Žalm {r:Žl}16{/r} (15)
Bůh je mým dědičným podílem
Bůh Ježíše vzkřísil a zbavil ho bolesti smrti. ({r}Sk 2,24{/r})

{v}2{/v}Ochraň mě, Bože, neboť se utíkám k_tobě.{+}

{v}2{/v}Pravím Hospodinu: „Ty jsi můj Pán.{x}

Bez tebe nemám štěstí.“

{v}3{/v}K_svatým, kteří jsou v_zemi,{x}

jak podivuhodnou mi dal lásku!

{v}4{/v}Rozmnožují si útrapy,{x}

kdo se drží cizích bohů;

nepřidružím svou úlitbu k_jejich úlitbám krve,{x}

přes mé rty nepřejde ani jejich jméno.

{v}5{/v}Ty jsi, Hospodine, mým dědičným podílem i_mou číší,{x}

ty mně zachováváš můj úděl.

{v}6{/v}Můj podíl padl do rozkošného kraje,{x}

mám velikou radost ze svého dědictví!

{v}7{/v}Velebím Hospodina, že mi byl rádcem,{x}

k_tomu mě i_za nocí vybízí mé nitro.

{v}8{/v}Hospodina mám neustále na zřeteli,{x}

nezakolísám, když je mi po pravici.

{v}9{/v}Proto se raduje mé srdce, má duše plesá,{x}

i_mé tělo bydlí v_bezpečí,

{v}10{/v}neboť nezanecháš mou duši v_podsvětí,{x}

nedopustíš, aby tvůj svatý spatřil porušení.

{v}11{/v}Ukážeš mi cestu k_životu,{+}

u_tebe je hojná radost,{x}

po tvé pravici je věčná slast.

Text © Česká biskupská konference, 2018 | HTML © Juraj Vidéky