Žalm {r:Žl}110 (109), 1-5.7{/r}
Mesiáš, vítězný král a kněz
On musí kralovat, dokud mu Bůh nepoloží všechny jeho nepřátele k_nohám. ({r}1 Kor 15,25{/r})

{v}1{/v}Hospodin řekl mému Pánu:{+}

„Seď po mé pravici,{x}

dokud nepoložím tvé nepřátele za podnož tvým nohám.“

{v}2{/v}Žezlo moci ti podává Hospodin ze Siónu:{x}

„Panuj uprostřed svých nepřátel!

{v}3{/v}Ode dne zrození je ti určeno vládnout v_posvátném lesku:{x}

zplodil jsem tě jako rosu před jitřenkou.“

{v}4{/v}Hospodin přísahal a nebude toho litovat:{x}

„Ty jsi kněz navěky podle řádu Melchizedechova!“

{v}5{/v}Hospodin je po tvé pravici,{x}

potře krále v_den svého hněvu.

{full-text}

[{v}6{/v}Bude soudit národy, nakupí mrtvol,{x}

daleko po zemi rozdrtí lebky.]

{/full-text}

{v}7{/v}Cestou se napije z_potoka,{x}

proto povznese hlavu.

Text © Česká biskupská konference, 2018 | HTML © Juraj Vidéky