Žalm {r:Žl}64 (63){/r}
Modlitba o_pomoc proti nepřátelům
V_tomto žalmu se připomíná především utrpení Páně. (Sv. Augustin)

{v}2{/v}Slyš, Bože, můj hlasitý nářek,{x}

chraň můj život před strachem z_nepřítele.

{v}3{/v}Ukryj mě před smečkou zločinců,{x}

před tlupou pachatelů nepravosti.

{v}4{/v}Ostří si jazyk jako meč,{x}

vrhají jedovatá slova jako šípy,

{v}5{/v}aby z_úkrytu zasáhli nevinného,{x}

aby ho náhle zasáhli, bez ohledu.

{v}6{/v}Rozhodli se pro hanebný plán,{+}

smlouvají se, jak by skryli své nástrahy,{x}

říkají si: „Kdo nás uzří?“

{v}7{/v}Osnují zločiny, skrývají své promyšlené plány,{x}

nitro i_srdce každého je nepřístupné.

{v}8{/v}Ale Bůh je zasáhne šípy,{x}

náhle budou ranami probodáni.

{v}9{/v}Vlastní jazyk je přivede k_pádu,{x}

smějí se jim všichni, kteří je vidí.

{v}10{/v}Kdekdo cítí bázeň, rozhlašuje, co Bůh činí,{x}

a uvažuje o_jeho skutcích.

{v}11{/v}Spravedlivý se raduje v_Hospodinu a utíká se k_němu,{x}

jásají všichni lidé upřímného srdce.


Text © Česká biskupská konference, 2018 | HTML © Juraj Vidéky