Žalm {r:Žl}133{/r} (132)
Bratrská svornost
Milujme se navzájem, protože láska je z_Boha. ({r}1 Jan 4,7{/r})

{v}1{/v}Hle, jak je dobré a jak milé,{x}

když bratři bydlí pospolu:

{v}2{/v}Jak nejlepší olej na hlavě,{+}

který stéká na vousy, na vousy Árónovy,{x}

který stéká na lem jeho roucha;

{v}3{/v}jak hermonská rosa,{x}

která se snáší na siónskou horu:

tam uděluje Hospodin požehnání,{x}

život navěky.

Text © Česká biskupská konference, 2018 | HTML © Juraj Vidéky