Žalm {r:Žl}69{/r} (68), 2-22.30-37
Úpěnlivá modlitba těžce zkoušeného
Dali mu pít víno smíchané se žlučí. ({r}Mt 27,34{/r})
I_(2-13)

{v}2{/v}Zachraň mě, Bože,{x}

neboť vody mi sahají až k_hrdlu.

{v}3{/v}Zapadl jsem do hlubokého bahna{x}

a nemám, oč bych se opřel nohou;

dostal jsem se do hluboké vody{x}

a proud mě zaplavuje

{v}4{/v}Unaven jsem již voláním,{x}

hrdlo mi ochraptělo;

oči mi zeslábly,{x}

když vyhlížím svého Boha.

{v}5{/v}Více než mám vlasů na hlavě,{x}

je těch, kteří mě bez důvodu nenávidí,

silnější než mé kosti jsou ti, kteří mě stíhají bez příčiny.{x}

Co jsem neuloupil, to mám vrátit?

{v}6{/v}Bože, ty znáš mou pošetilost,{x}

mé poklesky nejsou před tebou skryty.

{v}7{/v}Nechť nejsou kvůli mně zklamáni, kdo doufají v_tebe,{x}

Pane, Hospodine zástupů,

nechť kvůli mně nejsou zbaveni naděje, kdo hledají tebe,{x}

Bože Izraele!

{v}8{/v}Vždyť pro tebe jsem snášel potupu,{x}

pohana pokryla mou tvář.

{v}9{/v}Svým bratrům stal jsem se cizincem,{x}

synům své matky neznámým.

{v}10{/v}Neboť mě stravuje horlivost pro tvůj dům,{x}

padají na mě urážky těch, kdo tě urážejí.

{v}11{/v}Postem jsem zkrušil svou duši,{x}

i_to mi bylo na potupu.

{v}12{/v}Místo šatů jsem si oblékl žínici{x}

a byl jsem jim k_smíchu.

{v}13{/v}Tlachají o_mně ti, kteří sedí u_brány,{x}

posměšně o_mně zpívají opilci.

II (14-22)

{v}14{/v}Já se však, Hospodine, obracím modlitbou k_tobě{x}

v_čas milosti, Bože!

Vyslyš mě ve své veliké lásce,{x}

věrně mi pomoz!

{v}15{/v}Vyprosť mě z_bahna, abych neutonul,{+}

vysvoboď mě od těch, kteří mě nenávidí,{x}

vytáhni mě z_hluboké vody!

{v}16{/v}Ať mě nezaplaví vodní příboj,{+}

ať mě nepohltí hlubina,{x}

ať propast nade mnou nezavře jícen!

{v}17{/v}Vyslyš mě, Hospodine, tvá láska je dobrotivá,{x}

obrať se ke mně se svým nesmírným slitováním.

{v}18{/v}Neskrývej svou tvář před svým služebníkem;{x}

vždyť jsem v_úzkostech, rychle mě vyslyš!

{v}19{/v}Přibliž se ke mně, vysvoboď mě,{x}

kvůli mým nepřátelům mě zachraň!

{v}20{/v}Ty znáš mou potupu, hanbu a zneuctění,{x}

před tebou jsou všichni moji protivníci.

{v}21{/v}Potupa zlomila mé srdce, a proto chřadnu,{+}

čekal jsem, že někdo bude mít soucit, ale nikdo tu nebyl,{x}

čekal jsem, kdo by mě potěšil, ale nikoho jsem nenašel.

{v}22{/v}Do pokrmu mi dali žluč{x}

a v_žízni mě napojili octem.

{full-text}

[{v}23{/v}Ať je jim jejich stůl nástrahou{x}

a pro jejich přátele léčkou.

{v}24{/v}Nechť se jim oči zakalí, aby neviděli,{x}

učiň, aby se jim bedra stále chvěla.

{v}25{/v}Vylej na ně své rozhorlení,{x}

ať je zachvátí žár tvého hněvu!

{v}26{/v}Ať jim zpustne domov,{x}

v_jejich stanech ať nikdo nebydlí,

{v}27{/v}neboť stíhali toho, jehož jsi zasáhl,{x}

a rozmnožili bolest toho, koho jsi zranil.

{v}28{/v}Přidej jim na vinách,{x}

ať nejsou uznáni u_tebe za spravedlivé!

{v}29{/v}Kéž jsou vymazáni z_knihy živých{x}

a mezi spravedlivé ať nejsou zapsáni!]

{/full-text}
III (30-37)

{v}30{/v}Já jsem ubohý a plný bolesti,{x}

ať mě ochrání, Bože, tvá pomoc.

{v}31{/v}Písní budu slavit Boží jméno,{x}

velebit je budu zpěvem chvály.

{v}32{/v}To bude Hospodinu milejší než obětovat býka,{x}

než obětovat dobytče s_kopyty a rohy.

{v}33{/v}Uvědomte si to, ubožáci, a radujte se;{x}

pookřejte v_srdci vy, kdo hledáte Boha!

{v}34{/v}Neboť Hospodin slyší chudáky,{x}

nepohrdá svými vězni.

{v}35{/v}Nechť ho chválí nebe a země,{x}

moře a vše, co se v_nich hýbe.

{v}36{/v}Neboť Bůh pomůže Siónu{+}

a vystaví judská města:{x}

budou tam bydlit a obsadí je.

{v}37{/v}Zdědí je potomci jeho služebníků,{x}

budou tam sídlit, kdo milují jeho jméno.

Text © Česká biskupská konference, 2018 | HTML © Juraj Vidéky