Žalm {r:Žl}38 (37){/r}
Prosba hříšníka, který se octl v_krajním nebezpečí
Jeho známí všichni zůstali stát opodál. ({r}Lk 23,49{/r})
I_(2-5)

{v}2{/v}Hospodine, netrestej mě ve svém hněvu,{x}

nekárej mě ve svém rozhorlení.

{v}3{/v}Vždyť se do mě zaryly tvé šípy,{x}

dopadla na mě tvá ruka.

{v}4{/v}Pro tvůj hněv není na mém těle zdravého místa,{x}

pro můj hřích není ve mně jediná kost celá.

{v}5{/v}Vin se mi nakupilo až nad hlavu,{x}

tíží mě jako přetěžké břímě.

II (6-13)

{v}6{/v}Rány mi hnisají a páchnou,{x}

že jsem jednal pošetile.

{v}7{/v}Shrbený, nadmíru sklíčený{x}

den co den smutně se vláčím.

{v}8{/v}Vždyť má bedra jsou celá zanícená,{x}

zdravého místa není v_mém těle.

{v}9{/v}Jsem malátný a zcela zkrušený,{x}

křičím proto, že mé srdce sténá.

{v}10{/v}Pane, ty víš o_každé mé touze,{x}

mé vzdychání ti není skryté.

{v}11{/v}Srdce mi buší, opustila mě síla,{x}

i_světlo mi hasne v_očích.

{v}12{/v}Moji přátelé a druhové se vyhýbají mému neštěstí,{x}

i_moji příbuzní se mě straní.

{v}13{/v}Strojí mi léčky ti, kdo pasou po mém životě,{+}

kdo usilují o_mé neštěstí, hrozí mi zkázou{x}

a stále jen úklady vymýšlejí.

III (14-23)

{v}14{/v}Já však jsem jako hluchý, neslyším,{x}

jsem jako němý, který neotvírá ústa.

{v}15{/v}Jsem jako člověk, který neslyší,{x}

jehož ústa nemají odpovědi.

{v}16{/v}Vždyť v_tebe, Hospodine, doufám,{x}

ty vyslyšíš, Pane, můj Bože!

{v}17{/v}Říkávám si totiž, jen ať se nade mnou neradují,{x}

ať se nade mnou nevypínají, když zakopnu v_chůzi.

{v}18{/v}Mám ovšem k_pádu velmi blízko,{x}

před sebou mám stále svou bolest.

{v}19{/v}Ano, vyznávám svou vinu,{x}

pro svůj hřích jsem sklíčen.

{v}20{/v}Ti, kdo bez příčiny proti mně brojí, jsou silní,{x}

mnoho je těch, kdo mě neprávem nenávidí,

{v}21{/v}kdo zlem splácejí za dobro,{x}

stíhají mě, že se o_dobro snažím.

{v}22{/v}Neopouštěj mě, Hospodine,{x}

Bože můj, nevzdaluj se ode mě!

{v}23{/v}Pospěš mi na pomoc,{x}

Pane, má spáso!


Text © Česká biskupská konference, 2018 | HTML © Juraj Vidéky