Žalm {r:Žl}25 (24){/r}
Prosba za odpuštění a ochranu
Naděje neklame. ({r}Řím 5,5{/r})
I_(1-14)

{v}1{/v}K_tobě pozvedám svou duši,{x}

Hospodine, můj Bože,

{v}2{/v}v tebe důvěřuji, kéž nejsem zahanben,{x}

ať nade mnou nejásají moji nepřátelé.

{v}3{/v}Vždyť nikdo z_těch, kdo v_tebe doufají, nepadne do hanby;{x}

do hanby padnou ti, kdo lehkovážně ruší věrnost.

{v}4{/v}Ukaž mi své cesty, Hospodine,{x}

a pouč mě o_svých stezkách.

{v}5{/v}Veď mě ve své pravdě a uč mě,{+}

neboť ty jsi Bůh, můj spasitel,{x}

nepřestávám v_tebe důvěřovat.

{v}6{/v}Rozpomeň se, Hospodine, na své slitování,{x}

na své milosrdenství, které trvá věčně.

{v}7{/v}Nemysli na hříchy mého mládí, na má provinění,{+}

pamatuj na mě ve svém milosrdenství{x}

pro svou dobrotivost, Hospodine!

{v}8{/v}Hospodin je dobrý a dokonalý,{x}

proto ukazuje hříšníkům cestu.

{v}9{/v}Pokorné vede k_správnému jednání,{x}

pokorné učí své cestě.

{v}10{/v}Hospodinovo jednání je jen láska a věrnost{x}

pro ty, kdo plní jeho smlouvu a nařízení.

{v}11{/v}Pro své jméno, Hospodine,{x}

odpusť mi hřích, je totiž velký!

{v}12{/v}Který muž ctí Hospodina?{x}

Učí ho o_cestě, kterou si má zvolit.

{v}13{/v}Takový se bude těšit z_blahobytu,{x}

jeho potomci budou vlastnit zemi.

{v}14{/v}Důvěrně se stýká Hospodin s_těmi, kdo se ho bojí,{x}

dává jim poznat svou smlouvu.

II (15-22)

{v}15{/v}Stále upírám oči na Hospodina,{x}

vždyť on mé nohy vysvobodí z_léčky.

{v}16{/v}Obrať se ke mně a smiluj se nade mnou,{x}

vždyť já jsem tak sám a tak ubohý!

{v}17{/v}Ulev mi v_úzkostech srdce,{x}

vyprosť mě z_nesnází!

{v}18{/v}Popatř na mou bídu a trápení,{x}

odpusť mi všechny hříchy!

{v}19{/v}Pohleď na mé nepřátele, je jich mnoho,{x}

nevraží na mě s_prudkou nenávistí.

{v}20{/v}Opatruj mou duši a zachraň mě,{x}

ať nejsem zahanben, že jsem se utekl k_tobě.

{v}21{/v}Ať mě chrání nevina a upřímnost,{x}

poněvadž doufám v_tebe, Hospodine!

{v}22{/v}Bože, vysvoboď Izraele{x}

ze všech jeho tísní.


Text © Česká biskupská konference, 2018 | HTML © Juraj Vidéky