Žalm {r:Žl}10{/r} (9 B)
Bůh pomáhá utlačovaným
Blahoslavení, vy chudí, neboť vaše je Boží království. ({r}Lk 6,20{/r})
I_(1-11)

{v}1{/v}Hospodine, proč jsi tak vzdálen,{x}

proč se skrýváš v_dobách tísně?

{v}2{/v}Bezbožník zpupně pronásleduje ubožáka,{x}

chytí ho do nástrah, které si přichystal.

{v}3{/v}Vždyť hříšník se chlubí svou náruživostí,{x}

rouhá se chamtivec, pohrdá Hospodinem.

{v}4{/v}Namlouvá si bezbožník ve své opovážlivosti:{+}

„On nepotrestá! Bůh není!“{x}

To je celé jeho smýšlení.

{v}5{/v}Po celý čas se mu vše daří,{+}

je daleko od myšlenky na tvůj soud,{x}

na všechny své odpůrce hledí s_výsměchem.

{v}6{/v}Říká si pro sebe: „Nic mnou nehne,{x}

z_pokolení do pokolení mě neštěstí nepotká.“

{v}7{/v}Jeho ústa jsou plná kletby, lsti a úkladu,{x}

pod jeho jazykem jen útrapa a hoře.

{v}8{/v}Sedí na číhané poblíž osad,{+}

zabíjí nevinného ve skrytu,{x}

jeho oči slídí po chudákovi.

{v}9{/v}Číhá v_úkrytu jako lev ve svém doupěti,{+}

číhá, aby lapil ubožáka,{x}

lapí ho a vtáhne do své sítě.

{v}10{/v}Přikrčí se, po zemi se plazí,{x}

chudáci klesají v_jeho drápech.

{v}11{/v}Myslí si v_srdci: „Bůh zapomněl,{x}

odvrátil svou tvář, vůbec se nedívá!“

II (12-18)

{v}12{/v}Povstaň, Hospodine, Bože, zdvihni svou ruku,{x}

nezapomínej na chudáky!

{v}13{/v}Jak to, že bezbožník pohrdá Bohem{x}

a říká si v_srdci: „Nepotrestá!“?

{v}14{/v}Ty však vidíš; ty sleduješ útrapy i_žal,{x}

abys je vzal do svých rukou.

Na tebe se spoléhá ubožák,{x}

sirotkovi tys pomocníkem.

{v}15{/v}Zlom rámě bezbožného bídáka,{x}

ztrestej jeho nepravost a nebude ho.

{v}16{/v}Hospodin je králem na věčné časy,{x}

vyhynuli pohané z_jeho země.

{v}17{/v}Přání ubohých jsi vyslyšel, Hospodine,{x}

vzpružil jsi jim srdce, popřáls jim sluchu,

{v}2{/v}abys právo zjednal slabému a sirotku,{x}

aby člověk, vzešlý ze země, už nenaháněl strachu.

Text © Česká biskupská konference, 2018 | HTML © Juraj Vidéky