Žalm {r:Žl}37 (36){/r}
Úděl dobrých a zlých
Blahoslavení tiší, neboť oni dostanou zemi za dědictví. ({r}Mt 5,5{/r})
I_(1-11)

{v}1{/v}Nehněvej se na ty, kdo konají zlo,{x}

nezáviď těm, kdo páchají nepravost,

{v}2{/v}vždyť zvadnou rychle jako tráva,{x}

jako zelená bylina uschnou.

{v}3{/v}Doufej v_Hospodina a čiň dobro,{x}

pak budeš přebývat v_zemi a těšit se klidu.

{v}4{/v}Raduj se v_Hospodinu{x}

a dá ti, po čem touží tvé srdce.

{v}5{/v}Hospodinu svěř svůj osud,{x}

v_něho důvěřuj, on sám bude jednat.

{v}6{/v}Tvé spravedlnosti dá vzejít jako světlu,{x}

tvému právu jak polednímu jasu.

{v}7{/v}Spočiň v_Hospodinu a důvěřuj v_něho!{+}

Nezlob se na toho, kdo má v_životě štěstí{x}

a při tom strojí úklady.

{v}8{/v}Přestaň se hněvat a zanech zlosti,{x}

nepohoršuj se, to vede jen k_zlému.

{v}9{/v}Neboť zločinci budou vyhlazeni,{x}

kdo však doufají v_Hospodina, budou vlastnit zemi.

{v}10{/v}Ještě chvíli – a bezbožník zmizí,{x}

nadarmo se budeš pídit po jeho stopě.

{v}11{/v}Pokorní však budou vlastnit zemi,{x}

budou se těšit z_hlubokého klidu.

II (12-29)

{v}12{/v}Bezbožník strojí úklady spravedlivému,{x}

skřípá proti němu zuby.

{v}13{/v}Pán se mu však směje,{x}

vidí, že se blíží jeho den.

{v}14{/v}Bezbožní tasí meč, napínají svůj luk,{+}

aby skláli chudáka a ubožáka,{x}

aby povraždili ty, kdo žijí správně.

{v}15{/v}Meč jim však vnikne do vlastního srdce{x}

a jejich luky se zlámou.

{v}16{/v}Lepší je troška, kterou má spravedlivý,{x}

než velké bohatství bezbožníků,

{v}17{/v}neboť ramena bezbožníků budou zpřerážena,{x}

ale spravedlivé Hospodin podpírá.

{v}18{/v}Hospodin pečuje o_život bezúhonných,{x}

dědictví jejich přetrvá věky.

{v}19{/v}Nebudou zahanbeni v_dobách neštěstí,{x}

nasytí se ve dnech hladu.

{v}20{/v}Ano, bezbožníci zhynou,{+}

nepřátelé Hospodinovi zajdou jako květ luhů,{x}

vyvanou jako dým.

{v}21{/v}Bezbožník si půjčuje, ale nesplácí,{x}

spravedlivý se však ustrne a rozdává.

{v}22{/v}Ti, kterým Bůh žehná, vlastnit budou zemi,{x}

ti, kterým zlořečí, zhynou.

{v}23{/v}Hospodin dává krokům člověka sílu,{x}

má zalíbení v_jeho životní cestě.

{v}24{/v}Jestliže padne, nezůstane ležet,{x}

protože mu Hospodin podpírá ruku.

{v}25{/v}Byl jsem chlapec, a už jsem stařec,{+}

ale neviděl jsem, že by spravedlivý byl opuštěn,{x}

že by jeho děti žebraly o_chléb.

{v}26{/v}Pokaždé se ustrne a půjčí,{x}

za to na jeho dětech spočine požehnání.

{v}27{/v}Chraň se zlého a čiň dobré,{x}

a přežiješ věky,

{v}28{/v}neboť Hospodin miluje spravedlnost,{x}

neopouští svoje zbožné.

Zločinci však zajdou,{x}

potomstvo bezbožníků bude vyhlazeno.

{v}29{/v}Spravedliví budou vlastnit zemi,{x}

budou ji obývat věčně.

III (30-40)

{v}30{/v}Ústa spravedlivého mluví moudře,{x}

jeho jazyk hovoří, co je správné.

{v}31{/v}Boží zákon mu ovládá srdce,{x}

proto nevrávorají jeho kroky.

{v}32{/v}Bezbožník číhá na spravedlivého,{x}

snaží se ho zabít.

{v}33{/v}Hospodin však mu ho neponechá v_moci,{x}

nedá ho odsoudit, až bude souzen.

{v}34{/v}Doufej v_Hospodina{x}

a drž se jeho cesty,

povýší tě, abys vlastnil zemi,{x}

s_radostí uzříš zkázu bezbožníků.

{v}35{/v}Viděl jsem zpupného bezbožníka,{x}

vypínal se jako košatý cedr.

{v}36{/v}Přešel jsem – a hle, už ho nebylo,{x}

hledal jsem ho – a nenašel.

{v}37{/v}Všimni si člověka bezúhonného, pozoruj poctivého:{x}

vždyť budoucnost patří pokojným lidem.

{v}38{/v}Hříšníci však budou všichni zničeni,{x}

vyhlazeno bude potomstvo bezbožníků.

{v}39{/v}Ale spravedlivým přichází spása od Hospodina,{x}

v_dobách tísně je jim útočištěm.

{v}40{/v}Hospodin jim pomáhá a je vysvobozuje,{+}

bezbožníků je zbavuje a chrání je,{x}

protože se k_němu utíkají.


Text © Česká biskupská konference, 2018 | HTML © Juraj Vidéky