Žalm {r:Žl}61 (60){/r}
Modlitba vyhnance
Modlitba spravedlivého, který klade svou naději ve věčnost. (Sv. Hilarius)

{v}2{/v}Slyš, Bože, můj nářek,{x}

všimni si mé prosby!

{v}3{/v}Od končin země volám k_tobě,{x}

když chřadne mé srdce.

Pozvedneš mě na skálu, dopřeješ mi klidu,{+}

{v}4{/v}vždyť jsi mé útočiště,{x}

pevná věž proti nepříteli.

{v}5{/v}Kéž bych směl ustavičně přebývat v_tvém stánku,{x}

skrýt se pod ochranu tvých křídel!

{v}6{/v}Ty jsi přece, Bože, slyšel mé sliby,{x}

dal jsi mi dědictví těch, kdo ctí tvé jméno.

{v}7{/v}Přidej králi k_jeho dnům dny další,{x}

ať jeho léta trvají přes mnohá pokolení.

{v}8{/v}Před Bohem nechť trůní navěky,{x}

uděl milost a věrnost, ať ho opatrují.

{v}9{/v}Tak na věky budu opěvovat tvé jméno,{x}

den ze dne plnit své sliby.


Text © Česká biskupská konference, 2018 | HTML © Juraj Vidéky