Žalm {r:Žl}107 (106){/r}
Poděkování za vysvobození
Bůh poslal Izraelitům své slovo, když dal hlásat, že nastává pokoj skrze Ježíše Krista. ({r}Sk 10,36{/r})
I_(1-16)

{v}1{/v}Oslavujte Hospodina, neboť je dobrý,{x}

jeho milosrdenství trvá navěky.

{v}2{/v}Tak ať mluví vykoupení Hospodinem,{x}

ti, které vykoupil z_nepřátelské moci,

{v}3{/v}které shromáždil ze zemí,{x}

od východu a od západu, ze severu a z_jihu.

{v}4{/v}Bloudili na stepi, po pustině,{x}

nenašli cestu k_městu, kde by mohli bydlet.

{v}5{/v}Hladověli a žíznili,{x}

život v_nich chřadl.

{v}6{/v}Tu volali ve své tísni k_Hospodinu,{x}

a on je z_jejich úzkostí vysvobodil.

{v}7{/v}Vedl je pravou cestou,{x}

aby došli do města, kde by mohli bydlet.

{v}8{/v}Ať chválí Hospodina za jeho milosrdenství,{x}

za jeho divy k_dobru lidí,

{v}9{/v}neboť žíznivou duši ukojil,{x}

hladovou duši naplnil dobrými věcmi.

{v}10{/v}Seděli v_hlubokých temnotách,{x}

spoutáni železem a strastí,

{v}11{/v}neboť se vzepřeli Božím příkazům,{x}

pohrdli úradkem nejvyššího.

{v}12{/v}Proto jim pokořil srdce útrapou,{x}

potáceli se, ale nikdo jim nepomohl.

{v}13{/v}Tu volali ve své tísni k_Hospodinu,{x}

a on je z_jejich úzkostí vysvobodil.

{v}14{/v}Vyvedl je z_hlubokých temnot{x}

a roztrhl jejich pouta.

{v}15{/v}Ať chválí Hospodina za jeho milosrdenství,{x}

za jeho divy k_dobru lidí,

{v}16{/v}neboť vylomil bronzové brány{x}

a železné závory rozbil.

II (17-32)

{v}17{/v}Chřadli pro svou nepravost{x}

a souženi byli pro své viny;

{v}18{/v}z duše se jim zhnusil každý pokrm{x}

a přiblížili se až k_branám smrti.

{v}19{/v}Tu volali ve své tísni k_Hospodinu,{x}

a on je z_jejich úzkostí vysvobodil.

{v}20{/v}Poslal své slovo a uzdravil je,{x}

zachránil je ze záhuby.

{v}21{/v}Ať chválí Hospodina za jeho milosrdenství,{x}

za jeho divy k_dobru lidí.

{v}22{/v}Nechť podají děkovné oběti,{x}

nechť vypravují s_jásotem o_jeho skutcích.

{v}23{/v}Pustili se po lodích na moře,{x}

sháněli obchody po širých vodách.

{v}24{/v}Viděli Hospodinova díla{x}

a na širém moři jeho divy.

{v}25{/v}Rozkázal a vyvolal bouřlivý vítr,{x}

který do výše vzdouval vlny.

{v}26{/v}Stoupali až k_nebi, sestupovali do propastí,{x}

jejich duše se třásla v_nebezpečí.

{v}27{/v}Potáceli se, vrávorali jak opilí,{x}

veškerá jejich zručnost byla v_koncích.

{v}28{/v}Tu volali ve své tísni k_Hospodinu,{x}

a on je z_jejich úzkostí vysvobodil.

{v}29{/v}Uklidnil bouři v_tichý vánek,{x}

a utišily se mořské vlny.

{v}30{/v}Radovali se, že se uklidnily,{x}

a dovedl je do vytouženého přístavu.

{v}31{/v}Ať chválí Hospodina za jeho milosrdenství,{x}

za jeho divy k_dobru lidí;

{v}32{/v}nechť ho oslavují v_shromáždění lidu,{x}

nechť ho velebí ve sboru starších.

III (33-43)

{v}33{/v}Změnil řeky v_pustinu{x}

a prameny vod ve vyprahlou zemi,

{v}34{/v}plodný kraj v_solnou step{x}

pro zlobu jeho obyvatel.

{v}35{/v}Změnil poušť ve vodní pláň,{x}

vyprahlou zemi v_prameny vod.

{v}36{/v}Usadil tam hladové{x}

a vystavěli si město k_přebývání.

{v}37{/v}Oseli pole, založili vinice,{x}

domohli se hojné úrody.

{v}38{/v}Požehnal jim, a velmi se rozmnožili,{x}

nezmenšil počet jejich dobytka.

{v}39{/v}Avšak ubylo jich, dostali se do bídy{x}

tlakem neštěstí a útrapami.

{v}40{/v}Ale ten, který vylévá potupu na knížata{x}

a dává jim bloudit neschůdnou pouští,

{v}41{/v}pozdvihl chudáka z_bídy{x}

a rodiny rozmnožil jako stáda.

{v}42{/v}Vidí to spravedliví a radují se,{x}

každá zloba zavře svá ústa.

{v}43{/v}Kdo je moudrý, aby to sledoval,{x}

kdo pochopí Hospodinovu lásku?


Text © Česká biskupská konference, 2018 | HTML © Juraj Vidéky