Žalm {r:Žl}148{/r}
{k:kat-z148.htm}Oslava Boha stvořitele {/k}
Tomu, který sedí na trůně, i_Beránkovi přísluší chvála, čest, sláva i_moc na věčné věky. ({r}Zj 5,13{/r})

{v}1{/v}Chvalte Hospodina z_nebes,{x}

chvalte ho na výsostech!

{v}2{/v}Chvalte ho, všichni jeho andělé,{x}

chvalte ho, všechny jeho zástupy!

{v}3{/v}Chvalte ho, slunce a měsíci,{x}

chvalte ho, všechny zářící hvězdy!

{v}4{/v}Chvalte ho, nebesa nebes{x}

a vody, které jsou nad nebesy!

{v}5{/v}Ať chválí Hospodinovo jméno,{x}

neboť on rozkázal, a byly stvořeny!

{v}6{/v}Umístil je na věčné časy,{x}

vydal zákon, který nepomine.

{v}7{/v}Hospodinu vzdejte ze země chválu,{x}

obludy moře a všechny jeho hlubiny!

{v}8{/v}Oheň, krupobití, sníh a dým,{x}

bouřný vítr, který plní jeho slovo,

{v}9{/v}hory a všechny pahorky,{x}

ovocné stromy a všechny cedry,

{v}10{/v}všechna zvířata, divoká i_krotká,{x}

plazi a okřídlené ptactvo,

{v}11{/v}králové země a všechny národy,{x}

knížata a všichni soudcové země,

{v}12{/v}jinoši a s_nimi panny,{x}

starci spolu s_dětmi

{v}13{/v}ať chválí jméno Hospodinovo,{x}

neboť jen jeho jméno je vznešené.

Jeho velebnost převyšuje zemi i_nebe{x}

{v}14{/v}a velikou moc dal svému lidu.

Chválou je všem svým svatým,{x}

synům Izraele, lidu, který je mu blízký.


Text © Česká biskupská konference, 2018 | HTML © Juraj Vidéky