Žalm {r:Žl}55 (54), 2-15.17-24{/r}
Proti zrádnému příteli
Ježíše se zmocnila hrůza a úzkost. ({r}Mk 14,33{/r})
I_(2-12)
I_(1-9)

{v}2{/v}Naslouchej, Bože, mé modlitbě,{+}

neskrývej se před mou úpěnlivou prosbou,{x}

{v}3{/v}věnuj mi pozornost a vyslyš mě!

Zmítám se v_neklidu,{+}

{v}4{/v}děsím se při křiku nepřítele,{x}

při povyku bezbožníka,

protože mě zavalují neštěstím{x}

a v_hněvu proti mně brojí.

{v}5{/v}Srdce se ve mně chvěje{x}

a padla na mě smrtelná úzkost.

{v}6{/v}Strach a hrůza se na mě řítí{x}

a děs mě halí.

{v}7{/v}Říkám si: Kéž bych měl křídla jak holub,{x}

odletěl bych a dopřál si klidu.

{v}8{/v}Hle, daleko bych utekl,{x}

zůstal bych na poušti.

{v}9{/v}Rychle bych spěchal do útočiště{x}

před vichrem a bouří.

II (10-15)

{v}10{/v}Pane, zmať a rozděl jim jazyky,{x}

vždyť vidím násilí a svár v_městě.

{v}11{/v}Ve dne v_noci obcházejí po jeho hradbách,{x}

vládne v_něm útisk a bezpráví.

{v}12{/v}Uvnitř jsou úklady,{x}

z_jeho náměstí nemizí násilí a podvod.

II (13-15.17-24)

{v}13{/v}Kdyby mě potupil nepřítel,{x}

dovedl bych to snést,

kdyby se nade mě vypínal, kdo mě nenávidí,{x}

skryl bych se před ním.

{v}14{/v}Ale byls to ty, můj druh,{x}

můj přítel a důvěrník!

{v}15{/v}Vždyť jsme spolu byli v_důvěrném styku,{x}

ve slavném průvodu jsme kráčeli v_Božím domě.

{full-text}

{/full-text-soft} {full-text}

{/full-text-soft} {full-text-soft} [{v}16{/v}Ať je uchvátí smrt,{x}

ať zaživa sejdou do podsvětí,

neboť v_jejich příbytcích,{x}

{/full-text-soft} {full-text-soft}

{/full-text-soft} {full-text-soft}

{/full-text-soft} {full-text-soft} v_jejich středu sídlí zloba.]

{/full-text}
III (17-24)

{v}17{/v}Já však budu volat k_Bohu,{x}

a Hospodin mě zachrání.

{v}18{/v}Večer, ráno i_v_poledne budu naříkat a sténat,{x}

a uslyší můj hlas.

{v}19{/v}Vykoupí mou duši a dá mi pokoj od těch, kteří na mě dorážejí,{x}

neboť je jich na mě mnoho.

{v}20{/v}Bůh to uslyší a zkruší je{+}

– on vládne od věčnosti –{x}

nechtějí se změnit a nebojí se Boha.

{v}21{/v}Kdekdo napřahuje ruku na přátele,{x}

znesvěcuje svoji smlouvu.

{v}22{/v}Úlisnější nad máslo jsou jeho ústa,{x}

ale srdce má nepřátelské,

nad olej lahodnější jsou jeho slova,{x}

jsou to však tasené meče.

{v}23{/v}Svou starost hoď na Hospodina,{+}

a on tě zachová,{x}

nikdy nedopustí, aby se viklal spravedlivý.

{v}24{/v}A_ty, Bože, svrhneš je{x}

do jámy zkázy;

zákeřní vrazi nedosáhnou ani poloviny svých dnů.{x}

Já však důvěřuji v_tebe, Hospodine!


Text © Česká biskupská konference, 2018 | HTML © Juraj Vidéky