Žalm {r:Žl}3{/r}
Bůh je můj ochránce
Ulehl a zesnul, povstal však znovu k_životu, protože se ho Bůh ujal. (Sv. Irenej)

{v}2{/v}Hospodine, kolik je těch, kdo mě sužují!{x}

Mnoho jich na mě dotírá!

{v}3{/v}Mnoho jich o_mně říká:{x}

„Ani Bůh mu nepomůže!“

{v}4{/v}Ty však, Hospodine, jsi můj štít,{x}

jsi má chlouba, ty mi pozvedáš hlavu!

{v}5{/v}Hlasitě jsem volal k_Hospodinu,{x}

vyslyšel mě ze své svaté hory.

{v}6{/v}Klidně jsem ulehl a usnul.{x}

Probudil jsem se, protože mi Hospodin pomáhá.

{v}7{/v}Nezaleknu se ani tisíců,{x}

kteří mě obkličují.

{v}8{/v}Povstaň, Hospodine,{x}

můj Bože, zachraň mě!

Všem mým protivníkům jsi rozbil čelisti,{x}

bezbožníkům jsi vyrazil zuby!

{v}9{/v}U Hospodina je spása:{x}

Na tvém lidu ať spočine tvé požehnání!


Text © Česká biskupská konference, 2018 | HTML © Juraj Vidéky