Žalm {r:Žl}34 (33){/r}
Bůh zachraňuje spravedlivé
Okusili jste, jak dobrý je Pán. ({r}1 Petr 2,3{/r})
I_(2-11)

{v}2{/v}Ustavičně chci velebit Hospodina,{x}

vždy bude v_mých ústech jeho chvála.

{v}3{/v}V_Hospodinu nechť se chlubí moje duše,{x}

ať to slyší pokorní a radují se.

{v}4{/v}Velebte se mnou Hospodina,{x}

oslavujme spolu jeho jméno!

{v}5{/v}Hledal jsem Hospodina, a vyslyšel mě,{x}

vysvobodil mě ze všech mých obav.

{v}6{/v}Pohleďte k_němu, ať se rozveselíte,{x}

vaše tvář se nemusí zardívat hanbou.

{v}7{/v}Hle, ubožák zavolal, a Hospodin slyšel,{x}

pomohl mu ve všech jeho strastech.

{v}8{/v}Jak ochránce se utábořil Hospodinův anděl{x}

kolem těch, kdo Hospodina ctí, a vysvobodil je.

{v}9{/v}Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý,{x}

blaze člověku, který se k_němu utíká.

{v}10{/v}Bojte se Hospodina, jeho svatí!{x}

Těm, kdo se ho bojí, nic nechybí.

{v}11{/v}Mocní strádají a hynou hlady,{x}

nic nechybí těm, kdo hledají Hospodina.

II (12-23)

{v}12{/v}Pojďte, synové, a slyšte mě,{x}

naučím vás bát se Hospodina.

{v}13{/v}Miluje kdo život?{x}

Přeje si dny štěstí?

{v}14{/v}Zdržuj svůj jazyk od zlého,{x}

své rty od falešných slov.

{v}15{/v}Chraň se zlého a čiň dobré,{x}

hledej pokoj a usiluj o_něj!

{v}16{/v}Hospodinovy oči hledí na spravedlivé,{x}

k_jejich volání se kloní jeho sluch.

{v}17{/v}Hospodinův hněv stíhá ty, kdo páchají zlo,{x}

aby vyhladil ze země vzpomínku na ně.

{v}18{/v}Spravedliví volali, a Hospodin slyšel,{x}

vysvobodil je z_každé jejich tísně.

{v}19{/v}Blízko je Hospodin těm, kdo mají zkroušené srdce,{x}

na duchu zlomené zachraňuje.

{v}20{/v}Spravedlivý mívá mnoho soužení,{x}

Hospodin však ho ze všech vyprostí.

{v}21{/v}Chrání všechny jeho kosti,{x}

ani jedna z_nich nebude zlomena.

{v}22{/v}Zloba uštve bezbožníka k_smrti,{x}

kdo nenávidí spravedlivého, budou potrestáni.

{v}23{/v}Hospodin zachraňuje duše svých služebníků{x}

nebudou pykat, kdo se k_němu utíkají.


Text © Česká biskupská konference, 2018 | HTML © Juraj Vidéky