Žalm {r:Žl}103 (102){/r}
Chvála Božího milosrdenství
Z_milosrdné lásky našeho Boha nás navštívil ten, který vychází z_výsosti. ({r}Lk 1,78{/r})
I_(1-7)
I_(1-13)

{v}1{/v}Veleb, duše má, Hospodina,{x}

vše, co je ve mně, veleb jeho svaté jméno!

{v}2{/v}Veleb, duše má, Hospodina,{x}

a nezapomeň na žádné z_jeho dobrodiní!

{v}3{/v}On odpouští všechny tvé viny,{x}

on léčí všechny tvé neduhy.

{v}4{/v}On vykupuje tvůj život ze záhuby,{x}

on tě věnčí láskou a slitováním.

{v}5{/v}On štěstím sytí tvůj život,{x}

jak orlu se obnovuje tvé mládí.

{v}6{/v}Hospodin koná spravedlivé skutky,{x}

zjednává právo všem utlačeným,

{v}7{/v}Oznámil své plány Mojžíšovi,{x}

izraelským synům své skutky.

II (8-16)

{v}8{/v}Hospodin je milosrdný a milostivý,{x}

shovívavý a nadmíru dobrotivý.

{v}9{/v}Nechce se přít ustavičně{x}

ani se hněvat navěky.

{v}10{/v}Nejedná s_námi podle našich hříchů{x}

ani podle našich vin nám neodplácí.

{v}11{/v}Jak vysoko je nebe nad zemí,{x}

tak je velká jeho láska k_těm, kdo se ho bojí.

{v}12{/v}Jak vzdálen je východ od západu,{x}

tak vzdaluje od nás naše nepravosti.

{v}13{/v}Jako se smilovává otec nad syny,{x}

tak se smilovává Hospodin nad těmi, kdo se ho bojí.

II (14-22)

{v}14{/v}Neboť on ví, z_čeho jsme utvořeni,{x}

má v_paměti, že jsme jen prach.

{v}15{/v}Dni člověka jsou jako tráva,{x}

kvete jak polní květ.

{v}16{/v}Sotva jej vítr ovane – již ho není,{x}

nezbude po něm ani stopa.

III (17-22)

{v}17{/v}Hospodinova láska však od věků na věky{+}

pro všechny, kdo se ho bojí,{x}

a jeho spravedlnost jde z_dětí na děti

{v}18{/v}pro ty, kteří zachovávají jeho smlouvu,{x}

kteří pamatují na jeho přikázání tím, že je plní.

{v}19{/v}Hospodin si zřídil na nebi trůn{x}

a všechno řídí jeho vláda.

{v}20{/v}Velebte Hospodina, všichni jeho andělé,{+}

mocní silou, dbalí jeho rozkazů,{x}

poslušní na jeho slovo.

{v}21{/v}Velebte Hospodina, všechny jeho zástupy,{x}

jeho služebníci, kteří plníte jeho vůli!

{v}22{/v}Velebte Hospodina, všechna jeho díla,{+}

na všech místech jeho moci:{x}

veleb, duše má, Hospodina!


Text © Česká biskupská konference, 2018 | HTML © Juraj Vidéky