Žalm {r:Žl}14{/r} (13)
Pošetilost bezbožných
Kde se rozmnožil hřích, (tam) se v_míře ještě daleko štědřejší ukázala milost. ({r}Řím 5,20{/r})

{v}1{/v}Nerozumný si říká v_srdci:{x}

„Bůh není!“

Zkaženě, zvráceně jednají,{x}

nikdo nedělá dobro.

{v}2{/v}Hospodin shlíží z_nebe na smrtelníky,{x}

aby viděl, zda je někdo rozumný a vyhledává Boha.

{v}3{/v}Všichni pobloudili, všichni se zkazili,{x}

nikdo nedělá dobro. Dočista nikdo!

{v}4{/v}Nevzpamatuje se žádný, kdo páchá zlo,{x}

kdo požírá můj lid, jako by jedl chleba?

Hospodina nevzývají –{+}

{v}5{/v}pak se budou strachem třást,{x}

vždyť Bůh je s_pokolením spravedlivých.

{v}6{/v}Chcete zmařit chudáku plány,{x}

ale Hospodin je mu útočištěm.

{v}7{/v}Kéž přijde Izraeli spása ze Siónu!{+}

Až Hospodin změní osud svého lidu,{x}

jásot bude v_Jakubovi, radost bude v_Izraeli.

Text © Česká biskupská konference, 2018 | HTML © Juraj Vidéky