Žalm {r:Žl}60 (59){/r}
Prosba o_pomoc po porážce
Ve světě budete mít soužení. Ale buďte dobré mysli. Já jsem přemohl svět. ({r}Jan 16,33{/r})

{v}3{/v}Bože, odvrhl jsi nás, rozbil jsi naše šiky,{x}

v_hněvu ses od nás odvrátil.

{v}4{/v}Otřásl jsi zemí, rozštěpils ji;{x}

zacel její trhliny, neboť kolísá.

{v}5{/v}Dal jsi zakusit svému lidu tvrdý úděl,{x}

napojil jsi nás vínem, až se potácíme.

{v}6{/v}Vztyčil jsi svým věrným korouhev,{x}

aby unikli zásahům luku;

{v}7{/v}aby se zachránili tvoji miláčkové,{x}

pomoz svou pravicí a vyslyš nás!

{v}8{/v}Bůh pravil ve své svatyni:{+}

„S_radostí rozdělím Sichem{x}

a rozměřím údolí Sukkot.

{v}9{/v}Mně patří území Gilead a Manasse{x}

a Efraim je přilba mé hlavy, Juda je mé žezlo.

{v}10{/v}Moab je má nádoba k_umývání,{+}

na Edom hodím svůj střevíc,{x}

vítězně zajásám nad Filištínskem.“

{v}11{/v}Kdo mě přivede k_opevněnému městu,{x}

kdo mě dovede do Edomska?

{v}12{/v}Zda ne ty, Bože, jenž jsi nás opustil,{x}

a již netáhneš Bože, s_našimi vojsky?

{v}13{/v}Přispěj nám na pomoc proti nepříteli,{x}

vždyť lidská podpora je marná.

{v}14{/v}S_Bohem si povedem udatně,{x}

on rozdupá naše nepřátele.


Text © Česká biskupská konference, 2018 | HTML © Juraj Vidéky