Žalm {r:Žl}106{/r} (105)
Boží dobrota a nevěrnost národa
Bylo to napsáno jako poučení pro nás, kteří žijeme v_době poslední. ({r}1 Kor 10,11{/r})
I_(1-18)

{v}1{/v}Oslavujte Hospodina, neboť je dobrý,{x}

jeho milosrdenství trvá navěky.

{v}2{/v}Kdo vylíčí mocné Hospodinovy činy,{x}

kdo vypoví všechnu jeho slávu?

{v}3{/v}Blaze těm, kteří dbají práva,{x}

spravedlivě jednají v_každé době.

{v}4{/v}Pamatuj na mě, Hospodine, pro náklonnost k_svému lidu,{x}

ujmi se mě a pomoz mi,

{v}5{/v}abych se těšil ze štěstí tvých vyvolených,{+}

abych se radoval z_radosti tvého lidu,{x}

abych se chlubil spolu s_tvým dědictvím.

{v}6{/v}Hřešili jsme jako naši otcové,{x}

páchali jsme nepravost, jednali bezbožně.

{v}7{/v}Naši otcové v_Egyptě{x}

nechápali tvé divy,

neměli na paměti množství tvých dobrodiní,{x}

ale vzepřeli se proti Nejvyššímu u_Rudého moře,

{v}8{/v}Přece však je zachránil pro své jméno,{x}

aby ukázal svou moc.

{v}9{/v}Pohrozil Rudému moři, a vyschlo,{x}

vedl je mezi vlnami jako po pevné zemi.

{v}10{/v}Zachránil je z_moci toho, jenž je nenáviděl,{x}

vyprostil je z_moci nepřítele.

{v}11{/v}Vody zatopily jejich protivníky,{x}

nezůstal z_nich ani jeden.

{v}12{/v}Tu uvěřili jeho slovům{x}

a zpívali mu píseň chvály.

{v}13{/v}Brzy však zapomněli na jeho skutky,{x}

nevyčkali jeho rozhodnutí.

{v}14{/v}Dali se strhnout žádostivostí na poušti,{x}

pokoušeli Boha na pustině.

{v}15{/v}Splnil jim jejich žádost,{x}

ale poslal na ně i_nakažlivou nemoc.

{v}16{/v}V_táboře záviděli Mojžíšovi{x}

a Árónovi, zasvěcenému Hospodinu.

{v}17{/v}Otevřela se země a pohltila Datana,{x}

zavřela se nad Abiramovou tlupou.

{v}18{/v}V_jejich tlupě vzplanul oheň,{x}

plamen spálil bezbožníky.

II (19-33)

{v}19{/v}Zhotovili si tele u_Chorebu{x}

a klaněli se modle ulité z_kovu.

{v}20{/v}Zaměnili tak svoji Slávu{x}

za sochu býka, který požírá trávu.

{v}21{/v}Zapomněli na Boha, který je zachránil,{x}

který v_Egyptě vykonal divy,

{v}22{/v}zázraky v_Chámově zemi,{x}

úžasné skutky u_Rudého moře.

{v}23{/v}Rozhodl se, že je zničí,{+}

kdyby se Mojžíš, jeho vyvolený, u_něho nepřimlouval,{x}

aby odvrátil jeho hněv, jímž je chtěl zhubit.

{v}24{/v}Pohrdli vytouženou zemí,{x}

nevěřili jeho slovu.

{v}25{/v}Reptali ve svých stanech,{x}

neposlouchali Hospodinova hlasu.

{v}26{/v}Proto jim přísahal pozdviženou rukou,{x}

že je zničí na poušti,

{v}27{/v}že jejich potomstvo rozptýlí mezi národy,{x}

že je rozpráší do cizích zemí.

{v}28{/v}Přidali se k_Bál Peorovi,{x}

jedli oběti mrtvých bohů.

{v}29{/v}Dráždili (Hospodina) svými zločiny,{x}

proto je stihla pohroma.

{v}30{/v}Tu povstal Pinchas a zjednal spravedlnost.{x}

Pohroma přestala.

{v}31{/v}Připočetlo se mu to k_zásluze{x}

po všechna pokolení na věčné časy.

{v}32{/v}Popudili ho u_vod v_Meribě,{x}

zle se vedlo Mojžíšovi jejich vinou,

{v}33{/v}neboť rozhořčili jeho mysl,{x}

že svými rty nerozvážně mluvil.

III (34-48)

{v}34{/v}Nevyhubili národy,{x}

jak jim Hospodin rozkázal,

{v}35{/v}ale smísili se s_pohany{x}

a naučili se jejich skutkům.

{v}36{/v}Uctívali jejich modly,{x}

a ty se jim staly léčkou.

{v}37{/v}Obětovali své syny{x}

i_své dcery zlým duchům.

{v}38{/v}Prolévali nevinnou krev,{+}

krev svých synů a dcer,{x}

které obětovali kananejským modlám.

Země byla poskvrněna krví,{+}

{v}39{/v}znečistili se svými skutky{x}

a zpronevěřili se svými zločiny.

{v}40{/v}Tu vzplanul hněv Hospodinův proti jeho národu{x}

a zošklivil si své dědictví.

{v}41{/v}Proto je vydal do moci pohanů;{x}

vládli jim ti, kteří je nenáviděli.

{v}42{/v}Utiskovali je nepřátelé,{x}

museli se sklonit pod jejich ruku.

{v}43{/v}Mnohokrát je vysvobodil,{+}

oni ho však roztrpčovali svými pletichami,{x}

proto byli pokořeni pro své viny.

{v}44{/v}Ale shlédl na jejich soužení,{x}

když slyšel jejich prosbu.

{v}45{/v}Rozpomenul se kvůli nim na svoji smlouvu{x}

a slitoval se pro své velké milosrdenství.

{v}46{/v}Vzbudil k_nim soucit{x}

u_všech, kteří je přivedli do zajetí.

{v}47{/v}Vysvoboď nás, Hospodine, náš Bože,{x}

a shromáždi nás z_pohanských zemí,

abychom chválili tvé svaté jméno{x}

a chlubili se tvou slávou.

{v}48{/v}Požehnaný Hospodin, Bůh Izraelův,{+}

od věků až na věky!{x}

Všechen lid ať řekne: „Amen!“

Text © Česká biskupská konference, 2018 | HTML © Juraj Vidéky