Žalm {r:Žl}12{/r} (11)
Prosba o_pomoc proti zpupným
Kvůli nám ubohým poslal Otec svého Syna. (Sv. Augustin)

{v}2{/v}Pomoz, Hospodine, zbožných ubývá,{x}

mezi lidmi se vytrácí věrnost.

{v}3{/v}Klamou se navzájem falešnými slovy,{x}

hovoří úlisným rtem, dvojakým srdcem.

{v}4{/v}Nechť Hospodin zničí každý úlisný ret,{x}

jazyk, který chlubivě mluví,

{v}5{/v}ty, kteří říkají: „Naše síla je v_jazyku,{x}

rty máme k_vlastnímu prospěchu; kdo je náš pán?“

{v}6{/v}„Pro útisk ubohých, sténání chudých{+}

už povstanu, praví Hospodin,{x}

spásu dám tomu, kdo po ní touží.“

{v}7{/v}Hospodinovy výroky jsou upřímná slova,{x}

ryzí stříbro, zbavené hlíny, sedmkrát tříbené.

{v}8{/v}Ty nás, Hospodine, ochráníš{x}

a zachováš navždy před tímto pokolením.

{v}9{/v}Kolem se toulají bezbožníci,{x}

vyvyšují se nejhorší z_lidí.

Text © Česká biskupská konference, 2018 | HTML © Juraj Vidéky