Žalm {r:Žl}118 (117){/r}
{k:kat-z118.htm}Píseň radosti ze záchrany{/k}
Kristus je ten kámen, který jste vy stavitelé odhodili, ale z_kterého se stal kvádr nárožní. ({r}Sk 4,11{/r})
I_(1-9)
I_(1-18)

{v}1{/v}Oslavujte Hospodina, neboť je dobrý,{x}

jeho milosrdenství trvá navěky.

{v}2{/v}Nechť řekne dům Izraelův:{x}

„Jeho milosrdenství trvá navěky.“

{v}3{/v}Nechť řekne dům Árónův:{x}

„Jeho milosrdenství trvá navěky.“

{v}4{/v}Nechť řeknou ti, kdo se bojí Hospodina:{x}

„Jeho milosrdenství trvá navěky.“

{v}5{/v}V_soužení jsem volal Hospodina,{x}

Hospodin mě vyslyšel a vysvobodil.

{v}6{/v}Hospodin je se mnou, nebojím se,{x}

co by mi mohl udělat člověk?

{v}7{/v}Hospodin je se mnou, on je můj pomocník,{x}

a já vítězně shlížím na své nepřátele.

{v}8{/v}Lépe je utíkat se k_Hospodinu{x}

než důvěřovat v_člověka.

{v}9{/v}Lépe je utíkat se k_Hospodinu{x}

než důvěřovat v_mocné.

II (10-18)

{v}10{/v}Všichni pohané mě obklíčili,{x}

avšak potřel jsem je v_Hospodinově jménu.

{v}11{/v}Odevšad mě obklíčili,{x}

avšak potřel jsem je v_Hospodinově jménu.

{v}12{/v}Obklíčili mě jako včely,{+}

sežehli jak oheň trní,{x}

avšak potřel jsem je v_Hospodinově jménu.

{v}13{/v}Vrazili do mě, abych padl,{x}

avšak Hospodin mi pomohl.

{v}14{/v}Hospodin je má síla a statečnost,{x}

stal se mou spásou.

{v}15{/v}Jásot ze spásy{x}

zní ve stanech spravedlivých.

{v}16{/v}Hospodinova pravice mocně zasáhla,{+}

Hospodinova pravice mě pozvedla,{x}

Hospodinova pravice mocně zasáhla.

{v}17{/v}Nezemřu, ale budu žít{x}

a vypravovat o_Hospodinových činech.

{v}18{/v}Hospodin mě sice těžce ztrestal,{x}

nevydal mě však smrti.

III (19-29)
II (19-29)

{v}19{/v}Otevřte mně brány spravedlnosti,{x}

vejdu jimi, abych vzdal díky Hospodinu.

{v}20{/v}Toto je brána Hospodinova,{x}

jí procházejí spravedliví.

{v}21{/v}Děkuji ti, žes mě vyslyšel{x}

a stal se mou spásou.

{v}22{/v}Kámen, který stavitelé zavrhli,{x}

stal se kvádrem nárožním.

{v}23{/v}Hospodinovým řízením se tak stalo,{x}

je to podivuhodné v_našich očích.

{v}24{/v}Toto je den, který učinil Hospodin,{x}

jásejme a radujme se z_něho!

{v}25{/v}Hospodine, dej spásu,{x}

Hospodine, popřej zdaru!

{v}26{/v}Požehnaný, kdo přichází v_Hospodinově jménu.{x}

Žehnáme vám z_Hospodinova domu.

{v}27{/v}Bůh je Hospodin a dopřál nám světlo.{x}

Seřaďte průvod s_hojnými ratolestmi až k_rohům oltáře!

{v}28{/v}Ty jsi můj Bůh, děkuji ti;{x}

budu tě slavit, můj Bože!

{v}29{/v}Oslavujte Hospodina, neboť je dobrý,{x}

jeho milosrdenství trvá navěky.


Text © Česká biskupská konference, 2018 | HTML © Juraj Vidéky