Žalm {r:Žl}128{/r} (127)
Boží požehnání v_domě bohabojného
„Požehnej tě Bůh ze Siónu“, to jest ze své církve. (Arnobius)

{v}1{/v}Blaze každému, kdo se bojí Hospodina,{x}

kdo kráčí po jeho cestách.

{v}2{/v}Budeš jísti z_výtěžku svých rukou,{x}

bude ti blaze a dobře.

{v}3{/v}Tvá manželka bude jako plodná réva{x}

uvnitř tvého domu.

Tvoji synové jako výhonky oliv{x}

kolem tvého stolu.

{v}4{/v}Hle, tak bývá požehnán muž,{x}

který se bojí Hospodina.

{v}5{/v}Ať ti Hospodin požehná ze Siónu,{x}

abys viděl štěstí Jeruzaléma po všechny dny svého života,

{v}6{/v}abys viděl syny svých synů:{x}

Pokoj v_Izraeli!

Text © Česká biskupská konference, 2018 | HTML © Juraj Vidéky