Žalm {r:Žl}33 (32){/r}
{k:kat-z33.htm}Chvála Boží prozřetelnosti{/k}
Všechno povstalo skrze Slovo. ({r}Jan 1,3{/r})
I_(1-11)

{v}1{/v}Radujte se, spravedliví, z_Hospodina,{x}

sluší se, aby ho dobří chválili.

{v}2{/v}Citerou oslavujte Hospodina,{x}

hrejte mu na desetistrunné harfě.

{v}3{/v}Zpívejte mu píseň novou,{x}

dovedně sáhněte do strun, slavnostně je rozezvučte!

{v}4{/v}Neboť Hospodinovo slovo je správné,{x}

spolehlivé je celé jeho dílo.

{v}5{/v}Miluje spravedlnost a právo,{x}

země je plná Hospodinovy milosti.

{v}6{/v}Jeho slovem vznikla nebesa,{x}

dechem jeho úst všechen jejich zástup.

{v}7{/v}Vodstva moří shrnuje jako do měchu,{x}

do nádrží slévá oceány.

{v}8{/v}Nechť se bojí Hospodina celá země,{x}

všichni obyvatelé světa ať se před ním děsí.

{v}9{/v}On totiž řekl – a stalo se,{x}

on poručil – a vše povstalo.

{v}10{/v}Plány pohanů Hospodin maří,{x}

v_nic uvádí myšlení národů.

{v}11{/v}Hospodinův úmysl trvá na věky,{x}

myšlenky jeho srdce po všechna pokolení.

II (12-22)

{v}12{/v}Blaze národu, jehož Bohem je Hospodin,{x}

blaze lidu, který si vyvolil za svůj majetek.

{v}13{/v}Z_nebe shlíží Hospodin,{x}

vidí všechny smrtelníky.

{v}14{/v}Z_místa, kde sídlí, dívá se{x}

na všechny obyvatele země.

{v}15{/v}Každému z_nich uhnětl srdce,{x}

uvažuje o_všech jejich skutcích.

{v}16{/v}Nezvítězí král početným vojskem,{x}

ani silák se nezachrání velkou udatností.

{v}17{/v}Zklame kůň, když jde o_vítězství,{x}

nezachrání svou velikou silou.

{v}18{/v}Hospodinovo oko bdí nad těmi, kdo se ho bojí,{x}

nad těmi, kdo doufají v_jeho milost,

{v}19{/v}aby jejich duše vyrval ze smrti,{x}

aby jim život zachoval za hladu.

{v}20{/v}Naše duše vyhlíží Hospodina,{x}

on sám je naše pomoc a štít.

{v}21{/v}V_něm se raduje naše srdce,{x}

důvěřujeme v_jeho svaté jméno.

{v}22{/v}Ať spočine na nás, Hospodine, tvé milosrdenství,{x}

jak doufáme v_tebe.


Text © Česká biskupská konference, 2018 | HTML © Juraj Vidéky