Žalm {r:Žl}135 (134){/r}
Žalm {r:Žl}135 (134), 1-12{/r}
{k:kat-z135a.htm}Bůh je Pán světa a dobrodinec svého lidu{/k}
Bůh je Pán světa a dobrodinec svého lidu
Vy jste rod vyvolený ... abyste rozhlašovali, jak veliké věci vykonal ten, který vás povolal ze tmy ke svému podivuhodnému světlu. (Srov. {r}1 Petr 2,9{/r})
I_(1-12)

{v}1{/v}Chvalte jméno Hospodinovo;{x}

chvalte, Hospodinovi služebníci,

{v}2{/v}kteří sloužíte v_Hospodinově domě,{x}

v_nádvořích domu našeho Boha.

{v}3{/v}Chvalte Hospodina, protože dobrý je Hospodin,{x}

opěvujte jeho jméno, protože je sladké.

{v}4{/v}Neboť Hospodin si vyvolil Jakuba,{x}

Izraele za svůj majetek.

{v}5{/v}Vždyť já vím: velký je Hospodin{x}

a náš Pán je nade všemi bohy.

{v}6{/v}Cokoli chce Hospodin, činí na nebi i_na zemi,{x}

v_moři i_ve všech hlubinách vod.

{v}7{/v}Přivádí mraky od končin země,{+}

blesky vyvolává déšť,{x}

ze svých komor vyvádí větry.

{v}8{/v}Pobil egyptské prvorozence,{x}

lidi i_dobytek.

{v}9{/v}Seslal divy a zázraky uprostřed tebe, Egypte,{x}

na faraona a (na) všechny jeho služebníky.

{v}10{/v}Potřel mnohé národy{x}

a zabil mocné krále:

{v}11{/v}Sichona, krále amoritského, Oga, krále bašanského,{x}

a všechny krále kananejské.

{v}12{/v}Jejich zemi dal do majetku,{x}

do majetku Izraeli, svému lidu.

{k:kat-z135-II.htm}II (13-21){/k}

{v}13{/v}Hospodine, tvé jméno trvá navěky,{x}

Hospodine, tvá památka od pokolení do pokolení.

{v}14{/v}Neboť Hospodin brání svůj národ{x}

a smilovává se nad svými služebníky.

{v}15{/v}Modly pohanů jsou stříbro a zlato,{x}

díla lidských rukou.

{v}16{/v}Mají ústa, ale nemluví,{x}

mají oči, ale nevidí.

{v}17{/v}Mají uši, ale neslyší,{x}

a není dechu v_jejich ústech.

{v}18{/v}Jim jsou podobni ti, kdo je zhotovují,{x}

každý, kdo v_ně doufá.

{v}19{/v}Dome Izraelův, velebte Hospodina,{x}

dome Árónův, velebte Hospodina,

{v}20{/v}dome Leviho, velebte Hospodina,{x}

vy, kteří se bojíte Hospodina, velebte Hospodina!

{v}21{/v}Buď veleben Hospodin ze Siónu,{x}

on přebývá v_Jeruzalémě.


Text © Česká biskupská konference, 2018 | HTML © Juraj Vidéky