Žalm {r:Žl}140 (139), 2-9.13-14{/r}
Tys mé útočiště
Syn člověka bude vydán do rukou hříšníků. ({r}Mt 26,45{/r})

{v}2{/v}Vysvoboď mě, Hospodine, od zlého člověka,{x}

chraň mě před násilníkem:

{v}3{/v}před těmi, kdo v_srdci pomýšlejí na zlo,{x}

každodenně podněcují spory,

{v}4{/v}jako had ostří své jazyky,{x}

zmijí jed se skrývá pod jejich rty.

{v}5{/v}Nevydávej mě, Hospodine, do rukou bezbožníka,{x}

chraň mě před násilníkem:

přemýšlejí, jak by mi podrazili nohy,{x}

zpupní skrývají pro mě léčku,

{v}6{/v}natahují sítě z_provazů,{x}

na cestě strojí mi nástrahy.

{v}7{/v}Pravím Hospodinu: Jsi můj Bůh,{x}

slyš, Hospodine, mou úpěnlivou prosbu!

{v}8{/v}Hospodine, Pane, mocná má spáso,{x}

v_den boje mi kryješ hlavu.

{v}9{/v}Neplň, Hospodine, přání bezbožníka,{x}

nedej zdar jeho plánu!

{full-text}

[{v}10{/v}Zvedají hlavu, kdo mě obkličují,{x}

ať je zasáhne zloba, kterou mají na rtech!

{v}11{/v}Ať na ně prší žhavé uhlí;{x}

ať je srazí do jámy, aby se už nevzchopili!

{v}12{/v}Pomlouvač neobstojí v_zemi,{x}

náhlé neštěstí postihne násilníka.]

{/full-text}

{v}13{/v}Vím, že se Hospodin zastává ubožáka,{x}

chudým zjednává právo.

{v}14{/v}Ano, spravedliví budou chválit tvé jméno,{x}

upřímní budou u_tebe bydlet.


Text © Česká biskupská konference, 2018 | HTML © Juraj Vidéky