Žalm {r:Žl}26 (25){/r}
Důvěrná modlitba nevinného
Bůh si nás v_Kristu vyvolil, abychom byli svatí a neposkvrnění. (Srov. {r}Ef 1,4{/r})

{v}1{/v}Zjednej mi právo, Hospodine, vždyť jsem se choval bezúhonně,{x}

spoléhal jsem na Hospodina, a proto jsem nevrávoral.

{v}2{/v}Zkoumej mě, Hospodine, a zkoušej,{x}

vyšetřuj mé ledví a srdce!

{v}3{/v}Tvou dobrotu mám na zřeteli,{x}

jednám podle tvé pravdy.

{v}4{/v}Nesedávám s_falešnými lidmi{x}

ani se nestýkám se zákeřníky.

{v}5{/v}Společnost zlosynů nenávidím,{x}

nedružím se k_bezbožníkům.

{v}6{/v}V_nevinnosti si myji ruce{x}

a kráčím okolo tvého oltáře, Hospodine,

{v}7{/v}abych veřejně zvěstoval chválu{x}

a vyprávěl tvé podivuhodné činy.

{v}8{/v}Hospodine, miluji dům, kde přebýváš,{x}

a místo, kde sídlí tvá sláva.

{v}9{/v}Nezahlazuj mou duši s_hříšníky{x}

ani můj život s_vražedníky;

{v}10{/v}na jejich rukou lpí zločin,{x}

jejich pravice je plna úplatků.

{v}11{/v}Já se však chovám bezúhonně,{x}

vysvoboď mě a smiluj se nade mnou!

{v}12{/v}Má noha stojí na rovné cestě,{x}

ve shromáždění budu velebit Hospodina.


Text © Česká biskupská konference, 2018 | HTML © Juraj Vidéky