Žalm {r:Žl}53 (52){/r}
Pošetilost bezbožných
Všichni jsou hříšníky a nedostává se jim Boží slávy. ({r}Řím 3,23{/r})

{v}2{/v}Nerozumný si říká v_srdci:{x}

„Bůh není!“

Zkaženě, zvráceně jednají,{x}

nikdo nedělá dobro.

{v}3{/v}Bůh shlíží z_nebe na smrtelníky,{x}

aby viděl, zda je někdo rozumný a vyhledává Boha.

{v}4{/v}Všichni pobloudili, všichni se zkazili,{x}

nikdo nedělá dobro. Dočista nikdo!

{v}5{/v}Což se nevzpamatují, kdo páchají zlo,{+}

kdo můj lid požírají, jako by jedli chleba,{x}

a Boha nevzývají?

{v}6{/v}Tam se třásli strachem,{x}

kde nebylo strachu,

neboť Bůh rozmetal kosti těch, kteří tě obléhali.{x}

Upadli v_hanbu, protože Bůh je zavrhl.

{v}7{/v}Kéž přijde Izraeli spása ze Siónu!{+}

Až Bůh změní osud svého lidu,{x}

jásot bude v_Jakubovi, radost bude v_Izraeli.


Text © Česká biskupská konference, 2018 | HTML © Juraj Vidéky