Žalm {r:Žl}11{/r} (10)
Spravedlivý důvěřuje v_Boha
Blahoslavení, kdo lační a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni. ({r}Mt 5,6{/r})

{v}1{/v}U Hospodina hledám útočiště.{+}

Jak mi můžete říkat:{x}

„Uleť na hory jako pták!

{v}2{/v}Neboť hle, hříšníci napínají luk,{+}

svůj šíp kladou na tětivu,{x}

aby ve tmě zasáhli lidi upřímného srdce.

{v}3{/v}Když se totiž základy řítí,{x}

co může spravedlivý dělat?“

{v}4{/v}Hospodin však sídlí ve svém posvátném chrámě,{x}

na nebesích má Hospodin svůj trůn,

jeho oči pozorují,{x}

smrtelníky zkoumá jeho zrak.

{v}5{/v}Hospodin zkouší spravedlivého i_bezbožníka,{x}

miluje-li kdo bezpráví, toho nenávidí z_duše.

{v}6{/v}Sešle na hříšné déšť žhavého uhlí a síry,{x}

žhoucí vítr bude úděl jejich číše.

{v}7{/v}Vždyť Hospodin je spravedlivý,{+}

má rád spravedlivé skutky,{x}

zbožní uzří jeho tvář.

Text © Česká biskupská konference, 2018 | HTML © Juraj Vidéky