.

Ant. v_poledne Já jsem dobrý pastýř; znám své ovce a moje ovce znají mne, jako mne zná Otec a já znám Otce; a za ovce dávám svůj život.

Ant. odpoledne Život je pro mě Kristus a smrt je pro mě zisk. Nechci se chlubit ničím jiným než křížem našeho Pána Ježíše Krista.

Dopoledne

Byl týrán, ale podrobil se

a neotevřel svá ústa.

V_poledne

On nesl naše utrpení,

obtížil se našimi bolestmi.

POPOLUDNÍ

Uctívejme svatý kříž,

neboť skrze něj se nám dostalo spásy.

Květná neděle Dopoledne

KRÁTKÉ ČTENÍ

2 Kor 4,10-11

Stále prožíváme na svém těle Ježíšovo umírání, aby i_Ježíšův život byl patrný na našem těle. Tak jsme my zaživa stále vydáváni na smrt pro Ježíše, aby i_Ježíšův život byl patrný na našem smrtelném těle.

V_poledne

KRÁTKÉ ČTENÍ

1 Petr 4,13-14

Radujte se, že máte účast na utrpení Kristově, abyste také mohli radostně jásat při jeho slavném zjevení. Když musíte snášet urážky pro Kristovo jméno, blaze vám, neboť na vás spočívá Duch slávy, to je Duch Boží.

Odpoledne

KRÁTKÉ ČTENÍ

1 Petr 5,10-11

Když teď nakrátko snesete utrpení, Bůh, dárce veškeré milosti, který vás pro zásluhy Ježíše Krista povolal ke své věčné slávě, sám vás zdokonalí, utuží, utvrdí a upevní. Jemu patří vláda na věčné věky. Amen.

Pondělí Svatého týdne Dopoledne

KRÁTKÉ ČTENÍ

Ez 33,10b.11a

Lpí na nás naše zločiny a hříchy, pro ně my hyneme, jak bychom mohli zůstat naživu! Jako že jsem živ – praví Pán, Hospodin – nemám zalíbení v_hříšníkově smrti, ale aby hříšník své chování změnil a byl živ.

V_poledne

KRÁTKÉ ČTENÍ

Jer 18,19-20

Všimni si mě, Hospodine, a slyš hlas mých protivníků! Má se snad odplácet za dobro zlem? Vždyť mi kopají jámu! Vzpomeň, že jsem před tebou stával, abych se za ně přimlouval, abych odvrátil od nich tvůj hněv!

Odpoledne

KRÁTKÉ ČTENÍ

Jer 31,2.3b-4a

Tak praví Hospodin: „Lid, který byl ušetřen meče, nalezl na poušti milost. Izrael došel na místo svého odpočinku. Věčnou láskou jsem tě miloval, proto jsem ti zachoval smilování. Zase tě zbuduji a budeš vystavěna, Izraelova panno!“

Úterý Svatého týdne Dopoledne

KRÁTKÉ ČTENÍ

1 Kor 1,18-19

Ti, kteří jdou k_záhubě, považují nauku o_kříži za hloupost. My však, kteří budeme zachráněni, víme, že tím Bůh projevil svou moc. Stojí totiž v_Písmu: „Způsobím, že k_ničemu nebude moudrost moudrých a že vezme za své chytrost chytrých.“

V_poledne

KRÁTKÉ ČTENÍ

1 Kor 1,22-24

Židé si přejí zázraky, Řekové zase hledají moudrost, ale my kážeme Krista ukřižovaného. Židy to uráží a pohané to pokládají za hloupost. Ale pro ty, kdo jsou povoláni, ať jsou to židé nebo pohané, je Kristus Boží moc a Boží moudrost.

Odpoledne

KRÁTKÉ ČTENÍ

1 Kor 1,25.27a

„Pošetilá“ Boží věc je moudřejší než lidé a „slabá“ Boží věc je silnější než lidé. Ty, které svět pokládá za pošetilé, vyvolil si Bůh, aby zahanbil moudré.

Středa Svatého týdne Dopoledne

KRÁTKÉ ČTENÍ

1 Tim 2,4-6

Bůh, náš spasitel, chce, aby se všichni lidé zachránil;i a došli k_poznání pravdy. Je totiž jenom jediný Bůh, a jenom jediný prostředník mezi Bohem a lidmi: člověk Kristus Ježíš, který vydal sám sebe jako výkupné za všechny. To bylo zjeveno ve svůj čas.

V_poledne

KRÁTKÉ ČTENÍ

Řím 15,3

Kristus neměl zalíbení sám v_sobě. Je přece psáno: Potupy těch, kdo tě tupili, padly na mne.

Odpoledne

KRÁTKÉ ČTENÍ

Žid 9,28

Kristus byl jednou podán v_oběť, aby na sebe vzal hříchy celého množství lidí; objeví se podruhé – ne už pro hříchy – ale aby přinesl spásu těm, kteří na něho čekají.

Čtvrtek Svatého týdne Dopoledne

KRÁTKÉ ČTENÍ

Žid 4,14-15

Máme vynikajícího velekněze, který prošel až do nejvyššího nebe: je to Ježíš, Boží Syn. Proto se pevně držme svého vyznání. Náš velekněz není takový, že by nebyl schopen mít soucit s_námi, slabými. Naopak! Vždyť on sám byl vyzkoušen ve všem možném jako my, ale nikdy se nedopustil hříchu.

V_poledne

KRÁTKÉ ČTENÍ

Žid 7,26-27

Právě takového velekněze jsme potřebovali: aby byl svatý, nevinný, neposkvrněný, oddělený od hříšníků, vyvýšený nad nebesa, který nemá zapotřebí, jako jiní velekněží, stále a stále podávat oběti nejprve za hříchy vlastní a teprve potom za hříchy lidu. Ježíš to učinil jednou provždy, když sám sebe přinesl v_oběť.

Odpoledne

KRÁTKÉ ČTENÍ

Žid 9,11-12

Kristus přišel jako velekněz budoucích hodnot; prošel stánkem větším a dokonalejším, který není udělán lidskýma rukama, to je: nenáleží k_tomuto stvořenému světu, a vešel jednou provždy do svatyně, ne s_krví kozlů a telat, ale se svou vlastní krví, a tím nám získal věčné vykoupení.


Text © Česká biskupská konference, 2018 | HTML © Juraj Vidéky