Žalm {r:Žl}150{/r}
{k:kat-z150.htm}Chvalte Boha{/k}
Zpívejte žalmy duchem i_srdcem: oslavujte Boha svou duší i_tělem. (Hesychius)

{v}1{/v}Chvalte Hospodina v_jeho svatyni,{x}

chvalte ho na jeho vznešené obloze!

{v}2{/v}Chvalte ho pro jeho mocná díla,{x}

chvalte ho pro jeho svrchovanou velebnost!

{v}3{/v}Chvalte ho hlaholem trouby,{x}

chvalte ho harfou a citerou!

{v}4{/v}Chvalte ho bubnem a tancem,{x}

chvalte ho strunnými nástroji a flétnou!

{v}5{/v}Chvalte ho zvučnými cimbály,{+}

chvalte ho cimbály hlučnými!{x}

{v}6{/v}Všechno, co dýchá, ať chválí Hospodina!


Text © Česká biskupská konference, 2018 | HTML © Juraj Vidéky