Žalm {r:Žl}138 (137){/r}
Poděkování
Pozemští králové přinesou do svatého města svoji slávu a bohatství. (Srov. {r}Zj 21,24{/r})

{v}1{/v}Chci tě chválit, Hospodine, celým svým srdcem,{x}

žes vyslyšel slova mých úst.

Budu ti hrát před anděly,{x}

{v}2{/v}vrhnu se na tvář směrem k_tvému svatému chrámu

a slavit budu tvé jméno{x}

pro tvou dobrotu a tvou věrnost,

neboť nade vše jsi zvelebil{x}

své jméno a své zaslíbení.

{v}3{/v}Když jsem volal, vyslyšels mě,{x}

v_mé duši jsi rozhojnil sílu.

{v}4{/v}Budou tě oslavovat, Hospodine, všichni králové země,{x}

až uslyší slova tvých úst.

{v}5{/v}Budou opěvovat Hospodinovy cesty:{x}

„Věru, veliká je Hospodinova sláva!“

{v}6{/v}Jistě, vznešený je Hospodin, a přece shlíží na pokorného,{x}

pyšného však zdaleka pozná.

{v}7{/v}Když procházím soužením, zachováváš mi život,{+}

proti hněvu mých nepřátel napřahuješ ruku,{x}

zachraňuje mě tvá pravice.

{v}8{/v}Hospodin pro mě dokončí, co začal.{+}

Hospodine, tvá dobrota trvá navěky,{x}

dílo svých rukou neopouštěj!


Text © Česká biskupská konference, 2018 | HTML © Juraj Vidéky