Žalm {r:Žl}50{/r} (49)
Pravá bohoslužba
Nepřišel jsem Zákon zrušit, ale naplnit. (Srov. {r}Mt 5,17{/r})
I_(1-6)

{v}1{/v}Svrchovaný Bůh, Hospodin, promluvil a volal zem{x}

od východu slunce až na západ.

{v}2{/v}Bůh zazářil ze Siónu plného nádhery:{x}

přichází náš Bůh a nemlčí.

{v}3{/v}Před ním sžírající oheň{x}

kolem něho zuří bouře.

{v}4{/v}Shůry volá k_nebesům i_k_zemi,{x}

hodlá soudit svůj lid:

{v}5{/v}„Shromážděte mi mé svaté,{x}

kteří obětí sjednali mou smlouvu!“

{v}6{/v}A_nebesa zvěstují jeho spravedlnost,{x}

že sám Bůh je soudcem.

II (7-15)

{v}7{/v}„Slyš, můj lide, budu mluvit,{+}

Izraeli, proti tobě budu svědčit,{x}

já jsem Bůh, tvůj Bůh!

{v}8{/v}Nekárám tě pro tvé oběti,{x}

vždyť tvé žertvy jsou stále přede mnou.

{v}9{/v}Nemusím brát býka z_tvého chléva{x}

ani kozly z_tvých ohrad.

{v}10{/v}Neboť mně patří veškerá zvěř lesní{x}

a na svých horách mám zvířat na tisíce.

{v}11{/v}Znám všechny ptáky na nebi,{x}

mé je vše, co se hemží na poli.

{v}12{/v}Kdybych měl hlad, nebudu ti o_tom říkat,{x}

vždyť můj je svět se vším, co ho plní!

{v}13{/v}Copak požívám maso z_býků{x}

či piji kozlí krev?

{v}14{/v}Přinášej Bohu oběť chvály{x}

a plň Nejvyššímu své sliby!

{v}15{/v}Pak mě vzývej ve dni soužení,{x}

vysvobodím tě, a budeš mě chválit.“

III (16-23)

{v}16{/v}Ale hříšníkovi Bůh praví:{+}

„Proč odříkáváš má přikázání{x}

a bereš do úst mou smlouvu

{v}17{/v}ty, který nenávidíš kázeň{x}

a má slova házíš za sebe?

{v}18{/v}Když jsi viděl zloděje, běžel jsi s_ním{x}

a s_cizoložníky jsi míval účast.

{v}19{/v}Zlo jsi vypouštěl ze svých úst{x}

a tvůj jazyk osnoval úskok.

{v}20{/v}Bavil ses pomlouváním svého bratra,{x}

tupil jsi syna své matky.

{v}21{/v}Takto jsi jednal, a já mám mlčet?{+}

Myslil jsi, že jsem jako ty?{x}

Usvědčím tě a řeknu ti to do očí!

{v}22{/v}Uvažte to, kdo zapomínáte na Boha!{x}

Jinak vás zahubím a nikdo vám nepomůže!

{v}23{/v}Kdo přináší oběť chvály, ten mě ctí,{x}

kdo žije správně, tomu ukážu Boží spásu.“

Text © Česká biskupská konference, 2018 | HTML © Juraj Vidéky