Žalm {r:Žl}66,1-12{/r}
Žalm {r:Žl}66 (65){/r}
Děkovný chvalozpěv
O_vzkříšení Páně a obrácení pohanů. (Hesychius)
I_(1-12)

{v}1{/v}Jásejte Bohu, všechny země,{+}

{v}2{/v}opěvujte slávu jeho jména,{x}

vzdejte mu velkolepou chválu!

{v}3{/v}Řekněte Bohu: „Jak úžasná jsou tvá díla!{x}

Pro tvou nesmírnou moc se ti podrobují tvoji nepřátelé!

{v}4{/v}Ať se ti koří celá země, ať ti zpívá,{x}

nechť opěvuje tvé jméno.“

{v}5{/v}Pojďte a pozorujte Boží skutky:{x}

podivuhodně jednal s_lidmi!

{v}6{/v}Moře proměnil v_souš;{+}

suchou nohou přešli řeku,{x}

proto se radujme v_Bohu!

{v}7{/v}Vládne svou mocí navěky,{+}

jeho oči sledují národy:{x}

aby se nevypínali zpupní!

{v}8{/v}Velebte, národy, našeho Boha{x}

a rozhlašujte jeho chválu!

{v}9{/v}On dal život naší duši,{x}

nedopustil, aby klopýtaly naše nohy.

{v}10{/v}Věru, zkoušel jsi nás, Bože,{x}

tříbil jsi nás ohněm, jako se tříbí stříbro.

{v}11{/v}Zavedl jsi nás do léčky,{x}

těžké břímě jsi vložil na naše bedra.

{v}12{/v}Nechals jezdit lidi po našich hlavách,{+}

prošli jsme ohněm a vodou,{x}

ale pak jsi nám popřál úlevu.

II (13-20)

{v}13{/v}Vstoupím s_celopaly do tvého domu,{x}

splním ti své sliby.

{v}14{/v}Pro ně se mé rty otevřely,{x}

má ústa je slíbila, když mi bylo úzko.

{v}15{/v}Přinesu ti v_oběť celopaly tučných ovcí s_tukem beranů,{x}

budu obětovat býky a kozly.

{v}16{/v}Pojďte, slyšte, všichni bohabojní,{x}

chci vyprávět, co prokázal Bůh mé duši.

{v}17{/v}Svými ústy jsem k_němu volal,{x}

velebil jsem ho svým jazykem.

{v}18{/v}Kdybych zamýšlel nepravost ve svém srdci,{x}

nebyl by Pán slyšel.

{v}19{/v}Ale Bůh slyšel,{x}

všiml si mé úpěnlivé prosby.

{v}20{/v}Bůh buď veleben,{+}

že neodmítl mou prosbu,{x}

že mi neodňal svou lásku.

Text © Česká biskupská konference, 2018 | HTML © Juraj Vidéky