Žalm {r:Žl}132 (131){/r}
Boží přislíbení Davidovu domu
Pán Bůh mu dá trůn jeho předka Davida. ({r}Lk 1,32{/r})
{k:kat-z132.htm#KAT_ZALM132_I}I (1-10){/k}

{v}1{/v}Pamatuj, Hospodine, na Davida,{x}

na veškerou jeho starostlivost,

{v}2{/v}jak přísahal Hospodinu,{x}

sliboval Mocnému Jakubovu:

{v}3{/v}„Nevkročím do svého obytného domu,{x}

nevstoupím na své připravené lůžko,

{v}4{/v}nepopřeji spánku svým očím,{x}

svým víčkům odpočinku,

{v}5{/v}dokud nenaleznu místo pro Hospodina,{x}

příbytek Mocnému Jakubovu.“

{v}6{/v}Hle, slyšeli jsme o_ní v_Efratě,{x}

nalezli jsme ji na polích Jaaru.

{v}7{/v}Vejděme do jeho příbytku,{x}

klaňme se u_podnože jeho nohou.

{v}8{/v}Vstaň, Hospodine, vejdi na místo svého odpočinku{x}

ty i_tvá vznešená archa!

{v}9{/v}Tvoji kněží ať obléknou spravedlnost{x}

a tvoji zbožní ať se jásotem rozjásají!

{v}10{/v}Pro Davida, svého služebníka,{x}

neodmítej tvář svého pomazaného!

{k:kat-z132.htm#KAT_ZALM132_II}II (11-18){/k}

{v}11{/v}Přísahal Hospodin Davidovi{x}

s_věrností, kterou neporuší:

„Potomka z_tvého rodu{x}

dosadím na tvůj trůn.

{v}12{/v}Budou-li tvoji synové dbát na mou smlouvu,{x}

na mé příkazy, kterým je naučím,

též jejich synové navěky{x}

budou sedět na tvém trůně!“

{v}13{/v}Neboť Hospodin si vyvolil Sión,{x}

přál si ho mít za své sídlo:

{v}14{/v}„To je můj příbytek navěky,{x}

zde budu sídlit, ten jsem si zvolil.

{v}15{/v}Jeho pokrmy štědře požehnám,{x}

jeho chudé nasytím chlebem.

{v}16{/v}Jeho kněze obléknu v_spásu,{x}

jeho zbožní se jásotem rozjásají.

{v}17{/v}Zde dám vyrašit rohu Davidovu,{x}

rozžehnu svítilnu svému pomazanému.

{v}18{/v}Jeho nepřátele obléknu v_hanbu,{x}

ale na něm zazáří má koruna.“


Text © Česká biskupská konference, 2018 | HTML © Juraj Vidéky