Žalm {r:Žl}51 (50){/r}
{k:kat-z51.htm}Smiluj se nade mnou Bože{/k}
Stále si obnovujte mysl po její duchovní stránce a oblečte člověka nového. ({r}Ef 4,23-24{/r})

{v}3{/v}Smiluj se nade mnou, Bože, pro své milosrdenství,{x}

pro své velké slitování zahlaď mou nepravost.

{v}4{/v}Úplně ze mě smyj mou vinu{x}

a očisť mě od mého hříchu.

{v}5{/v}Neboť já svou nepravost uznávám,{x}

můj hřích je stále přede mnou.

{v}6{/v}Jen proti tobě jsem se prohřešil,{x}

spáchal jsem, co je před tebou zlé,

takže se ukáže, jak je tvůj rozsudek spravedlivý,{x}

že jsi bez úhony ve svém soudu.

{v}7{/v}Hle, s_vinou jsem se narodil{x}

a v_hříchu mě počala má matka.

{v}8{/v}Hle, líbí se ti upřímné srdce,{x}

ve skrytu mě učíš moudrosti!

{v}9{/v}Pokrop mě yzopem, a budu čistý,{x}

umyj mě, a budu bělejší než sníh.

{v}10{/v}Popřej mi slyšet hlas veselí a radosti,{x}

ať zajásají kosti, které jsi zdrtil.

{v}11{/v}Odvrať svou tvář od mých hříchů{x}

a zahlaď všechny mé viny.

{v}12{/v}Stvoř mi čisté srdce, Bože!{x}

Obnov ve mně ducha vytrvalosti.

{v}13{/v}Neodvrhuj mě od své tváře{x}

a neodnímej mi svého svatého ducha.

{v}14{/v}Vrať mi radost ze své ochrany{x}

a posilni mou velkodušnost.

{v}15{/v}Bezbožné budu učit tvým cestám{x}

a hříšníci se budou obracet k_tobě.

{v}16{/v}Zbav mě, Bože, trestu za prolitou krev, Bože, můj spasiteli,{x}

ať zajásá můj jazyk nad tvou spravedlností.

{v}17{/v}Otevři mé rty, Pane,{x}

aby má ústa zvěstovala tvou chválu.

{v}18{/v}Vždyť nemáš zálibu v_oběti,{x}

kdybych věnoval žertvu, nebyla by ti milá.

{v}19{/v}Mou obětí, Bože, je zkroušený duch,{x}

zkroušeným a pokorným srdcem, Bože, nepohrdneš.

{v}20{/v}Pane, obšťastni Sión svou přízní,{x}

znovu zbuduj hradby Jeruzaléma.

{v}21{/v}Pak opět najdeš zalíbení v_zákonitých obětech, v_celopalech i_žertvách,{x}

na oltář ti budou klást býčky.


Text © Česká biskupská konference, 2018 | HTML © Juraj Vidéky