Žalm {r:Žl}123{/r} (122)
{k:kat-z123.htm}Bůh je naděje svého lidu{/k}
Dva slepci ... začali křičet: „Pane, smiluj se nad námi, synu Davidův!“ ({r}Mt 20,30{/r})

{v}1{/v}Zvedám své oči k_tobě,{x}

který trůníš na nebi.

{v}2{/v}Hle, jako oči služebníků hledí{x}

na ruce svých pánů,

jako oči služebnice hledí{x}

na ruce své paní,

tak hledí naše oči na Hospodina, našeho Boha,{x}

dokud se nad námi nesmiluje.

{v}3{/v}Smiluj se nad námi, Hospodine, smiluj se nad námi,{x}

neboť jsme přesyceni pohanou.

{v}4{/v}Přesycena je naše duše{x}

výsměchem boháčů, pohanou pyšných.

Text © Česká biskupská konference, 2018 | HTML © Juraj Vidéky